REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1333

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 grudnia 2000 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) zarządza się, co następuje:

DZIAŁ l

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych

Rozdział 1

Zasady i tryb sporządzania planów

§ 1.

1. Dysponenci części budżetowych przekazują bezpośrednio podległym państwowym jednostkom budżetowym, w terminie określonym w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą", informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej w szczegółowości:

1) dochody – dział, rozdział, paragraf,

2) wydatki – dział, rozdział, grupy wydatków określone w art. 69 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Na podstawie otrzymanych informacji kierownicy państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 1, opracowują projekty planów finansowych swoich jednostek oraz jednostek podległych i niezwłocznie przekazują jednostkom podległym ich projekty planów.

3. Projekty planów finansowych państwowych jednostek budżetowych są sporządzane w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

4. Projekty planów finansowych jednostek, o których mowa w ust. 1, zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem ustawy budżetowej, zatwierdzone przez kierowników tych jednostek, są przekazywane dysponentowi części budżetowej w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

5. Projekty planów finansowych jednostek budżetowych podległych ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefowi Urzędu Ochrony Państwa mogą być ustalone przez tych ministrów w szczegółowości większej niż określona w ust. 3.

§ 2.
1. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują samorządowym jednostkom budżetowym, w terminie określonym w art. 125 ust. 2 ustawy, informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej w szczegółowości:

1) dochody – dział, rozdział, paragraf,

2) wydatki – nie mniejszej niż dział, rozdział, grupy wydatków określone w art. 69 ustawy.

2. Na podstawie otrzymanych informacji kierownicy samorządowych jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowych.

3. Projekty planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych są sporządzane w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

4. Projekty planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych, zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierowników tych jednostek, są przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 3.
1. Dysponenci części budżetowych weryfikują otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem ustawy budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierownika państwowej jednostki budżetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Kierownik państwowej jednostki budżetowej, o której mowa w ust. 1, informuje niezwłocznie kierowników jednostek podległych o wprowadzonych przez dysponenta części budżetowej zmianach.

3. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego weryfikują otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierownika jednostki budżetowej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, nie później jednak niż do dnia 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4.
Projekty planów finansowych jednostek budżetowych:

1) przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem ustawy budżetowej, zatwierdzone przez kierownika państwowej jednostki budżetowej, o której mowa w § 1 ust. 1,

2) w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej, o której mowa w § 2 ust. 1,

3) zweryfikowane, odpowiednio przez dysponentów części budżetowych albo zarządy jednostek samorządu terytorialnego, w trybie i w terminie określonym w § 3,

stanowią podstawę gospodarki finansowej odpowiednio państwowej i samorządowej jednostki budżetowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających odpowiednio z ustawy lub uchwały budżetowej.

§ 5.
Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w ustawie budżetowej, sporządzają plany finansowe swoich jednostek oraz jednostek im podległych i niezwłocznie przekazują jednostkom podległym ich plany.
§ 6.
1. Państwowe i samorządowe jednostki budżetowe gromadzące środki finansowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, opracowują plany finansowe tych środków.

2. Kierownicy państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, podejmując decyzję o gromadzeniu przez te jednostki środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym środków specjalnych pochodzących ze źródeł, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, sporządzają ich plany finansowe.

3. Plany finansowe, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza się w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

Rozdział 2

Zasady i tryb dokonywania zmian w planach finansowych

§ 7.

1. Minister Finansów zawiadamia dysponentów części budżetowych o podjętych przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów decyzjach wprowadzających zmiany w wydatkach budżetu państwa.

2. Dysponenci części budżetowych zawiadamiają niezwłocznie kierowników bezpośrednio podległych państwowych jednostek budżetowych o zmianach w ich planach finansowych, wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz o zmianach dokonanych przez dysponenta.

3. Zawiadomienia o zmianach, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wydatki w szczegółowości układu wykonawczego i stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych.

4. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 2, wprowadzają zmiany w planach finansowych swoich jednostek oraz jednostek im podległych i niezwłocznie informują o wprowadzonych zmianach podległe jednostki.

§ 8.
1. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych podległych bezpośrednio dysponentom części budżetowych mogą dokonywać zmian w planach finansowych w obrębie jednego rozdziału, na podstawie i w granicach upoważnień udzielonych im przez dysponentów części budżetowych.

2. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych podległych bezpośrednio dysponentom części budżetowych mogą upoważnić kierowników podległych jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień wydatków w granicach upoważnień udzielonych im przez dysponentów części budżetowych.

3. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych podległych kierownikom jednostek, o których mowa w ust. 1, informują niezwłocznie tych kierowników o dokonanych przeniesieniach.

4. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych wymienionych w ust. 1 uwzględniają w planach jednostek podległych przeniesienia wydatków, o których mowa w ust. 3.

5. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych wymienionych w ust. 1 zawiadamiają w terminach ustalonych przez dysponentów części budżetowych o zmianach dokonanych w planach finansowych swoich jednostek i jednostek podległych.

§ 9.
1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zawiadamia samorządowe jednostki budżetowe o zmianach planu dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu.

2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę dokonania zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych.

3. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w granicach uprawnień przyznanych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

4. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany, zawiadamiają zarząd o dokonanych zmianach.

Rozdział 3

Tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków

§ 10.

1. Państwowe jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe obowiązane są:

1) prawidłowo i terminowo ustalać należności z tytułu dochodów budżetu państwa i przychodów środków specjalnych,

2) pobierać wpłaty i terminowo dokonywać zwrotów nadpłat,

3) prowadzić ewidencję dochodów budżetowych oraz przychodów środków specjalnych według działów i rozdziałów określających rodzaj działalności oraz według paragrafów klasyfikacji,

4) terminowo wysyłać do zobowiązanych wezwania do zapłaty lub faktury z tytułu świadczonych usług,

5) terminowo wysyłać do zobowiązanych upomnienia oraz podejmować w stosunku do nich czynności egzekucyjne przewidziane prawem,

6) w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach umarzać należności nieściągalne bądź podejmować działania określone w odrębnych przepisach.

2. Czynności egzekucyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nie stosuje się, jeżeli należność nie przewyższa kosztów wysłania upomnienia.

3. Państwowe jednostki budżetowe będące organami podatkowymi obowiązane są do ustalania i pobierania dochodów z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Dochody budżetu państwa powinny być zaliczane na rachunek bieżący – subkonto dochodów państwowej jednostki budżetowej, która prowadzi wymiar, pobór i ewidencję danej należności.

§ 11.
1. Jednostki budżetowe prowadzą ewidencję kosztów realizacji inwestycji umożliwiającą ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania środków, w tym otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych.

2. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie inwestycji, przekazywane państwowym jednostkom budżetowym przez inne jednostki organizacyjne, są przechowywane zgodnie z przepisami regulującymi szczegółowy sposób wykonywania budżetu państwa.

3. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie inwestycji, przekazywane samorządowym jednostkom budżetowym przez inne samorządowe jednostki organizacyjne, są wykorzystywane za zgodą zarządu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami wykonywania obsługi bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego określonej w umowie, o której mowa w art. 134 ustawy.

§ 12.
1. Państwowe jednostki budżetowe przyjmujące dochody do kasy lub za pośrednictwem poczty obowiązane są do przekazania ich w dniu pobrania (wpływu) na właściwy rachunek bieżący – subkonto dochodów. W uzasadnionych przypadkach, w zależności od wysokości przyjętej gotówki oraz właściwego jej zabezpieczenia, kierownik jednostki może podjąć decyzję określającą częstotliwość przekazywania gotówki do banku.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy stałego zapasu gotówki na bieżące wydatki.

§ 13.
1. Kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowią nadpłaty.

2. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, państwowa jednostka budżetowa zalicza nadpłaty na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – zwraca je uprawnionej osobie.

3. Nadpłaty w dochodach budżetowych, powstałe zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w w ubiegłych latach budżetowych, zwraca się z tej podziałki klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

4. Podstawą dokonania zwrotu nadpłaty jest pisemne polecenie zwrotu, podpisane przez kierownika i głównego księgowego państwowej jednostki budżetowej, z zastrzeżeniem § 27.

5. Polecenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera uzasadnienie zwrotu i wskazanie daty wypłacenia zwracanej kwoty. Jeżeli w jednostce dokonującej zwrotu nadpłaty jest dowód przychodowy, w wyniku realizacji którego powstała nadpłata, na dowodzie tym należy zamieścić adnotację o dokonanym zwrocie, ze wskazaniem daty i pozycji zaksięgowania zwrotu.

6. Oprocentowanie nadpłat związanych z uchyleniem lub zmianą decyzji ustalającej wysokość należności budżetowych pomniejsza dochody budżetowe z tytułu odsetek za zwłokę, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Oprocentowanie nadpłat podatków zaliczanych na zaległość podatkową powiększa dochody budżetowe z tytułu odsetek od tych zaległości.

8. Opłaty przekazów pocztowych i opłaty bankowe związane ze zwrotem nadpłat obciążają wydatki budżetowe jednostki dokonującej zwrotu nadpłaty.

§ 14.
1. Uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu państwa, w terminach określonych odrębnymi przepisami.

§ 15.
1. Oprocentowanie sum depozytowych oraz sum na zlecenie, stanowiących własność osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, powiększa ich wartość, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Depozyty państwowych jednostek budżetowych składane w związku z postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia jednostki te przekazują do przechowania bankom w postaci depozytu zamkniętego.

3. Odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku środków specjalnych państwowych jednostek budżetowych są przychodami środków specjalnych.

4. Postanowienia ust. 1 dotyczą środków finansowych przekazanych państwowym jednostkom budżetowym przez Agencję Mienia Wojskowego na inwestycje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Oprocentowanie sum depozytowych oraz sum na zlecenie złożonych przez państwowe jednostki budżetowe, państwowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych stanowią dochody budżetu państwa.

§ 16.
1. Państwowa jednostka budżetowa może zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne wpłaty płatnika, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich mogą być zaciągane tylko w wypadku, gdy umowy te uzasadnione są odpowiednimi programami prac. Mogą być również zaciągane zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3. Jednostki budżetowe, których zobowiązania zostały potrącone w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11.poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315), przekazują kwoty, objęte potrąceniem, na rachunek bankowy urzędu skarbowego, który tego potrącenia dokonał, w terminie 15 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie.

4. Wpłacie, o której mowa w ust. 3, podlega kwota, która została potrącona w wyniku realizacji postanowień ustawy wymienionej w ust. 3.

§ 17.
1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane:

1) pracownikom – na koszty podróży i przeniesień służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków,

2) jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym wykonującym zadania finansowane z sum na zlecenie lub z akredytyw budżetowych – na koszty wykonywanych zadań,

3) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach.

2. Pracownikom odbywającym stałe podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej kwoty wydatków półtoramiesięcznych. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.

3. Przepis ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie do akredytyw budżetowych.

§ 18.
1. Zaliczki powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2, oraz przed ustaniem stosunku służbowego.

2. Państwowa jednostka budżetowa jest zobowiązana do uzyskania od pracowników, którym są udzielane zaliczki do rozliczenia, pisemnej zgody na potrącenie nie rozliczonych zaliczek z wynagrodzenia pracownika, chyba że na podstawie odrębnych przepisów jednostce przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia nie rozliczonej w terminie zaliczki.

3. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki.

4. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a nie wydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do banku najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego, na rachunek bieżący – subkonto wydatków państwowej jednostki budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zaliczki ze środków budżetowych udzielone pod koniec roku budżetowego są rozliczane nie później niż do dnia 8 stycznia następnego roku. Zwroty z tytułu nie wydatkowanych zaliczek zarachowuje się na zmniejszenie wydatków budżetowych roku, w którym udzielono zaliczki.

6. W razie służbowego przeniesienia pracownika do innego miejsca pracy, zaliczki pobrane przez pracownika, z wyjątkiem zaliczki na koszty przeniesienia, należy całkowicie rozliczyć przed zmianą miejsca pracy.

DZIAŁ II

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

§ 19.

1. Planowane dochody i wydatki jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również przedstawicielstw wojskowych i zespołów łącznikowych, zwanych dalej „placówkami", są wyszczególnione w układzie wykonawczym dysponenta części budżetowej, któremu podlegają placówki, zwanego dalej „dysponentem głównym".

2. Dysponent główny opracowuje dla podległych placówek:

1) projekty planów finansowych na następny rok budżetowy, zgodnie z projektem ustawy budżetowej, i do dnia 30 grudnia przekazuje kierownikom placówek,

2) plany finansowe placówek, na podstawie kwot wynikających z układu wykonawczego jego budżetu i w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej przekazuje kierownikom placówek.

3. Dysponent główny, uwzględniając specyfikę działania i wielkość niektórych placówek, może opracować dla nich harmonogram realizacji dochodów i wydatków. Harmonogram realizacji dochodów i wydatków placówki dysponent główny przekazuje kierownikowi placówki w terminie 30 dni od dnia otrzymania uzgodnionego z Ministrem Finansów harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dysponenta.

4. Szczegółowość planów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, określają załączniki nr 1 i 2.

5. Plan finansowy środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji placówek podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych opracowany przez kierownika placówki w szczegółowości określonej w załączniku nr 3 zatwierdza dysponent główny, któremu podlega placówka.

6. Plan, o którym mowa w ust. 5, stanowi podstawę gospodarowania środkami przeznaczonymi na finansowanie inwestycji placówki.

7. Dysponent główny opracowuje łączny plan finansowy środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji wszystkich placówek, o których mowa w ust. 5.

8. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe placówek podległych ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej mogą być opracowywane przez dysponenta wskazanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 20.
1. Dysponent główny może dokonać zmian w planach finansowych placówek w ramach uprawnień określonych w ustawie o finansach publicznych, O dokonanych zmianach dysponent główny zawiadamia kierownika placówki.

2. Kierownik placówki może dokonać zmian w planie finansowym wydatków placówki w zakresie określonym w upoważnieniu otrzymanym od dysponenta głównego.

§ 21.
1. Dysponent główny przekazuje z rachunku bieżącego – subkonto wydatków do placówek środki pieniężne na wykonanie wydatków budżetowych zaplanowanych w planach finansowych placówek, a placówki przekazują środki pieniężne uzyskane z tytułu wykonania dochodów budżetowych placówek, na polecenie dysponenta głównego, na rachunek bieżący – subkonto dochodów dysponenta głównego, przy uwzględnieniu ust. 2.

2. Dysponent główny może pozostawić w placówce środki budżetowe pochodzące z wykonanych dochodów budżetowych i sfinansować z tych środków pieniężnych wydatki budżetowe placówki lub przekazać te środki do innej podległej temu dysponentowi placówki na sfinansowanie wydatków budżetowych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:

1) dysponent główny równowartość środków pieniężnych wykorzystanych na finansowanie wydatków budżetowych przekazuje z rachunku bieżącego – subkonto wydatków, ze środków zaplanowanych w swoim budżecie na finansowanie wydatków budżetowych placówek, na rachunek bieżący – subkonto dochodów, w ramach realizacji dochodów budżetu państwa,

2) kierownik placówki wykazuje wykonane dochody budżetowe i wykonane wydatki budżetowe, o których mowa w ust. 2, oraz rozlicza środki pieniężne z wykonanych dochodów budżetowych pozostawionych w placówce na pokrycie wykonywanych wydatków budżetowych w sprawozdaniach budżetowych, o których mowa w przepisie odrębnym.

§ 22.
Do czasu otrzymania przez placówkę planu finansowego, o którym mowa w § 19 ust. 2 pkt 2:

1) dysponent główny przekazuje środki odpowiednio do kwot przyjętych w projekcie planu placówki,

2) wydatki placówki są ponoszone w granicach kwot określonych przez dysponenta głównego.

§ 23.
1. Dysponent główny może wyposażyć placówkę w stałą zaliczkę, która jest przeznaczona na zapewnienie wydatków budżetowych w stanie wyższej konieczności lub w przypadku braku środków budżetowych dla zapewnienia ciągłości działania placówki.

2. Stała zaliczka tworzona jest w wysokości określonej przez dysponenta głównego.

3. Dysponent główny może zmienić wysokość stałej zaliczki poprzez jej zwiększenie lub poprzez jej przeznaczenie na:

1) pokrycie bieżących wydatków placówki,

2) przekazanie na stałą zaliczkę innej placówki,

3) pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z różnicy kursowej,

4) finansowanie inwestycji placówki.

§ 24.
1. Placówka zleca obsługę rachunków bankowych na zasadach obowiązujących w kraju będącym siedzibą placówki przy uwzględnieniu wysokości kosztów obsługi i wiarygodności banku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W zależności od miejscowych warunków politycznych i gospodarczych kierownik placówki, za zgodą dysponenta głównego, może w odmienny sposób przechowywać środki finansowe oraz prowadzić gospodarkę finansową bez wykorzystania rachunków bankowych lub z wykorzystaniem rachunków bankowych w ograniczonym zakresie albo z wykorzystaniem rachunków terminowych dla przyjmowania dochodów i dokonywania wydatków.

§ 25.
Kierownicy placówek przekazują dysponentowi głównemu plan finansowy opracowany dla środków specjalnych pochodzących ze źródeł, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w terminie 14 dni od jego opracowania.
§ 26.
Placówki realizujące dochody budżetowe, stosując przepisy § 10 z wyłączeniem ust. 4, uwzględniają warunki gospodarcze i polityczne oraz przepisy prawa miejscowego, a także konwencji i protokołu dyplomatycznego.
§ 27.
W placówkach podstawą dokonania zwrotu nadpłaty jest pisemne polecenie zwrotu, podpisane przez kierownika i księgowego placówki.
§ 28.
Pracownicy placówek mogą otrzymywać, na podstawie odrębnych przepisów, zaliczki na koszty leczenia oraz zaliczki na poczet wynagrodzenia przed wyjazdami na urlopy wypoczynkowe.

DZIAŁ III

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej zakładów budżetowych

§ 29.

1. Dotacje celowe, udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, nie mogą być wykorzystywane na inne cele; dotacje te, w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu.

2. Zakłady budżetowe prowadzą ewidencję kosztów realizacji inwestycji umożliwiającą ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania środków, w tym otrzymanych z budżetu dotacji.

§ 30.
1. Państwowy zakład budżetowy, po otrzymaniu informacji o kwotach przychodów własnych i dotacji oraz wydatków stanowiących koszty działalności, a także pozostałych kosztów nie stanowiących wydatków i innych obciążeń, zwanych dalej „wydatkami", przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, opracowuje i przekazuje właściwemu dysponentowi części budżetowej projekt planu finansowego na następny rok budżetowy, w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Samorządowy zakład budżetowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 125 ust. 1. ustawy, opracowuje i przekazuje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego projekt planu finansowego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe państwowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzane są w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

4. W terminie 10 dni od dnia otrzymania, od właściwego dysponenta części budżetowej, informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków zakładu kierownik państwowego zakładu budżetowego zatwierdza plan finansowy zakładu, celem zapewnienia jego zgodności z ustawą budżetową.

5. W terminie 10 dni od dnia otrzymania, od zarządu jednostki samorządu terytorialnego, informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków zakładu oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu kierownik samorządowego zakładu budżetowego zatwierdza plan finansowy zakładu, dostosowując go do uchwały budżetowej.

6. Zakład budżetowy stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i wydatków podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

§ 31.
1. Kierownik zakładu budżetowego może dokonywać zmian w planie wydatków zakładu budżetowego, w ciągu roku budżetowego, w przypadku i pod warunkami określonymi w art. 19 ust. 13 ustawy.

2. Inne niż wymienione w ust. 1 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu zmian odpowiednio w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

3. Zasady kształtowania wynagrodzeń regulują odrębne przepisy.

§ 32.
Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem są planowane w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju działalności zakładu budżetowego określonego w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
§ 33.
1. Planowany stan środków obrotowych czyli aktywa bieżące netto działalności zakładu budżetowego na koniec roku nie mogą przekraczać 1/6 rocznych planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z zastrzeżeniem § 35.

2. Faktyczny stan środków obrotowych zakładu budżetowego na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nie poniesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym zakładu budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Do planowanego i faktycznego stanu środków obrotowych zakładu budżetowego nie są zaliczane otrzymane darowizny pieniężne.

4. Zakres planowanych do finansowania ze środków własnych kosztów realizacji inwestycji wymaga akceptacji dysponenta części budżetowej lub odpowiednio zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 34.
1. Zakład budżetowy planuje jako wpłatę do budżetu różnicę między sumą planowanych przychodów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku, a sumą planowanych wydatków, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku.

2. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych są przekazywane do budżetu co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał – zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

3. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych za pierwsze trzy kwartały dokonuje się w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów, w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową za IV kwartał ustala się w wysokości wpłaty za III kwartał.

4. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) zakład budżetowy wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.

5. W przypadku gdy zaliczkowe wpłaty, o których mowa w ust. 2, zostaną przekazane w kwotach wyższych niż należne, nadpłacone wpłaty zaliczkowe podlegają zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi w przypadku złożenia wniosku o ich zwrot.

6. Przepis ust. 4 ma zastosowanie również do zakładów budżetowych, których plany finansowe nie przewidują wpłaty do budżetu.

§ 35.
W przypadku gdy rozliczenia zakładu budżetowego pod nazwą „Wojskowe Misje Pokojowe" z Organizacją Narodów Zjednoczonych dokonane zostaną w II półroczu roku budżetowego – planowany stan środków obrotowych na koniec roku nie może przekraczać 1/3 planowanych na następny rok budżetowy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
§ 36.
1. Zakłady budżetowe korzystające z dotacji nie przekazują do budżetu wpłat nadwyżek środków obrotowych, o których mowa w § 34; kwoty należne budżetowi z tego tytułu organy tworzące zakłady budżetowe potrącają w całości z przysługujących zakładom budżetowym dotacji na II kwartał lub na dalsze kwartały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Państwowe zakłady budżetowe, otrzymujące dotacje przedmiotowe na zadania realizowane na rzecz rolnictwa, dokonują rozliczenia z budżetem w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy.

§ 37.
1. Dysponent części budżetowej przekazuje państwowym zakładom budżetowym dotacje, o których mowa w art. 19 ust. 7 i 8 ustawy, w wysokości odpowiedniej do stopnia realizacji finansowanych zadań.

2. Kierownik państwowego zakładu budżetowego przekazuje właściwemu dysponentowi części budżetowej, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, rozliczenie wykorzystania dotacji w szczegółowości określonej przez tego dysponenta.

3. Dysponent części budżetowej, w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, wydaje decyzję o zwrocie dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami, w wysokości i terminie określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

4. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje dotacje, o których mowa w art. 19 ust. 7–9 ustawy, samorządowym zakładom budżetowym.

§ 38.
Jeżeli zakład budżetowy nie spełnia warunków określonych w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy lub jest to uzasadnione względami organizacyjnymi, organ, który powołał ten zakład, wydaje decyzję o jego likwidacji nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.
§ 39.
1. Zakład budżetowy posiada odrębny rachunek bankowy.

2. Z rachunku zakładu budżetowego można dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.

3. Odsetki od środków własnych, z wyłączeniem dotacji z budżetu, zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, stanowią przychody zakładu budżetowego.

4. Decyzja o likwidacji zakładu budżetowego stanowi dla banku podstawę do zamknięcia rachunku oraz przekazania środków finansowych, pozostałych po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych, na dochody właściwego budżetu.

DZIAŁ IV

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych

§ 40.

1. Gospodarstwo pomocnicze opracowuje projekt planu finansowego, po otrzymaniu informacji określonych w:

1) art. 88 ustawy – dla gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej,

2) art. 125 ust. 1 ustawy – dla gospodarstwa pomocniczego samorządowej jednostki budżetowej i przekazuje w terminie 10 dni jednostce budżetowej.

2. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe gospodarstw pomocniczych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych sporządzane są w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

3. Kierownik gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej opracowuje plan finansowy gospodarstwa, w terminie 10 dni od dnia otrzymania od jednostki budżetowej, przy której gospodarstwo zostało utworzone, informacji, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy, i niezwłocznie przekazuje do zatwierdzenia kierownikowi tej jednostki budżetowej.

4. Kierownik gospodarstwa pomocniczego samorządowej jednostki budżetowej, przy której gospodarstwo zostało utworzone, opracowuje plan finansowy gospodarstwa, w terminie 10 dni od dnia otrzymania od jednostki budżetowej, przy której gospodarstwo zostało utworzone, informacji, o której mowa w art. 126 ust. 1 pkt 2 ustawy, i niezwłocznie przekazuje do zatwierdzenia kierownikowi tej jednostki budżetowej.

§ 41.
1. Kierownik państwowej jednostki budżetowej przekazuje gospodarstwom pomocniczym państwowej jednostki budżetowej dotacje, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy, w wysokości odpowiedniej do stopnia realizacji finansowanych zadań.

2. Kierownik gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej przekazuje kierownikowi jednostki budżetowej, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, rozliczenie z wykorzystania dotacji w szczegółowości określonej przez tego kierownika, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Kierownik państwowej jednostki budżetowej, w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, wydaje decyzję o zwrocie dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa, w wysokości i terminie określonym w art. 93 ust. 1 ustawy.

4. Gospodarstwu pomocniczemu samorządowej jednostki budżetowej dotacje, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy, przekazuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

5. Gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych, otrzymujące dotacje przedmiotowe na zadania realizowane na rzecz rolnictwa, dokonują rozliczenia z budżetem w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy.

§ 42.
Rozliczenia gospodarstwa pomocniczego z budżetem są planowane w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju działalności gospodarstwa pomocniczego określonym w przepisach klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
§ 43.
1. Gospodarstwo pomocnicze, po obowiązkowym obciążeniu wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych obciążeń określonych ustawami, wpłaca do budżetu, za pośrednictwem jednostki budżetowej, połowę osiągniętego zysku.

2. Do ustalenia wyniku finansowego gospodarstwa pomocniczego nie są zaliczane otrzymane darowizny pieniężne.

3. Decyzję o przeznaczeniu pozostałej w gospodarstwie pomocniczym części zysku podejmuje kierownik jednostki budżetowej.

§ 44.
1. Gospodarstwo pomocnicze, którego plan finansowy przewiduje wpłatę zysku do budżetu, dokonuje zaliczkowych wpłat do budżetu, na rachunek bieżący – subkonto dochodów jednostki budżetowej, co kwartał w wysokości wynikającej z faktycznie osiągniętego zysku, po spełnieniu wymogów określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, a za IV kwartał zaliczkowo, w wysokości wpłaty za III kwartał.

2. Zaliczkowe wpłaty za pierwsze trzy kwartały dokonuje się w terminie 20 dni od zakończenia każdego kwartału, a za IV kwartał – w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

3. Ostatecznej rocznej wpłaty z zysku do budżetu, po spełnieniu wymogów określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się w ciągu 15 dni od przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego przez jednostkę budżetową lub odpowiednio zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

4. Nadpłacona kwota zaliczkowych wpłat z zysku do budżetu podlega zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi w przypadku złożenia przez kierownika gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej wniosku o ich zwrot.

§ 45.
1. Jednostka budżetowa może utworzyć więcej niż jedno gospodarstwo pomocnicze.

2. Gospodarstwo pomocnicze posiada odrębny rachunek bankowy.

3. Z rachunku gospodarstwa pomocniczego można dokonywać wypłat do wysokości sum zgromadzonych na rachunku.

4. Odsetki od środków własnych, z wyłączeniem dotacji z budżetu, zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 2, stanowią przychody gospodarstwa pomocniczego.

5. Decyzja o likwidacji gospodarstwa pomocniczego stanowi dla banku podstawę do zamknięcia rachunku gospodarstwa oraz przekazania środków finansowych pozostałych po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych na rachunek dochodów budżetu, z którym powiązana jest jednostka budżetowa prowadząca to gospodarstwo.

§ 46.
Jeżeli gospodarstwo pomocnicze nie spełnia warunków samofinansowania określonych w art. 20 ust. 2 ustawy lub jest to uzasadnione względami organizacyjnymi, kierownik jednostki budżetowej likwiduje je, po uprzednim uzyskaniu zgody organu, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.
§ 47.
Uprawnienia i obowiązki przypisane kierownikom gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych zarząd jednostki samorządu terytorialnego może zastrzec dla siebie.

DZIAŁ V

Przepis końcowy

§ 48.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Finansów: w z. R. Zagórny


 

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2000 r. (poz. 1333)

Załącznik nr 1

infoRgrafika


 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika


 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-31
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2005-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA