reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 października 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Na podstawie art.14 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz.592 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do odpadów niebezpiecznych określonych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 162, poz.1135).
§ 2.
1. Odpady niebezpieczne, przeznaczone do wykorzystania lub unieszkodliwiania w innym miejscu niż miejsce ich powstawania, są gromadzone i przechowywane w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości oraz w odpowiednim opakowaniu.

2. W miejscach gromadzenia odpadów niebezpiecznych, o których mowa w ust. 1, mogą być gromadzone i przechowywane tylko odpady, które są przeznaczone do wykorzystania lub unieszkodliwiania w instalacjach specjalistycznych, na zasadach określonych w rozporządzeniu.

3. Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone i przechowywane w pojemnikach lub przeładowywane do urządzeń magazynowych.

4. Sposób gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych nie może oddziaływać negatywnie na kolejne operacje w ich wykorzystywaniu lub unieszkodliwianiu.

5. Każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie.

6. Do przechowywania odpadów niebezpiecznych powinno stosować się urządzenia magazynowe:

1) odpadów w postaci stałej – zadaszone wiaty magazynowe dla pojemników z odpadami, zasieki naziemne dla odpadów składowanych luzem, wykonane z materiału odpornego na korozyjne działanie składników odpadów,

2) odpadów w postaci ciekłej – wiaty magazynowe dla pojemników z odpadami, zbiorniki naziemne zamknięte dla odpadów przepompowywanych z cystern transportowych oraz z innych zbiorników przewoźnych,

3) odpadów w postaci past i szlamów – wiaty magazynowe dla pojemników z odpadami, zadaszone zbiorniki naziemne otwarte z materiałów odpornych na korozyjne działanie składników odpadów.

§ 3.
1. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach do przechowywania odpadów niebezpiecznych oraz place przeładunkowe i drogi wewnętrzne w miejscu gromadzenia odpadów niebezpiecznych powinny być utwardzone, uszczelnione przed przeciekami wód opadowych do gruntu i wyposażone w instalację kanalizacji ze zbiornikiem wód opadowych oraz ścieków z okresowego zmywania powierzchni.

2. Ścieki z pojemników, zbiorników i urządzeń służących do prac ładunkowych oraz z powierzchni utwardzonych w miejscach gromadzenia odpadów niebezpiecznych powinny być badane na zawartość składników szkodliwych, występujących w składowanych odpadach, i w zależności od wyniku badania kierowane do oczyszczenia lub do urządzeń kanalizacyjnych.

3. Teren gromadzenia odpadów powinien być wyposażony w sieć hydrantów na potrzeby gaśnicze oraz na potrzeby zmywania powierzchni utwardzonych, w oświetlenie zewnętrzne, urządzenia i materiały gaśnicze, zapas sorbentów do likwidacji rozlewów odpadów w postaci ciekłej.

4. Teren gromadzenia odpadów niebezpiecznych powinien być ogrodzony w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób postronnych i zwierząt.

§ 4.
1. Odpady niebezpieczne powinny być dostarczane do miejsc ich gromadzenia w pojemnikach zapewniających bezpieczeństwo prac ładunkowych i przewozu.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane w rotacji pomiędzy wytwórcą odpadu, miejscem gromadzenia i odbiorcą odpadu.

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie składników umieszczanego w nich odpadu i posiadać szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpadu w trakcie transportu i czynności załadunkowych i rozładunkowych.

4. Dla odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do wykorzystania i unieszkodliwiania w procesach termicznych dopuszcza się zastosowanie pojemników jednorazowych, ulegających rozkładowi w tych procesach.

5. Pojemników, o których mowa w ust. 4, nie powinno się stosować do gromadzenia odpadów łatwo palnych.

6. Dla dostaw odpadów niebezpiecznych w postaci ciekłej mogą być wykorzystywane cysterny, jeśli miejsce powstawania, gromadzenia i przechowywania tych odpadów jest wyposażone w odpowiednie urządzenia do ich przepompowania i przechowania.

§ 5.
Przepisów § 2 ust. 2–6 oraz § 3 i 4 nie stosuje się do gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego i weterynaryjnego.
§ 6.
1. Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego i weterynaryjnego o kodach klasyfikacyjnych 18 01 03 i 18 02 02 podlegają unieszkodliwianiu.

2. Do gromadzenia odpadów, o których mowa w ust. 1, należy stosować pojemniki jednorazowego użytku, wykonane z materiału ulegającego rozkładowi termicznemu w procesie unieszkodliwiania; pojemniki powinny posiadać pokrywę jednorazowego użytku, uniemożliwiającą powtórne otwarcie pojemnika.

3. Jako szczególny rodzaj pojemników dopuszcza się stosowanie worków z tworzywa sztucznego nie przepuszczających zapachów, dwuwarstwowych, zamykanych przez zgrzewanie.

4. Nie dopuszcza się do sortowania odpadów, o których mowa w ust. 1, oraz otwierania pojemników po napełnieniu i przeładunku ich zawartości; w przypadku uszkodzenia pojemnika należy go w całości umieścić w innym, większym pojemniku.

5. Pojemniki z odpadami niebezpiecznymi pochodzenia medycznego i weterynaryjnego należy przechowywać w wydzielonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest zmywanie ścian i podłogi oraz przeprowadzanie dezynfekcji; dezynfekcję należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku uszkodzenia pojemnika.

6. Czas przechowywania pojemników zawierających odpady, o których mowa w ust. 1, nie powinien przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze 10°–20°C; przy dłuższym czasie przechowywania obowiązuje ochładzanie pomieszczenia magazynowego do temperatury nie przekraczającej 10°C.

7. Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego i weterynaryjnego podlegają obowiązkowi unieszkodliwiania w procesach termicznych przy zastosowaniu metod A1 oraz A4 wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

§ 7.
Wykorzystywanie odpadów niebezpiecznych powinno odbywać się na warunkach określonych w odrębnych przepisach, dotyczących wykorzystywania odpadów do celów przemysłowych.
§ 8.
1. Odpady niebezpieczne:

1) podlegające unieszkodliwieniu przez przekształcenie termiczne, stanowiące szczególny przypadek procesu chemicznego,

2) podlegające unieszkodliwieniu w procesie przekształcenia fizycznego, chemicznego lub łącznego fizycznego i chemicznego, poza wymienionymi w pkt 1,

3) podlegające unieszkodliwieniu przez składowanie bez poddawania ich procesom, o których mowa w pkt 1 i 2

zawiera tabela w kolumnach 5, 4 i 3 załącznika do rozporządzenia.

2. Sposób unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych określa kolumna 6 tabeli załącznika do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dopuszcza się stosowanie innych niż określone w ust. 2 sposobów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, jeżeli zostaną spełnione wymagania określone w rozporządzeniu.

§ 9.
Przekształcanie termiczne odpadów niebezpiecznych w paleniskach kotłowych lub w spalarniach odpadów wymaga spełnienia następujących warunków:

1) czas utrzymywania spalin w komorze spalania powinien wynosić co najmniej 2 sekundy w temperaturze:

a) nie niższej od 850°C – jeśli zawartość chloru w związkach organicznych w przekształcanych odpadach nie przekracza 1% suchej masy odpadów,

b) nie niższej od 1100°C – jeśli zawartość chloru w związkach organicznych w przekształcanych odpadach przekracza 1% suchej masy odpadów,

2) zawartość tlenu w gazach spalinowych nie może być mniejsza niż 6%,

3) gazy odlotowe z procesu powinny być monitorowane w zakresie ciągłej rejestracji temperatury w komorze spalania, ciśnienia, zawartości tlenu i pary wodnej.

§ 10.
Termiczne przekształcanie odpadów niebezpiecznych w piecach obrotowych do produkcji cementu i wapna, w których wysokie temperatury procesów oraz czas utrzymywania spalin w tych temperaturach w granicach od 4 do 8 sekund gwarantują skuteczność rozkładu składników pochodzenia organicznego, wymaga spełnienia następujących warunków:

1) nie może ulec pogorszeniu skład gazów odlotowych z procesu, w porównaniu do pracy instalacji bez wprowadzania do niej odpadów niebezpiecznych,

2) urządzenia do przechowywania odpadów oraz ich przygotowania do przekształcenia powinny być wykonane w sposób zapewniający ochronę środowiska.

§ 11.
1. Termiczne przekształcanie odpadów niebezpiecznych przez ich rozkład pirolityczny wymaga spełnienia następujących warunków:

1) zawartość organicznych związków chlorowców w parach i gazach odlotowych z procesu rozkładu pirolitycznego odpadów niebezpiecznych nie powinna przekraczać wartości 0,5 nanograma w jednym metrze sześciennym [0,5 ng/m3],

2) gazy z procesu pirolitycznego powinny być wykorzystane jako paliwo pomocnicze w paleniskach kotłowni grzewczych; w przypadkach braku możliwości takiego wykorzystania dopuszcza się spalanie gazów w pochodni.

2. Dopuszcza się bezpośrednie składowanie stałej pozostałości po rozkładzie pirolitycznym na składowisku odpadów wyposażonym w instalację do oczyszczania odcieków.

§ 12.
1. Pozostałości po przekształceniu odpadów niebezpiecznych w procesach fizycznych, chemicznych lub łącznych fizycznych i chemicznych powinny być pozbawione cech powodujących zagrożenie dla środowiska w stopniu umożliwiającym ich wykorzystanie lub – w przypadku braku możliwości ich wykorzystania – składowanie, w warunkach zapewniających ochronę zdrowia oraz życia ludzi i ochronę środowiska.

2. Urządzenia do przekształcania odpadów niebezpiecznych w procesach fizycznych, chemicznych lub łącznych fizycznych i chemicznych powinny być wykonane w sposób zapewniający nieemitowanie do powietrza substancji szkodliwych w stężeniach przekraczających normy zawarte w przepisach szczególnych.

3. Ścieki z procesów, o których mowa w ust. 1, powinny być kontrolowane przez ciągły pomiar wartości pH i mętności, z automatycznym zamknięciem odpływu w przypadku przekroczenia wartości granicznych, określonych dla instalacji służącej do unieszkodliwiania odpadów, na podstawie przepisów szczególnych.

4. Dla przerobu różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych dopuszcza się użycie zainstalowanych urządzeń w układach wielofunkcyjnych.

§ 13.
1. Wykorzystanie przekształconych w procesach fizycznych, chemicznych lub łącznych fizycznych i chemicznych odpadów niebezpiecznych, zawierających metale ciężkie, składających się wyłącznie z substancji nieorganicznych, do sporządzania mieszanek betonowych na potrzeby budownictwa, z wyłączeniem budynków przeznaczonych do stałego przebywania ludzi i zwierząt, możliwe jest pod warunkiem nieprzekroczenia w badaniu wymywalności metali ciężkich z próbek betonów wzrostu stężenia tych metali w wyciągu wodnym powyżej wartości 10 mg/dm3 łącznie w przeliczeniu na masę pierwiastków.

2. Badanie wymywalności metali ciężkich z wyrobów betonowych zawierających unieszkodliwione odpady niebezpieczne przeprowadza się przez zanurzenie całkowicie w wodzie próbki badanego materiału i utrzymywanie jej przez 48 godzin przy stałym mieszaniu; woda użyta do badania nie powinna zawierać chloru, powinna mieć temperaturę 18°–22°C i twardość w granicach 3 do 6 mval/dm3; stosunek wagowy wody do materiału badanego powinien wynosić 10 : 1.

§ 14.
1. Odpady niebezpieczne:

1) w postaci ciekłej, szlamów lub trwałych zawiesin,

2) tworzące aerozole przy prędkości strumienia powietrza nad odpadem poniżej 2 m/s,

3) dla których strata masy po prażeniu w temperaturze 800°C przekracza 10% masy odpadu suchego,

4) emitujące na składowisku samoistnie lub pod wpływem czynników atmosferycznych gazy lub pary szkodliwe dla organizmów żywych lub dla środowiska, lub uciążliwe zapachowo,

5) zawierające składniki rozpuszczalne w wodzie w ilościach przekraczających 10% masy odpadu suchego,

6) zawierające kwasy i alkalia w ilościach powodujących zmianę pH wyciągu wodnego, sporządzonego przy stosunku masy wody do odpadu 10:1, na poniżej 4 i powyżej 13

powinny być przekształcone przed składowaniem.

2. Rozpuszczalność w wodzie zawartych w składowanym odpadzie związków chemicznych metali ciężkich powinna być równa lub mniejsza od rozpuszczalności ich wodorotlenków.

§ 15.
1. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych przez składowanie powinno następować na odpowiednio urządzonym i oznakowanym składowisku, zlokalizowanym na obszarze, na którym nie występuje zagrożenie powodzią.

2. Składowisko, o którym mowa w ust. 1, powinno:

1) zostać urządzone w sposób zapewniający zachowanie odległości pomiędzy najniżej położoną warstwą uszczelniającą dno składowiska a maksymalnym poziomem wody podziemnej, nie mniejszej niż jeden metr,

2) posiadać uszczelnienie dna i ścian bocznych do poziomu co najmniej 2 m powyżej otaczającego terenu, zabezpieczające przed przenikaniem wód opadowych z wnętrza składowiska do wód podziemnych.

3. Uszczelnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, powinno się składać z następujących warstw:

1) dolnej warstwy uszczelniającej, o przepuszczalności hydraulicznej nie większej niż 10-9cm/s, ze szczeliwa mineralnego, o grubości nie mniejszej niż 1,5 m,

2) pośredniej, piaskowo-żwirowej warstwy, o grubości 30 cm, zawierającej awaryjny system drenażu dla odprowadzania ewentualnych przecieków przez górne uszczelnienie,

3) górnej warstwy uszczelniającej, o przepuszczalności hydraulicznej nie większej niż 10-9cm/s, wykonanej geomembraną z tworzywa sztucznego lub z dwu warstw geowłókniny z warstwą szczeliwa mineralnego (bentonitu) pomiędzy nimi,

4) żwirowej warstwy filtracyjnej, o grubości co najmniej 30 cm, z systemem drenażu odcieków wód opadowych.

4. Dla ochrony wód opadowych przed skażeniem w trakcie eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych należy prowadzić bieżącą budowę okrywy ziemnej zboczy poprzez utrzymywanie obwałowania bocznego o grubości co najmniej 2 m warstwy ziemnej na wysokości nie mniejszej niż 50 cm nad poziom korony składowiska; powierzchnię zewnętrzną zboczy należy formować z zastosowaniem lepiszcza organicznego ulegającego powolnej biodegradacji i obsiewu roślinami stabilizującymi powierzchnię.

5. Po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych powierzchnia jego korony powinna być uszczelniona geomembraną i przykryta warstwą ziemi o grubości co najmniej 2 m formowanej w sposób określony w ust. 4.

6. Odcieki wód opadowych ujęte drenażem podlegają oczyszczeniu zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych; eksploatację instalacji drenażu po zamknięciu składowiska należy kontynuować do całkowitego zaniku odcieków.

7. Dla okresowej kontroli jakości wód podziemnych, w odległości 30 m od krawędzi składowiska odpadów niebezpiecznych, należy wykonać i utrzymywać w stanie zdatnym do użytku dwa piezometry rozmieszczone na kierunku napływu i odpływu wód podziemnych.

8. Składowisko powinno posiadać ogrodzenie i stały nadzór w okresie eksploatacji.

9. Teren składowiska, którego eksploatacja została zakończona, powinien podlegać okresowej kontroli stanu powierzchni zboczy i korony, na których nie dopuszcza się wykonywania wykopów, instalacji nadziemnych i podziemnych oraz budynków.

§ 16.
1. Wymagania, o których mowa w § 15 ust. 2–7, nie dotyczą składowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych o kodach klasyfikacyjnych 17 01 05 oraz 17 06 01.

2. Składowiska do wyłącznego składowania odpadów, o których mowa w ust. 1, w postaci nie przekształconej powinny być urządzane w specjalnie wykonanych zagłębieniach w gruncie, ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem.

3. Powierzchnia składowanych odpadów, o których mowa w ust. 1, powinna być zabezpieczana przed emisją pyłów przez przykrycie folią lub warstwą gruntu, każdorazowo po złożeniu odpadów.

4. Składowanie odpadów, o których mowa w ust. 1, powinno być zakończone na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, a następnie należy składowisko wypełnić ziemią do poziomu terenu.

§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1. [SPOSOBY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 października 1998 r. (poz. 942)

SPOSOBY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama