| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 13 maja 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie (Dz. U. Nr 80, poz. 410) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 skreśla się wyrazy „i medycznych”,

2) w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Do egzaminów eksternistycznych może przystąpić osoba, która nie otrzymała promocji do następnej klasy lub nie ukończyła szkoły dla dzieci i młodzieży.

5. Osoba, która nie ukończyła szkoły dla dzieci i młodzieży wyłącznie z powodu otrzymania co najmniej jednej oceny niedostatecznej z przedmiotu nie występującego w planie nauczania szkoły dla dorosłych i chce uzyskać świadectwo ukończenia szkoły dla dorosłych, zdaje egzaminy eksternistyczne z przedmiotów ustalonych przez państwową komisję egzaminacyjną zgodnie z § 6 ust. 2.”,

3) w § 5 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przy zwalnianiu tych osób z ustnego egzaminu dojrzałości z przedmiotów, z których w pisemnej części egzaminu otrzymały ocenę celującą lub bardzo dobrą, oraz dopuszczaniu tych osób do poprawkowego ustnego egzaminu dojrzałości uwzględnia się oceny końcowe z przedmiotów zakończonych egzaminem eksternistycznym.”,

4) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Państwowa komisja egzaminacyjna opatruje świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły odciskiem pieczęci urzędowej centrum kształcenia ustawicznego albo zespołu szkół, przy którym została powołana.”,

5) w § 17 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Jeżeli otrzymana ocena jest niższa od uprzednio uzyskanej pozostawia się ocenę wcześniejszą.”,

6) w § 20:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Państwową komisję egzaminacyjną powołuje się przy:

1) centrum kształcenia ustawicznego,

2) zespole szkół, w skład którego wchodzi szkoła dla dorosłych odpowiedniego typu.”,

b) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy:

„spośród osób zajmujących stanowiska kierownicze w jednostce, o której mowa w ust. 2.”,

7) § 23 i 24 otrzymują brzmienie:

„§ 23. 1. Egzamin eksternistyczny jest odpłatny.

2. Opłaty za egzaminy eksternistyczne w wysokości obliczonej procentowo od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celach waloryzacji emerytur i rent, zwanego dalej „podstawą naliczania”, wynoszą:

Lp.

Zakres egzaminu

% od podstawy naliczania

1

z części programu nauczania jednego przedmiotu występującego w planie nauczania danej klasy lub szkoły (za każdy przedmiot)

15

2

z całości programu nauczania jednego przedmiotu występującego w planie nauczania danej klasy lub szkoły (za każdy przedmiot)

15

3

z części programu nauczania przedmiotów występujących w planie nauczania danej klasy lub szkoły

20

4

z całego programu nauczania danej szkoły

50

5

z przygotowania zawodowego

25

6

z nauki zawodu

25

 

3. Osoba przystępująca do egzaminu przekazuje opłatę za egzamin na konto środków specjalnych jednostki, przy której powołano państwową komisję egzaminacyjną.

4. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki, przy której powołano państwową komisję egzaminacyjną, może zwolnić osobę zdającą z opłat w całości lub w części albo dokonać częściowego lub całkowitego zwrotu wniesionej opłaty.

§ 24. 1. Wydatki związane z działalnością państwowej komisji egzaminacyjnej pokrywane są przez jednostkę, przy której powołano państwową komisję egzaminacyjną, z opłat, o których mowa w § 23 ust. 2.

2. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków państwowej komisji egzaminacyjnej określa umowa zawarta pomiędzy kierownikiem jednostki, przy której powołano państwową komisję egzaminacyjną, a członkiem komisji. Jeżeli członkiem komisji jest kierownik tej jednostki, umowę z nim zawiera jego zastępca.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »