| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 listopada 1998 r.

w sprawie kas rejestrujących.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104 oraz z 1998 r. Nr 139, poz. 905) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwany dalej „ewidencjonowaniem”, dotyczy podatników, u których wysokość obrotów osiągniętych z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104 oraz z 1998 r. Nr 139, poz. 905), zwanej dalej „ustawą”, w ciągu 1998 r. przekroczyła 60 000 zł.

2. Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania przez podatników, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
1. W okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. obowiązek ewidencjonowania dotyczy podatników, u których wysokość obrotu z tytułu działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy w ciągu 1999 r. przekroczyła 40 000 zł.

2. Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania przez podatników, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Podatnicy, o których mowa w art. 29 ust. 2c ustawy, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podatnicy, zwolnieni od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 lub ust. 6 ustawy, z dniem przekroczenia kwoty obrotu uprawniającej do zwolnienia są obowiązani do ewidencjonowania.

§ 4.
Podatnicy: prowadzący sprzedaż gazu płynnego, świadczący usługi przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej są obowiązani do ewidencjonowania od dnia 1 marca 1999 r., bez względu na wysokość obrotu osiągniętego w 1998 r.
§ 5.
1. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą od dnia 1 stycznia 1999 r. obowiązani są do ewidencjonowania od dnia dokonania pierwszej sprzedaży towaru (świadczenia usługi) osobie fizycznej wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

§ 6.
1. W okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania następujących podatników:

1) świadczących usługi łączności,

2) świadczących usługi komunalne materialne, z wyłączeniem sprzedaży gazu płynnego, oraz usługi niematerialne, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych.

2. Zwolnienie określone w ust. 1 stosuje się, jeżeli udział wartości tych usług był wyższy od 70% ogólnego obrotu podatnika z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 7.
W okresie do dnia 31 grudnia 2000 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż dokonywaną przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży towarów, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych.
§ 8.
W okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 9.
1. Odliczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 2b ustawy, zwane dalej „odliczeniem”, może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc następujący po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie; podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

2. Kwota dokonanego w danym miesiącu odliczenia, z tytułu nabycia kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym w rozumieniu art. 19 ust. 1 i 2 ustawy; w przypadku określonym w art. 21 ust. 2 ustawy kwota odliczenia zwiększa kwotę różnicy podatku w trzech równych częściach miesięcznych.

§ 10.
1. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika w urzędzie skarbowym, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania.

2. W terminach wynikających z § 1–6 podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencjonowanie, w każdym miesiącu, przy zastosowaniu co najmniej 1/20 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, która została zgłoszona przez podatnika w urzędzie skarbowym, we wszystkich miejscach sprzedaży i świadczenia usług, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy obowiązani są wprowadzić do ewidencjonowania kolejne kasy, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas zainstalowanych w pierwszym miesiącu ewidencjonowania.

3. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie, przy użyciu kas rejestrujących spełniających określone odrębnymi przepisami kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki stosowania tych kas przez podatników.

4. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną ich używania,

2) zaprzestaną działalności,

3) nastąpi otwarcie likwidacji,

4) zostanie ogłoszona upadłość,

5) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, powstaje po upływie miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

§ 11.
Przepisy § 9 ust. 1 i § 10 stosuje się odpowiednio do zwrotu kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2c ustawy.
§ 12.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 157, poz. 806 i z 1997 r. Nr 44, poz. 281).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

Załącznik 1. [TERMINY ROZPOCZĘCIA EWIDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W 1999 R.]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 listopada 1998 r. (poz. 953)

Załącznik nr 1

TERMINY ROZPOCZĘCIA EWIDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W 1999 R.

Lp.

Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania

Wielkość obrotu osiągnięta przez podatników w 1998 r., która zobowiązuje do ewidencjonowania w 1999 r., w złotych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

od 1 lutego

od 1 marca

od 1 kwietnia

od 1 maja

od 1 czerwca

od 1 lipca

od 1 sierpnia

od 1 września

od 1 października

od 1 listopada

od 1 grudnia

ponad 80 000

powyżej 78 000 do 80 000

powyżej 76 000 do 78 000

powyżej 74 000 do 76 000

powyżej 72 000 do 74 000

powyżej 70 000 do 72 000

powyżej 68 000 do 70 000

powyżej 66 000 do 68 000

powyżej 64 000 do 66 000

powyżej 62 000 do 64 000

powyżej 60 000 do 62 000

 

Załącznik 2. [TERMINY ROZPOCZĘCIA EWIDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W 2000 R.]

Załącznik nr 2

TERMINY ROZPOCZĘCIA EWIDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W 2000 R.

Lp.

Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania

Wielkość obrotu osiągnięta przez podatników w 1999 r., która zobowiązuje do ewidencjonowania w 2000 r., w złotych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

od 1 lutego

od 1 marca

od 1 kwietnia

od 1 maja

od 1 czerwca

od 1 lipca

od 1 sierpnia

od 1 września

od 1 października

od 1 listopada

od 1 grudnia

ponad 60 000

powyżej 58 000 do 60 000

powyżej 56 000 do 58 000

powyżej 54 000 do 56 000

powyżej 52 000 do 54 000

powyżej 50 000 do 52 000

powyżej 48 000 do 50 000

powyżej 46 000 do 48 000

powyżej 44 000 do 46 000

powyżej 42 000 do 44 000

powyżej 40 000 do 42 000

 

Załącznik 3. [WYKAZ CZYNNOŚCI ZWOLNIONYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 2000 R. Z OBOWIĄZKU EWJDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH]

Załącznik nr 3

WYKAZ CZYNNOŚCI ZWOLNIONYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 2000 R. Z OBOWIĄZKU EWJDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH

1. Sprzedaż towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników podatnika.

2. Sprzedaż nieruchomości i świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z wyłączeniem płatności dokonywanych czekiem, bankową kartą płatniczą lub kredytową.

3. Świadczenie usług niematerialnych, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych.

4. Przyjmowanie należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób przez rewizorów, a w przypadku transportu kolejowego również przez konduktorów.

5. Świadczenie usług finansowych, pocztowych i kurierskich, telekomunikacyjnych, dostaw wody i ciepła, gazu przewodowego, energii elektrycznej, usług odprowadzania i oczyszczania ścieków, usuwania śmieci i nieczystości, usług kominiarskich, a także innych usług komunalnych materialnych, z wyłączeniem sprzedaży gazu płynnego.

6. Sprzedaż nie przetworzonych produktów rolnych i hodowlanych, warzyw i owoców dokonywana przez rolników, użytkowników działek przyzagrodowych i ogródków działkowych.

7. Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej.

8. Czynności wymienione w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »