| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 18 czerwca 1998 r.

w sprawie trybu wykonywania czynności przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i inspektoratów dozoru technicznego w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Czynności dozoru technicznego wykonuje się w jednostkach organizacyjnych:

1) Policji,

2) Straży Granicznej,

3) Państwowej Straży Pożarnej,

4) Urzędu Ochrony Państwa,

5) jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,

zwanych dalej „jednostkami”, które projektują urządzenia techniczne, wytwarzają urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do budowy i naprawy tych urządzeń, a także eksploatują i naprawiają urządzenia techniczne.

§ 2.
Czynności dozoru technicznego wykonują upoważnieni pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego i inspektoratów dozoru technicznego, zwani dalej „inspektorami”.
§ 3.
Czynności dozoru technicznego wykonuje się w terminach uzgodnionych z kierownikiem jednostki.
§ 4.
Czynności dozoru technicznego inspektor wykonuje w obecności kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej.
§ 5.
Inspektor nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym jednostki, w której wykonuje czynności dozoru technicznego.
§ 6.
Inspektor jest uprawniony do:

1) wstępu, na podstawie upoważnienia i legitymacji służbowej, do pomieszczeń i obiektów, w których znajdują się urządzenia techniczne,

2) dostępu do urządzeń technicznych,

3) żądania od kierownika jednostki informacji i przedstawienia dokumentów dotyczących wykonywanych czynności dozoru technicznego,

4) przeprowadzania badań, prób i pomiarów oraz czynności potrzebnych do ustalenia stanu technicznego urządzeń technicznych, prawidłowości ich eksploatacji lub naprawy, a także prawidłowości wykonania określonych elementów stosowanych do budowy i naprawy urządzeń,

5) wydawania zaleceń pokontrolnych.

§ 7.
1. Inspektor jest zobowiązany przestrzegać przepisów o tajemnicy służbowej oraz przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, obowiązujących w jednostce.

2. Inspektor jest zobowiązany posiadać odpowiednie upoważnienie w przypadku konieczności udostępnienia dokumentów stanowiących tajemnicę państwową.

§ 8.
Kierownik jednostki, w której są wykonywane czynności dozoru technicznego, w celu sprawnego ich przeprowadzenia, jest zobowiązany zapewnić inspektorowi bezpieczne warunki pracy, w szczególności poprzez:

1) umożliwienie bezpiecznego dostępu do badanych urządzeń technicznych,

2) spowodowanie wstrzymania w bezpośrednim otoczeniu badanych urządzeń prac budowlanych, montażowych, remontowych i innych mogących zagrażać bezpieczeństwu inspektora.

§ 9.
Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku stwierdzenia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, w szczególności:

1) niedostatecznego stanu przygotowania urządzeń technicznych do badań,

2) niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających widoczność,

3) przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

§ 10.
1. Inspektor sporządza w dwóch egzemplarzach protokół z wykonanych czynności dozoru technicznego.

2. Protokół podpisują inspektor i kierownik jednostki lub jego zastępca albo osoba upoważniona przez kierownika jednostki.

3. Oryginał protokołu inspektor pozostawia za pokwitowaniem w jednostce; kopię protokołu przechowuje się we właściwym inspektoracie dozoru technicznego.

4. Zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia technicznego tworzy księgę rewizyjną urządzenia, przechowywaną w jednostce.

§ 11.
Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 30 maja 1989 r. w sprawie trybu wykonywania czynności przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i inspektoratów dozoru technicznego w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Przem. Nr 3, poz. 4).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Król

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »