REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 162 poz. 1133

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 29 grudnia 1997 r.

w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego samochodów osobowych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 3a oraz art. 20 ust. 7a ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 124, poz. 783, Nr 133, poz. 884 i Nr 157, poz. 1026) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o udzielenie koncesji na przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego samochodów osobowych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji (Dz. U. Nr 162, poz. 1125), obowiązany jest dołączyć do wniosku następujące dokumenty i informacje:

1) dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru osób prawnych lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, z którego wynika, że wnioskodawca jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie montażu samochodów osobowych,

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego (REGON),

3) zaświadczenia właściwych urzędów stwierdzające, iż wnioskodawca nie zalega z wpłatami należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych, lub zaświadczenia, że zobowiązania te rozłożone na raty bądź o odroczonym terminie płatności są realizowane,

4) zaświadczenie Głównego Urzędu Ceł potwierdzające, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie rozporządzenia wprowadzono na polski obszar celny z zagranicy części do montażu przemysłowego samochodów osobowych danej marki oraz zmontowano co najmniej 1000 sztuk samochodów osobowych ze sprowadzonych z zagranicy części; zaświadczenia takiego nie wymaga się od wnioskodawców, w stosunku do których mają zastosowanie umowy zawarte ze Skarbem Państwa, dotyczące produkcji samochodów osobowych danej marki, lub którzy do dnia 28 lutego 1998 r. zawrą takie umowy z organem koncesyjnym,

5) zaświadczenie Głównego Urzędu Ceł potwierdzające, iż wnioskodawca nie zalega z wpłatami z tytułu należności celnych, lub zaświadczenie, że należności te rozłożone na raty bądź o odroczonym terminie płatności są realizowane,

6) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest rachunek podstawowy wnioskodawcy, potwierdzające jego wiarygodność finansową,

7) opis i kopie świadectw homologacji typu wytwarzanych samochodów osobowych oraz opis procesów technologicznych montażu i kontroli technicznej oraz jakościowej poszczególnych modeli, wraz z podaniem danych o wykorzystywanym w tym celu wyposażeniu i posiadanych certyfikatach jakościowych ISO,

8) informację o liczbie pracowników, w tym zatrudnionych przy wytwarzaniu samochodów osobowych, oraz personelu zatrudnionego przy procesie kontroli technicznej i jakościowej,

9) informację o liczbie stacji serwisowych autoryzowanych do wykonywania przeglądów oraz napraw gwarancyjnych samochodów osobowych zmontowanych z objętych wnioskiem części do montażu przemysłowego samochodów oraz informację o stosunkach umownych łączących stacje serwisowe z wnioskodawcą,

10) informację o systemie zapewnienia dostępności części zamiennych do samochodów osobowych montowanych z przywożonych z zagranicy części objętych wnioskiem o udzielenie koncesji, z określeniem okresu po zakończeniu produkcji danego modelu samochodu osobowego.

2. W przypadku niemożności złożenia dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 przy wystąpieniu wnioskodawcy o koncesję dopuszcza się możliwość złożenia oświadczeń stwierdzających, że wnioskodawca spełnia wymogi określone w ust. 1 oraz że dokumenty te zostaną dostarczone w ciągu trzech tygodni.

§ 2.
1. Z zastrzeżeniem przepisu § 4 koncesja może być wydana wnioskodawcom, którzy złożą dokumenty, o których mowa w § 1, oraz spełniają następujące wymogi:

1) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dokonywali montażu przemysłowego samochodów osobowych, z zachowaniem ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów (Dz. U. Nr 104, poz. 480 i Nr 157 poz. 794 oraz z 1997 r. Nr 65, poz. 416 i Nr 139 poz. 935), w okresie 12 miesięcy zaś przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmontowali co najmniej 1000 sztuk samochodów danej marki albo są podmiotami dominującymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945) bądź posiadającymi wspólny podmiot dominujący z podmiotem spełniającym powyższy wymóg,

2) zapewniają prawidłowy pod względem technicznym i jakościowym montaż, w tym przeprowadzanie niezbędnych kontroli technicznych i jakościowych,

3) zapewniają obsługę gwarancyjną oraz pogwarancyjną montowanych przez siebie samochodów osobowych na poziomie co najmniej średniego standardu polskiego rynku samochodowego,

4) koncesja jest wydawana na przywóz z zagranicy części do montażu samochodów osobowych marek określonych w koncesji.

2. Nie będzie wymagane spełnienie wymogu określonego w ust. 1 pkt 1 przez wnioskodawców, którzy przed dniem 28 lutego 1998 r. zawrą z organem koncesyjnym umowy dotyczące produkcji samochodów osobowych danej marki.

3. Wnioskodawca, który otrzymał koncesję i zawarł umowę, o której mowa w § 2 ust. 2, zobowiązany jest co trzy miesiące składać organowi koncesyjnemu oświadczenie o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań wynikających z tej umowy.

§ 3.
Koncesja będzie wydawana na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, każdemu wnioskującemu, który korzystał z pozwoleń udzielonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem że jeżeli do dnia 28 lutego 1998 r. wnioskodawca nie zawrze umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, koncesja może zostać cofnięta. Zastrzeżenie to nie dotyczy wnioskodawcy, który spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 1.
§ 4.
Wnioskodawca, który nie spełnia warunków określonych w § 2, a który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dokonywał montażu przemysłowego samochodów osobowych z części importowanych w oparciu o pozwolenie udzielone przez Ministra Gospodarki, otrzyma koncesję w zakresie umożliwiającym zmontowanie łącznie 1000 sztuk samochodów, w celu umożliwienia mu spełnienia wymogów określonych uwagami dodatkowymi do działów 84 i 87 Taryfy celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 158, poz. 1047).
§ 5.
Wnioskodawcy, który otrzymał koncesję i nie wywiązuje się z umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, bądź ta umowa wygasła, koncesja może zostać cofnięta.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA