| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 sierpnia 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W „Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998 (Dz.U. Nr 120, poz. 756), wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.01.12 (012) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska:

a) w rubryce 4 wyrazy „koszty bieżące ponoszone na ochronę środowiska według rodzajów kosztów i elementów środowiska oraz sektorów instytucjonalnych i własnościowych z określeniem kosztów na urządzenia ochronne, tzw. «końca rury»” zastępuje się wyrazami „koszty bieżące ponoszone na ochronę środowiska według rodzajów kosztów i elementów środowiska w sektorze gospodarczym z określeniem kosztów na urządzenia ochronne, tzw. «końca rury»”,

b) w rubryce 6 wyrazy „203 737 zł – budżet MOŚZNiL” zastępuje się wyrazami „83 737 zł – budżet MOŚZNiL”;

2) skreśla się poz. 1.22.03(039) Białorusini w Polsce – Polacy na Białorusi;

3) skreśla się poz. 1.25,04(064) Badanie budżetu czasu ludności Polski;

4) w poz. 1.45.07(144) Produkcja ważniejszych upraw rolnych:

a) w rubryce 2:

– wyrazy „w ok. 15 tys. gospodarstw rolnych” zastępuje się wyrazami „w ok. 7,5 tys. gospodarstw rolnych”,

– wyrazy „w ok. 15 tys. gospodarstw uprawiających ziemniaki” zastępuje się wyrazami „w ok. 3,1 tys. gospodarstw uprawiających ziemniaki”,

b) w rubryce 3:

– po wyrazach „– szacunek wstępny – metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych” wyrazy „ok. 15 tys. indywidualnych gospodarstw i działek rolnych” zastępuje się wyrazami „ok. 7,5 tys. indywidualnych gospodarstw i działek rolnych”,

– po wyrazach „szacunek przedwynikowy – metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych” wyrazy „ok. 15 tys. indywidualnych gospodarstw i działek rolnych” zastępuje się wyrazami „ok. 3,1 tys. indywidualnych gospodarstw i działek rolnych”;

5) w poz. 1.45.08(145) Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych:

a) w rubryce 2:

– wyrazy „w ok. 30 tys. gospodarstw rolnych” zastępuje się wyrazami „w ok. 17 tys. gospodarstw rolnych”,

– skreśla się wyrazy „w czerwcu, i w ok. 15 tys. gospodarstw”,

– wyrazy „w ok. 10 tys. gospodarstw rolnych” zastępuje się wyrazami „w ok. 8 tys. gospodarstw rolnych”,

– skreśla się wyrazy „w sierpniu, i w ok. 5 tys. gospodarstw”,

b) w rubryce 3:

– skreśla się wyrazy „w około 30 tys.”,

– skreśla się wyrazy „w około 10 tys.”,

– skreśla się wyrazy „w około 20 tys.”;

6) w poz. 1.45.09(146) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich w rubryce 3 wyrazy w nawiasie „obejmujące ok. 70 tys. gospodarstw” zastępuje się wyrazami w nawiasie „obejmujące ok. 22,7 tys. gospodarstw”;

7) w poz. 1.45.10(147) Pogłowie i produkcja trzody chlewnej w rubryce 3 wyrazy w nawiasie „obejmujące ok. 60 tys. gospodarstw indywidualnych” zastępuje się wyrazami w nawiasie „obejmujące ok. 30 tys. gospodarstw indywidualnych”;

8) w poz. 1.45.20(157) Ocena sytuacji produkcyjno-rynkowej w rolnictwie w rubryce 3 wyrazy „ok. 30 tys.” zastępuje się wyrazami „ok. 15 tys.”;

9) skreśla się poz. 1.45.22(159) Statystyczna ewidencja przychodów i wydatków w gospodarstwach rolnych;

10) skreśla się poz. 1.47.08(177) Funkcjonowanie systemu przetargowego na roboty budowlane zlecane w trybie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

§ 2.
1. W badaniach statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ustalonych w „Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998”, o którym mowa w § 1, w części dotyczącej:

1) tematu „27. Edukacja” stosuje się następujące wzory formularzy sprawozdawczych:

a) S-01 – Sprawozdanie przedszkola,

b) S-02 – Sprawozdanie szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,

c) S-03 – Sprawozdanie szkoły podstawowej dla dorosłych lub podstawowego studium zawodowego,

d) S 04 – Sprawozdanie szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci i młodzieży,

e) S-05 – Sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży,

f) S-06 – Sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

g) S-07 – Sprawozdanie szkoły zawodowej,

h) S-08 – Sprawozdanie internatu (bursy),

i) S-09 – Sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, półinternatów i świetlic oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży,

j) S-10 – Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych,

k) S-10a – Sprawozdanie o absolwentach studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych,

I) S-11 – Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów,

ł) S-12 – Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych,

m) S-13 – Sprawozdanie domu dziecka, rodzinnego domu dziecka, pogotowia opiekuńczego, wioski dziecięcej oraz rodziny zastępczej,

n) S-14 – Sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, ogniska wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii oraz turnusowego ośrodka socjoterapii,

o) S-15 – Sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach oraz szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i etnicznych,

p) S-16 – Sprawozdanie placówki wychowania pozaszkolnego,

r) S-17 – Sprawozdanie domu wczasów dziecięcych,

s) S-18 – Sprawozdanie dotyczące kształcenia i doskonalenia w formach pozaszkolnych;

2) tematu „30. Kultura fizyczna, sport i rekreacja” stosuje się wzór formularza sprawozdawczego K-T1 – Sprawozdanie o obiektach noclegowych turystyki.

2. Wzory formularzy sprawozdawczych, o których mowa w ust. 1, określają załączniki nr 1 do 20 do niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdań oznaczonych symbolem S, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przekażą wypełnione sprawozdania do urzędu statystycznego w województwie, na którego terenie mają siedzibę, w terminach:

1) sprawozdania oznaczone symbolami S-02 i S-15 – do dnia 15 września 1998 r.,

2) sprawozdanie oznaczone symbolem S-05 – do dnia 23 września 1998 r.,

3) sprawozdanie oznaczone symbolem S-04 – do dnia 24 września 1998 r.,

4) sprawozdanie oznaczone symbolem S-01 – do dnia 2 października 1998 r.,

5) sprawozdanie oznaczone symbolem S-07 – do dnia 8 października 1998 r.,

6) sprawozdanie oznaczone symbolem S-06 – do dnia 14 października 1998 r.,

7) sprawozdanie oznaczone symbolem S-18 – do dnia 16 października 1998 r.,

8) sprawozdanie oznaczone symbolami S-16 i S-17 – do dnia 6 listopada 1998 r.,

9) sprawozdanie oznaczone symbolem S-14 – do dnia 13 listopada 1998 r.,

10) sprawozdania oznaczone symbolami S-03 i S-08 – do dnia 18 listopada 1998 r.,

11) sprawozdanie oznaczone symbolem S-10 – do dnia 15 grudnia 1998 r.,

12) sprawozdania oznaczone symbolami S-11 i S-13 – do dnia 22 grudnia 1998 r.,

13) sprawozdanie oznaczone symbolem S-09 – do dnia 12 stycznia 1999 r.,

14) sprawozdanie oznaczone symbolem S-10a – do dnia 13 stycznia 1999 r.,

15) sprawozdanie oznaczone symbolem S-12 – do dnia 20 stycznia 1999 r.

2. Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania oznaczonego symbolem K-T1, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 2, przekażą wypełnione sprawozdanie do urzędu statystycznego w województwie, na którego terenie zlokalizowany jest obiekt noclegowy turystyki, w terminie do dnia 9 października 1998 r.; obiekty sezonowe przekażą dane niezwłocznie po zakończeniu działalności, nie później niż do dnia 9 października 1998 r.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [S - 01]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 sierpnia 1998 r. (poz. 689)

Załącznik nr 1

S - 01

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [S - 02]

Załącznik nr 2

S - 02

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 3. [S - 03]

Załącznik nr 3

S - 03

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [S - 04]

Załącznik nr 4

S - 04

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [S - 05]

Załącznik nr 5

S - 05

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [S - 06]

Załącznik nr 6

S - 06

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [S - 07]

Załącznik nr 7

S - 07

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [S - 08]

Załącznik nr 8

S - 08

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [S - 09]

Załącznik nr 9

S - 09

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [S-10]

Załącznik nr 10

S-10

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [S-10a]

Załącznik nr 11

S-10a

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 12. [S-11]

Załącznik nr 12

S-11

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13. [S-12]

Załącznik nr 13

S-12

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 14. [S-13]

Załącznik nr 14

S-13

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik 15. [S-14]

Załącznik nr 15

S-14

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 16. [S-15]

Załącznik nr 16

S-15

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 17. [S-16]

Załącznik nr 17

S-16

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 18. [S-17]

Załącznik nr 18

S-17

infoRgrafika


Załącznik 19. [S-18]

Załącznik nr 19

S-18

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 20. [K-Tl]

Załącznik nr 20

K-Tl

infoRgrafika

infoRgrafika

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA K-T1

Obiekty nie posiadające własnego numeru identyfikacyjnego REGON wpisują numer identyfikacyjny REGON właściciela obiektu, np. zakładu pracy, przedsiębiorstwa turystycznego, organizacji społecznej.

Dział 1. Dane ogólne

pkt 2

W celu ułatwienia zaklasyfikowania obiektu do właściwego rodzaju, przedstawiono poniższe wyjaśnienia i definicje oraz korelacje między rodzajem obiektu i kategorią (dział 1, pkt 4), urządzeniami ogrzewczymi (dział 1, pkt 5) oraz pokojami i miejscami (dział 2), a także placówkami gastronomicznymi (dział 3).

Hotel – symbol 01

Obiekt hotelarski zlokalizowany głównie w zabudowie miejskiej, dysponujący co najmniej 9 pokojami W hotelu nie więcej niż 20% miejsc noclegowych może znajdować się w pokojach większych niż 2 osobowych. Oznacza to, że przeciętna liczba miejsc na 1 pokój nie może być większa niż 2,8. Każdy hotel musi posiadać stałe urządzenia ogrzewcze i przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną. W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć kategorii hoteli: najwyższa – 5 gwiazdek (*****) LX, najniższa – 1 gwiazdka (*).

Hotele z kategorią od 5* do 3* włącznie – powinny wykazać pokoje z własną łazienką i WC (dział 2, rubr. 2) oraz restaurację (dział 3, rubr. 1 i 2). Hotel kategorii 2* musi mieć pokoje z własną łazienką i WC.

Motel – symbol 02

Obiekt hotelarski zlokalizowany przy trasach komunikacji drogowej, który poza usługami hotelarskimi przystosowany jest również do świadczenia usług motoryzacyjnych i dysponuje parkingiem.

Motel musi posiadać co najmniej 9 pokoi; nie więcej niż. 40% miejsc noclegowych może znajdować się w pokojach najwyżej 3 i 4 osobowych. Oznacza to, że przeciętna liczba miejsc na 1 pokój nie może być większa niż 3,3. Każdy motel musi posiadać stałe urządzenia ogrzewcze i przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną. W zależności od wyposażenia obiektu i poziomu świadczonych usług rozróżnia się cztery kategorie moteli: najwyższa – 4 gwiazdki, najniższa – 1 gwiazdka.

Motele z kategorią od 4* do 3* włącznie – powinny wykazać pokoje z własną łazienką i WC (dział 2, rubr. 2) oraz restaurację (dział 3, rubr. 1 i 2). Motel kategorii 2* musi mieć pokoje z własną łazienką i WC.

Pensjonat – symbol 03

Obiekt hotelarski, który świadczy usługi hotelarskie łącznie z całodziennym wyżywieniem i dysponuje co najmniej 7 pokojami. Musi posiadać przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną oraz stałe urządzenia ogrzewcze. W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczeń usług rozróżnia się trzy kategorie pensjonatów: najwyższa – kat. I, najniższa – kat. III. Pensjonaty kategorii I i II muszą wykazać pokoje z własną łazienką i WC.

Dom wycieczkowy – symbol 04

Obiekt hotelarski położony na obszarze zabudowanym lub w pobliżu zabudowy, który dysponuje co najmniej 20 miejscami noclegowymi, z tym że nie mniej niż 50% miejsc znajduje się w pokojach większych niż trzyosobowe. Oznacza to, że przeciętna liczba miejsc na 1 pokój nie może być większa niż 4,3. Każdy dom wycieczkowy musi posiadać stale urządzenia ogrzewcze i przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną. W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług domy wycieczkowe dzieli się na trzy kategorie: najwyższa – kat. I., najniższa – kat III.

Schronisko – symbol 05

Obiekt hotelarski położony poza obszarem zabudowanym, w którym świadczone są usługi hotelarskie przede wszystkim osobom uprawiającym turystykę kwalifikowaną. Schronisko posiada co najmniej 8 miejsc noclegowych i ma przy najmniej jedną placówkę gastronomiczną. Pojęcie „schronisko” nie obejmuje schronisk młodzieżowych.

W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług schroniska dzieli się na trzy kategorie: najwyższa – kat. I, najniższa – kat III

Schronisko młodzieżowe – symbol 06

Obiekt przeznaczony na bazę noclegową dla młodzieży szkolnej i studenckiej, służący upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki poprzez zapewnienie użytkownikom tanich noclegów, opieki wychowawczej, jak również służenie informacją turystyczną.

Schronisko młodzieżowe jest obiektem samodzielnym lub zajmuje część obiektu, zazwyczaj część pomieszczeń szkoły, internatu lub innej placówki oświatowo-wychowawczej.

Ośrodek wczasowy – symbol 07

Obiekt lub zespól obiektów noclegowych przeznaczonych i przystosowanych do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z wczasami

Ośrodek kolonijny – symbol 08

Obiekt lub zespól obiektów noclegowych przeznaczonych i przystosowanych do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z koloniami.

Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy – symbol 09

Obiekt lub zespól obiektów przeznaczony i przystosowany trwale do przeprowadzania kursów, konferencji, szkoleń oraz zjazdów itp. Może być także wykorzystany do świadczenia usług wczasowych

Dom pracy twórczej – symbol 10

Obiekt, w którym są zapewnione właściwe warunki do wykonywania pracy twórczej i wypoczynku twórców, wykorzystywany również (głównie przez ich rodziny) jako ośrodek wczasowy. Obiekt ten musi posiadać stałe urządzenia ogrzewcze.

Domek turystyczny – symbol 11 oraz dział 2, wiersz 2

Budynek niepodpiwniczony, zbudowany z materiałów nietrwałych, posiadający nie więcej niż. cztery pokoje, dostosowany do świadczenia usług typu hotelarskiego.

Domki turystyczne mogą tworzyć zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych oraz organizacyjnie wchodzić w skład innych obiektów noclegowych.

Camping – symbol 12

Teren – zwykle zadrzewiony – strzeżony, oświetlony, mający stalą obsługę recepcyjną i wyposażony w urządzenia (sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjne) umożliwiające turystom nocleg w namiotach, mieszkalnych przyczepach samochodowych, a także przyrządzanie posiłków oraz parkowanie pojazdów samochodowych.

W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług, campingi dzieli się na dwie kategorie: najwyższa – kat. I, najniższa – kat. II.

Pole biwakowe – symbol 13

Wydzielone miejsce w terenie zadrzewionym, nie strzeżone, oznakowane i ogrodzone prowizorycznie, umożliwiające turystom nocleg w namiotach. Na polu biwakowym znajdują się punkty poboru wody pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne.

Ośrodek wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego – symbol 14

Zespół obiektów i urządzeń zlokalizowanych w niedużej odległości od aglomeracji miejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o walorach przyrodniczych korzystnych dla rekreacji, w strefach z zapewnioną komunikacją środkami przewozu publicznego.

Ośrodek wyposażony jest zgodnie z potrzebami krótkotrwałego wypoczynku i rekreacji. Umożliwia obsłużenie jednocześnie znacznej liczby osób o różnych upodobaniach. Obiekty noclegowe wchodzące w skład ośrodka mogą być wykorzystywane na potrzeby wczasów.

Pokoje gościnne – symbol 15

Umeblowane pokoje w mieszkaniach osób fizycznych, wynajmowane do celów noclegowych turystyki, za opłatą określoną z góry, za pośrednictwem biur zakwaterowań lub bezpośrednio turystom.

Ponadto do pokoi gościnnych zaliczane są również obiekty hotelarskie, które nie odpowiadają warunkom przewidzianym dla hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, schronisk, campingów, pól biwakowych i domków turystycznych.

Kwatery agroturystyczne – symbol 16

Pokoje mieszkaniowe i budynki gospodarcze (po adaptacji) rolników wykorzystywane na noclegi dla turystów.

Zakłady uzdrowiskowe – symbol 17

Zakłady opieki zdrowotnej położone na terenie uzdrowiska i wykorzystujące przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych naturalne zasoby lecznicze uzdrowiska formularz K-T1 wypełniają szpitale uzdrowiskowe i sanatoria uzdrowiskowe

Inny obiekt wykorzystywany dla turystyki – symbol 18

Obiekt, który w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem lub w części, pełni funkcję obiektu noclegowego dla turystów. Są to m.in. obiekty lecznictwa uzdrowiskowego, szkoleniowe, internaty, domy studenckie, hotele robotnicze itp.

W pkt 3a – należy zakreślić odpowiednio:

1 – własność Skarbu Państwa

2 – własność państwowych osób prawnych

3 – własność komunalna

4 – własność krajowych osób fizycznych

5 – własność innych krajowych podmiotów prywatnych

6 – własność zagraniczna

W pkt 3b – należy zakreślić odpowiednio:

1 – właściciel (jeżeli właściciel jednocześnie jest użytkownikiem/gestorem/ obiektu)

2 – inny

Dział 2. Pokoje i miejsca noclegowe

 rubr. 1 – wypełnia się dla obiektów kubaturowych, w tym także dla domków turystycznych,

 w rubr. 2 nie należy wykazywać pokoi wyposażonych tylko w WC lub tylko w umywalkę;

 miejsce noclegowe (rubr. 3 do 5) – to miejsce przygotowane dla turysty bez względu na to czy jest zajęte, czy też nie. Do liczby miejsc zalicza się również tzw. „miejsca dostawne”. Nie zalicza się natomiast miejsc zajętych przez personel obiektu i inne osoby stale zamieszkujące w obiekcie (np. gdy część obiektu wykorzystywana jest na tzw. „hotel robotniczy”);

 do miejsc noclegowych całorocznych (rubr. 4) należy zaliczyć miejsca w obiektach czynnych przynajmniej przez 5 miesięcy w roku i wyposażonych w stałe urządzenia ogrzewcze;

 dla pól biwakowych liczba miejsc oznacza liczbę osób, które jednocześnie mogą korzystać z tego obiektu;

– dla obiektów oznaczonych w dziale 1, pkt 2 symbolem 18 wykazuje się wyłącznie miejsca przeznaczone do dyspozycji turystów.

Dział 3. Placówki gastronomiczne

W dziale tym należy wykazać wszystkie placówki zlokalizowane na terenie obiektu, bez względu na właściciela lub dostępność (ogólnodostępne, tylko dla gości),

 do placówek obcych (rubr. 2) należy zaliczyć placówki prowadzone przez inne podmioty, które nie są gestorami obiektu, np na campingu ośrodka sportu i rekreacji funkcjonuje kawiarnia, która jest prowadzona przez osobę fizyczną:

 restauracja (wiersz 1) – to zakład gastronomiczny z. pełną obsługą kelnerską oferujący całodzienne wyżywienie o szerokim asortymencie potraw i napojów;

 do barów i kawiarni (wiersz 2) należy także zaliczyć winiarnie, piwiarnie, jadłodajnie itp.,

 do punktów gastronomicznych (wiersz 4) zalicza się inne placówki gastronomiczne np. smażalnie, pijalnie, lodziarnie, bufety.

Dział 4. Wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne

Dotyczy urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, lub względu na to kto jest ich właścicielem (np. gestor obiektu czy inna jednostka); obejmuje także urządzenia poza terenem obiektu, w sytuacji gdy korzystanie z. nich jest w stałej ofercie (np. stała umowa ze stadniną koni).

Dział 5. Wykorzystanie obiektu według miesięcy

– do liczby dni działalności obiektu (rubr. 1) nie wlicza się przerw międzyturnusowych, z powodu remontu. dezynfekcji itp.;

 nominalna liczba noclegów w miesiącu (rubr. 2) to suma miejsc noclegowych przygotowanych w każdym dniu działalności obiektu. Np. obiekt czynny był w dniach od 1 do 15 czerwca, tj. 15 dni. W dniach od 1 do 5 VI przygotowano 10 miejsc noclegowych, od 6 do 10 VI – 15 miejsc noclegowych, a od 11 do 15 VI było 20 miejsc noclegowych. Nominalną liczbę noclegów w czerwcu obliczymy w następujący sposób: 5 x 10 +5 x 15 + 5 x 20 = 225;

 nominalna liczba pokoi w miesiącu (rubr. 3) to suma pokoi przygotowanych w każdym dniu działalności obiektu. Zasada obliczeń jest taka sama jak dla miejsc noclegowych. Np obiekt był czynny od 1 do 25 maja, tj. 25 dni W dniach od 1 do 10 V przygotowano 15 pokoi, od 11 do 20 V – 20 pokoi, a od 21 do 25 V – 22 pokoje. Nominalna liczba pokoi będzie wynosiła 10 x 15 + 10 x 20 + 5 x 22 = 460;

 korzystający z noclegów (rubr. 4 i 5) to liczba osób, które rozpoczęły pobyt w obiekcie w danym miesiącu (tj. zostały zameldowane). Oznacza to. że osoby przebywające na przełomie dwóch miesięcy powinny być liczone jeden raz. Wyjątkiem od tej zasady są osoby przebywające na przełomie września i października. Ze względu na nowy okres sprawozdawczy, osoby te należy wykazać we wrześniu, a także w październiku w nowym sprawozdaniu. Nie należy wykazywać osób, które wniosły opłatę, ale z usług nie skorzystały;

 udzielone noclegi (rubr. 6 i 7) to iloczyn osób pomnożony przez liczbę dni (nocy) ich pobytu, np. 5 osób x 3 noclegi + 2 osoby x 8 noclegów + 12 osób x 1 nocleg = 43;

 wynajęte pokoje (rubr. 8 i 9) dla hoteli, moteli i pensjonatów – to suma pokoi wynajętych w każdym dniu działalności obiektu, bez względu na liczbę osób nocujących w tych pokojach

Dział 6. Turyści zagraniczni według obywatelstwa

Turysta zagraniczny – odwiedzający, który spędza w kraju odwiedzanym przynajmniej jedną noc (nie dłużej jednak niż 1 rok) i którego głównym celem jest spędzenie wolnego czasu, wakacji, interesy, sprawy zawodowe itp.

Źródłem danych do tego działu są zapisy w książce meldunkowej dotyczące obywatelstwa turystów zagranicznych.

Dane należy podać za cały okres sprawozdawczy; dane wykazane w rubr. l, wiersz. 01 powinny być zgodne z danymi wykazanymi w dziale 5, wiersz. 01, rubr. 5, dane wykazane w rubr. 2 z rubr. 7 działu 5; natomiast dane wykazane w rubr. 3 z rubr. 9 działu 5.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »