reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

z dnia 18 listopada 1998 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób prowadzenia gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej „Agencją”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

§ 2.
1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową poprzez wyodrębnione organizacyjnie jednostki, którymi są:

1) w zakresie gospodarowania mieniem przejętym od Skarbu Państwa – Biuro Prezesa Agencji, oddziały rejonowe i terenowe Agencji, zwane dalej „jednostkami organizacyjnymi Agencji”,

2) w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej – wyodrębnione organizacyjnie w ramach oddziału rejonowego i terenowego Agencji jednostki gospodarcze, zwane dalej „jednostkami gospodarczymi Agencji”.

2. Jednostki organizacyjne Agencji prowadzą gospodarkę finansową na zasadach rozrachunku wewnętrznego.

3. Jednostki gospodarcze Agencji prowadzą działalność na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.

§ 3.
Zadania Agencji określone w art. 16 ustawy oraz koszty funkcjonowania jednostek Agencji, o których mowa w § 2 ust. 1, są finansowane z uzyskiwanych przez Agencję przychodów określonych w art. 19 ust. 2 ustawy.

Rozdział 2

Plan finansowy

§ 4.

1. Agencja działa na podstawie rocznego planu finansowego, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy.

2. Roczny plan finansowy Agencji, wymieniony w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) przychody, w tym dotacje na realizację zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy,

2) koszty uzyskania przychodów,

3) nadwyżkę lub niedobór przychodów w stosunku do kosztów,

4) kierunki rozdysponowania nadwyżki przychodów nad kosztami,

5) przychody oraz wydatki z funduszu rezerwowego Agencji,

6) sposób pokrycia niedoboru przychodów w stosunku do kosztów.

§ 5.
1. Oddziały terenowe i rejonowe Agencji oraz jednostki gospodarcze Agencji działają na podstawie rocznych planów finansowych sporządzanych przez ich kierowników, zgodnie z zasadami określonymi przez Prezesa Agencji.

2. Roczne plany finansowe oddziałów rejonowych Agencji i ich jednostek gospodarczych zatwierdza Prezes Agencji.

3. Roczne plany finansowe oddziałów terenowych Agencji i ich jednostek gospodarczych zatwierdza dyrektor oddziału rejonowego Agencji.

Rozdział 3

Fundusze Agencji

§ 6.

Tworzy się następujące fundusze własne Agencji:

1) fundusz zasobowy,

2) fundusz statutowy,

3) fundusz rezerwowy.

§ 7.
1. Oddziały terenowe i rejonowe Agencji tworzą fundusz zasobowy, stanowiący wartość mienia powierzonego Agencji przez Skarb Państwa, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

2. Fundusz zasobowy ulega zwiększeniu o:

1) wartość mienia, o którym mowa w ust. 1, przekazywanego Agencji w ciągu roku obrotowego,

2) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne sfinansowane z funduszu rezerwowego,

3) inwestycje, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy, realizowane z dotacji budżetowej.

3. Fundusz zasobowy ulega zmniejszeniu o:

1) wartość mienia, o którym mowa w ust. 1, sprzedanego, zlikwidowanego bądź nieodpłatnie przekazanego przez Agencję,

2) wartość umorzenia składników majątkowych zaliczanych do majątku trwałego stanowiącego własność Skarbu Państwa, dokonywanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8.
1. Jednostki organizacyjne Agencji tworzą fundusz statutowy, stanowiący wartość mienia własnego Agencji, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

2. Fundusz statutowy ulega zwiększeniu o wartość środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne sfinansowane z funduszu rezerwowego, w celu zapewnienia funkcjonowania jednostek Agencji, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 9.
1. Prezes Agencji tworzy fundusz rezerwowy. Fundusz rezerwowy składa się z:

1) nadwyżki przychodów z tytułu sprzedaży osobnych kwater stałych, lokali mieszkalnych i innych nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa nad kosztami bezpośrednio związanymi z tą sprzedażą,

2) zysku Agencji, o którym mowa w § 10 ust. 6.

2. Dysponentem funduszu rezerwowego jest Prezes Agencji.

3. Fundusz rezerwowy przeznacza się na finansowanie:

1) inwestycji zwiększających fundusz zasobowy Agencji, polegających na:

a) budownictwie,

b) zakupach środków trwałych,

c) zwiększeniu wartości użytkowej środków trwałych, stanowiących mienie powierzone Agencji przez Skarb Państwa,

2) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zwiększających fundusz statutowy Agencji,

3) strat wynikających z działalności prowadzonej przez jednostki Agencji,

4) innych celów związanych z działalnością Agencji.

Rozdział 4

Rozliczenia wewnętrzne

§ 10.

1. Oddział terenowy Agencji w ciągu roku obrotowego przekazuje do:

1) Biura Prezesa Agencji – 20% nadwyżki przychodów nad kosztami, uzyskanej z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów,

2) oddziału rejonowego Agencji:

a) 60% nadwyżki przychodów nad kosztami, uzyskanej z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów,

b) 50% nadwyżki przychodów nad kosztami, uzyskanej z działalności gospodarczej, w tym z podległych jednostek gospodarczych Agencji.

2. Oddział rejonowy Agencji pokrywa koszty utrzymania biura tego oddziału z wpływów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz przychodów własnych.

3. Oddział rejonowy Agencji przekazuje w ciągu roku obrotowego:

1) na fundusz rezerwowy – całość nadwyżki przychodów z tytułu sprzedaży osobnych kwater stałych, lokali mieszkalnych i innych nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa nad kosztami bezpośrednio związanymi z tą sprzedażą,

2) do oddziałów terenowych Agencji – środki finansowe, przeznaczone w szczególności na:

a) pokrycie kosztów ponoszonych przez te oddziały na zadania wskazane przez dyrektora oddziału rejonowego Agencji,

b) pokrycie strat tych oddziałów.

4. Prezes Agencji przeznacza w ciągu roku obrotowego z funduszu rezerwowego środki finansowe na zadania określone w § 9 ust. 3, z uwzględnieniem kierunków rozdysponowania tego funduszu, wynikających z rocznego planu finansowego Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2.

5. Zysk brutto oddziałów terenowych i rejonowych Agencji podlega przekazaniu na koniec roku obrotowego do Biura Prezesa Agencji.

6. Zysk po opodatkowaniu zwiększa fundusz rezerwowy.

§ 11.
1. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Agencji dokonuje Rada Nadzorcza Agencji.

§ 12.
1. Prezes Agencji przedstawia Radzie Nadzorczej Agencji, Ministrowi Skarbu Państwa oraz Ministrowi Obrony Narodowej:

1) sprawozdanie z rocznej działalności Agencji,

2) roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji zatwierdza Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

Rozdział 5

Dotacje budżetowe

§ 13.

Agencja otrzymuje dotacje budżetowe na realizację zadań zleconych wymienionych w art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy, które są finansowane do wysokości tych dotacji, ustalanych corocznie dla Agencji w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej.
§ 14.
1. Dotacje budżetowe, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy, są udzielane Agencji na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Agencji a właściwym dysponentem środków budżetowych. Porozumienie określa w szczególności tryb i terminy przekazywania oraz rozliczania środków budżetowych.

2. Prezes Agencji może wnioskować do Ministra Obrony Narodowej o dokonanie zmian pomiędzy pozycjami wydatków określonych w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej dla Agencji.

3. Nie wykorzystane w ciągu roku budżetowego dotacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1, art. 35 ust. 2, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 3, art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 1 i art. 88 ust. 2 ustawy, po zakończeniu roku podlegają przekazaniu na dochody budżetowe.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 15.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Skarbu Państwa: E. Wąsacz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama