| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 maja 1998 r.

w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy art. 93 ust. 1, art. 191 i 192, powołane w niniejszym rozporządzeniu bez bliższego określenia, oznaczają przepisy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934).
§ 2.
Prospekt informacyjny otwartego funduszu emerytalnego powinien zawierać:

1) statut funduszu,

2) ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe funduszu,

3) informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej funduszu.

§ 3.
1. Informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej otwartego funduszu emerytalnego, zamieszczane w prospekcie informacyjnym, powinny określać:

1) informację opisową na temat efektów dotychczasowej działalności otwartego funduszu emerytalnego, stopnia realizacji ustawowych celów jego działalności oraz planowanych kierunków działalności lokacyjnej na przyszłość, sporządzoną w formie listu zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego, będącego organem funduszu, skierowanego do członków tego funduszu,

2) wartość jednostki rozrachunkowej:

a) w dniu rozpoczęcia działalności przez ten fundusz,

b) w ostatnim dniu wyceny ostatniego roku kalendarzowego,

c) w ostatnich dniach wyceny w latach poprzedzających ostatni rok wyceny o dwa lata, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, trzydzieści pięć i czterdzieści lat,

3) stopę zwrotu osiągniętą przez otwarty fundusz emerytalny za okres ostatnich dwóch, pięciu, dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, trzydziestu pięciu i czterdziestu lat kalendarzowych,

4) średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres ostatnich 2 lat kalendarzowych, podaną do publicznej wiadomości przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

2. Prospekt informacyjny powinien być ogłaszany nie później niż w terminie 3 tygodni od zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo emerytalne rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu emerytalnego.

3. Jeżeli członek otwartego funduszu emerytalnego zwróci się na piśmie o udostępnienie prospektu informacyjnego, fundusz przesyła członkowi ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny, wraz z ostatnim półrocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na koniec pierwszego półrocza roku kalendarzowego, zwykłą przesyłką pocztową, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

§ 4.
1. Informacja, o której mowa w art. 191 ustawy, powinna zawierać:

1) numer rachunku członka,

2) podstawowe dane osobowe członka zawarte w rejestrze członków funduszu emerytalnego,

3) ilość, wartość jednostki rozrachunkowej i łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku członka funduszu emerytalnego w dniu sporządzenia informacji,

4) wartość jednostki rozrachunkowej na początek i koniec ostatniego okresu rocznego i dwuletniego, kończącego się odpowiednio w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedzającego kwartał, w którym została sporządzona,

5) wyniki działalności lokacyjnej otwartego funduszu emerytalnego wyrażone stopą zwrotu funduszu za okresy, o których mowa w pkt 4,

6) pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.

2. Poza danymi, o których mowa w ust. 1, informacja powinna zawierać:

1) dla otwartego funduszu emerytalnego:

a) daty i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do funduszu, kwoty opłat potrąconych ze składek oraz ilość jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka w okresie objętym informacją,

b) średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za ostatni okres dwuletni, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, podaną do publicznej wiadomości przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi,

2) dla pracowniczego funduszu emerytalnego:

a) ilość i wartość akcji złożonych na rachunku ilościowym w dniu sporządzenia informacji,

b) ilość akcji złożonych na rachunku ilościowym w okresie objętym informacją.

3. Informacja jest przesyłana członkom funduszu emerytalnego zwykłą przesyłką pocztową.

4. Wysyłanie pierwszej informacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni po upływie roku, od dnia otrzymania przez fundusz emerytalny pierwszej składki albo wypłaty transferowej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej.

§ 5.
1. Informacja o pieniężnej wartości środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu emerytalnego, o której mowa w art. 192 ustawy, powinna zawierać:

1) numer rachunku członka,

2) podstawowe dane osobowe członka,

3) ilość oraz wartość jednostek rozrachunkowych w dniu sporządzenia informacji,

4) pouczenie o trybie postępowania w razie stwierdzenia przez członka, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.

2. Informacja jest przesyłana członkowi zwykłą przesyłką pocztową, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania członka.

§ 6.
1. Informacje o strukturze aktywów otwartego funduszu emerytalnego, udostępniane w odstępach miesięcznych, półrocznych oraz rocznych, powinny być przekazywane do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz agencji informacyjnej odpowiednio w terminie 3, 6 i 9 dni roboczych od dnia kończącego dany miesiąc, okres półroczny lub okres roczny.

2. Ogłoszenie w dzienniku o zasięgu krajowym informacji o strukturze aktywów otwartego funduszu emerytalnego oraz o emitencie poszczególnych papierów wartościowych, udostępnianych w okresach półrocznych, powinno nastąpić każdego roku w terminie do dnia 20 stycznia i 20 lipca.

3. Ogłoszenie w dzienniku o zasięgu krajowym informacji o strukturze aktywów otwartego funduszu emerytalnego oraz o emitencie poszczególnych papierów wartościowych, udostępnianych w okresach rocznych, powinno nastąpić każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia.

4. Informacja o strukturze aktywów pracowniczego funduszu emerytalnego, według stanu na koniec roku, jest przekazywana Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz akcjonariuszom pracowniczego towarzystwa emerytalnego nie później niż do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 7.
Bieżące informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej otwartego funduszu emerytalnego obejmują dane o:

1) przekroczeniu przez fundusz limitów inwestycyjnych,

2) zmianie depozytariusza,

3) zawarciu i rozwiązaniu przez fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rejestru członków funduszu osobie trzeciej,

4) wystąpieniu niedoboru oraz jego pokryciu lub niemożności jego pokrycia ze środków dostępnych na rachunku rezerwowym,

5) wyborze biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych funduszu,

6) rozwiązaniu umowy z podmiotem, będącym osobą prawną, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, prowadzącym działalność akwizycyjną na rzecz funduszu.

§ 8.
Bieżące informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa emerytalnego obejmują dane o następujących zdarzeniach:

1) zmianie wysokości kapitału akcyjnego,

2) obniżeniu kapitałów własnych towarzystwa emerytalnego poniżej 2/3 kapitału akcyjnego,

3) odwołaniu lub rezygnacji członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej towarzystwa emerytalnego, jeśli komisja rewizyjna istnieje, z pełnienia dotychczasowej funkcji oraz o niewybraniu tych osób na funkcję na okres kolejnej kadencji,

4) powołaniu na członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej towarzystwa emerytalnego, jeśli komisja rewizyjna istnieje, osoby, która nie pełniła funkcji w tych organach w poprzedniej kadencji,

5) ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania układowego lub otwarciu likwidacji towarzystwa emerytalnego,

6) pokryciu niedoboru lub niemożności jego pokrycia z własnych środków towarzystwa emerytalnego,

7) wyborze biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych towarzystwa emerytalnego.

§ 9.
Bieżące informacje dotyczące pracowniczego funduszu emerytalnego obejmują dane o:

1) przekroczeniu przez fundusz limitów inwestycyjnych,

2) zawarciu i rozwiązaniu przez fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie zarządzania jego aktywami osobie trzeciej,

3) wyborze biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych funduszu.

§ 10.
Bieżące informacje, dotyczące działalności i sytuacji finansowej pracowniczego funduszu emerytalnego, obejmują dane o następujących zdarzeniach:

1) zmianie wysokości kapitału akcyjnego,

2) obniżeniu kapitałów własnych towarzystwa emerytalnego poniżej 2/3 kapitału akcyjnego,

3) ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania układowego lub otwarciu likwidacji towarzystwa emerytalnego,

4) wyborze biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych towarzystwa emerytalnego.

§ 11.
1. Bieżące informacje, o których mowa w § 7 i 8, są przekazywane do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i do agencji informacyjnej, wybranej spośród agencji wskazanych przez ten Urząd, w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięcia o nim informacji przez fundusz emerytalny lub towarzystwo emerytalne.

2. Bieżące informacje, o których mowa w § 9 i 10, są przekazywane do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 12.
1. Okresowe sprawozdania, dotyczące działalności funduszu emerytalnego, obejmują następujące dane:

1) liczbę członków funduszu emerytalnego na początek każdego kwartału,

2) zmianę liczby członków funduszu emerytalnego w stosunku do poprzedniego kwartału oraz w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim.

2. Okresowe sprawozdania z działalności otwartych funduszy emerytalnych są sporządzane co kwartał i przekazywane do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w terminie 30 dni od ostatniego dnia roboczego kończącego dany kwartał.

3. Okresowe sprawozdania z działalności pracowniczych funduszy emerytalnych są sporządzane raz w roku i przekazywane do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w terminie 2 miesięcy od ostatniego dnia roboczego kończącego dany rok.

§ 13.
1. Sprawozdania dotyczące sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa emerytalnego są przekazywane Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w formie miesięcznych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, sporządzanych do celów statystycznych na formularzu F-01.

2. Przekazanie sprawozdania następuje do 18 dnia po zakończeniu danego miesiąca.

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »