| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 maja 1998 r.

w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetycznej (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wysokość corocznej opłaty, wnoszonej przez przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja, zwanej dalej „opłatą”, stanowi iloczyn przychodów przedsiębiorstwa energetycznego, uzyskanych ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie jego działalności objętej koncesją, osiągniętych w roku poprzedzającym ustalenie opłaty, oraz współczynników opłat, z zastrzeżeniem § 2.

2. Współczynniki opłat, o których mowa w ust. 1, określa tabela, stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
1. Opłata dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie większa niż 500 000 zł.

2. W przypadku prowadzenia więcej niż jednej działalności podlegającej koncesjonowaniu, opłatę stanowi suma opłat dla poszczególnych rodzajów działalności.

§ 3.
Wysokość opłaty oblicza przedsiębiorstwo energetyczne.
§ 4.
1. Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu udzielono koncesji z urzędu, wnosi pierwszą opłatę w terminie do 30 dni od dnia wydania koncesji.

§ 5.
Przedsiębiorstwo energetyczne wnosi opłatę na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki podany w zawiadomieniu o udzieleniu koncesji.
§ 6.
1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w razie stwierdzenia, że opłata została obliczona w sposób nieprawidłowy, wzywa przedsiębiorstwo energetyczne do ponownego jej obliczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W razie niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne terminu, o którym mowa w ust. 1, lub gdy opłata ponownie została obliczona w sposób nieprawidłowy – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonuje obliczenia opłaty.

3. Po dokonaniu obliczenia, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorstwo energetyczne wnosi niezwłocznie należną kwotę albo Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwraca nadpłaconą kwotę.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Bożek

Załącznik 1. [TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW OPŁAT]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 maja 1998 r. (poz. 387)

TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW OPŁAT

Lp.

Rodzaj działalności koncesjonowanej

Dla energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych

Dla pozostałych paliw

1

Wytwarzanie paliw i energii

0,0007

0,0004

2

Magazynowanie paliw gazowych i ciekłych

0,0007

0,0004

3

Przesyłanie i dystrybucja paliw i energii

0,0007

0,0004

4

Obrót paliwami i energią

0,0002

0,0001

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »