| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 marca 2000 r.

w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna oraz Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski działają przy Głównym Geodecie Kraju.
§ 2.
Do zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, zwanej dalej „Radą”, należy formułowanie opinii i wniosków dotyczących istotnych rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności:

1) kierunków rozwoju i przekształceń organizacyjnych oraz związanych z tym zamierzeń legislacyjnych,

2) kierunków prac geodezyjnych i kartograficznych o znaczeniu ogólnopaństwowym,

3) funkcjonowania krajowego systemu informacji o terenie,

4) oceny stosowania nowoczesnych technik i technologii oraz podejmowania prac naukowych i badawczo-rozwojowych w wyżej wymienionych zakresach,

5) podjęcia prac naukowych i badawczo-rozwojowych w tym zakresie.

§ 3.
Do zakresu działania Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski, zwanej dalej „Komisją”, należy:

1) przygotowywanie lub opiniowanie wniosków w sprawie ustalenia brzmienia i pisowni nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych położonych poza granicami Polski,

2) opracowywanie urzędowych wykazów polskich nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych położonych poza granicami Polski, jak również opiniowanie publikacji i wydawnictw z tego zakresu,

3) współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi i odpowiednimi organami innych państw, zajmującymi się problematyką standaryzacji nazw geograficznych,

4) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na konferencjach międzynarodowych poświęconych problematyce standaryzacji nazw geograficznych.

§ 4.
1. Podstawę działania Rady i Komisji w danym roku kalendarzowym stanowią roczne plany pracy, opracowywane przez Radę oraz Komisję i zatwierdzone przez Głównego Geodetę Kraju.

2. Rada oraz Komisja składają Głównemu Geodecie Kraju sprawozdania ze swej działalności po upływie roku kalendarzowego, do końca pierwszego kwartału roku następnego.

§ 5.
1. Rada oraz Komisja obradują i przyjmują na posiedzeniach stanowiska w sprawach należących do ich zakresu działania.

2. Posiedzenia Rady oraz Komisji zwołują ich przewodniczący na wniosek Głównego Geodety Kraju lub z własnej inicjatywy, a także z inicjatywy odpowiednio członków Rady oraz Komisji w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju.

3. Posiedzenia plenarne Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

4. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej cztery razy w roku.

§ 6.
1. Rada oraz Komisja przedstawiają Głównemu Geodecie Kraju swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego tych organów.

2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 7.
Szczegółowy tryb pracy i organizację Rady oraz Komisji określają regulaminy ustalone odpowiednio przez Radę lub Komisję na wniosek przewodniczącego Rady lub Komisji i zatwierdzone przez Głównego Geodetę Kraju.
§ 8.
1. Obsługę administracyjno-biurową Rady oraz Komisji zapewnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady oraz Komisji są pokrywane z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 9.
1. Z zastrzeżeniem ust. 4 przewodniczący Rady oraz Komisji otrzymują za każdy dzień udziału w pracach, odpowiednio Rady lub Komisji, wynagrodzenie w następującej wysokości:

1) przewodniczący Rady – 50%,

2) przewodniczący Komisji – 50%

najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 członkowie Rady oraz Komisji otrzymują za każdy dzień udziału w pracach, odpowiednio Rady lub Komisji, wynagrodzenie w następującej wysokości:

1) członkowie Rady – 30%,

2) członkowie Komisji – 30%

najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach.

3. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady oraz Komisji jest najniższe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, określone po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie za udział w pracach Rady oraz Komisji, trwających:

1) do dwóch godzin – nie przysługuje,

2) do czterech godzin – przysługuje połowa wynagrodzenia,

3) powyżej czterech godzin – przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości.

5. Wynagrodzenie za udział w pracach Rady oraz Komisji nie przysługuje pracownikom urzędów administracji rządowej, chyba że ich udział w pracach Rady lub Komisji odbywa się poza godzinami służbowymi.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »