| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 28 kwietnia 1998 r.

w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) listy substancji zanieczyszczających oraz dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu,

2) obszary, na których obowiązują dopuszczalne wartości stężeń,

3) zakres, warunki dotrzymywania dopuszczalnych wartości stężeń,

4) czas obowiązywania dopuszczalnych wartości stężeń.

§ 2.
1. Listę substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu obowiązujące na obszarze kraju oraz czas ich obowiązywania, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Listy niektórych substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszarach, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa światowego”, oraz czas ich obowiązywania określają załączniki nr 2-5 do rozporządzenia.

3. Na obszarach, o których mowa w ust. 2, listę pozostałych substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu oraz czas ich obowiązywania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu w środowisku pracy regulują przepisy szczególne.
§ 4.
1. Jeżeli dopuszczalna wartość stężenia substancji zanieczyszczającej odniesiona do 30 minut nie jest przekraczana przez 99,8 percentyl obliczony ze stężeń tych substancji odniesionych do 30 minut, występujących w roku kalendarzowym, należy uznać, że nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wartości.

2. Jeżeli dopuszczalna wartość stężenia substancji zanieczyszczającej odniesiona do 24 godzin nie jest przekraczana przez 98 percentyl obliczony ze stężeń tych substancji odniesionych do 24 godzin, występujących w roku kalendarzowym, należy uznać, że nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wartości.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: J. Szyszko

Załącznik 1. [Lista substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu oraz czas ich obowiązywania]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 28 kwietnia 1998 r. (poz. 355)

Załącznik nr 1

Lista substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu oraz czas ich obowiązywania

Lp.

Nazwa substancji

Dopuszczalne wartości stężeń w mikrogramach na metr sześcienny (ug/m3) w odniesieniu do okresu

30 min.1)

24 godz.2)

roku3)

1

2

3

4

5

1

Arsena)

0,2*

0,05

0,01

0,005 od 2010 r.

2

Benzen

20*

10

2,5

3

Benzo/α/piren (ng/m3)

12*

5

1

4

Dwutlenek azotu

500

150

40

5

Dwutlenek siarki

500

150

40

125 od 2005 r.

30 od 2005 r.

6

Kadma)

0,52*

0,22

0,01

0,005 od 2010 r.

7

Nikiela) (ng/m3)

230*

100

25

8

Ołówa)

5*

2

0,5

9

Pył zawieszony ogółemb)

350*

150

75

10

Pył zawieszony PM10c)

280*

125

50

50 od 2005 r.

30 od 2005 r.

20 od 2010 r.

11

Rtęćd)

0,7*

0,3

0,04

12

Tlenek węgla

20000

5000

2000*

13

Akrylonitryl

5*

2

0,5

14

Arsenowodór

5

2

0,4

15

Azbest (włókna/m3)

2350*

1000

250*

16

Beryl i jego związkia)

0,12

0,05

0,001

17

Chlorek winylu

12*

5

1

18

ChromVI a)

4,6*

2

0,4

19

Czterochloroetylen

600

300

70

20

Dwusiarczek dwumetylu

5*

2,1

0,44

21

Formaldehyd

50

20

4

22

Kwas siarkowy

200

100

16

23

Tlenek etylenu

100

30

4,3

24

Tlenek propylenu

100

30

4,3

25

Trójchloroetylen

400

150

60

26

Aceton

350

150

30

 

27

Acetonitryl

20

10

2,5

28

Acetylen

100*

50

10

29

Akroleina

10

4

0,9

30

Aldehyd octowy

20

10

2,5

31

Aldehyd propionowy

300*

100

16

32

Alkohol allilowy

60

20

3,2

33

Alkohol benzylowy

40*

17

3,5

34

Alkohol butylowy

300

130

26

35

Alkohol dwuacetonowy

150

50

7,9

36

Alkohol furfurylowy

100

50

13

37

Alkohol izobutylowy

300

130

26

38

Amoniak

400

200

50

39

Anilina

50

30

10

40

Antymon i jego związkia)

23

10

2

41

Bar i jego związkia)

30

10

1,6

42

Bezwodnik kwasu octowego

100*

43

8,7

43

Bizmut i jego związkia)

50*

10

1,2

44

Bor i jego związkia)

2*

1

0,25

45

Brom – pary

20

10

2,5

46

Bromek etylu

20

8,5

1,7

47

Bromek metylu

20

8,5

1,7

48

Bromooctan etylu

10*

4,3

0,9

49

Bromowodór

30

10

1,6

50

Butyloamina

200

100

2,5

51

Butyloglikol

100*

50

10

52

Cer i jego związkia)

3

1

0,16

53

Chlor

100

30

7

54

Chlorek allilu

100

43

8,7

55

Chlorek benzoilu

50*

30

10

56

Chlorek benzylu

10*

4,3

0,9

57

Chlorek etylenu

200

100

25

58

Chlorek metylenu

200

100

25

59

Chlorobenzen

100

43

8,7

60

Chlorofenolee)

20

10

2,5

61

Chloroform

200

100

25

62

Chloromrówczan etylu

30*

10

1,6

63

Chloromrówczan metylu

20*

10

2,5

64

Chloronitroanilina

1*

0,5

0,15

65

Chloropikryna

10

5

1,3

66

Chloropren

100

43

8,7

67

Chlorowodór

200

100

25

68

Chrom - związki III i IV wartościowea)

20*

10

2,5

69

Cyjanamid wapniowy

10*

5

1,3

70

Cyjanowodór, cyjanki

20

10

2,5

 

71

Cykloheksan

10

5

1

72

Cykloheksanol

60

26

5,2

73

Cykloheksanon

40

17

3,5

74

Cykloheksyloamina

10

5

1,3

75

Cyna i jej związkia)

50*

20

3,8

76

Cynk i jego związkia)

50

20

3,8

77

Czterochlorek krzemu

100*

30

4,3

78

Czterochlorek węgla

60

30

7,6

79

Czteroetylek ołowiu

1,2

0,5

0,1

80

Czterohydrofuran

50

21

4,4

81

Czterometyloołów

0,5*

0,2

0,04

82

Dichlorfos

6

2

0,3

83

Dioksan

50

10

1,2

84

Diuron

100*

50

13

85

Dwuchlorobenzen

60*

26

5,2

86

1,2-dwuchloroetan

400

150

60

87

1,1-dwuchloroetylen

30

10

1,6

88

1,2-dwuchloroetylen

300

100

16

89

Dwuetanoloamina

30

10

1,6

90

Dwuetyloamina

10

5

1,3

91

Dwuetyloanilina

6*

2,6

0,52

92

Dwumetyloamina

10

5

1,3

93

Dwumetylodwuchlorosilan

3*

1

0,16

94

Dwumetyloetanoloamina

10*

5

1,3

95

Dwumetyloformamid

30

13

2,6

96

Dwunitrobenzen

10

5

1,3

97

Dwunitrotoluen

10

3

0,43

98

Dwusiarczek węgla

50

20

10

99

Dwutlenek chloru

30

10

1,6

100

Epichlorhydryna

10

4

0,76

101

Etanoloamina

30

10

1,6

102

2-etoksyetanol-1

50

10

1,2

103

Etylenodwuamina

20

5

0,65

104

Etylobenzen

500

200

38

105

Fenol

20

10

2,5

106

Fluorf)

30

10

2

107

Fosforan trójkrezylu

20

10

2,5

108

Fosforowodór

20

10

2,5

109

Fosgen

10

5

1,3

110

Ftalan dwu-2-etyloheksylu

100

50

15

111

Ftalan dwubutylu

100

50

15

112

Ftalan dwuetylu

100

50

15

113

Ftalan dwumetylu

100

50

15

114

Furfural

50

21

4,4

 

115

Glikol

100

50

10

116

Hydrochinon

15

5

0,8

117

Izocyjaniany

10*

5

1,3

118

Kaprolaktam

100*

50

13

119

Kobalta)

5

2

0,4

120

Krezol

30

10

1,6

121

Ksyleng)

100

50

10

122

Kumen

50

21

4,4

123

Kwas akrylowy

10

4,3

0,9

124

Kwas chlorosulfonowy

100*

30

4,3

125

Kwas p-toluenosulfonowy

100*

30

4,3

126

Linuron

100*

30

4,3

127

Mangana)

9*

4

1

128

Merkaptany

20

10

2

129

Metakrylan butylu

200

80

20

130

Metakrylan metylu

200

80

20

131

Metyloamina

100

50

13

132

Metyloetyloketon

300

130

26

133

Metyloizobutyloketon

50

20

3,8

134

Mezytylen

100*

50

13

135

Miedźa)

20

5

0,6

136

Molibden, związki nierozpuszczalnea)

35

15

3,1

137

Molibden, związki rozpuszczalnea)

3,5

1,5

0,3

138

N-metylopirolidon

300*

100

16

139

N. N-dwuetyloanilina

3*

1

0,16

140

Nadtlenek benzoilu

100

50

13

141

Nadtlenek cykloheksanonu

40*

20

5,1

142

Naftochinon

10*

3

0,43

143

a-naftyloamina

10*

5

1,3

144

Nitrobenzen

50

30

10

145

Nitrotoluen

50

20

3,8

146

Octan butylu

100

43

8,7

147

Octan etylu

100

43

8,7

148

Octan metylu

70

30

6,1

149

Octan winylu

100

-

10*

150

Pirydyna

20

10

2,5

151

Propylobenzen

100*

50

13

152

Selen

30

0,3

0,06

153

Siarkowodór

20

7

5

154

Styren

20

5

2*

155

Substancje smołowe

100*

50

10

156

Tala)

1,00

0,5

0,13

157

Tlenochlorek fosforu

5

2,1

0,44

158

Tolueng)

100

50

10

 

159

Toluidyna

200

60

8,7

160

Toluilenodwuizocyjan

10

5

1,3

161

Trójchlorek fosforu

200

100

25

162

Trójchloroetan

100

50

10

163

Trójetylenoczteroamina

20

10

2,5

164

Trójetyloamina

20

10

2,5

165

Trójfenylofosfina

300*

150

50

166

Tytana)

50

20

3,8

167

Wanada)

2,3*

1

0,25

168

Węgiel elementarny

150*

50

8

169

Węglowodory alifatyczne – do C12 (poza wymienionymi w innych pozycjach i metanem)

3000*

2000

1000

170

Węglowodory aromatyczne (poza wymienionymi w innych pozycjach)

1000*

300

43

171

Wolframa)

100*

50

10

172

Żelazoa)

100*

50

10

 

Objaśnienia:

Przy kontroli stanu zanieczyszczenia powietrza uwzględnia się substancje zanieczyszczające wymienione w lp. 1-25 i ozon.

1)jako 99,8 percentyl obliczony ze stężeń odniesionych do 30 minut, występujących w roku kalendarzowym,

2)jako 98 percentyl obliczony ze stężeń odniesionych do 24 godzin, występujących w roku kalendarzowym,

3)jako stężenie średnie w roku kalendarzowym,

a)jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10,

b)stężenie pyłu mierzone metodą wagową, bez separacji frakcji,

c)stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 um (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne,

d)jako suma rtęci i jej związków,

e)jako suma związków,

f)jako suma fluoru i fluorków rozpuszczalnych w wodzie,

g)jako suma izomerów,

* wielkości normowane tylko do celów obliczeniowych.

 

Nazwa substancji

Dopuszczalna wartość stężenia w mikrogramach ma metr sześcienny (ug/m3) w odniesieniu do 8 godz.1)

Ozon

110

 

Objaśniania:

1) jako średnia z ośmiu godzinnych wartości stężenia pomiędzy godzinami 10.00 i 18.00.

 

Nazwa substancji

Dopuszczalny opad w g/(m2×rok)

Kadma)

0,01

Ołówa)

0,1

Pył ogółem

200

 

Objaśnienia:

a) jako suma metalu i jego związków.

Załącznik 2. [Lista substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych]

Załącznik nr 2

Lista substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

Lp.

Nazwa substancji

Dopuszczalne wartości stężeń w mikrogramach na metr sześcienny (ug/m3) w odniesieniu do okresu

30 min.1)

24 godz.2)

roku3)

1

2

3

4

5

1

Dwutlenek azotu

90

50

20

2

Dwutlenek siarki

150

75

15

3

Fluorowodór

3

0,4

0,02

4

Ozon

150

65

-

 

Objaśnienia:

1) jako 99,8 percentyl obliczony ze stężeń odniesionych do 30 minut, występujących w roku kalendarzowym,

2) jako 98 percentyl obliczony ze stężeń odniesionych do 24 godzin, występujących w roku kalendarzowym,

3) jako stężenie średnie w roku kalendarzowym.

Załącznik 3. [Lista substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu na obszarach leśnych kompleksów promocyjnych]

Załącznik nr 3

Lista substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu na obszarach leśnych kompleksów promocyjnych

Lp.

Nazwa substancji

Dopuszczalne wartości stężeń w mikrogramach na metr sześcienny (ug/m3) w odniesieniu do okresu

30 min.1)

24 godz.2)

roku3)

1

2

3

4

5

1

Dwutlenek azotu

150

60

30

2

Dwutlenek siarki

200

100

20

3

Fluorowodór

6

0,8

0,05

4

Ozon

150

65

-

 

Objaśnienia:

1) jako 99,8 percentyl obliczony ze stężeń odniesionych do 30 minut, występujących w roku kalendarzowym,

2) jako 98 percentyl obliczony ze stężeń odniesionych do 24 godzin, występujących w roku kalendarzowym,

3) jako stężenie średnie w roku kalendarzowym.

Załącznik 4. [Lista substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz czas ich obowiązywania]

Załącznik nr 4

Lista substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz czas ich obowiązywania

Lp.

Nazwa substancji

Dopuszczalne wartości stężeń w mikrogramach na metr sześcienny (ug/m3) w odniesieniu do okresu

30 min.1)

24 godz.2)

roku3)

1

2

3

4

5

1

Arsena)

0,14*

0,035

0,007

0,005 od 2010 r.

2

Benzen

15*

7

1,7

3

Benzo/α/piren (ng/m3)

8*

3,5

0,7

4

Dwutlenek azotu

330

100

25

5

Dwutlenek siarki

350

125

30

6

Kadma)

0,35*

0,15

0,005

7

Nikiela) (ng/m3)

150*

70

17

8

Ołówa)

3*

1,3

0,35

9

Pył zawieszony ogółemb)

250*

125

50

10

Pył zawieszony PM10c)

200*

100

40

50 od 2005 r.

30 od 2005 r.

20 od 2010 r.

11

Rtęćd)

0,5*

0,2

0,03

12

Tlenek węgla

13500

3500

1350*

 

Objaśnienia:

1) jako 99,8 percentyl obliczony ze stężeń odniesionych do 30 minut, występujących w roku kalendarzowym,

2) jako 98 percentyl obliczony ze stężeń odniesionych do 24 godzin, występujących w roku kalendarzowym,

3) jako stężenie średnie w roku kalendarzowym,

a) jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10,

b) stężenie pyłu mierzone metodą wagową, bez separacji frakcji lub metodą reflektometryczną,

c) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 um (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne,

d) jako suma rtęci i jej związków,

* wielkości normowane tylko do celów obliczeniowych.

Załącznik 5. [Lista substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu na obszarach, na których znajdują się pomniki historii wpisane na "Listę dziedzictwa światowego", oraz czas ich obowiązywania]

Załącznik nr 5

Lista substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu na obszarach, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa światowego”, oraz czas ich obowiązywania

Lp.

Nazwa substancji

Dopuszczalna wartość stężenia w mikrogramach ma metr sześcienny (ug/m3) w odniesieniu do roku1)

1

2

3

1

Dwutlenek siarki

35

30 od 2005 r.

 

Objaśnienia:

1) jako stężenie średnie w roku kalendarzowym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »