| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 15 lipca 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 548) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w rozporządzeniu i w załącznikach do rozporządzenia w różnych przypadkach wyrazy:

a) „rejonowy urząd pracy" – zastępuje się wyrazami „powiatowy urząd pracy", użytymi w odpowiednim przypadku,

b) „dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy" – zastępuje się wyrazem „starosta", użytym w odpowiednim przypadku,

c) „dyrektor" – zastępuje się wyrazem „starosta", użytym w odpowiednim przypadku,

d) „wojewódzki urząd pracy" – zastępuje się wyrazem „starosta", użytym w odpowiednim przypadku;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracodawca zatrudniający do 24 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ubiegający się o zwrot kosztów wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, składa wniosek do starosty".

3) w § 2 w pkt 3 wyrazy „wynagrodzenia wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne" zastępuje się wyrazami „wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia"

4) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zestawienie kwot poniesionych składek, o których mowa w § 1 ust. 1, wraz z podaniem źródeł finansowania tych składek."

5) w § 4 w ust.1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych lub przystosowanych stanowiskach pracy",

b) wyrazy „we właściwym ze względu na miejsce tworzenia tych stanowisk pracy wojewódzkim urzędzie pracy, zwanym dalej «urzędem»," zastępuje się wyrazami „do starosty właściwego ze względu na miejsce tworzenia tych stanowisk"

6) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wysokością środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej «funduszem», określonych na ten cel w danym roku na podstawie odrębnych przepisów,"

7) w § 6:

a) w pkt 3 wyrazy „wynagrodzenia wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne oraz kopią listy płac osób zatrudnionych na nowych lub przystosowanych stanowiskach pracy, łącznie z potwierdzonym dowodem wpłaty składki na ubezpieczenie społeczne," zastępuje się wyrazami „wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych lub przystosowanych stanowiskach pracy,"

b) w pkt 4 wyrazy „wynagrodzenia wypłacanego osobom niepełnosprawnym wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia" zastępuje się wyrazami „wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia"

8) w § 9:

a) w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy „z wyłączeniem środków transportu,"

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wynagrodzenia oraz składki należne od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia."

9) w § 11:

a) wyrazy „wynagrodzenia wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne" zastępuje się wyrazami „wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zestawienie kwot poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne, w tym składek, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, wraz z podaniem źródeł finansowania tych składek."

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Zwrot kosztów wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia przysługuje również pracodawcy za czas niezdolności pracownika do pracy, o której mowa w art. 92 Kodeksu pracy."

11) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) wyrazy „(art. 247 k.k.)" zastępuje się wyrazami „(art. 233 k.k.)",

b) w wykazie załączników do wniosku w pkt 3 wyraz „ubezpieczenie" zastępuje się wyrazem „ubezpieczenia"

12) w załączniku nr 3 do wystąpienia o uruchomienie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, w kolumnie 7 wyrazy „składka ZUS" zastępuje się wyrazami „składki na ubezpieczenia społeczne".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komołowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »