| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 czerwca 1998 r.

w sprawie szczegółowego trybu legitymowania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych, wchodzenia do niektórych lokali mieszkalnych oraz umieszczania zamknięć celnych przez funkcjonariuszy Inspekcji Celnej.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie reguluje szczegółowy tryb legitymowania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych, wchodzenia do lokali mieszkalnych zgłoszonych jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz zdejmowania i ponownego umieszczania zamknięć celnych przez funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, w toku czynności służbowych, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449), zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział 2

Tryb legitymowania osób

§ 2.

1. Przed rozpoczęciem legitymowania osób funkcjonariusze są obowiązani do:

1) podania osobie legitymowanej swojego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego,

2) okazania znaku identyfikacyjnego oraz legitymacji służbowej w taki sposób, aby osoba legitymowana miała możliwość odczytania i zanotowania nazwiska funkcjonariusza,

3) podania osobie legitymowanej podstawy prawnej i przyczyny legitymowania.

2. Funkcjonariusz nie umundurowany jest obowiązany do okazania znaku identyfikacyjnego równocześnie z legitymacją służbową oraz umożliwienia osobie legitymowanej odnotowania numeru identyfikacyjnego.

§ 3.
1. Tożsamość osoby legitymowanej ustala się na podstawie:

1) dowodu osobistego lub paszportu,

2) tymczasowego dowodu osobistego lub tymczasowego zaświadczenia tożsamości,

3) dokumentu paszportowego cudzoziemca.

2. Tożsamość osoby legitymowanej można ustalić również na podstawie nie budzących wątpliwości dokumentów, innych niż wymienione w ust. 1, albo oświadczeń osób, których tożsamość jest znana funkcjonariuszowi, a także telefonicznego lub osobistego porozumienia się przez funkcjonariusza z osobami wskazanymi przez osobę legitymowaną.

§ 4.
1. Funkcjonariusze są obowiązani do zanotowania danych dotyczących tożsamości osoby legitymowanej oraz czasu, miejsca i przyczyny legitymowania.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, należy następnie zamieścić w notatce służbowej i włączyć tę notatkę, w zależności od rodzaju prowadzonych czynności służbowych, do akt postępowania karnego lub karnego skarbowego, postępowania kontrolnego lub akt operacyjno-rozpoznawczych.

§ 5.
W przypadku gdy osoba legitymowana okaże funkcjonariuszowi nie budzące wątpliwości dokumenty, potwierdzające korzystanie przez tę osobę z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego, dalsze czynności służbowe z udziałem osoby legitymowanej mogą być wykonywane jedynie za jej zgodą.
§ 6.
W razie legitymowania osób znajdujących się w pojeździe, gdy uzasadniają to względy bezpieczeństwa, funkcjonariusz ma prawo żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby.

Rozdział 3

Tryb zatrzymywania pojazdów

§ 7.

1. Zatrzymywanie pojazdu powinno być przeprowadzone co najmniej przez dwóch funkcjonariuszy.

2. Do zatrzymywania pojazdu stosuje się odpowiednio zasady określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602).

§ 8.
1. Czynności związane z zatrzymywaniem pojazdu są dokumentowane protokołem sporządzanym w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla kierującego zatrzymywanym pojazdem lub uprawnionego dysponenta pojazdu, a drugi włącza się do akt Inspekcji Celnej.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie podstawy prawnej, miejsca i czasu zatrzymywania pojazdu oraz dane osób uczestniczących w zatrzymywaniu,

2) opis przebiegu zatrzymywania, a w szczególności:

a) rodzaj, markę i numer rejestracyjny pojazdu oraz dane dotyczące właściciela lub dysponenta pojazdu,

b) wskazanie rodzaju i ilości towarów znajdujących się w pojeździe oraz określenie ich zgodności z dokumentami przewozowymi,

c) wpisy dotyczące zdjęcia i ponownego umieszczenia zamknięć celnych,

3) treść oświadczeń i wniosków złożonych przez osoby obecne podczas zatrzymywania pojazdu.

3. Protokół odczytuje się właścicielowi lub dysponentowi pojazdu, a w razie konieczności innym osobom uczestniczącym w zatrzymaniu pojazdu, które powinny protokół podpisać. Brak podpisu którejkolwiek z tych osób należy omówić w protokole. O odczytaniu protokołu dokonuje się odpowiedniej wzmianki.

Rozdział 4

Tryb zatrzymywania środków przewozowych innych niż pojazdy

§ 9.

1. Zatrzymywanie środków przewozowych na śródlądowych drogach wodnych odbywa się za pośrednictwem właściwych organów administracji żeglugowej oraz w trybie określonym odrębnymi przepisami o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.

2. Zatrzymywanie kolejowych środków przewozowych odbywa się za pośrednictwem właściwych organów kolejowych oraz w trybie określonym odrębnymi przepisami technicznymi o utrzymaniu i eksploatacji kolei, a także o ochronie porządku na kolejach użytku publicznego.

3. Zatrzymywanie środków przewozowych na polskich wodach morskich odbywa się za pośrednictwem właściwych organów administracji morskiej i w trybie określonym odrębnymi przepisami prawa morskiego.

§ 10.
1. Podjęcie przez właściwe organy administracji żeglugowej, kolejowej i morskiej czynności związanych z zatrzymywaniem środków przewozowych, o których mowa w § 9, może nastąpić tylko na podstawie pisemnego wniosku organu Inspekcji Celnej.

2. Funkcjonariusze są obowiązani zastosować się do decyzji właściwych organów administracji żeglugowej, kolejowej i morskiej, w zakresie wyznaczenia czasu i miejsca zatrzymania środka przewozowego.

§ 11.
W zakresie dokumentowania czynności funkcjonariuszy związanych z zatrzymywaniem środków przewozowych, o których mowa w § 9 stosuje się odpowiednio przepis § 8, z tym że odpis protokołu należy również przekazać organom, o których mowa w § 10, na ich wniosek.

Rozdział 5

Tryb wchodzenia do lokali mieszkalnych zgłoszonych jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

§ 12.

1. Przed wejściem do lokalu mieszkalnego zgłoszonego jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, zwanego dalej „lokalem”, funkcjonariusze są obowiązani:

1) ustalić w sposób nie budzący wątpliwości, że lokal ten faktycznie został zgłoszony właściwym organom jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

2) okazać stosowne upoważnienie do czynności kontrolnych.

2. Przepisy § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6

Tryb zdejmowania i ponownego umieszczania zamknięć celnych

§ 13.

1. Jeżeli na pojazd lub inny środek przewozowy albo na przewożone towary są nałożone zamknięcia celne, funkcjonariusze są obowiązani zbadać, czy na tych zamknięciach nie ma śladów naruszeń.

2. W przypadku gdy stwierdzono ślady naruszenia nałożonych zamknięć celnych, należy te ślady utrwalić oraz zabezpieczyć naruszone zamknięcia w sposób przewidziany dla dowodów w przepisach ustawy karnej skarbowej.

3. W przypadku gdy nie stwierdzono śladów naruszenia nałożonych zamknięć celnych, należy te zamknięcia dostarczyć do siedziby urzędu Inspekcji Celnej w celu protokolarnego przekazania do utylizacji właściwemu w tym zakresie przedsiębiorcy.

4. Po zdjęciu zamknięć i zakończeniu czynności kontrolnych należy ponownie umieścić zamknięcia celne w miejscach, gdzie znajdowały się zamknięcia zdjęte.

§ 14.
1. Do ponownego umieszczania zamknięć celnych funkcjonariusze stosują plomby ołowiane o średnicy 10 mm, wykonane według normy branżowej nr BN-89/8511-15. Na przedniej stronie plomb odciska się plombownicą godło państwowe, a na odwrocie – litery „IC” oraz numer identyfikacyjny plombownicy.

2. W Generalnym Inspektoracie Celnym prowadzi się ewidencję plombownic wprowadzonych do użytku służbowego w Inspekcji Celnej.

3. Generalny Inspektor Celny informuje Prezesa Głównego Urzędu Ceł o numerach identyfikacyjnych plombownic, wprowadzonych do użytku służbowego, ze wskazaniem jednostek organizacyjnych Inspekcji Celnej, dysponujących poszczególnymi plombownicami.

§ 15.
1. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy czynności zdjęcia i ponownego umieszczenia zamknięć celnych dokumentuje się przez dokonanie:

1) stosownego wpisu do protokołu, o którym mowa w § 8,

2) adnotacji zawierającej dane o ilości, rodzaju i cechach identyfikacyjnych ponownie umieszczonych zamknięć celnych oraz o ewentualnym pobraniu zakwestionowanych towarów za pokwitowaniem.

2. Adnotację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zamieszcza się w protokole potwierdzonym odciskiem indywidualnego stempla identyfikacyjnego funkcjonariusza. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla kierującego zatrzymywanym pojazdem lub uprawnionego dysponenta towaru, drugi włącza się do dokumentów celnych, przewozowych lub innych związanych z towarem, a trzeci – do akt Inspekcji Celnej.

3. Indywidualny stempel identyfikacyjny ma formę kwadratu o boku 20 mm, ze znajdującym się wewnątrz oznaczeniem jednostki organizacyjnej Inspekcji Celnej oraz numeru identyfikacyjnego funkcjonariusza.

4. Jeżeli nie jest możliwe ponowne umieszczenie zamknięć celnych ze względu na warunki wykonywania czynności albo właściwości towaru lub środka przewozowego, funkcjonariusze konwojują zatrzymany pojazd lub inny środek przewozowy do siedziby najbliższej jednostki organizacyjnej urzędu celnego bądź do uzgodnionego z właściwym urzędem celnym miejsca, w którym może być zapewniony dozór celny.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 16.

Przepisów rozdziałów 3 i 4 nie stosuje się do pojazdów i innych środków przewozowych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź na zasadzie wzajemności na podstawie powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Gargas

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »