| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 czerwca 1998 r.

w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

Na podstawie art. 85 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Osoba przystępująca do otwartego funduszu emerytalnego składa funduszowi deklarację przystąpienia do tego funduszu na odpowiednim formularzu umowy udostępnionym w tym celu przez osobę reprezentującą fundusz.

2. Formularz umowy zawiera w szczególności:

1) oznaczenie nazwy, siedziby oraz adres funduszu,

2) deklaracje przystąpienia do funduszu,

3) informacje i oświadczenia, o których mowa w § 3,

4) pouczenie, że wypełnienie formularza w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie jest obowiązkowe.

3. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany stosować odrębne, odpowiednio oznaczone formularze dla:

1) osoby, która jest członkiem innego otwartego funduszu emerytalnego,

2) osoby, która nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego.

4. Wraz z formularzem umowy, o którym mowa w ust. 1, osoba reprezentująca otwarty fundusz emerytalny udostępnia ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny funduszu.

§ 2.
1. Deklaracja, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, powinna zawierać:

1) podstawowe dane osoby przystępującej do otwartego funduszu emerytalnego, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934), zwanej dalej „ustawą”,

2) oświadczenie osoby przystępującej do otwartego funduszu emerytalnego o zapoznaniu się z prospektem informacyjnym funduszu,

3) imienne wskazanie osoby lub osób, którym w razie śmierci osoby przystępującej do otwartego funduszu emerytalnego wypłacone zostaną środki zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym, z zastrzeżeniem ust. 3,

4) oświadczenie o stosunkach majątkowych między osobą przystępującą do otwartego funduszu emerytalnego a jej małżonkiem, chyba że osoba przystępująca do funduszu nie pozostaje w związku małżeńskim,

5) datę i godzinę złożenia deklaracji oraz cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej deklarację.

2. Deklaracja może także zawierać dane umożliwiające otwartemu funduszowi emerytalnemu nawiązanie kontaktu z członkiem funduszu, a w szczególności: adres do korespondencji, jeśli jest on inny niż adres zamieszkania, numery telefonów, faksów oraz adresy poczty elektronicznej.

3. Deklaracja w części, o której mowa w ust. 1 pkt 3:

1) powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby lub osób, którym należy wypłacić środki po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, w tym co najmniej imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania,

2) może zawierać procentowe oznaczenie udziału wskazanych imiennie osób w środkach przypadających im po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego.

4. W przypadku osoby, która nie jest dotychczas członkiem otwartego funduszu emerytalnego, deklaracja powinna zawierać oświadczenie tej osoby o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu emerytalnym.

§ 3.
Formularz umowy powinien zawierać:

1) informację o określonym w ustawie sposobie wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, w przypadku gdy śmierć osoby wskazanej nastąpi przed śmiercią członka funduszu, a członek ten nie wskaże innej osoby, oraz oświadczenie osoby przystępującej do funduszu o zapoznaniu się z treścią tej informacji,

2) informację o skutkach rozwiązania umowy z otwartym funduszem emerytalnym lub rezygnacji z członkostwa w funduszu przed upływem terminu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz oświadczenie osoby przystępującej do funduszu o znajomości tych skutków.

§ 4.
1. Umowa z otwartym funduszem emerytalnym zostaje zawarta z chwilą podpisania, przez osobę przystępującą do otwartego funduszu emerytalnego i osobę reprezentującą fundusz, formularza umowy spełniającego warunki określone w niniejszym rozporządzeniu oraz obejmującego treść wymaganych oświadczeń i danych.

2. Jeżeli formularz umowy, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie podpisany przez osobę przystępującą do funduszu w obecności osoby reprezentującej otwarty fundusz emerytalny, umowa zostaje zawarta z chwilą jego podpisania przez osobę reprezentującą fundusz, niezwłocznie po otrzymaniu formularza umowy, pod warunkiem że otrzymany formularz został prawidłowo wypełniony oraz z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Osoba reprezentująca otwarty fundusz emerytalny jest obowiązana oznaczyć na formularzu datę zawarcia umowy.

4. W przypadku zawierania umowy w sposób, o którym mowa w ust. 2, otwarty fundusz emerytalny ma prawo uzależnić zawarcie umowy od:

1) poświadczenia wiarygodności podpisu osoby przystępującej do funduszu w sposób przez siebie określony,

2) przekazania kopii określonego przez siebie dokumentu, potwierdzającego prawdziwość danych osoby przystępującej do funduszu, określonych w deklaracji w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, sporządzonej w określonej przez siebie formie.

5. Otwarty fundusz emerytalny jest zobowiązany poinformować osobę przystępującą do funduszu o numerze rachunku w funduszu przez jego wpisanie na formularzu umowy albo przekazanie pisemnej informacji o tym numerze w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

§ 5.
1. Umowa o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym jest zawierana na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Ilość egzemplarzy umowy określa otwarty fundusz emerytalny, przy czym co najmniej jeden egzemplarz jest niezwłocznie przekazywany członkowi funduszu.

§ 6.
Członek otwartego funduszu emerytalnego, który zawarł związek małżeński, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie właściwy fundusz o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem.
§ 7.
Przepis § 6 stosuje się odpowiednio do każdorazowej zmiany w stosunkach majątkowych między członkiem otwartego funduszu emerytalnego a jego małżonkiem.
§ 8.
Zawiadomienie, o którym mowa w § 6 lub 7, jest składane na odpowiednim formularzu udostępnionym przez otwarty fundusz emerytalny i powoduje zmianę umowy z funduszem w zakresie oświadczenia o stosunkach majątkowych, z mocą od dnia następującego po dniu doręczenia funduszowi tego zawiadomienia, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
§ 9.
Członek otwartego funduszu emerytalnego niezwłocznie informuje fundusz, na odpowiednim formularzu udostępnionym przez fundusz, o każdorazowej zmianie imion i nazwiska lub adresu zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi - również gminy i poczty.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »