| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 maja 1998 r.

w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat do Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Wysokość wpłaty do Funduszu Gwarancyjnego jest ustalana na każdy kolejny kwartał kalendarzowy, na podstawie rozliczenia wpłat na koniec poprzedniego kwartału kalendarzowego, dokonanego nie później niż w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia kwartału.
§ 2.
 W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa w § 1, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna prowadzi dla poszczególnych powszechnych towarzystw emerytalnych ewidencję dokonanych dotychczas wpłat oraz pożytków z lokaty środków Funduszu Gwarancyjnego.
§ 3.
 Wysokość wpłat na koniec danego kwartału kalendarzowego, po powiększeniu o pożytki z ich lokaty oraz pomniejszeniu o wynagrodzenie należne Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych Spółce Akcyjnej, powinna wynosić dla każdego powszechnego towarzystwa emerytalnego 0,1% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo na koniec tego kwartału.
§ 4.
 Wysokość wpłaty, o której mowa w § 1, stanowi różnicę między wymaganą wysokością wpłat ustaloną zgodnie z § 3 a rzeczywistą wysokością tych wpłat na koniec kwartału kalendarzowego, jeżeli jest ona niższa od wysokości wymaganej.
§ 5.
 Wpłaty, o której mowa w § 1, powszechne towarzystwo emerytalne dokonuje w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej rozliczenia wpłat za poprzedni kwartał kalendarzowy.
§ 6.
 1. W przypadku gdy rozliczenie za poprzedni kwartał kalendarzowy wykaże nadpłatę po stronie powszechnego towarzystwa emerytalnego, kwota tej nadpłaty jest zaliczana na poczet wpłaty należnej w kolejnym kwartale kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na pisemny wniosek powszechnego towarzystwa emerytalnego kwota nadpłaty podlega zwrotowi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku.

§ 7.
 1. W przypadku niedokonania należnej wpłaty w terminie, o którym mowa w § 5, powszechne towarzystwo emerytalne jest obowiązane do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2.

§ 8.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »