reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 sierpnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 81, poz. 875) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 138, poz. 641, z 1998 r. Nr 100, poz. 641 oraz z 1999 r. Nr 12, poz. 99 i Nr 59, poz. 626) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W razie nieobecności Prezesa Agencji lub czasowej niemożności wykonywania przez niego czynności służbowych, działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz, wyznaczony przez Prezesa Agencji, jeden z jego zastępców.”;

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Centrali wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa,

2) Biuro Administracyjno-Organizacyjne,

3) Biuro Interwencji Rynkowej,

4) Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą,

5) Biuro Rezerw Państwowych,

6) Biuro Strategii i Analiz Rynkowych,

7) Biuro Integracji Europejskiej,

8) Biuro Finansowo-Księgowe,

9) Biuro Audytu Wewnętrznego,

10) Biuro Kontroli Wewnętrznej,

11) Biuro Nadzoru Właścicielskiego,

12) Biuro do Spraw Teleinformatyki,

13) Biuro Prawne,

14) Zespół do Spraw Zamówień Publicznych.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z członkostwa w Radzie, członkom Rady przysługuje ryczałt za udział w posiedzeniu w wysokości:

1) 80% dla Przewodniczącego Rady,

2) 60% dla członków Rady

- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za czwarty kwartał roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany w dniu posiedzenia Rady i obciąża koszty działalności Agencji.”;

4) w § 10a wyrazy „kierownikiem zakładu pracy” zastępuje się wyrazem „pracodawcą”;

5) w § 10c w pkt 1 po wyrazie „interwencyjnych” dodaje się wyrazy „na podstawie ustawy oraz odrębnych przepisów”;

6) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i ewidencję księgową na wydzielonych kontach analitycznych dla gospodarki państwowymi rezerwami gospodarczymi i dla działalności interwencyjnej na rynku produktów rolnych i żywnościowych.”;

7) w § 15 skreśla się ust. 2;

8) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Roczny plan finansowy sporządza się odrębnie dla gospodarki państwowymi rezerwami gospodarczymi i odrębnie dla działalności interwencyjnej na rynku produktów rolnych i żywnościowych.”;

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji zatwierdza Minister Finansów, zgodnie z przepisami o rachunkowości.”;

10) po § 20a dodaje się § 20b w brzmieniu:

„§ 20b. Szczegółowy sposób i tryb prowadzenia kontroli wewnętrznej w Agencji oraz realizacji wniosków pokontrolnych określa wewnętrzny regulamin organizacyjny Agencji.”;

11) § 21-24 otrzymują brzmienie:

„§ 21. Działalność interwencyjna Agencji polega na:

1) interwencyjnym zakupie i sprzedaży produktów rolnych oraz ich przetworów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,

2) udzielaniu dopłat do cen skupu,

3) udzielaniu dopłat do przechowywania,

4) udzielaniu dopłat do eksportu,

5) wydawaniu, na podstawie odrębnych przepisów, pozwoleń w sprawie przywozu towarów na polski obszar celny lub wywozu towarów z polskiego obszaru celnego,

6) stosowaniu mechanizmów kwotowania produkcji artykułów rolnych objętych tym mechanizmem,

7) stosowaniu mechanizmów subwencjonowania przetwórstwa i sprzedaży produktów po obniżonych cenach,

8) wypłacaniu dopłat kompensacyjnych producentom skrobi ziemniaczanej oraz ziemniaków skrobiowych,

9) wycofywaniu z rynku produktów rolnych,

10) udzielaniu poręczeń kredytów, z wyjątkiem kredytów inwestycyjnych, przedsiębiorcom realizującym zadania zlecone przez Agencję,

11) wykonywaniu innych działań przewidzianych w odrębnych przepisach.

§ 22. Prezes Agencji przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia, zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Radę, roczny program działań interwencyjnych obejmujący:

1) wykaz produktów rolnych i żywnościowych objętych działalnością Agencji, ceny interwencyjne zakupu oraz wymagania jakościowe tych produktów,

2) określenie wysokości kwot i stawek dopłat do cen skupu produktów, o których mowa w pkt 1,

3) określenie wysokości kwot dopłat do wywozu produktów, o których mowa w pkt 1, i terminy udzielania dopłat,

4) określenie wielkości środków finansowych niezbędnych do wykonania rocznego programu,

5) kwotę poręczeń kredytów udzielanych przez Agencję.

§ 23. O ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Agencja prowadzi działania interwencyjne w następujących okresach:

1) od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia w zakresie interwencyjnego zakupu pszenicy i żyta,

2) od dnia 1 maja do dnia 30 października w zakresie interwencyjnego zakupu masła,

3) od dnia 1 czerwca do dnia 30 września w zakresie dopłat do eksportu mleka w proszku,

4) w okresach występowania nadwyżek na rynku w zakresie pozostałych produktów i ich przetworów.

§ 24. 1. Agencja może zlecać realizację zadań interwencyjnych osobom fizycznym, osobom prawnym lub spółkom prawa handlowego niemającym osobowości prawnej, zwanym dalej «wykonawcami», wybranym w drodze przetargu otwartego albo przetargu zamkniętego.

2. Przetarg zamknięty organizuje się w przypadku, gdy:

1) ze względu na specjalistyczny charakter zadania interwencyjnego istnieje ograniczona liczba wykonawców mogących zrealizować zadanie,

2) koszty przeprowadzenia przetargu otwartego byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do kosztów zadania.

3. Przetarg otwarty ogłasza się w środkach masowego przekazu.

4. Przetarg zamknięty ogłasza się, wysyłając zaproszenie do złożenia oferty do wszystkich znanych wykonawców mogących zrealizować zamówienie.

5. W ogłoszeniu o przetargu otwartym i zaproszeniu do złożenia ofert do przetargu zamkniętego określa się co najmniej:

1) przedmiot przetargu,

2) wymagania, jakie muszą spełniać wykonawcy,

3) kryteria wyboru oferty,

4) termin i miejsce składania ofert,

5) termin, w ciągu którego zostanie zawarta umowa,

6) miejsce lub sposób uzyskania dokumentacji określającej warunki przetargu.

6. Termin składania ofert nie może być krótszy niż:

1) 7 dni roboczych od ogłoszenia przetargu w środkach masowego przekazu,

2) 14 dni od daty wysłania zaproszenia do złożenia oferty.

7. Zmiana lub sprostowanie ogłoszenia o przetargu otwartym następuje w sposób określony w ust. 3.

8. Zmiana lub sprostowanie zaproszenia do złożenia oferty na przetarg zamknięty następuje w sposób określony w ust. 4.”;

12) po § 24 dodaje się § 24a-24d w brzmieniu:

„§ 24a. 1. Warunki przetargu otwartego i zamkniętego, określające sposób i kryteria wyboru ofert, zatwierdza Prezes Agencji.

2. W warunkach przetargu otwartego i zamkniętego określa się w szczególności:

1) dokumenty, jakie wykonawcy będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania wymagań,

2) wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także szczegółowy sposób oraz formy ich wniesienia i zwrotu,

3) istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy,

4) sposób i kryteria wyboru ofert.

3. Sposób i kryteria wyboru ofert nie podlegają zmianie w trakcie postępowania.

4. Ocena ofert jest dokonywana przez komisję powołaną przez Prezesa Agencji lub dyrektora oddziału terenowego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, jeżeli przetarg jest organizowany przez oddział terenowy. Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy z członków komisji jest obowiązany złożyć oświadczenie, że nie pozostaje z wykonawcami, którzy złożyli oferty, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

5. Komisja może żądać od wykonawcy, aby udzielił wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty albo usunął w wyznaczonym terminie braki w dokumentach, jakie wykonawca był zobowiązany złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania wymagań. Treść wyjaśnień oraz uzupełnienia w dokumentach nie mogą prowadzić do zmiany złożonej oferty.

6. Ofertę odrzuca się, jeżeli:

1) nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o przetargu lub warunkach przetargu,

2) wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie braków w dokumentach,

3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

§ 24b. 1. Zamówienie może być udzielone więcej niż jednemu wykonawcy, który spełnia warunki przetargu.

2. Komisja może rozpatrzyć ofertę niezwłocznie po jej wpłynięciu, jeżeli warunki przetargu przewidują udzielenie zamówienia więcej niż jednemu wykonawcy albo jest możliwe udzielenie zamówienia każdemu wykonawcy spełniającemu wymagania.

§ 24c. 1. Z przetargu sporządza się dokumentację, na którą składa się kserokopia ogłoszenia o przetargu, dokumenty określające warunki przetargu, protokół z prac komisji oraz złożone oferty.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, jest jawna, z wyjątkiem informacji, których ujawnienie narusza ważny interes państwa, ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji.

§ 24d. 1. Agencja dokonuje wyboru przedsiębiorców w zakresie tworzenia i gospodarowania rezerwami po przeprowadzeniu przetargu otwartego, przetargu zamkniętego albo rokowań.

2. Do przetargu otwartego i przetargu zamkniętego w zakresie tworzenia i gospodarowania rezerwami stosuje się odpowiednio przepisy § 24 ust. 2-8 oraz § 24a-24c.

3. W przypadku konieczności zachowania wymaganego rozmieszczenia rezerw państwowych, z którego wynika, że zamówienie to może zrealizować jeden przedsiębiorca, Prezes Agencji podejmuje decyzję o przeprowadzeniu rokowań.

4. Rokowania są prowadzone z przedsiębiorcami spełniającymi wymagania niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

5. Zasady prowadzenia rokowań zatwierdzone przez Prezesa Agencji lub dyrektora oddziału terenowego, gdy rokowania są prowadzone w oddziale, powinny zawierać co najmniej:

1) przedmiot zamówienia,

2) wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy,

3) termin rokowań,

4) termin, w ciągu którego zostanie zawarta umowa,

5) kryteria wyboru przedsiębiorcy,

6) dokumenty, jakie przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć w celu potwierdzenia spełniania wymagań.

6. Rokowania są prowadzone przez komisję powołaną przez Prezesa Agencji lub dyrektora oddziału terenowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

7. Przed przystąpieniem do rokowań każdy z członków komisji jest obowiązany złożyć oświadczenie, że nie pozostaje z przedsiębiorcą, z którym są prowadzone rokowania, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

8. Z przebiegu rokowań sporządza się dokumentację zawierającą zasady prowadzenia rokowań i protokół z prac komisji.”;

13) w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegółowe procedury sprzedaży określa Prezes Agencji, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.”;

14) skreśla się rozdział 9.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 września 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama