| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 maja 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania i rozliczania transakcji zbywania przez pracowniczy fundusz emerytalny, w imieniu członków funduszu, praw poboru przysługujących im z akcji złożonych na rachunkach ilościowych oraz szczegółowych warunków i trybu, w jakim dopuszczalna jest realizacja tych praw przez członków funduszu

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934) zarządza się, co następuje.

§ 1.
Pracowniczy fundusz emerytalny, zwany dalej „funduszem”, rozporządza prawami poboru przysługującymi członkom tego funduszu z akcji złożonych na rachunkach ilościowych tylko na podstawie uchwały rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa emerytalnego.
§ 2.
Rada nadzorcza podejmuje uchwałę, o której mowa w § 1, mając na względzie interes członków funduszu.
§ 3.
Uchwała, o której mowa w § 1, mając na względzie przepis § 5, określa ilość praw poboru, którą fundusz może rozporządzać, sposób obliczenia liczby praw poboru, którymi mogą rozporządzać poszczególni członkowie funduszu, jeśli uchwała przewiduje taką możliwość, oraz - w razie potrzeby i przy zastosowaniu przepisu § 8 pkt 2 - cenę, po której zbycie ma nastąpić, jeśli zbywane są prawa poboru nie znajdujące się w publicznym obrocie.
§ 4.
Uchwała, o której mowa w § 1, jest ogłaszana przez zarząd pracowniczego towarzystwa emerytalnego w sposób zwyczajowo przyjęty do przekazywania informacji członkom funduszu.
§ 5.
Jeśli uchwała, o której mowa w § 1, nie przewiduje rozporządzania przez fundusze wszystkimi prawami poboru z akcji złożonymi na rachunkach ilościowych członków, niezwłocznie umożliwia się członkom dysponowanie pozostałymi prawami poboru na zasadach określonych przez zarząd pracowniczego towarzystwa emerytalnego.
§ 6.
Fundusz wykonuje, w imieniu członków funduszu, prawa poboru przysługujące im z akcji złożonych na rachunkach ilościowych w następujący sposób:

1) akcje objęte przez fundusz w wyniku wykonania prawa poboru są zaliczone do aktywów funduszu w dniu postawienia do dyspozycji funduszu akcji nowej emisji,

2) w dniu, o którym mowa w pkt 1, akcje zostają wliczone do aktywów funduszu, a ich wartość zostaje wyceniona według zasad wyceny aktywów funduszy emerytalnych,

3) w dniu, o którym mowa w pkt 1, powiększa się ilość jednostek rozrachunkowych na rachunkach członków proporcjonalnie do ilości praw poboru, przysługujących każdemu członkowi z akcji złożonych na rachunku ilościowym, którymi mógł rozporządzać fundusz, i wycenionej wartości prawa poboru,

4) wartość prawa poboru, o którym mowa w pkt 3, określa się jako iloraz otrzymany w wyniku podzielenia wartości akcji określonej w pkt 2 - pomniejszonej o ich cenę nabycia w subskrypcji i o ewentualne koszty ich nabycia, stanowiące równowartość opłat poniesionych na rzecz osób trzecich, jeśli obowiązek korzystania z ich pośrednictwa wynika z odrębnych przepisów - przez ilość praw poboru, którymi mógł rozporządzać fundusz.

§ 7.
Fundusz zbywa w imieniu członków funduszu prawa poboru, przysługujące im z akcji złożonych na rachunkach ilościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu, w następujący sposób:

1) prawa poboru dopuszczone do publicznego obrotu są zbywane na rynku regulowanym,

2) wpływy ze zbycia praw poboru, przysługujących z akcji jednego emitenta, z uwzględnieniem pkt 4, pomniejszone o sumę kosztów ich zbycia stanowiących równowartość opłat poniesionych na rzecz osób trzecich, jeśli obowiązek korzystania z ich pośrednictwa wynika z odrębnych przepisów, przelicza się na jednostki rozrachunkowe w dniu zbycia wszystkich praw poboru, przysługujących z akcji złożonych na rachunku ilościowym jednego emitenta albo w ostatnim dniu notowania tych praw poboru na rynku regulowanym, w zależności od tego, który z tych dni następuje wcześniej, proporcjonalnie do ilości praw poboru, przysługujących każdemu członkowi z akcji złożonych na rachunku ilościowym, którymi mógł rozporządzać fundusz,

3) wpływy ze zbycia praw poboru są składane na oddzielnym rachunku pieniężnym funduszu u depozytariusza i do dnia, o którym mowa w pkt 2, nie są zaliczane do aktywów funduszu,

4) pożytki z ulokowania kwot wpływów ze zbycia praw poboru na rachunku, o którym mowa w pkt 3, powiększają te kwoty.

§ 8.
Fundusz zbywa w imieniu członków funduszu prawa poboru, przysługujące im z akcji złożonych na rachunkach ilościowych, które nie są dopuszczone do publicznego obrotu, w następujący sposób:

1) fundusz zbywa w imieniu członków prawa poboru po cenie wynikającej z zasad wyceny aktywów funduszy emerytalnych,

2) rada nadzorcza pracowniczego towarzystwa emerytalnego może określić w uchwale, o której mowa w § 1, cenę zbycia na poziomie niższym niż wynikająca z zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych, mając na względzie interes członków funduszu,

3) wpływy ze zbycia praw poboru, przeliczone na jednostki rozrachunkowe, powiększają rachunki członków funduszy w dniu zbycia wszystkich praw poboru lub w ostatnim dniu, w którym istnieje możliwość wykonania prawa poboru przysługującego z akcji złożonych na rachunkach ilościowych, w zależności od tego, który z tych dni następuje wcześniej, w sposób i w trybie określonych w § 7,

4) wpływy ze zbycia praw poboru są składane na oddzielnym rachunku pieniężnym funduszu u depozytariusza i do dnia, o którym mowa w pkt 3, nie są zaliczane do aktywów funduszu,

5) pożytki z ulokowania kwot wpływów ze zbycia praw poboru na rachunku, o którym mowa w pkt 4, powiększają te kwoty.

§ 9.
W terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w § 6 pkt 1, § 7 pkt 2 lub § 8 pkt 3, fundusz pisemnie informuje poszczególnych członków funduszu o wartości jednostek rozrachunkowych zapisanych na ich rachunkach w wyniku zbycia praw poboru przysługujących z akcji złożonych na ich rachunkach ilościowych
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem. 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »