| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 maja 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

Na podstawie art. 70 ust. 1 i 2, art. 73 i art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego (Dz. U. Nr 56, poz. 277, z 1994 r. Nr 9, poz. 34 oraz z 1995 r. Nr 42, poz. 218 i Nr 100, poz. 499) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) po wyrazie „87” dodaje się wyraz „91”,

b) po wyrazach „poz. 254” dodaje się wyrazy „z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944”;

2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do odbycia zasadniczej służby wojskowej – na wniosek poborowych – nie powołuje się poborowych, których ojciec lub brat w czasie odbywania czynnej służby wojskowej uległ wypadkowi, w którego wyniku poniósł śmierć albo doznał trwałego kalectwa i został zaliczony do I grupy inwalidów.”;

3) w § 31 w ust. 5 wyraz „sześciu” zastępuje się wyrazem „czterech”;

4) w § 34 skreśla się pkt 6;

5) skreśla się § 40;

6) w § 42:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz § 34 pkt 6”,

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „pkt 1–5”;

7) w § 44 w ust. 1 skreśla się wyrazy „pkt 1–5”;

8) w § 54 w ust. 1 wyraz „dwanaście” zastępuje się wyrazem „dziewięć”;

9) w § 55 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem § 55a.”;

10) po § 55 dodaje się § 55a w brzmieniu:

„§ 55a. 1. Jeżeli żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem z powodu przyjęcia na naukę do szkoły wyższej w systemie dziennym stali się absolwentami tej szkoły w rozumieniu art. 91 i do dnia zwolnienia odbyli mniej niż dziesięć miesięcy zasadniczej służby wojskowej, podlegają powołaniu do odbycia przeszkolenia wojskowego. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli żołnierze, o których mowa w ust. 1, do dnia zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej odbyli nie mniej niż dziewięć miesięcy tej służby, można ich powołać do odbycia przeszkolenia wojskowego na ich wniosek lub przenieść do rezerwy w terminie określonym w art. 93 ust. 2.”;

11) § 61 i 62 otrzymują brzmienie:

„§ 61. Żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem:

1) z przyczyn określonych w art. 87 ust. 2 pkt 3, 5 i 6 albo z powodu uznania ich za jedynych żywiciele rodzin lub czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej – przenosi się do rezerwy z dniem zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, jeżeli odbyli nie mniej niż dziesięć miesięcy tej służby lub zwolnienie nastąpiło po dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ukończyli dwadzieścia cztery lata życia,

2) z przyczyn określonych w art. 87 ust. 2 pkt 4 i 7 przenosi się do rezerwy:

a) z dniem zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, jeżeli odbyli nie mniej niż dziewięć miesięcy tej służby,

b) z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ukończyli dwadzieścia osiem lat życia, jeżeli do dnia zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej odbyli mniej niż dziewięć miesięcy tej służby.

§ 62. Żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem, którzy odbywali ją w kilku okresach, przenosi się do rezerwy z dniem zwolnienia z tej służby, jeżeli łącznie odbyli nie mniej niż dziewięć miesięcy zasadniczej służby wojskowej albo zwolnienie z kolejnego okresu tej służby nastąpiło po dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ukończyli dwadzieścia cztery lata życia.”;

12) w § 63:

a) w ust. 1 wyrazy „odpowiednio § 61 pkt 1 lub 2” zastępuje się wyrazami „§ 61 pkt 1”,

b) w ust. 2 wyrazy „§ 61 pkt 2” zastępuje się wyrazami „§ 61 pkt 1”;

13) w art. § 68:

a) w pkt 1 wyrazy „§ 61 pkt 1–3” zastępuje się wyrazami „§ 61 pkt 1”,

b) w pkt 2 wyrazy „pkt 4” zastępuje się wyrazami „pkt 2”;

14) skreśla się § 69.

§ 2.
Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową w dniu wejścia w życie rozporządzenia, do czasu zwolnienia z tej służby, korzystają z uprawnień urlopowych na dotychczasowych zasadach.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »