REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 162 poz. 1118

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 29 grudnia 1997 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie dotyczy publicznych przedszkoli, szkół i placówek wymienionych w art. 2 pkt 1–5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943), zwanej dalej „ustawą”, z wyjątkiem publicznych szkół i placówek artystycznych.
§ 2.
1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2–7, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą w najbliższy piątek po 18 czerwca.

2. W szkołach funkcjonujących w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w ostatni piątek czerwca.

3. W szkołach podstawowych dla dorosłych na wsi zajęcia lekcyjne są prowadzone przez kolejne 23 tygodnie, poczynając od poniedziałku drugiego lub czwartego tygodnia października.

4. W klasach ósmych szkół podstawowych i w klasach programowo najwyższych szkół zasadniczych zajęcia lekcyjne kończą się w środę bezpośrednio poprzedzającą zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tych szkołach.

5. W klasach programowo najwyższych szkół średnich zajęcia lekcyjne kończą się 10 dni przed terminem pisemnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego w sesji wiosennej.

6. W szkołach średnich dla dorosłych przeprowadzających egzamin dojrzałości w sesji zimowej oraz w szkołach średnich zawodowych dla młodzieży o 2,5-letnim cyklu nauczania zajęcia lekcyjne w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się 20 grudnia każdego roku, z wyjątkiem szkół zaocznych, w których zajęcia lekcyjne w semestrach programowo najwyższych kończą się w najbliższą niedzielę po 10 grudnia, oraz szkół medycznych, w których zajęcia lekcyjne w klasach programowo najwyższych kończą się w terminie umożliwiającym realizację programu nauczania, z tym że czas nauki w danym semestrze nie może przekroczyć 19 tygodni. W zależności od potrzeb, szkoły dla dorosłych mogą dokonywać rekrutacji i rozpoczynać zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od lutego każdego roku.

7. W klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół policealnych i pomaturalnych zajęcia lekcyjne kończą się w terminie umożliwiającym przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej, trwającej nie dłużej niż 14 dni, z przedmiotów ustalonych przez radę pedagogiczną oraz egzaminów z nauki zawodu lub przygotowania zawodowego.

§ 3.
1. W szkołach:

1) zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia lub od 22 grudnia do 31 grudnia, jeżeli 22 grudnia wypada w poniedziałek,

2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; szczegółowy termin ferii w szkołach danego województwa wyznacza kurator oświaty za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady oświatowej, jeżeli została powołana; termin ferii zimowych w danym roku szkolnym ogłasza kurator oświaty nie później niż do końca maja każdego roku,

3) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w pierwszy wtorek po świętach,

4) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą 31 sierpnia.

2. W szkołach funkcjonujących w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich nie przewiduje się ferii zimowych dla wychowanków.

3. Dyrektorzy szkół specjalnych z internatami i ośrodków wychowawczych mogą – w porozumieniu z rodzicami i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – połączyć zimową przerwę świąteczną z feriami zimowymi.

4. W szkołach, w których obowiązuje sześciodniowy tydzień pracy, dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.

5. Dyrektorzy szkół, w których obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy, mogą – w porozumieniu z radą szkoły i radą pedagogiczną – potraktować dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem odpracowania zajęć przypadających tego dnia w wybraną sobotę.

6. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy (semestry), z zastrzeżeniem ust. 7:

I od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe,

II od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7. W szkołach funkcjonujących w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

I od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do ostatniego powszedniego dnia stycznia,

II od pierwszego powszedniego dnia lutego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 4.
1. W zależności od warunków pracy szkoły, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być realizowane w pięciu lub sześciu dniach tygodnia, z uwzględnieniem ust. 2–4.

2. Szkoły podstawowe, w których współczynnik zmianowości wynosi co najmniej dwa (stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze), mogą prowadzić zajęcia w ciągu pięciu lub sześciu dni w tygodniu przez cały rok szkolny albo stosować – w zależności od pory roku – przemienny system organizacji tygodnia pracy. Decydują w tych sprawach dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.

3. Dyrektorzy szkół nie wymienionych w ust. 2 decydują o organizacji tygodnia pracy we własnym zakresie, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, zaś w szkołach zasadniczych i średnich zawodowych organizujących naukę zawodu w zakładzie pracy – również w porozumieniu z tym zakładem. O decyzji w tej sprawie należy poinformować organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców przed rozpoczęciem ferii letnich.

4. W szkołach, w których obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy, w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły mogą organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne. W soboty, w które większość rodziców (prawnych opiekunów) uczniów jest zatrudniona, szkoły powinny organizować zajęcia zapewniające opiekę wszystkim zgłaszającym się uczniom.

§ 5.
1. Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej w szkołach średnich zawodowych dla młodzieży o 2,5-letnim cyklu nauczania oraz w szkołach średnich ogólnokształcących i zawodowych dla dorosłych odbywają się w następujących terminach:

1) język polski – w najbliższy poniedziałek wypadający po 9 stycznia lub 9 stycznia, jeśli dzień ten wypada w poniedziałek, o godz. 900 w szkołach dla młodzieży i o godz. 1530 w szkołach dla dorosłych,

2) drugi przedmiot – w dniu następnym (wtorek) o godz. 900 w szkołach dla młodzieży i o godz. 1530 w szkołach dla dorosłych.

2. Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej w szkołach średnich ogólnokształcących i zawodowych dla młodzieży i dorosłych odbywają się w następujących terminach:

1) język polski – w najbliższy wtorek po 5 maja lub 5 maja, jeśli dzień ten wypada we wtorek, o godz. 900 w szkołach dla młodzieży i o godz. 1530 w szkołach dla dorosłych,

2) drugi przedmiot – w dniu następnym (środa) o godz. 900 w szkołach dla młodzieży i o godz. 1530 w szkołach dla dorosłych,

3) język ojczysty – w szkołach z niepolskim językiem nauczania – w dniu następnym (czwartek), o godz. 900.

3. Ustne egzaminy dojrzałości powinny być zakończone w sesji zimowej do 31 stycznia, a w sesji wiosennej do 10 czerwca.

§ 6.
1. Pisemne egzaminy wstępne do szkół średnich dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej lub szkoły zasadniczej odbywają się w pierwszy poniedziałek i wtorek ferii letnich.

2. Termin egzaminów wstępnych do liceów wojskowych ustalają dyrektorzy tych szkół w porozumieniu z organem prowadzącym. Sprawdzenie kwalifikacji zdrowotnych do tych liceów powinno być zakończone do 31 maja.

3. Termin egzaminów wstępnych do szkół policealnych i pomaturalnych wyznaczają kuratorzy oświaty w porozumieniu z dyrektorami tych szkół bądź z organami prowadzącymi.

§ 7.
1. W wypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności w razie klęski żywiołowej, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ferie zimowe i letnie mogą być rozpoczęte lub zakończone w innych terminach niż określone w rozporządzeniu, z tym że:

1) zajęcia lekcyjne powinny trwać co najmniej 178 dni,

2) nie mogą ulec zmianie terminy egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych i terminy egzaminów dojrzałości w sesji zimowej i w sesji wiosennej.

2. Decyzję w tej sprawie podejmuje kurator oświaty za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady oświatowej, jeżeli została powołana, oraz po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji Narodowej.

§ 8.
Traci moc zarządzenie nr 26 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1991 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 32, z 1993 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 7, poz. 30, z 1994 r. Nr 2, poz. 7, z 1995 r. Nr 4, poz. 12 oraz z 1997 r. Nr 3, poz. 13 i Nr 8, poz. 36).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-12-31
  • Data wejścia w życie: 1997-12-31
  • Data obowiązywania: 1997-12-31
  • Z mocą od: 1997-12-31
  • Dokument traci ważność: 2001-08-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA