reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 22 października 1998 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Art. 1.
W ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 49, poz. 318, Nr 118, poz. 754 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11:

a) w ust. 2:

– w pkt 1 wyrazy „5 milionów ECU" zastępuje się wyrazami „25 milionów ECU",

– w pkt 2 wyrazy „2 miliony ECU" zastępuje się wyrazami „5 milionów ECU",

– w pkt 3 skreśla się wyrazy „10%,", a wyrazy „5 milionów ECU" zastępuje się wyrazami „25 milionów ECU",

– dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) objęcia akcji lub udziałów nowo tworzonego przedsiębiorcy, powodującego osiągnięcie lub przekroczenie 25% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, jeżeli łączna wartość rocznej sprzedaży towarów podmiotów obejmujących te akcje lub udziały w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru – przekracza 25 milionów ECU,"

– w pkt 4 skreśla się wyrazy „10%,", a wyrazy „5 milionów ECU" zastępuje się wyrazami „25 milionów ECU",

– w pkt 5 wyrazy „5 milionów ECU" zastępuje się wyrazami „25 milionów ECU",

– w pkt 6 wyrazy „5 milionów ECU" zastępuje się wyrazami „25 milionów ECU",

b) w ust. 4 wyrazy „podmiot dominujący, jak i zależny" zastępuje się wyrazami „podmioty dominujące, jak i zależne"

2) w art. 11a:

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „i przekształcenia".

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) objęcia lub nabycia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu",

c) w ust. 6 po wyrazach „okresów oczekiwania na" dodaje się wyrazy „dokonanie zgłoszenia przez pozostałych uczestników łączenia, a także okresów oczekiwania na"

3) skreśla się art. 11c;

4) art. 11d otrzymuje brzmienie:

„Art. 11d. Przedsiębiorcy, których zamiar łączenia podlega zgłoszeniu, do czasu otrzymania zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia lub upływu terminu na wydanie decyzji zakazującej łączenia, są obowiązani wstrzymać się z podejmowaniem czynności, które powodują lub mogą powodować uzyskanie bądź umocnienie pozycji dominującej na rynku przez łączące się podmioty albo przez jednego z nich, chociażby czynności te nie stanowiły praktyk monopolistycznych w rozumieniu przepisów ustawy."

5) w art. 11e skreśla się wyrazy „i przekształcenia"

6) w art. 13 skreśla się wyraz „przekształcenia" oraz następujący po nim przecinek;

7) w art. 15 w ust. 1 wyrazy „w art. 8 ust. 1 i 3, art. 9, art. 11a ust. 4 i 5 oraz w art. 11c" zastępuje się wyrazami „w art. 8 ust. 1 i 3, art. 9 oraz w art. 11a ust. 4 i 5"

8) w art. 15a w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „i art. 11c"

9) w art. 16 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „i przekształcenia" oraz wyrazy „i art. 11c"

10) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wchodzi centrala w Warszawie oraz delegatury w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i w Warszawie.",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową i rzeczową delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów."

11) w art. 20 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym."

12) w art. 21:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Nie wszczyna się postępowania, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano stosowania praktyki monopolistycznej, upłynął rok, a w przypadku niewykonania obowiązku zgłoszenia zamiaru łączenia przedsiębiorców – pięć lat.",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „ ,art. 11c".

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama