reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 kwietnia 1998 r.

w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo­techniczną.

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) oraz art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów, zwane dalej „nagrodami”, mogą być przyznawane za:

1) wyróżnione rozprawy doktorskie dla osób, którym został nadany stopień naukowy doktora, nie później niż w roku kalendarzowym, w który ukończyły 30 lat życia,

2) wyróżnione rozprawy habilitacyjne dla osób, które zaliczyły kolokwium habilitacyjne, nie później niż w roku kalendarzowym, w który ukończyły 38 lat życia,

3) wybitny dorobek naukowy,

4) wybitne osiągnięcie naukowe,

5) wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub efekty społeczne.

2. Nagrody za:

1) rozprawy doktorskie przyznaje się w liczbie 25 – w wysokości 5 tys. zł każda,

2) rozprawy habilitacyjne przyznaje się w liczbie 10 – w wysokości 12 tys. zł każda,

3) wybitny dorobek naukowy przyznaje się w liczbie 5 – w wysokości 25 tys. zł każda,

4) wybitne osiągnięcie naukowe przyznaje się w liczbie 5 – w wysokości 25 tys. zł każda,

5) wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne przyznaje się w liczbie 10 – w wysokości:

a) nagroda pierwsza – 25 tys. zł,

b) dwie nagrody drugie – po 20 tys. zł,

c) dwie nagrody trzecie – po 10 tys. zł,

d) pięć nagród – po 5 tys. zł.

§ 2.
Nagrody przyznaje Prezes Rady Ministrów.
§ 3.
1. Powołuje się Zespół do Spraw Nagród działający przy Prezesie Rady Ministrów, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu wchodzą osoby wskazane przez:

1) Prezesa Rady Ministrów – 5 osób,

2) Prezydium Polskiej Akademii Nauk – po jednym przedstawicielu poszczególnych wydziałów Polskiej Akademii Nauk,

3) Ministra Edukacji Narodowej – 7 osób,

4) Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych – 7 osób.

3. Kadencja zespołu trwa 3 lata i upływa z końcem roku kalendarzowego.

4. Członek Zespołu może być odwołany przed upływem kadencji przez Prezesa Rady Ministrów. W takim przypadku właściwy organ wskazuje nowego członka na okres do końca tej kadencji.

5. Przewodniczącego Zespołu powołuje i odwołuje, spośród członków Zespołu, Prezes Rady Ministrów.

6. Przewodniczący Zespołu może powoływać podzespoły problemowe oraz zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, ekspertów i przedstawicieli organów administracji rządowej właściwych ze względu na przedmiot sprawy, nie wchodzących w skład Zespołu.

7. Tryb pracy Zespołu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zespół.

§ 4.
Do zadań Zespołu należy:

1) ocena wniosków o przyznanie nagród, zakwalifikowanych w trybie § 6 ust. 3,

2) występowanie do właściwych ministrów o zasięgnięcie opinii w sprawach dotyczących możliwości wykorzystania w praktyce rozwiązań zawartych w rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz we wnioskach o nagrody za osiągnięcia naukowo-techniczne,

3) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 30 czerwca, propozycji dotyczących przyznania nagród, wraz z uzasadnieniem.

§ 5.
Nagrody są przyznawane corocznie w okazji 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości.
§ 6.
1. Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

1) za rozprawy doktorskie – jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora,

2) za rozprawy habilitacyjne – jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego,

3) za wybitny dorobek naukowy lub wybitne osiągnięcie naukowe:

a) szkoły wyższe i samodzielne placówki typu naukowo­dydaktycznego,

b) jednostki badawczo­rozwojowe,

c) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,

d) Komitet Badań Naukowych,

e) Polska Akademia Umiejętności,

f) towarzystwa naukowe,

g) stowarzyszenia naukowo­techniczne,

h) członkowie Polskiej Akademii Nauk; w tym przypadku wniosek powinien być złożony przynajmniej przez 2 członków,

4) za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo­techniczne:

a) szkoły wyższe,

b) jednostki badawczo­rozwojowe,

c) stowarzyszenia naukowo­techniczne,

d) Rada Główna Jednostek Badawczo­Rozwojowych.

2. Wnioski o przyznanie nagród składają do Zespołu, w terminie do 31 stycznia, jednostki i osoby wymienione:

1) w ust. 1 pkt 1–3 – za pośrednictwem odpowiednich komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk,

2) w ust. 1 pkt 4 – za pośrednictwem Komitetu Badań Naukowych.

3. Wnioski, zaopiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez odpowiednie komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk albo Komitet Badań Naukowych, są kierowane wraz z opiniami do Zespołu – w terminie do dnia 31 marca.

§ 7.
1. Wnioski o przyznanie nagród mogą dotyczyć wyłącznie osób posiadających obywatelstwo polskie.

2. Wnioski o przyznanie nagród za rozprawy doktorskie i habilitacyjne, z uwzględnieniem § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, powinny dotyczyć osób, którym:

1) stopień naukowy doktora został nadany w roku poprzedzającym złożenie wniosku,

2) stopień naukowy doktora habilitowanego został zatwierdzony w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

§ 8.
1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) dane dotyczące kandydata do nagrody,

3) uzasadnienie.

2. Do wniosku o przyznanie nagrody załącza się:

1) w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie i habilitacyjne odpowiednio:

a) rozprawę doktorską albo habilitacyjną,

b) prawomocną uchwałę rady wydziału albo rady naukowej właściwej jednostki organizacyjnej o nadaniu stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego,

c) uchwałę bądź opinię właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy,

d) decyzję Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych o zatwierdzeniu uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,

2) w odniesieniu do nagród za wybitny dorobek naukowy, wybitne osiągnięcie naukowe, wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne – niezbędną dokumentację uzasadniającą wystąpienie z wnioskiem.

§ 9.
1. Za udział w posiedzeniu Zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) dla przewodniczącego – 75%,

2) dla członków – 50%

najniższego wynagrodzenia pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy.

2. Osoby nie będące członkami Zespołu, opiniujące wnioski o przyznanie nagród, otrzymują za każdy opiniowany wniosek wynagrodzenie w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia pracowników.

3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu przysługuje wynagrodzenie przewidziane dla członków Zespołu.

4. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu przysługują ponadto diety oraz ryczałt lub zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych na obszarze kraju.

§ 10.
Obsługę Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§ 11.
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ujmuje w projekcie budżetu państwa, w części dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, środki na nagrody określone w § 1.
§ 12.
1. Wnioski o przyznanie nagród wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1–4, zaopiniowane i złożone do dnia 31 marca 1998 r. na podstawie dotychczasowych przepisów, są rozpatrywane na zasadach i w trybie przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne mogą być przyznawane począwszy od 1999 r.

3. W 1998 r. Zespół działa w składzie określonym w § 3 ust. 2 pkt 1–3.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama