| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 października 1998 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki:

1) przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych,

2) pokrywania kosztów przyłączenia,

3) obrotu energią elektryczną,

4) świadczenia usług przesyłowych,

5) prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci elektroenergetycznych,

6) standardów jakościowych obsługi odbiorców energii elektrycznej.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594 i Nr 106, poz. 668),

2) przedsiębiorstwie sieciowym – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej,

3) przedsiębiorstwie obrotu – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na handlu energią elektryczną,

4) przedsiębiorstwie wytwórczym – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,

5) operatorze – należy przez to rozumieć operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu rozdzielczego,

6) operatorze systemu przesyłowego – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej, odpowiedzialne za ruch, utrzymanie i rozwój tej sieci oraz połączeń sieci przesyłowej z innymi sieciami, zapewniające bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,

7) operatorze systemu rozdzielczego – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej za pomocą sieci rozdzielczej, odpowiedzialne za ruch, utrzymanie i rozwój tej sieci oraz połączeń sieci rozdzielczej z innymi sieciami, zapewniające bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,

8) sieci przesyłowej – należy przez to rozumieć sieć służącą do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, o napięciu wyższym niż 110 kV,

9) sieci rozdzielczej – należy przez to rozumieć sieć służącą do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, o napięciu nie wyższym niż 110 kV,

10) mocy przyłączeniowej – należy przez to rozumieć największą moc czynną pobieraną lub oddawaną do sieci, określoną w umowie o przyłączenie, umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie o świadczenie usług przesyłowych,

11) przyłączu – należy przez to rozumieć odcinek sieci lub instalacji służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci przyłączonego podmiotu z siecią,

12) układzie pomiarowo-rozliczeniowym – należy przez to rozumieć liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiaru i rozliczeń,

13) jednostce wytwórczej – należy przez to rozumieć zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej, należących do przedsiębiorstwa energetycznego.

Rozdział 2

Przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

§ 3.

Przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznej, zwanej dalej „siecią”, następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.
§ 4.
Podmioty przyłączane do sieci dzieli się na następujące grupy przyłączeniowe, zwane dalej „grupami przyłączeniowymi”:

1) grupa I – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci przesyłowej,

2) grupa II – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym 110 kV, oraz podmioty przyłączane do sieci rozdzielczej, które wymagają dostaw energii elektrycznej o parametrach innych niż standardowe, albo podmioty posiadające własne jednostki wytwórcze współpracujące z siecią,

3) grupa III – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV,

4) grupa IV – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 A,

5) grupa V – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A,

6) grupa VI – podmioty przyłączane do sieci na czas określony, niezależnie od napięcia znamionowego sieci.

§ 5.
1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, który posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłączanego do tej sieci, może złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia.

2. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, który nie posiada tytułu prawnego do korzystania z obiektu, o którym mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o określenie wstępnych warunków przyłączenia.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa w przedsiębiorstwie sieciowym, do którego sieci ubiega się o przyłączenie.

4. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala przedsiębiorstwo sieciowe.

§ 6.
1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia lub wstępnych warunków przyłączenia powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) określenie mocy przyłączeniowej,

3) przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej,

4) charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci,

5) wymagania dotyczące odmiennych, od standardów jakościowych, parametrów energii elektrycznej lub parametrów jej dostarczania, w tym:

a) niezawodności lub ciągłości zasilania,

b) dopuszczalnej zawartości wyższych harmonicznych,

c) dopuszczalnej asymetrii napięć,

d) dopuszczalnych odchyleń i wahań napięcia,

6) określenie minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

2. Wniosek o określenie warunków przyłączenia lub wstępnych warunków przyłączenia dla przedsiębiorstw wytwórczych powinien zawierać dodatkowo:

1) określenie wielkości:

a) planowanej rocznej produkcji energii elektrycznej,

b) mocy dyspozycyjnej, osiągalnej i zainstalowanej jednostek wytwórczych,

2) planowane zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej w celu zabezpieczenia potrzeb własnych, w przypadku awarii lub planowego wyłączenia własnych jednostek wytwórczych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym będą używane urządzenia lub instalacje elektryczne,

2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów.

§ 7.
1. Warunki przyłączenia lub wstępne warunki przyłączenia, w zależności od danych zgłoszonych we wniosku, o którym mowa w § 6, powinny określać w szczególności:

1) miejsce przyłączenia,

2) miejsce dostarczania energii elektrycznej,

3) rodzaj połączenia z siecią urządzeń, instalacji lub innych sieci objętych wnioskiem,

4) zakres niezbędnej rozbudowy sieci w związku z przyłączeniem,

5) obowiązujący zakres wymagań wynikający z instrukcji, o której mowa w § 34,

6) miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego,

7) wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego,

8) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego, dane znamionowe oraz inne niezbędne wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej,

9) wartości:

a) prądów zwarć wielofazowych i czasów ich wyłączania,

b) prądu zwarcia doziemnego,

10) wymagany stopień skompensowania mocy biernej,

11) wymagania w zakresie:

a) dostosowania przyłączonych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego,

b) zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakłóceń elektrycznych przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy,

c) wyposażenia urządzeń, instalacji lub sieci – związanego ze współpracą z siecią, do której urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone,

12) możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych,

13) dane i informacje dotyczące sieci, niezbędne w celu doboru systemu ochrony od porażeń w instalacji lub sieci przyłączanego podmiotu,

14) termin ważności warunków przyłączenia.

2. Określone przez przedsiębiorstwo sieciowe warunki przyłączenia lub wstępne warunki przyłączenia nie mogą być bardziej uciążliwe dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie niż określone w rozporządzeniu.

3. Warunki przyłączenia lub wstępne warunki przyłączenia są przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.

4. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata, wstępne zaś warunki przyłączenia przez rok, od dnia ich określenia.

5. W okresie ważności wstępnych warunków przyłączenia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu, w którym będą używane urządzenia lub instalacje elektryczne, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie.

§ 8.
 Przedsiębiorstwo sieciowe określa warunki przyłączenia lub wstępne warunki przyłączenia w terminie:

1) 14 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej, o których mowa w § 4 pkt 4–6,

2) 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III grupy przyłączeniowej, o której mowa w § 4 pkt 3,

3) 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy przyłączeniowej, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2.

§ 9.
Umowa o przyłączenie, o której mowa w § 3, powinna określać w szczególności:

1) strony zawierające umowę,

2) termin realizacji przyłączenia,

3) wysokość opłaty za przyłączenie oraz zasady rozliczenia kosztów przyłączenia,

4) zakres i sposób wymiany danych i informacji w trakcie realizacji warunków przyłączenia oraz tryb przyłączania instalacji do sieci,

5) sposób koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

6) terminy przeprowadzania prób i odbiorów częściowych oraz prób końcowych i ostatecznego odbioru przyłącza i przyłączonych urządzeń, instalacji lub sieci,

7) miejsce rozgraniczenia własności urządzeń, instalacji i sieci między przedsiębiorstwem sieciowym a przyłączanym podmiotem,

8) przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy o świadczenie usług przesyłowych,

9) termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia,

10) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy.

§ 10.
 1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony, na zasadach określonych w tej umowie.

2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz próby końcowe i ostateczny odbiór przyłącza i przyłączonych urządzeń, instalacji lub sieci są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, które zawarły tę umowę.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokołach przeprowadzenia tych prób i odbiorów. Wzory protokołów ustala przedsiębiorstwo energetyczne.

§ 11.
 1. Przyłączany podmiot jest obowiązany nieodpłatnie umożliwić przedsiębiorstwu energetycznemu, w obrębie swojej nieruchomości, budowę i rozbudowę sieci i przyłączy.

2. Przyłączany podmiot nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych i sterujących, a także pokrywa inne koszty związane z utrzymaniem tych pomieszczeń lub miejsc i zainstalowanych urządzeń, jeżeli umowa o przyłączenie nie stanowi inaczej.

3. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek powiadomić przyłączany podmiot o planowanych terminach prac, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyprzedzeniem umożliwiającym przyłączanemu podmiotowi przygotowanie nieruchomości, urządzeń, instalacji lub sieci do przeprowadzenia tych prac; zasady powiadamiania o planowanych pracach powinny być określone w umowie.

§ 12.
 1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej dla przedsiębiorstw wytwórczych oraz podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I–III i VI, o których mowa w § 4, określa umowa o przyłączenie.

2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V, o których mowa w § 4, są:

1) przy zasilaniu z elektroenergetycznej linii napowietrznej przyłączem wykonanym pojedynczymi przewodami fazowymi – zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy,

2) przy zasilaniu kablem ziemnym lub przyłączem kablowym z linii napowietrznej – zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy,

3) przy zasilaniu przyłączem napowietrznym, wykonanym wielożyłowym przewodem izolowanym – zaciski prądowe, o których mowa w pkt 1, lub zaciski prądowe na wejściu do zabezpieczenia w złączu, w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego,

4) w budynkach z wieloma lokalami – zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji odbiorców.

Rozdział 3

Pokrywanie kosztów przyłączenia

§ 13.

1. Koszty przyłączenia do sieci określa się na podstawie:

1) nakładów na budowę przyłączy,

2) nakładów na budowę lub rozbudowę sieci o tym samym napięciu co budowane przyłącze – niezbędną do realizacji przyłączenia.

2. Koszty przyłączenia ponoszone przez przedsiębiorstwo sieciowe, wynikające z warunków przyłączenia lub z wstępnych warunków przyłączenia, stanowią podstawę do ustalenia, w taryfie lub umowie o przyłączenie, opłaty za przyłączenie.

3. Koszty przyłączenia, o których mowa w ust. 2, są pokrywane w formie:

1) określonej w taryfie – opłaty ryczałtowej za przyłącze i za rozbudowę sieci o tym samym napięciu co budowane przyłącze,

2) określonej w umowie o przyłączenie – opłaty ustalonej na podstawie indywidualnych rzeczywistych kosztów realizacji przyłączenia.

§ 14.
1. Nakłady, o których mowa w § 13 ust. 1, ponosi przedsiębiorstwo sieciowe, jeżeli budowa przyłącza i budowa lub rozbudowa sieci są przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nakłady na budowę i niezbędną rozbudowę sieci dotyczą sieci o tym samym napięciu co budowane przyłącze.

2. W przypadku gdy budowa przyłącza i budowa lub rozbudowa sieci, w zakresie niezbędnym dla przyłączenia podmiotu, nie jest przewidywana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zakres i warunki realizacji inwestycji oraz pokrywania kosztów przyłączenia określa umowa o przyłączenie, o której mowa w § 3.

§ 15.
Ryczałtową opłatę za przyłączenie różnicuje się w zależności od czynników mających wpływ na wysokość nakładów związanych z przyłączeniem instalacji wnioskodawcy do istniejącej sieci, a w szczególności od:

1) wielkości mocy przyłączeniowej,

2) długości najkrótszego możliwego do zrealizowania pod względem technicznym i prawnym połączenia obiektu wnioskodawcy z miejscem przyłączenia, określonym w warunkach przyłączenia.

§ 16.
Przy określaniu udziału wnioskodawcy w pokrywaniu rzeczywistych kosztów przyłączenia uwzględnia się stopień wykorzystania przepustowości linii elektroenergetycznych i transformatorów, określonych jako stosunek mocy przyłączeniowej do mocy czynnej, jaką w sposób trwały można przesyłać tą linią, lub do mocy znamionowej transformatora.
§ 17.
1. Jeżeli na wniosek przyłączonego podmiotu nastąpi wymiana przyłącza, za wymianę przyłącza pobierana jest opłata jak za nowe przyłączenie.

2. Przy wymianie przyłącza, bez zwiększenia mocy przyłączeniowej, dokonywanej na wniosek przyłączonego podmiotu, podmiot ten ponosi koszty tej wymiany.

3. Za zwiększenie mocy przyłączeniowej, bez przebudowy przyłącza dokonanej na wniosek przyłączonego podmiotu, podmiot ten ponosi tylko te koszty rozbudowy i przebudowy sieci, które wynikają z przyrostu mocy przyłączeniowej.

4. Jeżeli w ciągu pięciu lat po wybudowaniu przyłącza zostaną do niego przyłączone nowe podmioty, przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do ustalenia kosztów wspólnych budowy lub rozbudowy sieci dla tych podmiotów i obliczenia nowych opłat za przyłączenie, a w przypadku powstania nadwyżki w poniesionej przez pierwszy podmiot opłacie za przyłączenie – zwrócenia tej nadwyżki pierwszemu podmiotowi.

Rozdział 4

Obrót energią elektryczną

§ 18.

 Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi obrót energią elektryczną na warunkach określonych w koncesji oraz umowie sprzedaży energii elektrycznej.
§ 19.
Umowa, o której mowa w § 18, powinna określać w szczególności:

1) strony zawierające umowę,

2) miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej oraz miejsca pomiaru, w tym lokalizację obiektów, do których będzie dostarczana energia elektryczna,

3) zobowiązanie do sprzedaży i odbioru określonej ilości energii elektrycznej,

4) termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej,

5) ceny i stawki opłat taryfowych, warunki wprowadzania ich zmian, sposoby prowadzenia rozliczeń i obliczania należności oraz terminy regulowania należności,

6) moc umowną, nie większą od mocy przyłączeniowej,

7) charakterystykę energetyczną odbioru,

8) standardy jakościowe obsługi odbiorców,

9) obowiązki i prawa stron dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli poboru energii elektrycznej,

10) obowiązki stron w zakresie przekazywania danych i informacji niezbędnych do prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci, o których mowa w § 23,

11) odmienne warunki eksploatacyjno-ruchowe niż określone w instrukcji, o której mowa w § 34,

12) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,

13) termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia.

§ 20.
Przedsiębiorstwo energetyczne, prowadząc obrót energią elektryczną, jest obowiązane do:

1) zawarcia z przedsiębiorstwem sieciowym umowy o świadczenie usług przesyłowych, jeżeli zażąda tego odbiorca uprawniony do korzystania z tych usług,

2) uwzględniania treści instrukcji, o której mowa w § 34, przy zawieraniu umów sprzedaży energii elektrycznej.

§ 21.
Przedsiębiorstwo sieciowe jest obowiązane do:

1) dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi energii, na warunkach określonych umową sprzedaży energii elektrycznej lub umową o świadczenie usług przesyłowych,

2) uzgadniania z odbiorcą zmian warunków dostarczania energii elektrycznej, w szczególności wymagających przystosowania urządzeń elektrycznych do nowych warunków,

3) instalowania na własny koszt układu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku podmiotów zaliczonych do grup przyłączeniowych IV–VI, o których mowa w § 4, zasilanych z sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

4) informowania odbiorców o terminach planowanych przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej,

5) niezwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej,

6) umożliwiania odbiorcy dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną oraz kontroli prawidłowości wskazań tych układów.

§ 22.
Odbiorca energii elektrycznej jest obowiązany do:

1) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,

2) utrzymywania wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,

3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii,

4) utrzymywania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew,

5) powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

6) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa energetycznego dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub w obiekcie odbiorcy w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci lub do układu pomiarowo-rozliczeniowego,

7) dostosowania swoich urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o których został uprzednio powiadomiony,

8) zabezpieczenia przed uszkodzeniem plomb, a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym,

9) niezwłocznego poinformowania przedsiębiorstwa sieciowego o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach.

§ 23.
1. Przedsiębiorstwa energetyczne i podmioty przekazują operatorowi, do sieci którego są przyłączone, dane i informacje o zawartych umowach sprzedaży energii elektrycznej, w zakresie niezbędnym do planowania i prowadzenia ruchu sieciowego oraz eksploatacji sieci, w tym informacje o wielkości planowanej produkcji energii elektrycznej będącej przedmiotem umów sprzedaży zawartych z innymi niż ten operator podmiotami.

2. W szczególności jeżeli dane i informacje, o których mowa w ust. 1, określają:

1) średnie roczne dostawy energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym – dane i informacje należy przekazać nie później niż do końca trzeciego kwartału roku poprzedzającego dany rok,

2) średnie kwartalne dostawy energii elektrycznej w danym kwartale roku kalendarzowego – dane i informacje należy przekazać nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem kwartału,

3) średnie miesięczne dostawy energii elektrycznej w danym miesiącu roku kalendarzowego – dane i informacje należy przekazać nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem miesiąca,

4) wielkości godzinowych dostaw energii elektrycznej w poszczególnych godzinach rozliczeniowych – dane i informacje należy przekazać nie później niż do godziny 1000 dnia poprzedzającego dzień, w którym dostarczona będzie energia elektryczna.

3. Szczegółowy zakres danych i informacji, o których mowa w ust. 1, oraz szczegółowy tryb ich przekazywania określa instrukcja, o której mowa w § 34.

§ 24.
Przedsiębiorstwo sieciowe zapewnia:

1) dostarczanie energii elektrycznej w ilościach zapewniających pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną podmiotom przyłączonym do sieci tego przedsiębiorstwa,

2) dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług niezbędnych do realizacji rezerwowej sprzedaży lub dostarczania energii elektrycznej w przypadku braku pełnego pokrycia zapotrzebowania odbiorcy dostawami wynikającymi z zawartych przez niego umów z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi, a także do utrzymania jakości, ciągłości i niezawodności dostarczania tej energii.

§ 25.
Przedsiębiorstwo sieciowe będące operatorem systemu przesyłowego dla realizacji dostaw, o których mowa w § 24, zapewnia:

1) bilansowanie, dla każdej godziny doby, dostaw energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym na podstawie składanych ofert i danych otrzymanych od operatorów systemów rozdzielczych oraz prognozowanego zapotrzebowania na tę energię,

2) organizację i dokonywanie rozliczeń zrealizowanych ofert, o których mowa w pkt 1, w celu zamknięcia bilansu energii elektrycznej dla każdej godziny doby,

3) zachowanie poufności danych i informacji, o których mowa w § 23.

Rozdział 5

Świadczenie usług przesyłowych

§ 26.

Przedsiębiorstwo sieciowe świadczy usługi przesyłowe na warunkach określonych w koncesji oraz umowie o świadczenie usług przesyłowych.
§ 27.
Umowa o świadczenie usług przesyłowych powinna określać w szczególności:

1) strony zawierające umowę,

2) wielkość i miejsce wprowadzania energii elektrycznej do sieci i odbioru energii elektrycznej z sieci,

3) termin rozpoczęcia świadczenia usług przesyłowych,

4) szczegółowe dane charakteryzujące zakres i tryb realizacji usług przesyłowych,

5) sposób przeprowadzania pomiarów dostarczanej energii elektrycznej,

6) jakość energii elektrycznej oraz niezawodność jej dostarczania i warunki odbioru,

7) stawki opłat taryfowych za usługi przesyłowe, warunki wprowadzania zmian tych stawek, sposoby prowadzenia rozliczeń i obliczania należności oraz terminy regulowania należności,

8) warunki rezerwowej sprzedaży lub dostarczania energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa sieciowe w przypadku braku pełnego pokrycia zapotrzebowania odbiorcy na energię dostawami wynikającymi z innych zawartych umów,

9) odmienne warunki eksploatacyjno-ruchowe niż określone w instrukcji, o której mowa w § 34,

10) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,

11) termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia.

§ 28.
 Przedsiębiorstwo sieciowe nie może odmówić zawarcia umowy, o której mowa w § 26, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) odbiorca uzyskał prawo do korzystania z usług przesyłowych, na podstawie odrębnych przepisów,

2) istnieją układy pomiarowo-rozliczeniowe niezbędne do realizacji umowy,

3) istnieją możliwości świadczenia usług przesyłowych bez pogorszenia innym odbiorcom warunków dostaw energii elektrycznej, o których mowa w art. 4 ustawy, lub postanowienia umowy zawartej między podmiotem występującym o świadczenie usług przesyłowych a przedsiębiorstwem sieciowym zapewniają takie możliwości,

4) zostały uzgodnione warunki zmian umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 29.
 Przedsiębiorstwo sieciowe prowadzi rozliczenia i pobiera opłaty za świadczenie usług przesyłowych określone w umowie o świadczenie tych usług.

Rozdział 6

Prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci

§ 30.

Ruch i eksploatację sieci:

1) przesyłowej – prowadzi operator systemu przesyłowego,

2) rozdzielczej – prowadzi operator systemu rozdzielczego.

§ 31.
1. Do obowiązków operatora systemu przesyłowego należy:

1) prowadzenie ruchu sieci przesyłowej oraz koordynacja ruchu sieci rozdzielczych w sposób zapewniający bezpieczną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego oraz równe traktowanie stron,

2) dotrzymywanie parametrów i warunków umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej o jakości wymaganej odrębnymi przepisami,

3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania połączeń krajowego systemu elektroenergetycznego z zagranicznymi systemami elektroenergetycznymi,

4) prognozowanie krajowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną,

5) sporządzanie koordynacyjnych planów produkcji energii elektrycznej i utrzymywania mocy dyspozycyjnej, w tym planów rocznych, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedniego,

6) sporządzanie dobowych planów pracy jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej oraz innych jednostek wytwórczych, na podstawie odrębnych umów,

7) dysponowanie mocą jednostek wytwórczych, o których mowa w pkt 6, oraz sterowanie przepływami energii elektrycznej w sieci przesyłowej, w celu realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych,

8) sterowanie przepływami energii elektrycznej w sieci przesyłowej, z uwzględnieniem wymiany z innymi połączonymi sieciami,

9) zapewnianie odpowiedniego poziomu i struktury rezerw mocy oraz usług systemowych, w celu dotrzymania standardowych parametrów energii elektrycznej, a w szczególności częstotliwości określonej w § 37 ust. 1 pkt 1,

10) wprowadzanie, na podstawie odrębnych przepisów, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,

11) likwidowanie awarii lub zagrożeń dla bezpiecznej pracy sieci przesyłowej,

12) zbieranie, przekazywanie lub publikowanie danych i informacji niezbędnych dla prowadzenia ruchu sieciowego i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

2. Operator systemu przesyłowego jest obowiązany zachować poufność danych, o których mowa w ust. 1 pkt 12.

§ 32.
1. Do obowiązków operatora systemu rozdzielczego należy:

1) prowadzenie ruchu sieci rozdzielczej w sposób zapewniający bezpieczną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego oraz równe traktowanie stron,

2) dotrzymywanie parametrów i warunków umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej o jakości wymaganej odrębnymi przepisami,

3) zapewnienie funkcjonowania połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi, w zakresie wynikającym z umowy z operatorem systemu przesyłowego,

4) prognozowanie zapotrzebowania na moc i energię elektryczną dla obszaru, na którym działa,

5) sporządzanie koordynacyjnych planów produkcji energii elektrycznej, utrzymywania mocy dyspozycyjnej, w tym planu rocznego, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedniego,

6) sporządzanie dobowych planów pracy jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci rozdzielczej,

7) dysponowanie mocą jednostek wytwórczych, o których mowa w pkt 6, oraz sterowanie przepływami energii elektrycznej w sieci rozdzielczej, w celu realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych,

8) sterowanie przepływami energii elektrycznej w sieci rozdzielczej, z uwzględnieniem wymiany z innymi połączonymi sieciami,

9) zapewnianie odpowiedniego poziomu i struktury rezerw mocy oraz usług systemowych, w celu dotrzymania standardowych parametrów energii elektrycznej, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z operatorem systemu przesyłowego,

10) wprowadzanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,

11) likwidowanie awarii lub zagrożeń dla bezpiecznej pracy sieci rozdzielczej,

12) zbieranie i przekazywanie danych oraz informacji niezbędnych dla prowadzenia ruchu sieciowego i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

2. Operator systemu rozdzielczego ma obowiązek zachowania poufności danych, o których mowa w ust. 1 pkt 12.

3. Operator systemu rozdzielczego, który prowadzi ruch sieciowy i eksploatację sieci przyłączonej do sieci przesyłowej, uzgadnia treść instrukcji, o której mowa w § 34, z operatorem systemu przesyłowego, w celu zapewnienia niezawodnego sterowania ruchem sieci.

§ 33.
Operator prowadząc ruch sieciowy oraz eksploatując sieć, jest obowiązany do:

1) utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci oraz jej połączeń z innymi sieciami,

2) opracowania oraz uzgodnienia planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

3) zapewniania ciągłości, niezawodności i efektywności funkcjonowania sieci,

4) rozwoju sieci oraz połączeń z innymi sieciami w celu zapewnienia ciągłości dostarczania energii elektrycznej.

§ 34.
 1. Operator prowadzi ruch sieciowy i eksploatację sieci zgodnie z instrukcją ruchu i eksploatacji, zwaną dalej „instrukcją”.

2. Instrukcja określa procedury i zasady wykonywania czynności związanych z ruchem sieciowym i eksploatacją sieci, a w szczególności:

1) przyłączania do sieci urządzeń, instalacji i innych sieci,

2) zakres, zasady i terminy przeprowadzania okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sieci oraz przyłączonych do niej urządzeń, instalacji i innych sieci,

3) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ciągłości dostarczania energii elektrycznej lub wystąpienia awarii w sieci,

4) procedury wprowadzania przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej,

5) sposób prowadzenia ruchu sieci, w tym:

a) programowania pracy sieci,

b) prowadzenia dokumentacji ruchu sieciowego,

c) zakres współpracy ruchowej i eksploatacyjnej z przyłączonymi do sieci instalacjami, urządzeniami i innymi sieciami.

§ 35.
Podmioty zaliczane do grup przyłączeniowych I–IV i VI, o których mowa w § 4, opracowują instrukcję ruchu i eksploatacji posiadanych urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem warunków określonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do której te podmioty są przyłączone.
§ 36.
Plany remontów i wyłączeń z ruchu urządzeń, instalacji i sieci w zakresie, w jakim mają wpływ na ruch i eksploatację sieci, do której są przyłączone, wymagają uzgodnienia z operatorem prowadzącym ruch i eksploatację tej sieci.

Rozdział 7

Standardy jakościowe obsługi odbiorców

§ 37.

 1. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie sprzedaży standardów jakościowych energii elektrycznej, obowiązują je następujące standardy jakościowe:

1) częstotliwość 50 Hz z maksymalnymi odchyleniami od -0,5 Hz do +0,2 Hz,

2) dopuszczalne odchylenie napięcia od znamionowego w czasie 15 minut w przedziale od -10% do +5% w sieciach o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV i w sieci o napięciu 400 kV oraz ±10% w sieciach o napięciu znamionowym 110 i 220 kV,

3) współczynnik odkształcenia napięcia w miejscach przyłączenia nie większy od 1,5%, a zawartość poszczególnych wyższych harmonicznych nie może przekraczać 1% harmonicznej podstawowej.

2. Warunkiem utrzymania napięcia w granicach określonych w ust. 1 jest pobieranie przez odbiorcę mocy nie większej od mocy maksymalnej, przy współczynniku tgφ nie większym niż 0,4.

3. Łączny czas trwania w ciągu roku wyłączeń awaryjnych, liczony dla poszczególnych wyłączeń od zgłoszenia przez odbiorcę braku zasilania do jego przywrócenia, dla grup przyłączeniowych IV i V o których mowa w § 4, nie może przekroczyć:

1) 72 godzin – w okresie do dnia 31 grudnia 2002 r.,

2) 60 godzin – w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.,

3) 48 godzin – w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r.

4. Czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej dla grup przyłączeniowych IV i V, o których mowa w § 4, nie może przekroczyć:

1) 48 godzin – w okresie do dnia 31 grudnia 2002 r.,

2) 36 godzin – w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.,

3) 24 godzin – w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r.

5. Dla grup przyłączeniowych I–III i VI, o których mowa w § 4, dopuszczalny łączny czas trwania w ciągu roku wyłączeń awaryjnych oraz czas trwania jednorazowych przerw, o których mowa w ust. 3 i 4, określa umowa sprzedaży.

§ 38.
Przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców jest obowiązane do:

1) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od odbiorców,

2) bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci,

3) udzielania odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii w sieci,

4) powiadamiania odbiorców, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie:

a) ogłoszeń prasowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie – odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego środka telekomunikacji – odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV,

5) informowania na piśmie, co najmniej:

a) z tygodniowym wyprzedzeniem – odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV o zamierzonej zmianie nastawień w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpływ na współpracę ruchową z siecią,

b) z rocznym wyprzedzeniem – odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV o konieczności dostosowania instalacji do zmienionych warunków zasilania,

c) z 3-letnim wyprzedzeniem – odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV o konieczności dostosowania instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu mocy zwarcia i innych warunków funkcjonowania sieci,

6) odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci, w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci,

7) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf,

8) rozpatrywania wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji,

9) udzielania upustów, w wysokości określonej w taryfach, za niedotrzymanie parametrów, o których mowa w § 37.

§ 39.
 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej w przypadku:

1) nielegalnego pobierania energii elektrycznej, w tym w szczególności:

a) samowolnego przyłączenia do sieci,

b) pobierania energii elektrycznej z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego,

2) gdy instalacja odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,

3) dokonania przez odbiorcę zmian w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, umożliwiających zafałszowanie pomiaru.

2. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, może nastąpić niezwłocznie.

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej następuje nie później niż po upływie 48 godzin po ustaniu przyczyny wstrzymania, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 4.

4. Jeżeli wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nastąpiło w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2, przedsiębiorstwo energetyczne może uzależnić wznowienie dostarczania energii elektrycznej od zmiany lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz pokrycia przez odbiorcę kosztów przebudowy przyłącza.

§ 40.
1. Przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku:

1) nieregulowania przez odbiorcę należności związanych z dostarczaniem energii elektrycznej,

2) używania przez odbiorcę urządzeń wprowadzających zakłócenia w pracy sieci lub instalacji innych odbiorców,

3) samowolnego wprowadzania przez odbiorcę zmian w części instalacji odbiorcy, oplombowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne,

4) uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa energetycznego dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do elementów sieci i urządzeń, będących własnością tego przedsiębiorstwa, znajdujących się na terenie, w obiekcie lub lokalu odbiorcy, w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci lub do układu pomiarowo-rozliczeniowego,

5) utrzymywania przez odbiorcę nieruchomości w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci.

2. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, może nastąpić w terminach określonych w umowie sprzedaży energii elektrycznej, a jeżeli umowa nie określa tych terminów – po upływie 14 dni od określonego przez przedsiębiorstwo energetyczne terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub terminu uregulowania zaległych należności, określonego w doręczonym odbiorcy wezwaniu do podjęcia niezbędnych działań lub wezwaniu do zapłaty.

3. Jeżeli wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, dotyczy obiektów opieki zdrowotnej i społecznej, a w szczególności szpitali, żłobków, przedszkoli, szkół, domów opieki, domów dziecka i sanatoriów, właściwy zarząd jednostki samorządu terytorialnego może, na wniosek odbiorcy, zlecić przedsiębiorstwu energetycznemu kontynuację dostarczania energii elektrycznej do tych obiektów, jeżeli zarząd jednostki samorządu terytorialnego zagwarantuje pokrycie związanych z tym kosztów z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w sytuacji gdy odbiorca:

1) nadal nie będzie dotrzymywał warunków umowy sprzedaży,

2) nie uregulował zaległych i bieżących należności w ciągu 30 dni od terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej następuje nie później niż po upływie 48 godzin po ustaniu przyczyny wstrzymania.

§ 41.
 1. Przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy, jeżeli odbiorca:

1) co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy nie uregulował w terminie należności związanych z dostarczaniem energii elektrycznej,

2) nie ma tytułu prawnego do obiektu lub lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna,

3) użytkuje obiekt lub lokal dorywczo, w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego.

2. Koszty zakupu i zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1, ponosi odbiorca.

3. W razie nieuzasadnionej odmowy odbiorcy na zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego i pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej lub rozwiązać umowę sprzedaży tej energii.

§ 42.
Po zakończeniu okresu dostarczania energii elektrycznej, a także w przypadku wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie jej dostarczania, przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane wydać odbiorcy dokument zawierający dane identyfikujące układ pomiarowo-rozliczeniowy i stan wskazań licznika w chwili demontażu.
§ 43.
 1. Na żądanie odbiorcy przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane dokonać sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

2. Odbiorca ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

3. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy w wyniku badania laboratoryjnego nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego.

4. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania protokołu badania laboratoryjnego odbiorca może zlecić wykonanie ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego, a przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane umożliwić przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

5. Koszty ekspertyzy, o której mowa w ust. 4, pokrywa odbiorca.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 3 i 5, a także dokonania korekty należności za dostarczoną energię elektryczną.

§ 44.
1. Przepisy § 43 stosuje się do odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

2. W przypadku odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV szczegółowe wymagania i obowiązki stron dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego określa umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług przesyłowych.

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 45.

 Warunki przyłączania określone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres dwóch lat, jeżeli są zgodne z warunkami określonymi w rozporządzeniu.
§ 46.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »