| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 22 kwietnia 1998 r.

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wykaz wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, wykonywanych jednostkowo na indywidualne zamówienie użytkownika, pod warunkiem, że zostaną spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska.
§ 3.
Świadectwa dopuszczenia (atesty) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 40, poz. 172), zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wydane.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Załącznik 1. [WYKAZ WYROBÓW SŁUŻĄCYCH DO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ WPROWADZANE DO OBROTU I STOSOWANE WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE CERTYFIKATU ZGODNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 kwietnia 1998 r. (poz. 362)

WYKAZ WYROBÓW SŁUŻĄCYCH DO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ WPROWADZANE DO OBROTU I STOSOWANE WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE CERTYFIKATU ZGODNOŚCI

Lp.

Symbol Systematycznego wykazu wyrobów (SWW)

Nazwa grupy asortymentowej lub asortymentu

Jednostka certyfikująca

1

2

3

4

1

 

Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka

CNBOP

2221-5 i 1375-5

1) buty strażackie specjalne

1369-6

2) hełm strażacki kompletny

2185-4

3) ubrania specjalne

2185-9

4) rękawice strażackie specjalne

2185-94

5) pasy strażackie

2185-33

6) kominiarka chroniąca przed promieniowaniem cieplnym

0657-162

7) zatrzaśniki duże

2

 

Środki specjalne ochrony osobistej strażaka

CNBOP

2185-42

1) ubrania specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi

2185-43

2) ubrania specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem

3) ubrania specjalne chroniące przed promieniowaniem radioaktywnym

2185-49

4) maski do aparatów powietrznych butlowych

0657-219

5) aparaty powietrzne butlowe

0657-212

6) tlenowe aparaty izolujące

0657-213

7) szelki bezpieczeństwa

0657-150

8) linki strażackie ratownicze

0657-159

9) sygnalizatory bezruchu

3

0657-11

Pompy pożarnicze

CNBOP

1) autopompy

2) motopompy

3) agregaty pompowe

4

 

Armatura i osprzęt pożarniczy

CNBOP

1373-55

1) pożarnicze węże tłoczne

0657-119

2) pożarnicze węże ssawne

0657-119

3) dozowniki środków pianotwórczych

0657-116

4) działka gaśnicze

– wodne

– wodno-pianowe

– proszkowe

0657-119

5) urządzenia do wytwarzania zasłony wodnej

0616-117

6) hydranty nadziemne

0616-117

7) hydranty podziemne

0657-112

8) łączniki

0657-119

9) łączniki kątowe

0657-112

10) nasady

0657-11

11) pokrywy nasad

12) prądownice

0657-115

– wodne

0657-119

– wodno-pianowe

0657-121

– pianowe

0657-139

– proszkowe

0657-112

13) przełączniki

0657-113

14) rozdzielacze

0657-111

15) smoki ssawne

0657-114

16) stojaki hydrantowe

0657-119

17) wytwornice pianowe

0657-12

18) generatory piany

0657-123

19) zasysacze liniowe

0657-113

20) zbieracze

5

1025-3

Pojazdy pożarnicze

CNBOP

1) samochody gaśnicze

2) samochody ratownictwa

3) podnośniki

4) drabiny

5) żurawie ratownicze

6) nośniki kontenerowe oraz kontenery z wyposażeniem

7) przyczepy z zamontowanym sprzętem specjalistycznym

6

 

Sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej

CNBOP

0657-164

1) drabiny

0657-151

2) linkowe urządzenia ratownicze

0657-159

3) skokochrony

0657-159

4) wory i rękawy ratownicze

0657-159

5) maski ucieczkowe

6) przenośne wentylatory do oddymiania, spalinowe i elektryczne

7

0647

Narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej

CNBOP

1) hydrauliczne narzędzia ratownicze wraz z pompami i osprzętem

– rozpieracze

0647-31

– nożyce

– rozpieracze cylindryczne

– urządzenia „kombi”

2) poduszki pneumatyczne

3) poduszki pneumatyczne do uszczelniania

8

 

Podręczny sprzęt gaśniczy

CNBOP

0657-13

1) gaśnice przenośne

0657-14

2) agregaty gaśnicze

0657-131

3) hydronetki

0657-139

4) koce gaśnicze

9

1337-91

Środki gaśnicze

CNBOP

10

1337-91

Ładunki do wytwarzania piany gaśniczej

CNBOP

11

1151-81

Urządzenia sygnalizacji alarmu pożarowego

CNBOP

1) czujki pożarowe

2) izolatory zwarć

3) gniazda czujek

4) adaptery linii bocznych

5) liniowe elementy sterujące

6) liniowe elementy wejściowe

7) urządzenia do wykrywania zasysanego dymu

8) centrale sygnalizacji pożarowej – systemy

9) zasilacze do urządzeń sygnalizacji pożarowej

10) centrale sterujące urządzeniami gaśniczymi

11) centrale sterujące urządzeniami oddymiającymi i przetwarzającymi

12) ręczne ostrzegacze pożarowe

13) sygnalizatory optyczne

14) sygnalizatory akustyczne

15) osłony przeciwwietrzne

16) wskaźniki zadziałania

17) zwalniaki elektromagnetyczne, sterowniki, siłowniki, stosowane w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych

18) pola obsługi dla straży pożarnych

19) kasety z kluczami dla straży pożarnych

20) urządzenia zdalnej sygnalizacji i obsługi

21) kable stosowane w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych

22) urządzenia transmisji alarmów pożarowych

23) systemy rozgłoszeniowe alarmu pożarowego i o ewakuacji

12

 

Znaki bezpieczeństwa

CNBOP

1) pożarnicze tablice informacyjne

2) znaki bezpieczeństwa

– ochrona przeciwpożarowa

– ewakuacja

13

0616-117

Instalacje hydrantów wewnętrznych

CNBOP

1) hydranty wewnętrzne

2) prądownice hydrantowe

0657-118

3) zawory hydrantowe

0657-119

4) przystawki pianowe do hydrantów

14

0657-91

Stałe urządzenia gaśnicze

CNBOP

1) urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla

2) urządzenia gaśnicze na gazy obojętne i mieszaniny gazów gaśniczych

3) urządzenia gaśnicze halonowe lub z zamiennikami halonów

4) urządzenia gaśnicze na mgłę wodną

5) urządzenia gaśnicze proszkowe

6) urządzenia gaśnicze aerozolowe

7) urządzenia gaśnicze parowe

15

0657-12

Urządzenia gaśnicze pianowe

CNBOP

1) dozowniki środka pianotwórczego

2) prądownice i wytwornice pianowe

3) zraszacze i tryskacze pianowe

4) garnki pianowe

5) generatory piany lekkiej

6) inne urządzenia do podawania piany

16

0657-91

Urządzenia gaśnicze tryskaczowe i zraszaczowe

CNBOP

1) pompy pożarowe

2) zawory kontrolno-alarmowe wodne wraz z osprzętem

3) zawory kontrolno-alarmowe powietrzne wraz z osprzętem

4) zawory wzbudzające wraz z osprzętem

5) tryskacze

6) zraszacze

7) pobudzacze

8) turbinowe urządzenia alarmowe

9) wskaźniki przepływu

10) łączniki ciśnienia

11) inne urządzenia sygnalizacyjne

12) łączniki przewodów rurowych

13) uchwyty przewodów rurowych

14) rury z tworzyw sztucznych oraz ich łączniki

17

 

Podzespoły urządzeń gaśniczych i systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych

CNBOP

1) dysze

2) termoczułe elementy uruchamiające

18

0625-157

Elementy budowlanych zabezpieczeń przeciwpożarowych o deklarowanej odporności ogniowej lub dymoszczelności

ITB

1) drzwi, bramy

2) przeszklenia zewnętrzne i wewnętrzne

3) farby, powłoki, płyty, natryski ogniochronne do zabezpieczenia konstrukcji stalowych

4) klapy przeciwpożarowe i odcinające do przewodów wentylacyjnych

5) kratki wentylacyjne przeciwpożarowe

6) przepusty instalacyjne

7) lekkie ściany działowe i osłonowe

19

0625-158

Techniczne zabezpieczenia przeciwpożarowe

ITB

1) wentylatory do oddymiania

2) klapy dymowe

3) żaluzje dymowe

4) okna oddymiające

5) rękawy ewakuacyjne

20

 

Zabezpieczenia ogniochronne o deklarowanym stopniu palności, stopniu rozprzestrzeniania ognia lub płomienia

 

1) farby, powłoki, impregnaty, płyty, natryski ogniochronne do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych, materiałów drzewnych i drewnopochodnych

CNBOP, ITB

2) impregnaty, farby, natryski ogniochronne do zabezpieczania materiałów włókienniczych

CNBOP, ITB

3) farby, natryski, dodatki ograniczające palność do zabezpieczania kabli elektrycznych

ITB

21

1365-1

Wyroby i materiały budowlane o deklarowanym stopniu palności lub stopniu rozprzestrzeniania ognia

ITB

1) wyroby i materiały z domieszkami organicznymi

2) wykładziny i posadzki podłogowe

CNBOP, ITB

1365-1

3) wykładziny ścienne i sufitowe

CNBOP, ITB

4) sufity podwieszane

CNBOP, ITB

1464

5) ocieplenia ścian zewnętrznych budynku

ITB

6) pokrycia dachowe

ITB

Objaśnienia skrótów:

CNBOP – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, 05-420 Józefów k. Otwocka, ul. Nadwiślańska 213.

ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »