reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2000 r.

w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001–2002.

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz.1041 i Nr 109, poz. 1158) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rada Ministrów przyjmuje Program wsparcia na lata 2001–2002, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [PROGRAM WSPARCIA NA LATA 2001-2002]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2000 r. (poz. 1326)

PROGRAM WSPARCIA NA LATA 2001–2002

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Program wsparcia określa:

1) zakres, tryb i warunki wspierania przez Państwo programów wojewódzkich,

2) tryb powoływania, skład i zadania komitetu monitorującego, oceniającego skuteczność programu wsparcia.

§ 2. Ilekroć w programie wsparcia jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz.1041 i Nr109, poz. 1158),

2) ustawie o finansach publicznych – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz.1315),

3) ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119 oraz z 2000 r. Nr 95 poz. 1041),

4) ustawie o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704),

5) ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268),

6) ministrze – rozumie się przez to ministra kierującego działem administracji rządowej – rozwój regionalny określonym w art. 23a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz.1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321),

7) strategii – rozumie się przez to narodową strategię rozwoju regionalnego, o której mowa w art. 11 ustawy, uchwaloną przez Radę Ministrów w dniu 28 grudnia 2000 r.

8) Wstępnym Narodowym Planie Rozwoju 2000–2002 – rozumie się przez to dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej w dniu 22 grudnia 1999 r., określający kierunki wydatkowania środków Wspólnoty Europejskiej w okresie przedakcesyjnym,

9) NTS – rozumie się przez to jednostki statystyczne wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685),

10) działaniu – rozumie się przez to grupę zadań, wyszczególnioną na podstawie szczegółowego wykazu zadań zawartych w załączniku 1 do programu wsparcia.

Rozdział 2

Cele, priorytety i zadania programu wsparcia

§ 3. 1. Celem generalnym programu wsparcia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz poszczególnych jego obszarów dla wzmacniania konkurencyjności, wzrostu poziomu życia i spójności społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i z państwami i regionami Wspólnoty Europejskiej.

2. Wszystkie działania podejmowane w ramach programu wsparcia realizują cel generalny.

3. Cel generalny realizowany jest poprzez działania wynikające z programów wojewódzkich, które uzyskały wsparcie Rady Ministrów.

§ 4. 1. Działania wynikające z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać wsparcie Rady Ministrów, powinny koncentrować się na realizacji celów będących uszczegółowieniem priorytetów określonych w strategii.

2. Priorytet – rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności województw, realizowany jest poprzez następujące cele:

1) rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym,

2) rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast,

3) rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

3. Priorytet – restrukturyzacja bazy ekonomicznej województw i tworzenie warunków jej dywersyfikacji, realizowany jest poprzez następujące cele:

1) stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,

2) wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii,

3) rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego.

4. Priorytet – rozwój zasobów ludzkich, realizowany jest poprzez następujący cel – zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji.

5. Priorytet – wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją, realizowany jest poprzez następujące cele:

1) aktywizacja obszarów wiejskich,

2) rewitalizacja bazy ekonomicznej miast.

6. Priorytet – rozwój współpracy regionów, realizowany jest poprzez następujący cel – rozwój współpracy przygranicznej.

§ 5. 1. Wyróżnia się następujące rodzaje zadań, które realizują cel generalny i mogą uzyskać wsparcie w ramach programu wsparcia:

1) rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

2) restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

3) tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

4) inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

5) przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

6) przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

7) inwestycje poprawiające stan środowiska,

8) inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.

2. Szczegółowy wykaz zadań służących realizacji działań wynikających z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać wsparcie w ramach programu wsparcia, określa załącznik 1 do programu wsparcia.

§ 6. 1. Cel generalny może być realizowany na terenie całego kraju w obszarach wsparcia objętych działaniami podejmowanymi na podstawie programów wojewódzkich, które uzyskały wsparcie Rady Ministrów.

2. Priorytety, o których mowa w § 4 ust. 2, 3, 4, mogą być realizowane na terenie całego kraju.

3. Priorytet, o którym mowa w § 4 ust. 5, może być realizowany na obszarze wsparcia wyodrębnionym na podstawie przynajmniej jednego z następujących kryteriów:

1) poziomu produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca w województwie niższego od 80% średniego PKB na mieszkańca w kraju,

2) wysokości stopy bezrobocia w powiatach przekraczającej w każdym z ostatnich 3 lat 150% średniej krajowej stopy bezrobocia.

4. Priorytet, o którym mowa w § 4 ust. 6, może być realizowany na obszarze wsparcia wyodrębnionym na podstawie kryterium przylegania jednostek statystycznych zasadniczo NTS III do granicy lądowej albo morskiej kraju.

5. Kryteria, o których mowa w ust. 3 pkt 1, ustala się na podstawie danych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 1998 r., a w przypadku danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – na dzień 31 marca odpowiednio w roku 1998,1999 i 2000.

6. Szczegółowy wykaz obszarów wsparcia wyodrębnionych na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 3 i 4, określa załącznik 2 do programu wsparcia.

Rozdział 3

Środki przeznaczone na finansowanie programu wsparcia

§ 7. 1. Program wsparcia jest finansowany ze środków publicznych, przewidywanych na realizację działań wynikających z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać wsparcie Rady Ministrów.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznaczone są na:

1) dotacje na inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego,

2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez podmioty uprawnione na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

3) dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego ze środków będących w dyspozycji wojewodów i realizowanych w ramach zadań określonych w załączniku 1 do programu wsparcia,

4) dotacje na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia dla jednostek samorządu terytorialnego,

5) współfinansowanie programów współpracy przygranicznej PHARE z budżetu państwa,

6) wspótfinansowanie programu spójności społeczno-gospodarczej PHARE z budżetu państwa,

7) realizację programów współpracy przygranicznej Phare z budżetu Wspólnoty Europejskiej,

8) realizację programu spójności społeczno-gospodarczej PHARE z budżetu Wspólnoty Europejskiej.

3. Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, wydatkowane są w latach 2001–2002, a środki, o których mowa w ust. 2 pkt 5–8, mogą być wydatkowane również po upływie roku 2002, do czasu całkowitego zakończenia programów PHARE.

§ 8. 1. Środki przewidywane na realizację programu wsparcia na lata 2001–2002 w zakresie działań wynikających z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać wsparcie Rady Ministrów, wynoszą maksymalnie łącznie 5 647, 3 mln zł, z tego:

1) w ramach środków udostępnionych w roku 2001 – 2 496,1 mln zł,

2) w ramach środków udostępnionych w roku 2002 – 3 151,2 mln zł.

2. Przewidywany podział środków przeznaczonych na działania wynikające z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać wsparcie Rady Ministrów według priorytetów, o których mowa w § 4 ust. 2–6, jest następujący:

Lp.

Nazwa priorytetu

%

1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

50

2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

15

3

Rozwój zasobów ludzkich

12

4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

18

5

Rozwój współpracy regionów

5

 

3. Podział środków, o których mowa w ust. 2, dotyczy całości środków, przeznaczonych na działania wynikające z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać wsparcie Rady Ministrów.

4. Podział środków w poszczególnych województwach może różnić się w zależności od sytuacji społeczno-gospodarczej i realizowanej strategii rozwoju województwa.

5. Sposób podziału środków na województwa przeznaczonych na działania wynikające z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać wsparcie Rady Ministrów, jest następujący:

1) 80% środków dzielone jest pomiędzy wszystkie województwa proporcjonalnie do liczby ich ludności,

2) 10% środków dzielone jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców pomiędzy województwa, w których poziom produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca jest niższy od 80% średniego poziomu produktu krajowego w kraju na mieszkańca,

3) 10% środków dzielone jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców w powiatach, w których stopa bezrobocia przekracza w każdym z ostatnich 3 lat 150% średniej krajowej stopy bezrobocia.

6. Podziału środków dokonuje się z uwzględnieniem danych, o których mowa w § 6 ust. 5.

7. Przy zastosowaniu sposobu podziału środków, o którym mowa w ust. 5, udziały poszczególnych województw wynoszą:

Województwo

Udział w procentach

1

2

dolnośląskie

7,44

kujawsko-pomorskie

5,97

lubelskie

7,30

lubuskie

2,57

łódzkie

5,74

małopolskie

6,67

mazowieckie

11,42

opolskie

2,62

podkarpackie

7,06

podlaskie

3,99

pomorskie

6,12

śląskie

10,08

świętokrzyskie

4,68

warmińsko-mazurskie

6,50

wielkopolskie

7,08

zachodniopomorskie

4,76

POLSKA

100,00

 

8. Udziały województw, o których mowa w ust. 7, mają zastosowanie do określenia limitu środków przewidywanych na realizację działań wynikających z programów wojewódzkich na lata 2000–2002.

9. Limit środków przeznaczonych na wsparcie przez Radę Ministrów działań wynikających z programów wojewódzkich, które mogą być objęte kontraktami wojewódzkimi na lata 2001–2002, jest obliczany dla poszczególnych województw jako różnica pomiędzy przewidywaną na lata 2000–2002 łączną sumą środków, o których mowa w § 7 ust. 2, podzielonych na województwa zgodnie z udziałami określonymi w ust. 7, a sumą tych środków przyznaną województwom w roku 2000, z uwzględnieniem środków przewidywanych na lata 2001–2002, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, i z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Minimalna przewidywana kwota wsparcia dla województwa ze środków, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2, wynosi 20 mln zł.

11. Przewidywane limity środków na zobowiązania wynikające z zawarcia kontraktów wojewódzkich na lata 2001–2002, łączne przewidywane w budżecie państwa wydatki na dofinansowanie z budżetu państwa działań wynikających z programów wojewódzkich oraz przewidywane limity wydatków z budżetu państwa w kolejnych latach budżetowych, według województw i w podziale na źródła finansowania, określa załącznik 3 do programu wsparcia.

§ 9. Do podmiotów uprawnionych, wykonujących zadania programu wsparcia i otrzymujących w tym celu środki, o których mowa w § 8 ust. 1, zalicza się:

1) samorząd województwa,

2) samorząd powiatu,

3) samorząd gminy,

4) regionalne i lokalne agencje oraz instytucje, wspierające rozwój społeczno-gospodarczy,

5) przedsiębiorców, w tym rolników i ich organizacje, realizujące zadania w ramach kontraktów wojewódzkich,

6) inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych,

7) inne podmioty realizujące zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.

Rozdział 4

Szczegółowy zakres wniosku zarządu województwa o wsparcie ze środków finansowych z budżetu państwa zadań zawartych w programie wojewódzkim oraz kryteria, których spełnienie upoważnia samorządy województw do uzyskania wsparcia

§ 10. 1. Program wsparcia realizowany jest poprzez kontrakty wojewódzkie.

2. Wniosek o przyznanie środków na finansowanie zadań, wynikających z programu wojewódzkiego, musi wynikać z tego programu i być dostosowany do okresu obowiązywania programu wsparcia oraz zawierać:

1) opis struktury społeczno-gospodarczej województwa, uwzględniający sytuację na tle kraju i Wspólnoty Europejskiej w zakresie:

a) rynku pracy, zasobów ludzkich i edukacji,

b) rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,

c) przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora badawczo-rozwojowego,

d) turystyki,

e) ochrony środowiska,

f) infrastruktury technicznej;

2) streszczenie realizowanej strategii rozwoju województwa, w tym wybór celów i priorytetów,

3) opis i uzasadnienie wyboru celów i priorytetów, na które ma być udzielone wsparcie, ze wskazaniem ich zgodności z priorytetami strategii, o których mowa w § 4 ust. 2–6, przy czym wybrane priorytety muszą w sposób zintegrowany oddziaływać na:

a) zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich,

b) rozwój i modernizację gospodarki, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorców,

c) rozwój i modernizację infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu;

4) opis działań, a w przypadku inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsięwzięć o wartości przekraczającej 10 mln zł – także wykaz zadań proponowanych do realizacji w ramach kontraktu, na podstawie wybranych priorytetów, z określeniem efektów ich realizacji oraz wskaźników niezbędnych do monitorowania i oceny oddziaływania;

5) opis komplementarnych działań nie objętych programem wsparcia, realizowanych na terenie województwa, w tym także współfinansowanych ze środków zagranicznych,

6) plan finansowy określający planowane zobowiązania oraz wydatki w kolejnych latach budżetowych niezbędne do realizacji proponowanych działań wynikających z programu wojewódzkiego, w podziale na:

a) priorytety,

b) działania, a w przypadku inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsięwzięć o wartości przekraczającej 10 mln zł – także poszczególne zadania

– z uwzględnieniem oczekiwanego dofinansowania ze strony Państwa, środków własnych, podmiotów uprawnionych oraz środków z innych źródeł, według formularza stanowiącego załącznik 4 do programu wsparcia,

7) proponowane rozwiązania w zakresie realizacji wniosku, w tym:

a) opis proponowanych rozwiązań w zakresie sposobu wdrażania, w tym określenie podmiotów uprawnionych,

b) opis proponowanych systemów monitorowania i oceny zgodny z programem wsparcia,

c) informacje na temat przebiegu konsultacji prowadzonych w związku z wnioskiem oraz przewidywanego udziału we wdrażaniu kontraktu jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, a także organizacji międzynarodowych oraz innych władz regionalnych i lokalnych,

d) opis proponowanych procedur dotyczących uruchamiania i obiegu przepływów finansowych, które muszą być zgodne z przepisami programu wsparcia, oraz mających na celu zapewnienie ich przejrzystości,

e) opis proponowanych rozwiązań i procedur służących kontroli, zgodny z programem wsparcia.

3. W celu uzyskania wsparcia dla działań wynikających z programów wojewódzkich wniosek powinien spełniać następujące kryteria:

1) realizować cele i priorytety strategii oraz programu wsparcia,

2) wspierać procesy spójności społeczno-gospodarczej kraju w perspektywie integracji ze Wspólnotą Europejską, zgodnie z celem i priorytetami Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju,

3) zapewniać spójność proponowanych działań z działaniami podejmowanymi przez ministrów właściwych,

4) przewidywać pozytywne efekty podejmowanych działań określone za pomocą wskaźników monitorowania,

5) zakładać finansowanie zadań spośród określonych w załączniku 1 do programu wsparcia,

6) uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

7) przewidywać w pierwszym rzędzie finansowanie działań i zadań o charakterze rozwojowym i modernizacyjnym, w stopniu nie utrudniającym wolnej konkurencji,

8) przyczyniać się do powstawania nowych lub utrzymywania istniejących miejsc pracy,

9) zapewniać udział jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych w przygotowaniu wniosku i realizacji kontraktu wojewódzkiego,

10) zapewniać odpowiednie zasoby kadrowe i instytucjonalne niezbędne do wdrożenia proponowanych w województwie działań,

11) w przypadku zadań realizowanych z udziałem środków Wspólnoty Europejskiej łączna wartość dofinansowania środkami budżetu państwa i środkami Wspólnoty Europejskiej nie może przekraczać 75% wartości zadania.

4. Zadania przedstawione do realizacji w ramach kontraktów wojewódzkich i przewidziane do współfinansowania środkami Wspólnoty Europejskiej oraz innych darczyńców zagranicznych muszą spełniać warunki określone przepisami dotyczącymi tych środków.

§ 11. Zarząd województwa, określając podmioty uprawnione do realizacji zadań wynikających z programu wojewódzkiego, uwzględnia wykaz podmiotów określony w § 9.

§ 12. Dofinansowanie z budżetu państwa zadań zawartych w programie wojewódzkim, objętym kontraktem wojewódzkim, może być udzielane w formie:

1) dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych,

2) dotacji celowych dla instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz dotacji celowych dla małych i średnich przedsiębiorców, udzielanych w ramach programu wsparcia,

3) pożyczek i refundacji przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw,

4) dotacji celowych udzielanych województwom w ramach realizowanych na ich obszarze programów, wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.

§ 13. 1. Ze środków finansowych z budżetu państwa mogą być dofinansowywane działania wynikające z programów wojewódzkich, realizowane w ramach kontraktów wojewódzkich, na zasadach określonych w programie wsparcia.

2. Ostateczna kwota dofinansowania działań wynikających z programu wojewódzkiego przedstawionych we wniosku ustalana jest w wyniku rokowań pomiędzy ministrem a zarządem województwa.

3. Łączne nakłady na wykonanie zadań objętych kontraktem wojewódzkim oraz zakres, sposób i źródła finansowania tych zadań określa kontrakt wojewódzki. Nakłady te, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1, nie mogą przekraczać w poszczególnych województwach limitów, o których mowa w § 8 ust. 11.

4. Środki na nakłady, o których mowa w ust. 3, mogą być przekazywane w ratach. Szczegółowe zasady, terminy i tryb przekazywania rat określa kontrakt wojewódzki.

5. W przypadku gdy kontraktem wojewódzkim zostały objęte środki zagraniczne, których rozdział na województwa i wysokość na mocy umów międzynarodowych jest inna od zakładanej, różnica ta zostanie uwzględniona w obliczeniach limitu środków dla realizacji kolejnego programu wsparcia po roku 2002.

6. Po zawarciu kontraktu wojewódzkiego właściwy miejscowo wojewoda informuje podmioty uprawnione, których wykaz zawarty jest w kontrakcie, o ustalonych dla nich kwotach środków finansowych na realizację przyjętych przez nie zadań.

7. Kwoty wydatkowane na podstawie art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz.1041) zalicza się do środków objętych kontraktem po jego zawarciu.

§ 14. 1. W przypadku gdy kontrakt wojewódzki nie zostanie zawarty do dnia 30 czerwca 2001 r., limity środków ustalone dla województw minister dzieli pomiędzy województwa, w których kontrakt zawarto, proporcjonalnie do liczby ludności, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz z wyłączeniem środków, których przeznaczenie określają umowy międzynarodowe.

2. Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego mogą być wydatkowane poza kontraktem wojewódzkim wyłącznie do końca roku 2001.

3. Jeżeli kontrakt wojewódzki zostanie rozwiązany lub zmieniony, minister i zarząd województwa określą warunki wykorzystywania środków przyznanych województwu na podstawie § 13 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Środki, których w wyniku rozwiązania lub zmiany kontraktu wojewódzkiego samorząd województwa nie wykorzysta, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w roku budżetowym, na który zostały przyznane.

§ 15. 1. Zarząd województwa ubiegający się o dofinansowanie zadań wynikających z programu wojewódzkiego zapewnia udział partnerów społecznych i gospodarczych w przygotowaniu wniosku oraz w realizacji kontraktu wojewódzkiego.

2. Udział partnerów społecznych i gospodarczych, o którym mowa w ust. 1, samorząd województwa zapewnia poprzez:

1) prowadzenie akcji informacyjnej na temat programu wsparcia i możliwości otrzymania przez województwo i podmioty uprawnione wsparcia finansowego w celu realizacji zadań, o których mowa w załączniku 1 do programu wsparcia, a w trakcie realizacji kontraktu – na temat jego przebiegu i efektów,

2) zapewnienie udziału jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych w przygotowaniu wniosku i realizacji kontraktu wojewódzkiego.

Rozdział 5

Monitorowanie i ocena realizacji programu wsparcia oraz tryb powoływania, skład i zadania Komitetu Monitorującego Program Wsparcia

§ 16. 1. Monitorowanie realizacji programu wsparcia jest prowadzone na podstawie wskaźników określonych w kontraktach wojewódzkich, z uwzględnieniem danych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Wskaźniki powinny odnosić się do celów, priorytetów i działań, a w przypadku inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsięwzięć o wartości przekraczającej 10 mln zł – także zadań.

§ 17. 1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wdrażania programu wsparcia tworzy się Komitet Monitorujący Program Wsparcia, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia programu wsparcia.

3. Przewodniczącym Komitetu jest minister lub jego przedstawiciel.

4. Obsługę prac Komitetu zapewnia minister.

5. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele ministrów właściwych do spraw:

1) rozwoju regionalnego i gospodarki przestrzennej,

2) gospodarki i turystyki,

3) pracy i polityki społecznej,

4) rolnictwa i rozwoju wsi,

5) oświaty, wychowania i szkolnictwa wyższego,

6) zdrowia,

7) administracji,

8) łączności,

9) transportu,

10) środowiska,

11) finansów publicznych

oraz przedstawiciele:

12) Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,

13) Głównego Urzędu Statystycznego,

14) wojewodów,

15) samorządów województw.

6. Przedstawicielami, o których mowa w ust. 5 pkt 14 i 15, są odpowiednio przewodniczący Konwentu Wojewodów oraz Konwentu Marszałków Województw.

7. Jeśli zakres omawianych spraw tego wymaga, w obradach Komitetu, na pisemne zaproszenie przewodniczącego, mogą uczestniczyć z prawem głosu przedstawiciele innych ministrów właściwych oraz bez prawa głosu przedstawiciele innych instytucji.

8. Przedstawiciele Wspólnoty Europejskiej uczestniczą w pracach Komitetu na zasadzie obserwatora bez prawa głosu.

9. Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący przynajmniej cztery razy w roku.

§ 18. 1. Do zadań Komitetu należy:

1) zatwierdzanie, przed przedłożeniem Radzie Ministrów, rocznego sprawozdania i raportu końcowego, opracowanych przez ministra na podstawie raportów, o których mowa w § 21 ust. 1, przygotowywanych przez wojewodów,

2) monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji działań podejmowanych w ramach programu wsparcia i ich zgodności z celami oraz priorytetami, o których mowa w § 4 ust. 2–6,

3) monitorowanie właściwego wdrażania oraz realizacji celów i priorytetów programu wsparcia.

2. W celu wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, Komitet powinien zapewnić:

1) zgodność działań podejmowanych w ramach programu wsparcia z regulacjami prawnymi krajowymi i Wspólnoty Europejskiej, z uwzględnieniem programów realizowanych na podstawie memorandów finansowych i ratyfikowanych umów międzynarodowych,

2) zgodność wyboru zadań, służących realizacji programów wojewódzkich oraz kontraktów wojewódzkich, z programem wsparcia, strategią oraz Wstępnym Narodowym Planem Rozwoju, a także innymi strategiami i programami rządowymi, które określają cele i priorytety programów realizowanych na terenie województwa przez ministrów właściwych, które objęte są programem wsparcia,

3) koordynację działań w zakresie promocji i upowszechniania informacji o programie wsparcia i kontraktach wojewódzkich,

4) monitorowanie przebiegu realizacji programu wsparcia i kontraktów wojewódzkich.

§ 19. 1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wdrażania kontraktów wojewódzkich, w każdym z województw, w których kontrakt zostanie zawarty, tworzy się komitet monitorujący kontrakt wojewódzki, zwany dalej „komitetem monitorującym”.

2. W skład komitetu monitorującego wchodzą przedstawiciele:

1) ministra,

2) właściwego miejscowo wojewody,

3) właściwego miejscowo zarządu województwa,

4) właściwych miejscowo samorządów powiatowych i gminnych,

5) podmiotów uprawnionych, realizujących zadania w ramach kontraktu wojewódzkiego.

3. Komitetowi monitorującemu przewodniczy właściwy miejscowo wojewoda, a jego zastępcą jest właściwy miejscowo marszałek województwa.

4. Obsługę prac komitetu monitorującego zapewnia właściwy miejscowo wojewoda.

5. Posiedzenia komitetu monitorującego zwołuje przewodniczący przynajmniej 4 razy w roku, w odstępach trzymiesięcznych.

6. Szczegółowy tryb powoływania, skład i zadania komitetu monitorującego określa kontrakt wojewódzki.

§ 20. 1. Do zadań komitetu monitorującego należy w szczególności:

1) monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji kontraktu wojewódzkiego i podejmowanych w jego ramach zadań,

2) ocena i wydawanie rekomendacji, mających na celu zapewnienie spójności działań realizowanych w ramach kontraktu wojewódzkiego z działaniami podejmowanymi na terenie województwa przez ministrów właściwych, na podstawie przepisów odrębnych,

3) ocena i wydawanie rekomendacji, dotyczących podejmowania działań w zakresie promocji i upowszechniania informacji o kontrakcie wojewódzkim i udziale podmiotów uprawnionych w jego realizacji, w tym roli środków z budżetu państwa z wyodrębnieniem środków pochodzących ze Wspólnoty Europejskiej,

4) zatwierdzanie rocznego raportu na temat stanu realizacji kontraktu wojewódzkiego, o którym mowa w § 21 ust. 1.

2. Do monitorowania i oceny rezultatów wdrażania kontraktu wojewódzkiego komitet monitorujący stosuje wskaźniki finansowe i rzeczowe określone w kontrakcie wojewódzkim.

3. Właściwy miejscowo komitet monitorujący, w wyniku dokonywanej oceny rezultatów wdrażania kontraktu wojewódzkiego, rekomenduje w razie konieczności, podmiotom uprawnionym, działania zmierzające do usunięcia przeszkód we wdrażaniu kontraktu wojewódzkiego.

Rozdział 6

Szczegółowy tryb i zakres oceny oraz kontroli skuteczności i efektywności wykonania zadań oraz podmioty uprawnione do kontroli

§ 21. 1. Właściwy miejscowo wojewoda przygotowuje do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym roczny raport na temat stanu realizacji kontraktu wojewódzkiego, a po zakończeniu okresu wydatkowania środków określonych w programie wsparcia i objętych kontraktem wojewódzkim – raport końcowy.

2. Raporty, o których mowa w ust. 1, właściwy miejscowo wojewoda przygotowuje z wykorzystaniem informacji zbiorczych przygotowywanych przez zarząd województwa.

3. Informacje zbiorcze, o których mowa w ust. 2, zarząd województwa przygotowuje do dnia 5 lutego roku następującego po roku budżetowym na podstawie informacji składanych przez podmioty uprawnione, do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

4. Przed sporządzeniem informacji zbiorczych przekazywanych właściwemu miejscowo wojewodzie dane zawarte w informacjach otrzymanych od podmiotów uprawnionych są weryfikowane przez zarząd województwa.

5. Właściwy miejscowo wojewoda przed sporządzeniem raportów, o których mowa w ust. 1, przekazywanych ministrowi, weryfikuje dane zawarte w informacji zbiorczej otrzymanej od zarządu województwa.

6. Raporty, o których mowa w ust.1, przedkładane są do zatwierdzenia właściwemu miejscowo komitetowi monitorującemu.

7. Raport końcowy musi zawierać wykaz zadań, finansowanych zgodnie z § 7 ust. 2, oraz terminy zakończenia realizacji tych zadań.

8. Raporty, o których mowa w ust.1, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo komitet monitorujący przekazywane są ministrowi celem akceptacji.

9. W przypadku gdy minister nie zaakceptuje raportu, niezwłocznie informuje o tym właściwego miejscowo wojewodę, który przygotowuje poprawioną wersję raportu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§ 22. 1. Minister przygotowuje sprawozdanie roczne oraz raport końcowy z realizacji programu wsparcia i przedkłada go Radzie Ministrów do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

2. Sprawozdanie roczne oraz raport końcowy zawierają następujące informacje:

1) opis zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej województw i kraju, będących wynikiem realizacji zadań realizowanych w ramach kontraktów wojewódzkich i programie wsparcia,

2) ocenę stopnia osiągania celów zdefiniowanych w programach wojewódzkich i programie wsparcia,

3) postęp realizacji kontraktów wojewódzkich oraz programu wsparcia w odniesieniu do priorytetów i zadań,

4) postęp finansowania kontraktów wojewódzkich oraz programu wsparcia w odniesieniu do priorytetów i zadań, w tym wykaz płatności,

5) działania podjęte dla zagwarantowania jakości i efektywności wdrażania, w szczególności:

a) działania w zakresie monitorowania, kontroli finansowej i oceny oraz ich zgodność z programem wsparcia,

b) opis problemów zaistniałych w trakcie realizacji kontraktu wojewódzkiego i programu wsparcia oraz podjętych działań w celu ich usunięcia,

c) opis działań informacyjnych i promocyjnych na temat kontraktu wojewódzkiego i programu wsparcia.

6) kroki podjęte dla zapewnienia koordynacji działań podejmowanych w ramach kontraktów wojewódzkich i programu wsparcia z innymi działaniami.

§ 23. Podmiotami uprawnionymi do kontroli zadań realizowanych w ramach programu wsparcia są:

1) minister,

2) właściwi miejscowo wojewodowie,

3) właściwe miejscowo zarządy województw.

§ 24. 1. Właściwy miejscowo wojewoda kontroluje prawidłowość wykorzystania środków oraz przestrzegania obowiązku ich zwrotu, w przypadkach określonych w ust. 2.

2. Jeżeli właściwy miejscowo wojewoda w trakcie roku budżetowego, na skutek kontroli albo na podstawie informacji uzyskanych od innego organu kontrolującego, zarządu województwa lub od podmiotu uprawnionego, stwierdzi nieprawidłowości polegające w szczególności na wykorzystaniu przez podmiot uprawniony środków z budżetu państwa niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z treścią kontraktu wojewódzkiego, informuje o tym niezwłocznie zarząd województwa i żąda natychmiastowego zwrotu do budżetu wojewody całości lub części środków finansowych przekazanych temu podmiotowi z budżetu państwa na realizację przyjętego przez niego zadania, i nie przekazuje pozostałych rat dotacji.

§ 25. Właściwy miejscowo wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje o kwotach środków finansowych z budżetu państwa, podlegających zwrotowi w roku budżetowym do budżetu państwa w przypadku:

1) określonym w § 24 ust. 2 lub

2) niewykorzystania środków z budżetu państwa w całości lub w części w przypadkach określonych w § 14 ust. 3.

Rozdział 7

Ocena realizacji programu wsparcia

§ 26. 1. Efektywność i skuteczność wykorzystania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa oraz środków Wspólnoty Europejskiej wydatkowanych w ramach programu wsparcia jest przedmiotem oceny przed, w połowie okresu realizacji oraz po zakończeniu realizacji programu wsparcia.

2. Ocena efektywności i skuteczności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację programu wsparcia, zwanego dalej „oceną”, uwzględnia w szczególności:

1) kompleksowe oddziaływanie realizacji programu wsparcia na osiąganie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej z krajami i regionami Wspólnoty Europejskiej oraz osiąganie celów zdefiniowanych w strategii i programie wsparcia,

2) skutki oddziaływania realizacji priorytetów określonych w programie wsparcia i objętych kontraktami wojewódzkimi na sytuację społeczno-gospodarczą województw.

3. Konieczność podjęcia uzupełniających ocen programu wsparcia i kontraktów wojewódzkich może być wskazana przez Komitet oraz komitety monitorujące.

4. Wyniki oceny powinny być powszechnie dostępne.

§ 27. 1. Przed podjęciem realizacji programu wsparcia ocena dotyczy poszczególnych wniosków zarządów województw i zawiera analizę:

1) silnych i słabych stron województwa,

2) spójności wewnętrznej wniosku i wybranych dla niego celów oraz priorytetów,

3) specyficznych cech województwa, wtaczając w to trendy demograficzne, w tym trendy krajowego rynku pracy,

4) strategii rozwoju województwa w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz sposób jej powiązania z Narodową strategią wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich na lata 2000–2006 i Narodowym Planem Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2000–2001,

5) przewidywanych skutków realizacji priorytetów,

6) weryfikacji skuteczności proponowanych rozwiązań w zakresie wdrażania i monitorowania.

2. Ocena przed podjęciem realizacji programu wsparcia dokonywana jest przez właściwy miejscowo zarząd województwa i dołączana jest do wniosku.

§ 28. 1. W połowie okresu realizacji programu wsparcia minister dokonuje oceny obejmującej wstępne wyniki realizacji programu wsparcia, skuteczność podjętych działań oraz stopień osiągania celów.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, uwzględnia analizę, o której mowa w § 27 ust. 1, metody monitorowania i realizacji programu wsparcia oraz obejmuje wykorzystanie środków finansowych.

§ 29. 1. Po zakończeniu programu wsparcia dokonuje się oceny obejmującej wykorzystanie środków, ich skuteczność i oddziaływanie na osiąganie celów programu wsparcia.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, uwzględnia pozytywne i negatywne rezultaty realizacji programu wsparcia oraz ich trwałość.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana przez ministra we współpracy z zarządami województw, w których realizowane są kontrakty wojewódzkie.

Załącznik 1

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU WSPARCIA

1. Otoczenie produkcyjne

13 Promowanie adaptacji i rozwoju terenów wiejskich:

1305 Podstawowe usługi dla gospodarki na terenach wiejskich i ludności,

1306 Odnowa i rozwój wsi, a także ochrona dziedzictwa kulturowego na wsi,

1307 Różnorodność działalności rolniczej oraz działalności ściśle powiązanej z rolnictwem w celu zapewnienia różnych alternatywnych źródeł dochodów w rolnictwie,

1310 Zachęty do podejmowania działalności turystycznej,

1311 Zachęty do rozwoju rzemiosła,

1312 Zachowanie środowiska przyrodniczego poprzez ochronę ziemi, lasu, krajobrazu i świata zwierzęcego.

16 Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla sektora rzemiosła:

161 Inwestycje w majątek trwały (budynki i wyposażenie),

162 Technologie przyjazne dla środowiska, czyste i energooszczędne,

163 Usługi doradztwa handlowego (informacje, planowanie, usługi konsultingowe, marketing, zarządzanie, projektowanie, eksport, środowisko, zakup technologii),

164 Usługi dla przedsiębiorców (parki, inkubatory przedsiębiorczości, stymulacja rozwoju usług, promocja eksportu, sieci, konferencje, targi handlowe),

167 Szkolenia zawodowe.

17 Turystyka:

171 Inwestycje majątkowe (centra informacji, bazy noclegowe, zaplecze gastronomiczne, punkty usługowe)

172 Inne inwestycje (rozwój i świadczenie usług turystycznych, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, zabytki)

173 Usługi dla przemysłu turystycznego (w tym działania promocyjne, sieć, konferencje, targi turystyczne)

174 Szkolenie zawodowe.

18 Badania, rozwój technologiczny i działania innowacyjne (B+R):

181 Projekty badawcze prowadzone przez uniwersytety i instytucje badawcze,

182 Transfer technologii i innowacji, zakładanie sieci i nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i/lub instytucjami badawczymi,

183 Infrastruktura badawczo-rozwojowa.

2. Zasoby ludzkie

21 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,

22 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

23 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego (ustawiczne kształcenie zawodowe),

24 Promocja potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników(doskonalenie kadr, rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność, nowe technologie informacyjne),

25 Działania na rzecz kobiet na rynku pracy.

3. Podstawowa infrastruktura

31 Infrastruktura transportu:

312 Drogi,

314 Lotniska,

317 Transport miejski,

318 Transport multimedialny.

32 Infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne:

321 Podstawowa infrastruktura,

322 Technologia informatyczna i komunikacyjna (w tym bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości)

323 Usługi i projekty wdrożeniowe dla ludności (zdrowie, administracja, szkolnictwo)

324 Usługi i projekty wdrożeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (handel i transakcje elektroniczne, szkolenie i sieciowanie)

33 Infrastruktura energetyczna (produkcja, dostawa):

332 Odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wietrzna, wodna, organiczna-biomasa).

34 Infrastruktura środowiska (w tym wodna):

341 Ochrona powietrza,

342 Ochrona przed hałasem,

343 Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym szpitalnych i odpadów niebezpiecznych),

344 Woda zdatna do picia (pobór, przechowywanie, uzdatnianie, dystrybucja),

345 Oczyszczalnie ścieków i infrastruktura towarzysząca.

35 Planowanie i odnowa:

351 Odnowa i adaptacja zdegradowanych obszarów przemysłowych.

36 Infrastruktura społeczna i zdrowie, w tym obiekty kultury, szpitale, szkoły i instytucje dydaktyczne.

Załącznik 2. [OBSZARY WSPARCIA WYODRĘBNIONE NA PODSTAWIE KRYTERIÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 6 UST. 3 l 4 PROGRAMU WSPARCIA]

Załącznik 2

OBSZARY WSPARCIA WYODRĘBNIONE NA PODSTAWIE KRYTERIÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 6 UST. 3 l 4 PROGRAMU WSPARCIA

A. Obszar wsparcia priorytetu Wspieranie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją.

1. województwo dolnośląskie

powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, ząbkowicki, złotoryjski,

2. województwo kujawsko-pomorskie

powiaty: Grudziądz, aleksandrowski, chełmiński, grudziądzki, inowrocławski, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski, żniński,

3. województwo lubelskie – w całości,

4. województwo lubuskie

powiaty: krośnieński, nowosolski, strzelecko-drezdenecki,

5. województwo łódzkie

powiat tomaszowski,

6. województwo mazowieckie

powiaty: Radom, mławski, radomski, szydłowiecki,

7. województwo opolskie

powiaty: namysłowski, nyski,

8. województwo podkarpackie – w całości,

9. województwo podlaskie – w całości,

10. województwo pomorskie

powiaty: Słupsk, bytowski, Chojnicki, człuchowski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, słupski, tczewski,

11. województwo świętokrzyskie – w całości,

12. województwo warmińsko-mazurskie – w całości,

13. województwo wielkopolskie

powiat złotowski,

14. województwo zachodniopomorskie

powiaty: białogradzki, drawski, gryficki, kamieński, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki.

B. Obszar wsparcia priorytetu Rozwój współpracy regionów – cel rozwój współpracy przygranicznej.

1. województwo dolnośląskie

podregion jeleniogórsko-wałbrzyski,

2. województwo lubelskie

podregiony: bialskopodlaski, chełmsko-zamojski,

3. województwo lubuskie – w całości,

podregiony: gorzowski, zielonogórski,

4. województwo małopolskie

podregion nowosądecki,

5. województwo mazowieckie

powiat łosicki,

6. województwo opolskie

podregion opolski (powiaty: Opole, brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski, opolski, prudnicki, strzelecki),

7. województwo podkarpackie

podregion krośnieńsko-przemyski,

8. województwo podlaskie

podregion białostocko-suwalski,

9. województwo pomorskie – w całości,

podregiony: słupski, gdański, Gdańsk–Gdynia–Sopot,

10. województwo śląskie

podregion południowośląski,

11. województwo warmińsko-mazurskie – w całości,

podregiony: elbląski, olsztyński, ełcki,

12. województwo zachodniopomorskie – w całości,

podregiony: szczeciński, koszaliński.


 

Załącznik 3a. [Łączne przewidywane limity środków na zobowiązania z budżetu państwa na wsparcie działań wynikających z programów wojewódzkich, na lata 2001-2002 według źródła pochodzenia w mln zł]

Załącznik 3a

Łączne przewidywane limity środków na zobowiązania z budżetu państwa na wsparcie działań wynikających z programów wojewódzkich, na lata 2001–2002 według źródła pochodzenia w mln zł

infoRgrafika


 

Załącznik 3b. [Łączne przewidywane wydatki na wsparcie z budżetu państwa działań wynikających z programów wojewódzkich, na lata 2001-2002 według źródła pochodzenia w min zł]

Załącznik 3b

Łączne przewidywane wydatki na wsparcie z budżetu państwa działań wynikających z programów wojewódzkich, na lata 2001-2002 według źródła pochodzenia w min zł

infoRgrafika


 

Załącznik 3c. [Przewidywane limity wydatków z budżetu państwa w kolejnych latach budżetowych według województw i źródeł pochodzenia środków na lata 2001-2002 według województw w podziale na źródła finansowania w mln zł]

Załącznik 3c

Przewidywane limity wydatków z budżetu państwa w kolejnych latach budżetowych według województw i źródeł pochodzenia środków na lata 2001–2002 według województw w podziale na źródła finansowania w mln zł

infoRgrafika


infoRgrafika


 

Załącznik 4.

Załącznik 4

A. Formularz planu finansowego wniosku – przewidywane zobowiązania finansowe na działania wynikające z programu wojewódzkiego

Nazwa województwa..........

infoRgrafika


 

B. Formularz planu finansowego wniosku - przewidywane wydatki na działania wynikające z programu wojewódzkiego wg priorytetu i roku

Nazwa województwa..........

infoRgrafika


infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama