| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 20 kwietnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka.

Na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, zwanego dalej „ośrodkiem”,

2) szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów związanych z egzaminowaniem i odrębnie dla każdej innej działalności ośrodka.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086).
§ 3.
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego.

2. Roczny plan finansowy ośrodka obejmuje w szczególności:

1) przychody i koszty,

2) dochód będący nadwyżką przychodów nad kosztami,

3) koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów,

4) wynik finansowy brutto,

5) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego,

6) wynik finansowy netto,

7) podział zysku netto.

§ 4.
Ośrodek tworzy fundusze:

1) statutowy,

2) zapasowy,

3) specjalne.

§ 5.
Fundusz statutowy utworzony zgodnie z art. 119 ust. 6 ustawy ulega:

1) zwiększeniu o odpisy amortyzacyjne od wartości majątku trwałego,

2) zmniejszeniu o:

a) stratę bilansową w części nie pokrytej ze środków funduszu zapasowego,

b) umorzenie majątku trwałego.

§ 6.
Fundusz zapasowy tworzy się z zysku netto ośrodka i przeznacza się na pokrycie strat wynikających z prowadzonej działalności.
§ 7.
Fundusze specjalne tworzy się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 8.
Ośrodek prowadzi szczegółową ewidencję przychodów i kosztów zgodnie z przepisami rozporządzenia. W zakresie nie uregulowanym przepisami rozporządzenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945).
§ 9.
1. Za przychody ośrodka uważa się wpływy określone w art. 119 ust. 2 ustawy oraz inne wpływy związane z wykonywaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Kosztami działalności są wydatki określone w art. 119 ust. 3 ustawy.

3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe kwalifikuje się zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy, o której mowa w § 8.

4. Ewidencję przychodów i kosztów prowadzi się stosując wariant porównawczy rachunku zysków i strat, określony w załącznikach nr 4/1 i 4/2 do ustawy, o której mowa w § 8, w sposób zapewniający wyodrębnienie przychodów i kosztów związanych z egzaminowaniem oraz dla każdej innej działalności.

§ 10.
1. Plany finansowe ośrodków na rok 1998 obowiązują w okresie od dnia ich sporządzenia do dnia 31 grudnia 1998 r.

2. Ośrodek, utworzony:

1) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, sporządza plan finansowy na rok 1998 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia,

2) po dniu wejścia w życie rozporządzenia, sporządza plan finansowy na rok 1998 w terminie 14 dni od dnia jego utworzenia.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: E. Morawski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »