| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 czerwca 1998 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652),

2) kredycie – należy przez to rozumieć kredyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy,

3) spłacie kredytu – należy przez to rozumieć spłatę kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz odsetkami przejściowo wykupionymi ze środków budżetu państwa wraz z ich oprocentowaniem,

4) gospodarstwie domowym kredytobiorcy – należy przez to rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osoby wspólnie zamieszkujące, bez względu na stopień pokrewieństwa i fakt, czy razem, czy oddzielnie się utrzymują,

5) udokumentowaniu dochodu gospodarstwa domowego – należy przez to rozumieć, z zastrzeżeniem ust. 2, złożenie przez kredytobiorcę oświadczenia o dochodach jego gospodarstwa domowego ustalonych zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy; w oświadczeniu kredytobiorcy powinna znaleźć się informacja, że jest on uprzedzony o odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami Kodeksu karnego.

2. Kredytobiorca jest obowiązany, na żądanie banku lub spółdzielni mieszkaniowej, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

§ 2.
1. Przejściowe wykupienie ze środków budżetu państwa należności bankowych z tytułu nie spłaconych przez kredytobiorców odsetek od kredytów, o których mowa w art. 7 ustawy, zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe, następuje, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt w kwocie nie niższej za jeden miesiąc od iloczynu powierzchni użytkowej lokali obciążonych kredytem oraz normatywu spłaty kredytu za 1 m2 powierzchni użytkowej, określonego zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy.

2. Członek spółdzielni zajmujący lokal obciążony kredytem, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do wnoszenia, na poczet spłaty kredytu w części przypadającej na zajmowany przez niego lokal, wpłat w kwocie nie niższej za jeden miesiąc od iloczynu powierzchni użytkowej tego lokalu oraz normatywu spłaty kredytu za 1 m2 powierzchni użytkowej, o którym mowa w ust. 1.

3. Przejściowym wykupieniem ze środków budżetu państwa należności banków z tytułu odsetek od kredytów, o których mowa w ust. 1, może być objęta część należności z tego tytułu, dotycząca członków spółdzielni spłacających kredyt w wysokości określonej w ust. 2, pod warunkiem prowadzenia przez spółdzielnię analitycznej ewidencji zadłużenia z tytułu kredytu w części przypadającej na zajmowane przez nich lokale oraz umożliwienia bankowi kontroli tej ewidencji.

4. Przejściowe wykupienie ze środków budżetu państwa należności banków z tytułu nie spłaconych przez kredytobiorcę odsetek od kredytów, o których mowa w art. 7 ustawy, zaciągniętych przez osoby fizyczne, następuje, jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt w kwocie nie niższej za jeden miesiąc od iloczynu powierzchni użytkowej lokalu obciążonego kredytem oraz normatywu spłaty kredytu za 1 m2 powierzchni użytkowej, określonego zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy.

§ 3.
Przejściowe wykupienie ze środków budżetu państwa należności banków z tytułu nie spłaconych przez kredytobiorców odsetek od zaciągniętych przez osoby fizyczne kredytów, o których mowa w art. 8 ustawy, następuje, jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt w kwocie nie niższej za jeden miesiąc niż 25% udokumentowanych miesięcznych dochodów jego gospodarstwa domowego.
§ 4.
Oprocentowanie kredytów objętych przejściowym wykupem odsetek ze środków budżetu państwa ustala się – w poszczególnych kwartałach – w wysokości średniej arytmetycznej średnich rentowności 26-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na przetargach w drugim miesiącu kwartału poprzedzającego dany kwartał, powiększonej o jeden punkt procentowy.
§ 5.
1. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, na podstawie umów zawartych przez Prezesa Urzędu i Ministra Finansów z bankami prowadzącymi obsługę kredytów, dokonuje rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności terminy przekazywania przez banki rozliczeń i informacji, o których mowa w § 6, terminy przekazywania przez Prezesa Urzędu środków na przejściowe wykupienie odsetek oraz terminy przekazywania przez banki spłat zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek.

3. W przypadku kredytów, których obsługę prowadzą banki spółdzielcze, umowy, o których mowa w ust. 1, są zawierane z tymi bankami przez banki zrzeszające banki spółdzielcze, w tym banki regionalne, lub przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Banki zrzeszające banki spółdzielcze i Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. zawierają umowy z bankami spółdzielczymi w imieniu Prezesa Urzędu i Ministra Finansów, na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.

4. Prezes Urzędu i Minister Finansów lub organy przez nich wskazane oraz upełnomocnione przez nich banki zrzeszające banki spółdzielcze i Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. mają prawo do kontrolowania prawidłowości rozliczeń banków z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów.

§ 6.
1. Banki sporządzają kwartalne:

1) rozliczenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów objętych w danym kwartale przejściowym wykupem odsetek:

a) dla kredytów, o których mowa w art. 7 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) dla kredytów, o których mowa w art. 8 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) dla kredytów, o których mowa w art. 11 ustawy, w zakresie dotyczącym kredytów, których spłata została zawieszona na podstawie art. 8a i 12a ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia,

2) informacje o stanie zadłużenia kredytobiorców z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek, dotyczące kredytów, od których odsetki nie są w danym kwartale przedstawione do przejściowego wykupienia:

a) dla kredytów, o których mowa w art. 7 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia,

b) dla kredytów, o których mowa w art. 8 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia,

c) dla kredytów, o których mowa w art. 11 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Rozliczenia i informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Prezesowi Urzędu i podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu.

§ 7.
1. Prezes Urzędu przekazuje bankom środki na przejściowe wykupienie odsetek.

2. Banki przekazują na rachunek Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Narodowym Banku Polskim środki zaliczone na spłatę zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Banki mogą przeznaczać część spłat, o których mowa w ust. 2, w wysokości wskaźnika określonego corocznie w ustawie budżetowej, na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem i egzekwowaniem spłat zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek.

§ 8.
Przepisy § 5, § 6 i § 7 ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczeń z bankami z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek, o którym mowa w art. 11 ust. 3 i 6 ustawy.
§ 9.
1. Środki wpłacone przez kredytobiorcę według zasad określonych w art. 7 ustawy, przeznaczone przez bank, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami, bank zalicza w pierwszej kolejności na spłatę raty kapitałowej, a następnie na spłatę skapitalizowanych odsetek.

2. Środki wpłacone przez kredytobiorcę według zasad określonych w art. 8 ustawy, przeznaczone przez bank, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami, bank zalicza na spłatę kredytu oraz spłatę skapitalizowanych odsetek, proporcjonalnie do stanów zadłużenia na koniec poprzedniego kwartału.

3. Środki wpłacone przez kredytobiorcę na spłatę kredytu według zasad określonych w art. 11 ust. 1 ustawy bank zalicza, z zastrzeżeniem ust. 4, w pierwszej kolejności na spłatę raty kapitałowej, a następnie odsetek naliczonych za dany kwartał oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, proporcjonalnie do stanów zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na koniec poprzedniego kwartału.

4. Środki wpłacone przez kredytobiorcę na spłatę zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek w pierwszej kolejności pomniejszają zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tego zadłużenia naliczonym do końca poprzedniego roku, a następnie zadłużenie z tytułu oprocentowania odsetek naliczonego za dany rok.

5. Jeżeli kredytobiorca w okresie spłaty kredytu dokonał wpłat przekraczających miesięczny poziom określony w art. 7, 8 i 11 ustawy, bank zalicza dodatkowe wpłaty w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu.

6. Środki odzyskane przez bank w drodze windykacji należności z tytułu kredytów, o których mowa w art. 7, 8 i 11 ustawy, bank zalicza na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, proporcjonalnie do stanów zadłużenia na koniec poprzedniego kwartału, z zachowaniem zasad określonych w ust. 2 i 4.

§ 10.
1. W okresie zawieszenia spłaty, o którym mowa w art. 8a ustawy:

1) należności banku z tytułu odsetek podlegają przejściowemu wykupieniu ze środków budżetu państwa,

2) nie dokonuje się oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych ze środków budżetu państwa,

3) kredytobiorca jest obowiązany do dokumentowania – co kwartał – dochodów swojego gospodarstwa domowego z poprzedniego kwartału.

2. Uprawnienie do zawieszenia spłaty na warunkach określonych w art. 8a ust. 1 i 2 ustawy przysługuje kredytobiorcy, łącznie nie dłużej niż przez 8 kwartałów, bez względu na ilość i czas trwania przerw w korzystaniu z tego uprawnienia.

3. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiadamia każdorazowo właściwy urząd skarbowy o zawieszeniu spłaty kredytu.

4. Do zawieszenia spłaty kredytu na podstawie art. 12a ustawy mają zastosowanie przepisy ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 11.
1. Nie spłacone przez kredytobiorcę i podlegające przejściowemu wykupieniu odsetki za dany kwartał stanowią zadłużenie kredytobiorcy z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od dnia otrzymania przez bank środków z budżetu państwa na ten cel. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez spółdzielnię mieszkaniową, bank niezwłocznie informuje ją o dacie i kwocie przejściowo wykupionych odsetek.

2. Odsetki przejściowo wykupione ze środków budżetu państwa są oprocentowane w wysokości stopy oprocentowania kredytu, o której mowa w § 4.

3. Kwoty oprocentowania przejściowo wykupionych odsetek są naliczane kwartalnie i ewidencjonowane na odrębnym koncie w ostatnim dniu kwartału, za który zostały naliczone.

4. Kwoty oprocentowania, o których mowa w ust. 3, są dopisywane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, do stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek w ostatnim dniu roku.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy. W tym przypadku:

1) do ustalenia stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na koniec danego roku przyjmuje się stan tego zadłużenia na koniec roku poprzedniego, powiększony o nominalną kwotę odsetek przejściowo wykupionych w danym roku i pomniejszony o dokonane w tym roku spłaty zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz umorzenia tego zadłużenia dokonane na podstawie odrębnych przepisów,

2) naliczone za dany rok kwoty oprocentowania zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek podlegają anulowaniu w ostatnim dniu roku.

6. Naliczone od początku danego roku kwoty oprocentowania przejściowo wykupionych odsetek od kredytów spłacanych systematycznie i terminowo podlegają w ciągu roku anulowaniu, jeżeli kredytobiorca:

1) spłacił całość zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonych do końca poprzedniego roku,

2) uzyskał uprawnienie do umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5, art. 10a oraz art. 11 ust. 6 ustawy.

7. Odsetki nie spłacone przez kredytobiorcę i nie podlegające przejściowemu wykupieniu ze środków budżetu państwa w związku z niespełnieniem warunków uprawniających do wykupu mogą być dopisywane do stanu zadłużenia kredytobiorcy z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami w terminach określonych przez bank, nie częściej jednak niż raz na kwartał.

§ 12.
1. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez spółdzielnię mieszkaniową, spółdzielnia, w terminie do dnia 28 grudnia każdego roku, przedstawia bankowi sporządzoną odrębnie dla każdego rachunku kredytowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia, informację o wysokości zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek i ich oprocentowania, z podziałem na:

1) zadłużenie, które było w danym roku spłacane systematycznie i terminowo,

2) pozostałą część zadłużenia.

2. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia każdego roku wykazany w informacji, o której mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z bankiem.

3. Bank powiadamia kredytobiorców o stanie zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu na koniec poprzedniego roku, z podziałem na zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenie z tytułu oprocentowania tych odsetek, w terminie:

1) do dnia 15 stycznia każdego roku – w przypadku kredytów, o których mowa w art. 7 i 11 ustawy,

2) do końca lutego każdego roku – w przypadku kredytów, o których mowa w art. 8 ustawy.

§ 13.
Do okresu zawieszenia spłaty, o którym mowa w § 10 ust. 2, zalicza się okresy zawieszenia spłat kredytu wykorzystane na podstawie § 6 rozporządzenia wymienionego w § 14.
§ 14.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 27, poz. 119).
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [Rozliczenie z tytułu przejściowego wykupienia przez budżet państwa nie spłaconych przez kredytobiorców odsetek od kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 czerwca 1998 r. (poz. 560)

Załącznik nr 1

Rozliczenie z tytułu przejściowego wykupienia przez budżet państwa nie spłaconych przez kredytobiorców odsetek od kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Rozliczenie z tytułu przejściowego wykupienia przez budżet państwa nie spłaconych przez kredytobiorców odsetek od kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw]

Załącznik nr 2

Rozliczenie z tytułu przejściowego wykupienia przez budżet państwa nie spłaconych przez kredytobiorców odsetek od kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [Rozliczenie z tytułu przejściowego wykupienia przez budżet państwa nie spłaconych przez kredytobiorców odsetek od kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw, w zakresie dotyczącym kredytów, których]

Załącznik nr 3

Rozliczenie z tytułu przejściowego wykupienia przez budżet państwa nie spłaconych przez kredytobiorców odsetek od kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw, w zakresie dotyczącym kredytów, których spłata została zawieszona na podstawie art. 8a i art. 12a ustawy

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [Informacja o stanie zadłużenia kredytobiorców z tytułu kredytów wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz z tytułu odsetek przejściowo wykupionych wraz z oprocentowaniem tych odsetek, dotycząca kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii]

Załącznik nr 4

Informacja o stanie zadłużenia kredytobiorców z tytułu kredytów wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz z tytułu odsetek przejściowo wykupionych wraz z oprocentowaniem tych odsetek, dotycząca kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [Informacja o stanie zadłużenia kredytobiorców z tytułu kredytów wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz z tytułu odsetek przejściowo wykupionych wraz z oprocentowaniem tych odsetek, dotycząca kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii]

Załącznik nr 5

Informacja o stanie zadłużenia kredytobiorców z tytułu kredytów wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz z tytułu odsetek przejściowo wykupionych wraz z oprocentowaniem tych odsetek, dotycząca kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [Informacja o stanie zadłużenia kredytobiorców z tytułu kredytów wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz z tytułu odsetek przejściowo wykupionych wraz z oprocentowaniem tych odsetek, dotycząca kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii]

Załącznik nr 6

Informacja o stanie zadłużenia kredytobiorców z tytułu kredytów wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz z tytułu odsetek przejściowo wykupionych wraz z oprocentowaniem tych odsetek, dotycząca kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [Informacja o wysokości zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek i ich oprocentowania]

Załącznik nr 7

Informacja o wysokości zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek i ich oprocentowania

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »