Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 18 września 1998 r.

w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 628 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zalicza się:

1) chorobę Parkinsona,

2) stwardnienie rozsiane,

3) paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,

4) znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,

5) głuchotę i głuchoniemotę,

6) nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,

7) epilepsję,

8) przewlekłe choroby psychiczne,

9) upośledzenie umysłowe,

10) miastenię,

11) późne powikłania cukrzycy.

§ 2.
1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych obniża się w następujący sposób:

1) liczbę zatrudnionych pracowników ze schorzeniami, o których mowa w § 1, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, mnoży się przez współczynnik wynoszący:

a) 3 - w przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu do znacznego stopnia niepełnosprawności,

b) 2 - w przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

2) wielkości ustalone zgodnie z pkt 1 lit. a) i b) dodaje się, a sumę dzieli przez liczbę pracowników zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; otrzymany iloraz mnoży się przez 100%,

3) wartość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustaloną zgodnie z pkt 1 i 2, odejmuje się od 6% - w przypadku gdy jest niższa od 6%.

2. Różnica otrzymana jako wynik odejmowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi obniżony wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie rodzaju schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zasad i trybu jego obniżania (Dz. U. Nr 46, poz. 207).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Dziennik Ustaw