| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 3 lipca 1998 r.

w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

Na podstawie art. 774 pkt 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej odbywanej poza granicami kraju.

2. Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju, zwaną dalej „podróżą służbową”, jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę.

§ 2.
Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży służbowej odbywanej środkami komunikacji:

1) lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju,

2) lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,

3) morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

§ 3.
Z tytułu podróży służbowej przysługują:

1) diety,

2) zwrot kosztów:

a) przejazdów i dojazdów,

b) noclegów,

c) innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

§ 4.
1. Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.

2. Wysokość diety za dobę podróży służbowej w poszczególnych państwach określa załącznik do rozporządzenia.

3. (skreślony).

4. (skreślony).

5. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży służbowej.

6. Przy obliczaniu diet stosuje się następujące zasady:

1) za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości,

2) za niepełną dobę:

a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,

b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,

c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

§ 5.
1. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej) - przysługuje 25% diety ustalonej według zasad określonych w § 4 ust. 6.

2. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:

1) śniadanie - 15% diety,

2) obiad - 30% diety,

3) kolację - 30% diety,

4) inne wydatki - 25% diety.

3. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli jednak ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

§ 6.
Pracownikowi odbywającemu podróż służbową w charakterze kuriera dyplomatycznego przysługuje dieta podwyższona o 25%.
§ 7.
Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym za granicą pracownikowi przysługuje 25% diety.
§ 8.
1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa pracodawca.

2. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, wraz z opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.

§ 9.
1. Za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu określonego w załączniku do rozporządzenia.

2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1.

3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg.

§ 10.
1. Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu.

2. Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej.

3. Ryczałty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują, jeżeli pracownik odbywa podróż służbową pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym) lub gdy strona zagraniczna zapewnia bezpłatne dojazdy, a także w razie gdy pracownik nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są wymienione ryczałty.

§ 11.
1. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie podróży służbowej samochodem stanowiącym własność pracownika.

2. Za przejazd w podróży służbowej, o której mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów według stawek za 1 km przebiegu, określonych przez pracodawcę na podstawie przepisów w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

3. (skreślony).

§ 12.
Jeżeli podróż służbowa trwa ponad 30 dni lub gdy państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie, pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu.
§ 13.
1. W razie choroby pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz lekarstw.

2. Nie podlegają zwrotowi koszty lekarstw, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty leczenia z zakresu kosmetyki oraz nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych, zakupu okularów.

3. Zwrot kosztów leczenia następuje ze środków pracodawcy.

4. W razie zgonu pracownika za granicą pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.

§ 14.
1. Pracownikowi wchodzącemu w skład polskich drużyn kolejowych, pocztowych, obsługi wagonów sypialnych i restauracyjnych, samolotów oraz pojazdów samochodowych, konwojentowi pociągów i innemu pracownikowi odbywającemu wielokrotne podróże służbowe za granicę pracodawca może ustalić, za zgodą pracownika - z uwzględnieniem zasad wynikających z rozporządzenia - ryczałt w walucie obcej obejmujący ogólną kwotę należności.

2. (skreślony).

3. W ryczałcie nie uwzględnia się kosztów noclegu, jeżeli pracownik, z uwagi na charakter pracy, nie ma możliwości skorzystania z noclegu poza miejscem pracy.

§ 15.
1. Pracownik odbywający podróż służbową otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej.

2. Rozliczenia kosztów podróży służbowej należy dokonać w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od zakończenia podróży.

3. Do rozliczenia należy załączyć dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik obowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

§ 16.
Traci moc zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Monitor Polski Nr 34, poz. 346 i z 1997 r. Nr 34, poz. 328).
§ 17.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1998 r.
Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W HOTELU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 3 lipca 1998 r. (poz. 568)

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W HOTELU

 

Lp.

Państwo

Waluta

Kwota diety

Kwota limitu na nocleg

1

2

3

4

5

1

Afganistan

USD

41

40

2

Albania

USD

44

70

3

Algieria

USD

41

90

4

Andora

jak w Hiszpanii

5

Angola

USD

51

90

6

Arabia Saudyjska

USD

46

90

7

Argentyna

USD

47

80

8

Armenia

USD

41

80

9

Australia

USD*/

43

150 AUD

10

Austria

ATS

621

850

11

Azerbejdżan

USD

45

150

12

Bahrajn

USD

42

120

13

Bangladesz

USD

40

120

14

Belgia

BEF

1746

5500

15

Białoruś

USD

37

50

16

Boliwia

USD

39

50

17

Bośnia i Hercegowina

USD

51

80

18

Botswana

USD

39

jak pod lp. 137

19

Brazylia

USD

50

120

20

Bułgaria

USD

45

70

21

Chile

USD

42

75

22

Chiny

USD

46

90

23

Chorwacja

USD

43

120

24

Cypr

USD*/

41

35 CYP

25

Czechy

USD

40

90

26

Dania

DKK

324

780

27

Dżibuti

USD

jak pod lp. 137

100

28

Egipt

USD

41

80

29

Ekwador

USD

44

50

30

Estonia

USD

48

70

31

Etiopia

USD

49

100

32

Filipiny

USD

41

80

33

Finlandia

FIM

228

400

34

Francja

FRF

291

600

35

Ghana

USD

45

135

36

Grecja

USD*/

40

25000 GRD

37

Gruzja

USD

44

50

38

Gwinea

USD

40

50

39

Haiti

USD*/

42

45 gourd

40

Hiszpania

USD*/

41

13000 ESP

41

Holandia

NLG

90

160

42

Indie

USD

41

85

43

Indonezja

USD

41

70

44

Irak

USD

60

60

45

Iran

USD

45

60

46

Irlandia

IEP

34

60

47

Islandia

USD

47

80

48

Izrael

USD

49

100

49

Japonia

YPY

6900

13000

50

Jemen

USD

41

95

51

Jordania

USD

38

55

52

Federalna Republika Jugosławii

USD

44

80

53

Kamerun

USD

43

jak pod lp. 137

54

Kambodża

USD

42

80

55

Kanada

USD*/

42

130 CAD

56

Katar

USD

jak pod lp. 137

50

57

Kazachstan

USD

48

80

58

Kenia

USD

41

60

59

Kirgistan

USD

41

80

60

Kolumbia

USD

41

80

61

Kongo

USD

47

jak pod lp. 137

62

Korea Południowa

USD

41

80

63

Korea Północna

USD

44

150

64

Kostaryka

USD

38

60

65

Kuba

USD

44

70

66

Kuwejt

KWD

15

60

67

Laos

USD

47

70

68

Liban

USD

49

95

69

Liberia

USD

57

jak pod lp. 137

70

Libia

USD*/

51

45 LYD

71

Liechtenstein

jak w Szwajcarii

72

Litwa

USD

43

75

73

Luksemburg

jak w Belgii

74

Łotwa

USD

51

80

75

Macedonia

USD

43

80

76

Malawi

USD

33

85

77

Malezja

USD

39

85

78

Mali

USD

44

80

79

Malta

USD

30

45

80

Maroko

USD*/

40

700 MAD

81

Mauretania

USD

42

jak pod lp. 137

82

Meksyk

USD

40

80

83

Mołdowa

USD

41

80

84

Monako

jak we Francji

85

Mongolia

USD

47

100

86

Mozambik

USD

42

85

87

Myanmar

USD

jak pod lp. 137

50

88

Nepal

USD

40

jak pod lp. 137

89

Niemcy

DEM

81

150

90

Nigeria

USD

43

150

91

Nikaragua

USD

42

50

92

Norwegia

NOK

401

800

93

Nowa Zelandia

USD

43

110

94

Oman

USD

42

120

95

Pakistan

USD

40

90

96

Panama

USD

37

40

97

Paragwaj

USD

44

jak pod lp. 137

98

Peru

USD

43

110

99

Portugalia

USD*/

43

16000 PTE

100

Republika Południowej Afryki

USD

39

75

101

Rosja i inne nie wymienione państwa Wspólnoty Niepodległych Państw

USD

50

80

102

Rumunia

USD

45

65

103

San Marino

jak we Włoszech

104

Senegal

USD

43

75

105

Sierra Leone

USD

33

50

106

Singapur

USD*/

45

145 SGD

107

Słowacja

USD

40

65

108

Słowenia

USD*/

44

200 DEM

109

Somalia

USD

jak pod lp. 137

50

110

Sri Lanka

USD

41

50

111

Sudan

USD

46

100

112

Syria

USD

42

75

113

Szwajcaria

CHF

78

120

114

Szwecja

SEK

351

900

115

Tadżykistan

USD

47

80

116

Tajlandia

USD

38

100

117

Tanzania

USD

48

80

118

Togo

USD

40

jak pod lp. 137

119

Tunezja

USD*/

39

40 TND

120

Turcja

USD

43

80

121

Turkmenia

USD

42

80

122

Uganda

USD

49

60

123

Ukraina

USD

43

80

124

Urugwaj

USD

48

65

125

Stany Zjednoczone Ameryki (USA)
- w tym Nowy Jork

USD

46

130

180

126

Uzbekistan

USD

47

80

127

Wenezuela

USD

39

120

128

Węgry

USD

40

90

129

Wielka Brytania

GBP

32

120

130

Wietnam

USD

42

80

131

Włochy

ITL

78000

150000

132

Wybrzeże Kości Słoniowej

USD

43

55

133

Zair

USD

46

120

134

Zambia

USD

44

85

135

Zimbabwe

USD

42

95

136

Zjednoczone Emiraty Arabskie

USD

38

80

137

Pozostałe państwa pozaeuropejskie

USD

42

100

 

Przy podróżach do:

- Gibraltaru dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii,

- Hong Kongu dieta wynosi 46 USD, a limit hotelowy 160 USD,

- Tajwanu dieta wynosi 45 USD, a limit hotelowy 80 USD.

*/ Dotyczy kwoty diety.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 lipca 1998 r. z mocą od 1 lipca 1998 r.

Rozporządzenie traci moc 6 czerwca 2001 r. na podstawie § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 50, poz. 525).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »