| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 27 maja 1998 r.

w sprawie wewnętrznej organizacji i szczegółowego zakresu działania terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego oraz obszaru ich działania.

Na podstawie art. 85a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wewnętrzną organizację i szczegółowy zakres działania terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego oraz obszar ich działania.
§ 2.
Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118).
§ 3.
1. Okręgowych inspektorów kolejowego nadzoru budowlanego, o których mowa w art. 85a ust. 1 pkt 2, zwanych dalej „inspektorami”, powołuje i odwołuje Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, na wniosek Głównego Inspektora Kolejnictwa.

2. Inspektorzy mają swoje siedziby w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.

3. Obszar działalności inspektorów obejmuje właściwy dla siedziby inspektora teren dyrekcji okręgowych kolei państwowych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Obszar działalności inspektora mającego siedzibę w Poznaniu obejmuje teren Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu i Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Szczecinie.

§ 4.
Obsługę inspektorów zapewniają właściwe okręgowe inspektoraty kolejnictwa.
§ 5.
Inspektorzy obejmują specjalistycznym nadzorem budowlanym obiekty i roboty budowlane w dziedzinie transportu kolejowego, usytuowane na obszarach kolejowych, w zakresie budowy i eksploatacji dróg szynowych wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu kolejowego budynkami, budowlami i urządzeniami oraz urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych, służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych, z wyjątkiem budynków użyteczności publicznej, i przeznaczonych wyłącznie na pobyt ludzi, wraz z urządzeniami związanymi z tymi budynkami, w tym w szczególności:

1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy, o której mowa w § 1, w sprawach projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych w dziedzinie transportu kolejowego, w zakresie:

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska projektowanych budynków i innych obiektów, o których mowa w art. 86 ust. 2,

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych budynków i innych obiektów, o których mowa w art. 86 ust. 2,

c) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu oraz utrzymaniu obiektów budowlanych,

d) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przy projektowaniu, budowie i utrzymaniu budynków i innych obiektów, o których mowa w art. 86 ust. 2,

2) wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych w pierwszej instancji w sprawach określonych ustawą,

3) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku nadzorowanych obiektów budowlanych.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: E. Morawski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »