| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 czerwca 1998 r.

w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji, z rezerwy budżetu państwa na 1998 r., na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego „Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej”.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z kwoty 30 483 tys. zł, określonej w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156), na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego „Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej” przeznacza się kwotę 24 483 tys. zł.
§ 2.
1. Rozporządzenie określa tryb i warunki przyznawania dotacji, z rezerwy budżetu państwa na 1998 r., na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego „Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej”, określonej w ustawie budżetowej na rok 1998 r.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) mieniu – rozumie się przez to dotychczas nie zagospodarowane nieruchomości przejęte od wojsk Federacji Rosyjskiej w latach 1990–1993, stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363),

2) Pełnomocniku Rządu – rozumie się przez to Pełnomocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej, powołanego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 27, poz. 145),

3) Radzie – rozumie się przez to Radę Programową do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej, działającą na podstawie zarządzenia nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1997 r. w sprawie powołania Rady Programowej do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej,

4) SPR – rozumie się przez to Strategiczny Program Rządowy „Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej”, ustanowiony przez Radę Ministrów w dniu 23 maja 1995 r.,

5) dotacji – rozumie się przez to środki z rezerwy budżetu państwa, o której mowa w § 1, na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz dla wojewodów, ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji państwowej na dofinansowanie zadań wynikających z SPR,

6) ustawie o finansowaniu gmin – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. z 1998 r. Nr 30, poz. 164),

7) zadaniu – rozumie się przez to zadanie wynikające z SPR, na którego dofinansowanie przeznacza się dotację na realizację zadań inwestycyjnych lub bieżących.

§ 3.
1. Kwoty dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z realizacji SPR są ustalane przez Pełnomocnika Rządu, po zasięgnięciu opinii rady, w granicach kwoty rezerwy celowej, o której mowa w § 1.

2. Kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin nie mogą przekraczać kwot ustalonych według zasad określonych w art. 21 ust. 5 i 6 ustawy o finansowaniu gmin.

3. Dotacje otrzymane przez wnioskodawców są ewidencjonowane na odrębnym rachunku finansowania poszczególnych zadań i są rozliczane po zakończeniu zadania.

4. Gmina, która nie przeznaczy z budżetu gminy w 1998 r. zadeklarowanej we wniosku kwoty na dofinansowanie dotowanego zadania, jest zobowiązana do zwrotu otrzymanej dotacji do budżetu wojewody w terminie ustalonym przez wojewodę.

§ 4.
1. Wnioski o przyznanie dotacji są składane:

1) w terminie 20 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, przez zarządy gmin na dofinansowanie zadań własnych gmin – wojewodom w celu zaopiniowania,

2) w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, przez ministrów i kierowników centralnych organów administracji państwowej oraz wojewodów na dofinansowanie realizowanych przez nich zadań i zadań własnych gmin – Pełnomocnikowi Rządu.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania jest sporządzony według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

3. Część opisowa wniosku powinna zawierać w szczególności uzasadnienie potrzeby realizacji zadania objętego wnioskiem oraz informację dotyczącą:

1) stanu przygotowania zadania do realizacji,

2) zakresu rzeczowego zadania wykonanego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest składany wniosek, jeżeli zadanie jest w toku realizacji,

3) uwzględnienia wymagań ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury związanych z realizacją zadania,

4) planowanych efektów zadania,

5) kwot dotacji lub środków dotychczas uzyskanych z budżetu państwa na zadania wynikające z SPR,

6) wniosków o przyznanie dotacji z państwowych funduszów celowych lub budżetu wojewody albo innego źródła, złożonych przez zarządy gmin, lecz nie rozpatrzonych do dnia złożenia wniosku.

§ 5.
Przy rozpatrywaniu wniosków w pierwszej kolejności powinny być uwzględnione zadania przewidziane do całkowitego zakończenia w 1998 lub 1999 r., a następnie wymagające najniższego procentowego udziału dotacji, krótkiego okresu ich realizacji, dające po ukończeniu największe efekty społeczno-gospodarcze.
§ 6.
Pełnomocnik Rządu:

1) po otrzymaniu wniosków od wojewodów oraz ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji państwowej:

a) przeprowadza weryfikację zasadności realizacji poszczególnych zadań oraz dokonuje oceny zgodności wniosków z celami SPR i postanowieniami rozporządzenia,

b) sporządza projekt podziału rezerwy, o której mowa w § 1, na poszczególne zadania i przedstawia go do zaopiniowania Radzie,

2) może wydzielić i wykorzystać część dotacji na bezpośrednie finansowanie promocji nie zagospodarowanego mienia,

3) po uzyskaniu opinii Rady, dotyczącej projektu podziału rezerwy:

a) ustala kwoty dotacji na dofinansowanie poszczególnych zadań, w granicach kwoty, o której mowa w § 1,

b) informuje właściwych wojewodów, ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji państwowej o ustalonych kwotach dotacji na dofinansowanie poszczególnych zadań,

4) przekazuje Ministrowi Finansów wykaz zadań i ustalonych kwot dotacji na ich dofinansowanie.

§ 7.
1. Wojewoda, po otrzymaniu wykazu ustalonych kwot dotacji na dofinansowanie poszczególnych zadań:

1) w terminie 14 dni występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie państwa,

2) w terminie 7 dni zawiadamia zarządy gmin o kwotach ustalonych dotacji.

2. Wojewoda, po otrzymaniu dotacji, w terminie 14 dni przekazuje zarządom gmin dotacje w kwotach ustalonych przez Pełnomocnika Rządu.

3. Ministrowie i kierownicy centralnych urzędów administracji państwowej, po otrzymaniu wykazu ustalonych kwot dotacji, występują, w terminie 14 dni, do Ministra Finansów z wnioskami o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie państwa.

§ 8.
1. Gmina, która otrzymała dotację, przekazuje wojewodzie, w terminie 15 dni po upływie trzeciego i czwartego kwartału, informację o przebiegu realizacji i finansowania zadania.

2. Wojewodowie, w zakresie swoich zadań oraz na podstawie informacji otrzymanych od gmin, po ich weryfikacji, opracowują informacje zbiorcze o realizacji oraz finansowaniu zadań i przekazują je Pełnomocnikowi Rządu w terminie 30 dni po upływie trzeciego i czwartego kwartału.

3. Ministrowie i kierownicy centralnych urzędów administracji publicznej opracowują informacje o realizacji oraz finansowaniu zadań i przekazują je pełnomocnikowi Rządu w terminie 30 dni po upływie trzeciego i czwartego kwartału.

§ 9.
Pełnomocnik Rządu, w terminie do dnia 31 maja 1999 r., przedstawi Radzie Ministrów informację o realizacji SPR za rok 1998.
§ 10.
Kontrolę prawidłowego wykorzystania dotacji sprawują:

1) wojewodowie – w odniesieniu do dotacji otrzymanych na dofinansowanie realizacji swoich zadań i zadań własnych gmin,

2) ministrowie i kierownicy centralnych urzędów administracji państwowej – w odniesieniu do otrzymanych dotacji.

§ 11.
1. Jeżeli wojewoda, na podstawie informacji otrzymanych od gmin albo w wyniku dokonanych kontroli, stwierdzi nieprawidłowości polegające w szczególności na:

1) wstrzymaniu lub zaniechaniu kontynuowanego zadania, nierozpoczęciu zadania w planowanym terminie albo zaawansowaniu realizacji zadania w stopniu zagrażającym zakończeniu zadania w planowanym terminie,

2) wykorzystywaniu dotacji przekazanej na dofinansowanie zadania niezgodnie z jej przeznaczeniem,

– podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn wystąpienia nieprawidłowości oraz ustala termin ich usunięcia.

2. Jeżeli gmina nie usunie nieprawidłowości w ustalonym przez wojewodę terminie, dotacja przekazana na dofinansowanie zadania podlega zwrotowi w całości do budżetu wojewody w terminie 14 dni.

3. Od kwoty dotacji nie zwróconej w całości lub w części w terminie wyznaczonym przez wojewodę gmina jest obowiązana do zapłaty odsetek w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

§ 12.
1. Wojewodowie, po dniu 31 grudnia 1998 r. oraz po zakończeniu każdego zadania, dokonują kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych dotacji.

2. Jeżeli wojewoda, w wyniku własnej kontroli lub kontroli dokonanej przez uprawniony organ kontrolny, stwierdzi, że zadanie przewidziane do zakończenia nie zostało zrealizowane w planowanym we wniosku zakresie rzeczowym lub nie zostało zakończone w planowanym terminie, dotacja przekazana zarządowi gminy na dofinansowanie zadania podlega zwrotowi do budżetu wojewody.

§ 13.
Wojewodowie bezzwłocznie informują Pełnomocnika Rządu o kwotach i terminach zwrotu dotacji do budżetu wojewody w przypadkach określonych w § 11 i § 12 ust. 2.
§ 14.
1. Na wniosek wojewody Pełnomocnik Rządu może przeznaczyć zwrócone dotacje na zwiększenie kwot dotychczas przyznanych dotacji lub na dofinansowanie innych zadań.

2. Na wniosek wojewody, ministra lub kierownika centralnego urzędu administracji państwowej Pełnomocnik Rządu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę, może zmienić przeznaczenie całości lub części dotacji przyznanej w 1998 r. na dofinansowanie innych zadań związanych z realizacją SPR.

§ 15.
Przepisy § 11, 12 i 14 stosuje się odpowiednio do zadań realizowanych przez wojewodów oraz ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji państwowej.
§ 16.
Dotacje zwracane przez wojewodów oraz ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji państwowej w całości są przekazywane do dochodów budżetu państwa.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


Załącznik 1. [Wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy budżetowej państwa na 1998 rok na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Strategicznego Programu Rządowego "Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej"]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 czerwca 1998 r. (poz. 476)

WNIOSEK
o przyznanie dotacji z rezerwy budżetowej państwa na 1998 rok
na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Strategicznego Programu Rządowego
„Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej”

infoRgrafika

infoRgrafika


 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »