| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 17 kwietnia 1998 r.

w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi i wykonywaniu przewozów kolejowych.

Na podstawie art. 20 ust. 3a ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 124, poz. 783, Nr 133, poz. 884, i Nr 157, poz. 1026) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi lub na wykonywaniu przewozów kolejowych jest obowiązany dołączyć do wniosku następujące dokumenty i informacje:

1) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej wraz z jej zakresem przedmiotowym oraz określeniem osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy:

a) odpis z właściwego rejestru – od przedsiębiorcy będącego osobą prawną, a w wypadku spółki prawa handlowego – dodatkowo kopię umowy (statutu) spółki wraz ze wszystkimi zmianami tej umowy (statutu),

b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – od przedsiębiorcy nie będącego osobą prawną,

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,

3) kopię dokumentu właściwego urzędu skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

4) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych przez niego środków finansowych oraz jego zdolność kredytową i płatniczą,

5) sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, a gdy wnioskodawca jest następcą prawnym innego przedsiębiorcy – sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta na dzień zmiany formy prawnej lub przejęcia działalności innego przedsiębiorcy,

6) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, iż wnioskodawca nie zalega z wpłatami należności budżetowych,

7) zaświadczenie o niekaralności osób kierujących działalnością przedsiębiorcy oraz pełnomocników za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, przestępstwa karne skarbowe i przestępstwa przeciwko mieniu,

8) informacje o toczących się postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym lub likwidacyjnym wobec wnioskodawcy bądź jednostki zależnej od wnioskodawcy,

9) dokumenty pozwalające na ustalenie, że organizacja zarządzania przedsiębiorcy umożliwia sprawowanie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,

10) dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia roszczeń majątkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej objętej wnioskiem bądź pisemne zobowiązanie do dokonania ubezpieczenia tej działalności,

11) wykaz linii kolejowych, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta wnioskiem,

12) pisemne zobowiązanie do zatrudniania pracowników spełniających warunki określone przepisami wydanymi na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
Do wniosku o udzielenie koncesji na zarządzanie liniami kolejowymi przedsiębiorca powinien dodatkowo dołączyć pisemne zobowiązanie do uzyskania tytułu prawnego, wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do używania linii kolejowej spełniającej warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, określone w odrębnych przepisach lub poświadczenie uzyskania takiego tytułu.
§ 3.
Do wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie przewozów kolejowych przedsiębiorca powinien dodatkowo dołączyć:

1) pisemne zobowiązanie do uzyskania prawa do dysponowania pojazdami szynowymi, w tym pojazdami z napędem, spełniającymi warunki określone przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy lub poświadczenie uzyskania takiego prawa,

2) informację, czy wniosek o udzielenie koncesji dotyczy wykonywania przewozu osób czy rzeczy, a w wypadku przewozu rzeczy – określenie rodzaju przesyłek.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: w z. K. J. Tchórzewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »