| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 kwietnia 1998 r.

w sprawie określenia sposobu prowadzenia wykazu oraz centralnej ewidencji osób, wobec których w postępowaniu upadłościowym orzeczono zakaz prowadzenia określonej działalności.

Na podstawie art. 173 § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia wykazu osób, wobec których w postępowaniu upadłościowym orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni, zwanego dalej „wykazem”, sposób prowadzenia przez Ministra Sprawiedliwości centralnej ewidencji wykazów, zwanej dalej „centralną ewidencją”, a także sposób udzielania informacji oraz wysokość opłat za udzielanie informacji z centralnej ewidencji.
§ 2.
1. Wykaz prowadzi się w formie kartoteki.

2. Dla każdej osoby wpisywanej do wykazu zakłada się odrębną kartę.

3. Wykaz można prowadzić również w systemie informatycznym; w takim przypadku ust. 2 nie stosuje się.

§ 3.
Wpis do wykazu obejmuje:

1) nazwisko i imiona, adres oraz nadany w systemie ewidencji ludności PESEL identyfikator osoby, wobec której został orzeczony zakaz wymieniony w § 1,

2) nazwę lub firmę, siedzibę oraz nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej – na podstawie przepisów o statystyce publicznej – numer identyfikacyjny REGON podmiotu, w stosunku do którego osoba umieszczona w wykazie nie zgłosiła w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

3) sygnaturę akt, datę wydania i uprawomocnienia się postanowienia sądu, na którego podstawie dokonano wpisu,

4) okres, na który orzeczono zakaz wymieniony w § 1.

§ 4.
1. Wpis w wykazie wykreśla się z urzędu w razie:

1) zarządzenia sądu o wykreśleniu wpisu,

2) uchylenia prawomocnego postanowienia stanowiącego podstawę wpisu,

3) przywrócenia terminu do zaskarżenia postanowienia stanowiącego podstawę wpisu.

2. W razie wykreślenia wpisu karta zawierająca ten wpis podlega zniszczeniu.

§ 5.
Każdy może zapoznać się z wykazem w godzinach urzędowania sądu prowadzącego wykaz.
§ 6.
Po dokonaniu wpisu lub jego wykreśleniu sąd niezwłocznie przesyła do centralnej ewidencji dane z wykazu lub zawiadomienie o wykreśleniu wpisu.
§ 7.
1. Podstawę zamieszczenia informacji w centralnej ewidencji stanowią przekazane przez sąd dane, o których mowa w § 6.

2. Dla centralnej ewidencji prowadzi się skorowidz alfabetyczny osób wpisanych do ewidencji.

§ 8.
Każdemu, kto złoży zapytanie, Ministerstwo Sprawiedliwości udziela informacji z centralnej ewidencji.
§ 9.
Zapytanie, o którym mowa w § 8, składa się na piśmie.
§ 10.
1. Opłata za udzielenie informacji z ewidencji wynosi 20 zł.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnosi się w znakach opłaty sądowej; w razie niewniesienia opłaty informacji nie udziela się.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andersen Tax & Legal

Andersen Tax & Legal w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »