| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 sierpnia 1998 r.

w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1028) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia przez organy celne ewidencji towarów na potrzeby postępowania antydumpingowego,

2) dane, które umieszcza się w ewidencji prowadzonej na potrzeby postępowania antydumpingowego,

3) rodzaje dokumentów, na podstawie których dokonuje się ewidencji na potrzeby postępowania antydumpingowego.

§ 2.
 1. Dla celów postępowania antydumpingowego prowadzona jest, we wszystkich urzędach celnych, ewidencja towarów objętych postępowaniem antydumpingowym, o symbolu E-DUMP, zwana dalej „ewidencją”.

2. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
 1. W ewidencji umieszcza się następujące dane:

1) w kolumnie „1” – kolejny numer pozycji ewidencji towarów objętych postępowaniem antydumpingowym,

2) w kolumnie „2” – datę objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu,

3) w kolumnie „3” – szczegółowe dane dotyczące towaru:

a) jego ilość i rodzaj,

b) cenę dostawy wynikającą z faktury, wyrażoną w złotych polskich,

c) rodzaj transakcji,

d) warunki dostawy,

4) w kolumnie „4” – dane osoby dokonującej zgłoszenia towaru do procedury dopuszczenia do obrotu oraz importera towaru,

5) w kolumnie „5” – dane osoby zobowiązanej do zapłacenia kwoty wynikającej z długu celnego,

6) w kolumnie „6” – nazwę kraju pochodzenia i wysyłki towaru, a także, jeżeli jest to możliwe do ustalenia, dane dotyczące producenta towaru i eksportera zagranicznego,

7) w kolumnie „7” – podstawę określenia wysokości należnego cła antydumpingowego,

8) w kolumnie „8” – pozycję kasowego wykazu szczegółowego, jeżeli uiszczone zostały należności celne, i pozycję rejestru długu celnego, jeżeli dług celny powstał,

9) w kolumnie „9” – oznaczenie pozycji ewidencji prowadzonej przez organ celny na podstawie przepisów Kodeksu celnego,

10) w kolumnie „10” – inne informacje istotne dla pozycji ewidencji.

2. Wniosek o prowadzenie ewidencji, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1028), zwany dalej „wnioskiem”, może zawierać szczegółowe określenie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 7, 10.

3. Funkcjonariusz celny dokonujący wpisu do ewidencji składa swój podpis oraz stawia pieczątkę imienną w kolumnie „11”.

§ 4.
 1. Jeżeli w ewidencji wymagane jest umieszczenie danych osoby, należy, w wypadku osób fizycznych, umieścić imię i nazwisko, adres, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w wypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – umieścić nazwę i adres siedziby oraz numer identyfikacyjny REGON.

2. Jeżeli w ewidencji wymagane jest umieszczenie daty, wpisu dokonuje się cyframi arabskimi w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

§ 5.
 1. W wypadku gdy określona kolumna ewidencji nie wymaga wypełnienia, w polu tym stawia się poziomą kreskę.

2. Każda pozycja ewidencji, po dokonaniu wpisów, powinna zostać podkreślona poziomą linią.

3. W ewidencji nie powinno się umieszczać skreśleń ani poprawek dotyczących wpisów. Jeżeli jednak w wyjątkowych okolicznościach dokonanie ich jest niezbędne, zmiany powinny umożliwiać odczytanie skreślonego zapisu. W kolumnie „uwagi” umieszcza się wówczas adnotację o dokonaniu zmiany według wzoru: „w kolumnie nr ... skreślono wyraz/cyfrę ... i wpisano wyraz/cyfrę...”. Dokonanie zmian funkcjonariusz celny potwierdza swoim podpisem i pieczątką imienną.

§ 6.
 Dokumentem, na podstawie którego dokonuje się umieszczenia w ewidencji, jest zgłoszenie celne.
§ 7.
 1. Umieszczeniu w ewidencji podlegają, z zastrzeżeniem ust. 2, dane dotyczące towaru określonego w postanowieniu Ministra Gospodarki o wszczęciu postępowania antydumpingowego, a pochodzącego lub wysyłanego z kraju uznanego w tym postanowieniu za kraj eksportu i dopuszczonego do obrotu na polskim obszarze celnym w okresie określonym przez Ministra Gospodarki we wniosku, nie wcześniej jednak niż przed upływem 20 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Gospodarki z tym wnioskiem do Prezesa Głównego Urzędu Ceł.

2. Umieszczeniu w ewidencji nie podlegają dane dotyczące towaru, którego dopuszczenie do obrotu na polskim obszarze celnym, zgodnie z przepisami prawa celnego, jest zwolnione od cła lub nie wymaga udokumentowania.

3. Umieszczenia w ewidencji dokonuje się niezależnie od ewidencjonowania dokonywanego przez organy celne na podstawie przepisów Kodeksu celnego.

§ 8.
 1. Ewidencję prowadzi się w formie książkowej lub z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, odrębnie dla każdego postępowania antydumpingowego.

2. Ewidencja z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych może być prowadzona po uprzednim uzgodnieniu przez dyrektora urzędu celnego, z Prezesem Głównego Urzędu Ceł, szczegółowego sposobu prowadzenia tej ewidencji.

§ 9.
 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie książkowej, karty ewidencji numeruje się kolejno od numeru jeden, a każdą kartę oznacza się przez podanie daty postanowienia o wszczęciu postępowania antydumpingowego, dla celów którego prowadzona jest ewidencja.

2. Po zakończeniu prowadzenia ewidencji karty ewidencji lub wydruk ewidencji prowadzonej z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych zszywa się, zszycie to opatruje się plombą przy użyciu plombownicy stosowanej w celu plombowania innych ewidencji prowadzonych przez urząd celny, a ewidencję opisuje się przez wskazanie liczby pozycji i kart oraz złożenie podpisu przez dyrektora urzędu celnego lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 10.
 Kopie ewidencji Prezes Głównego Urzędu Ceł przekazuje Ministrowi Gospodarki w uzgodnionych terminach.
§ 11.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc


Załącznik 1. [EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM ANTYDUMPINGOWYM E-DUMP]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 4 sierpnia 1998 r. (poz. 664)

EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM ANTYDUMPINGOWYM E-DUMP

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »