| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 29 lipca 1998 r.

w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa dla Straży Granicznej:

1) wzór flagi,

2) okoliczności i warunki jej podnoszenia,

3) sposób oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych,

4) znaki rozpoznawcze używane w nocy przez te jednostki i statki.

§ 2.
1. Flagą Straży Granicznej, zwaną dalej „flagą”, jest płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej w kształcie prostokąta, którego stosunek szerokości do długości wynosi 1:1,8. Pośrodku długości białego pasa umieszczone jest godło Rzeczypospolitej Polskiej. Stosunek wysokości godła do szerokości płata tkaniny wynosi 2:5. Płat tkaniny posiada zielone obramowanie, którego szerokość w stosunku do szerokości płata tkaniny wynosi 1:9.

2. Wzór flagi stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Flaga podniesiona na jednostce pływającej Straży Granicznej, zwanej dalej „jednostką pływającą”, jest znakiem przynależności tej jednostki do Straży Granicznej.

2. Flagę podnoszą jednostki pływające w czasie wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770).

§ 4.
1. Jednostkę pływającą oznakowuje się:

1) banderą, której wzór określają odrębne przepisy, podnoszoną na flagsztoku rufowym, a na jednostkach będących w drodze – na gaflu ostatniego masztu; jednostki pływające, które ze względów konstrukcyjnych nie mają flagsztoku rufowego, nie podnoszą bandery,

2) flagą podnoszoną na prawym noku rei, a w przypadku jej braku – na topie masztu,

3) dodatkowym znakiem rozpoznawczym przynależności jednostek pływających do Straży Granicznej, umieszczonym na obu burtach jednostki pływającej w 1/3 długości, licząc od dziobu, pochylonym do przodu do poziomu pokładu pod kątem 60°; znakiem tym jest skośny czerwony pas z żółtym obrzeżem; szerokość pasa czerwonego stanowi 10% długości jednostki pływającej; stosunek szerokości jednego pasa żółtego obrzeża do szerokości pasa czerwonego wynosi 1 : 10,

4) numerem burtowym, umieszczonym na burcie w części dziobowej przed dodatkowym znakiem rozpoznawczym i powtórzonym w części rufowej, o połowę niższym, o wysokości liter i cyfr proporcjonalnej do wielkości jednostki pływającej,

5) napisem STRAŻ GRANICZNA – POLISH BORDER GUARD, umieszczonym na obu burtach jednostki pływającej; napisu tego nie umieszcza się na jednostkach pływających o długości kadłuba poniżej 5 m; napis POLISH BORDER GUARD umieszcza się pod napisem STRAŻ GRANICZNA.

2. Wzór oznakowania jednostki pływającej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
Samoloty i śmigłowce Straży Granicznej, zwane dalej „statkami powietrznymi”, oznakowuje się:

1) znakiem polskiej przynależności państwowej,

2) dodatkowym znakiem rozpoznawczym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3,

3) znakiem rejestracyjnym,

4) napisem STRAŻ GRANICZNA – POLISH BORDER GUARD.

§ 6.
1. Znakiem polskiej przynależności państwowej jest czteropolowa biało-czerwona kokarda z białym obrzeżem, umieszczona w zielonym kwadratowym polu. Górne prawe i dolne lewe pola kokardy są białe z czerwonym skrajem, a pola górne lewe i dolne prawe są czerwone z białym skrajem.

2. Znak polskiej przynależności państwowej jest jednocześnie znakiem przynależności do Straży Granicznej.

3. Wzór znaku polskiej przynależności państwowej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Numer burtowy jednostek pływających i znak rejestracyjny statków powietrznych składa się z dwóch liter „SG” oraz trzech cyfr. Litery i cyfry rozdziela się poziomą kreską.

2. Numer burtowy jednostkom pływającym i znak rejestracyjny statkom powietrznym nadaje Komendant Główny Straży Granicznej.

§ 8.
1. Na samolotach Straży Granicznej umieszcza się:

1) znak polskiej przynależności państwowej – na dolnej i górnej powierzchni płatów nośnych oraz po obu stronach na stateczniku pionowym, a gdy są dwa – na ich zewnętrznych powierzchniach,

2) dodatkowy znak rozpoznawczy – pochylony do przodu, opasujący kadłub, umieszczony tak, aby był dobrze widoczny,

3) znak rejestracyjny – na dolnej i górnej powierzchni płatów nośnych oraz na obu burtach kadłuba pomiędzy płatami a usterzeniem,

4) napis STRAŻ GRANICZNA – POLISH BORDER GUARD – na obu burtach kadłuba, w miejscu dobrze widocznym.

2. Jeżeli samolot ma więcej niż jeden płat, znak polskiej przynależności państwowej oraz dodatkowy znak rozpoznawczy umieszcza się na dolnej powierzchni płata dolnego i górnej powierzchni płata górnego.

3. Wzory oznakowania samolotów Straży Granicznej stanowią załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Na śmigłowcach Straży Granicznej umieszcza się:

1) znak polskiej przynależności państwowej – na kadłubie na dolnej powierzchni i na obu burtach w końcowej jego części,

2) dodatkowy znak rozpoznawczy – pochylony do przodu, opasujący cały kadłub w części środkowej oraz pochylony do przodu, opasujący belkę ogonową,

3) znak rejestracyjny – na belce ogonowej,

4) napis STRAŻ GRANICZNA – POLISH BORDER GUARD – na obu burtach kadłuba w miejscach dobrze widocznych.

2. Wzory oznakowania śmigłowców Straży Granicznej stanowią załączniki nr 6, 7 i 8 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Znakami rozpoznawczymi używanymi przez jednostki pływające w czasie wykonywania zadań służbowych na polskich obszarach morskich oraz na wodach granicznych, w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności, są światła określone w umowach międzynarodowych i innych odrębnych przepisach.

2. Jednostki pływające, w czasie wykonywania zadań służbowych na polskich obszarach morskich, które ze względów konstrukcyjnych nie mogą spełnić warunków, o których mowa w ust. 1, oznakowuje się jednym pulsującym światłem zielonym, świecącym dookoła widnokręgu i widocznym z odległości co najmniej 2 mil morskich.

§ 11.
Statki powietrzne w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności, w czasie wykonywania zadań służbowych, niezależnie od świateł przewidzianych w odrębnych przepisach, oznakowuje się jednym pulsującym światłem niebieskim, świecącym dookoła widnokręgu, umieszczonym w miejscu, z którego będzie najlepiej widoczne.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Załącznik 1. [WZÓR FLAGI STRAŻY GRANICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 lipca 1998 r. (poz. 751)

Załącznik nr 1

WZÓR FLAGI STRAŻY GRANICZNEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR OZNAKOWANIA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR OZNAKOWANIA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ STRAŻY GRANICZNEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR ZNAKU POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR ZNAKU POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR OZNAKOWANIA SAMOLOTU STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR OZNAKOWANIA SAMOLOTU STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z góry)

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR OZNAKOWANIA SAMOLOTU STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR OZNAKOWANIA SAMOLOTU STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z boku)

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR OZNAKOWANIA ŚMIGŁOWCA STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 6

WZÓR OZNAKOWANIA ŚMIGŁOWCA STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z boku)

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR OZNAKOWANIA ŚMIGŁOWCA STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 7

WZÓR OZNAKOWANIA ŚMIGŁOWCA STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z góry)

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR OZNAKOWANIA ŚMIGŁOWCA STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 8

WZÓR OZNAKOWANIA ŚMIGŁOWCA STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z dołu)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »