| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 maja 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania stopy zwrotu i średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, sposobu i terminu zawiadamiania Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi przez otwarty fundusz emerytalny o wysokości stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego oraz sposobu podawania przez Prezesa Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, a także sposobu i terminu przekazywania przez otwarty fundusz emerytalny informacji o wysokości stopy zwrotu funduszu do agencji informacyjnej.

Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Otwarty fundusz emerytalny, który przyjmował składki co najmniej przez 24 miesiące, licząc od miesiąca, w którym do funduszu wpłynęła pierwsza składka, ustala w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał, do godziny szesnastej, wysokość stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiące.

2. Otwarty fundusz emerytalny niezwłocznie po ustaleniu wysokości stopy zwrotu, nie później jednak niż do godziny dziesiątej następnego dnia roboczego, powiadamia pisemnie Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, zwany dalej „Urzędem Nadzoru”, o wysokości stopy zwrotu. Powiadomienie jest dokonywane według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Powiadomienie może być dokonane, w zależności od wyboru otwartego funduszu emerytalnego, przez:

1) dostarczenie do siedziby Urzędu Nadzoru,

2) przekazanie faksem na numer wskazany przez Urząd Nadzoru,

3) przekazanie, za zgodą i na warunkach określonych przez Urząd Nadzoru, przez transmisję elektroniczną.

4. Otwarty fundusz emerytalny zawiadamia jedną z agencji informacyjnych, wskazanych przez Urząd Nadzoru, o wysokości stopy zwrotu w sposób i w terminie, o których mowa w ust. 2.

§ 2.
 Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych jest podawana do publicznej wiadomości przez Prezesa Urzędu Nadzoru, niezwłocznie po jej ustaleniu, przez:

1) przekazanie jej do wiadomości wszystkich agencji informacyjnych, o których mowa w art. 169 i 170 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 934),

2) umieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu Nadzoru.

§ 3.
 Wartość jednostki rozrachunkowej, na potrzeby ustalenia stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, oblicza się z dokładnością do jednego grosza, z uwzględnieniem § 5.
§ 4.
 Wartość stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego ustala się do trzech miejsc po przecinku, z uwzględnieniem § 5.
§ 5.
 Przy obliczaniu wartości jednostki rozrachunkowej, na potrzeby ustalenia stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, i ustalaniu stopy zwrotu oraz średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych zaokrągla się otrzymane wartości w następujący sposób:

1) jeśli następna cyfra po ostatniej cyfrze, do której oblicza się lub ustala wartość, mieści się w przedziale 0–4, zaokrągla się otrzymaną wartość w dół,

2) jeśli następna cyfra po ostatniej cyfrze, do której oblicza się lub ustala wartość, mieści się w przedziale 5–9, zaokrągla się wartość jednostki rozrachunkowej w górę.

§ 6.
 Otwarty fundusz emerytalny powiadamia Urząd Nadzoru o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej tego funduszu do godziny dziesiątej dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostały ustalone te wartości. Powiadomienie jest dokonywane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia. Przepisy § 1 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§ 7.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [POWIADOMIENIE O STOPIE ZWROTU OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12 maja 1998 r. (poz. 404)

Załącznik nr 1

POWIADOMIENIE O STOPIE ZWROTU OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [POWIADOMIENIE O WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I WARTOŚCI JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ]

Załącznik nr 2

POWIADOMIENIE O WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I WARTOŚCI JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »