reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 19 września 2001 r.

w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80e ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej „ewidencją”,

2) warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub informacje do ewidencji,

3) rodzaj danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione podmiotom, o których mowa w art. 80c ust. 1 i ust. 3–5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”,

4) wysokość opłat za udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o teletransmisji danych i informacji, należy przez to rozumieć przekazywanie i wymianę danych i informacji, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy, w formie dokumentu elektronicznego poprzez sieć komputerową.

§ 2.
1. Ewidencja prowadzona w systemie teleinformatycznym stanowi uporządkowany i całościowy układ, który obejmuje:

1) bazę centralną, w której gromadzi się dane i informacje określone w ustawie,

2) kopie bezpieczeństwa bazy centralnej, stanowiące kopie awaryjne,

3) urządzenia komputerowe służące do udostępniania i teletransmisji danych w formie elektronicznej.

2. W ewidencji wykorzystuje się:

1) katalog marek i typów pojazdów oraz klasyfikację rodzajów i podrodzajów pojazdów,

2) klasyfikacje Głównego Urzędu Statystycznego ujęte w rejestrach TERYT i REGON, określone w przepisach odrębnych.

§ 3.
Urządzenia i system informatyczny służący do prowadzenia ewidencji, dla bezpieczeństwa danych i informacji zawartych w bazie danych, powinny spełniać warunki określone w przepisach w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
§ 4.
1. Dane i informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–5 i pkt 6 lit. a) i c) ustawy, przekazują do ewidencji poprzez teletransmisję organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, zwane dalej „organami rejestrującymi”, niezwłocznie po dokonaniu odpowiednio rejestracji pojazdu, zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym albo uzyskaniu informacji o utracie dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic tymczasowych lub karty pojazdu, a także ich odnalezieniu.

2. Dane o terminie badania technicznego lub informacje o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego wskutek badania technicznego przekazują do ewidencji stacje kontroli pojazdów za pośrednictwem organu rejestrującego sprawującego nad nią nadzór, niezwłocznie po dokonaniu badania technicznego, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego wykonania.

3. Informacje o kradzieży pojazdu przekazuje właściwa jednostka organizacyjna Policji do ewidencji poprzez teletransmisję za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw informatyki niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 godzin po zawiadomieniu o zdarzeniu.

4. Informacje o odnalezieniu pojazdu, zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego przekazuje właściwa jednostka organizacyjna Policji do ewidencji poprzez teletransmisję za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw informatyki niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin od ich uzyskania.

5. Informacje o zatrzymaniu przez funkcjonariusza Żandarmerii Wojskowej dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego przekazuje Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej do ewidencji poprzez teletransmisję niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od ich uzyskania.

6. Informacje o zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu zakłady ubezpieczeń przekazują do ewidencji poprzez teletransmisję niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia bądź rozwiązania umowy.

§ 5.
1. Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Urzędowi Ochrony Państwa, Wojskowym Służbom Informacyjnym, sądom i prokuraturze udostępnia się dane lub informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy.

2. Organom inspekcji celnej, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu i starostom udostępnia się dane i informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy, z wyjątkiem danych lub informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

3. Właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną udostępnia się dane lub informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–5 i pkt 7 ustawy.

4. Podmiotom, o których mowa w art. 80c ust. 4 ustawy, mogą być udostępnione następujące dane i informacje:

1) dane o pojeździe,

2) seria i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego oraz data ich wydania,

3) seria i numer karty pojazdu, jeżeli została wydana,

4) nazwa organu, który dokonał rejestracji pojazdu,

5) dane o właścicielu oraz posiadaczu pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną.

5. Do celów komercyjnych, statystycznych lub badawczych mogą być udostępnione następujące dane i informacje:

1) dane o pojeździe obejmujące:

a) markę, typ i model,

b) rodzaj,

c) rok produkcji,

d) datę pierwszej rejestracji,

e) termin badania technicznego,

2) nazwa organu, który dokonał rejestracji pojazdu,

3) dane o właścicielu oraz posiadaczu pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną, obejmujące:

a) identyfikator jednostki podziału terytorialnego i nazwę miejscowości z rejestru TERYT prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

b) numer identyfikacyjny REGON,

4) informacje o:

a) nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (podwozia) lub numeru silnika,

b) kradzieży pojazdu oraz jego odnalezieniu,

c) utracie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego i tablic oraz karty pojazdu, a także ich odnalezieniu,

d) zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,

5) informacje o zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, z wyłączeniem:

a) imienia i nazwiska (nazwy lub firmy) ubezpieczonego i jego adresu zamieszkania (siedziby),

b) nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy.

§ 6.
1. Opłatę za udostępnianie jednostkowych danych lub informacji z ewidencji ustala się w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych.

2. Opłatę za udostępnianie danych lub informacji dla celów komercyjnych, statystycznych lub badawczych oblicza się według następującego wzoru:

O = K x (A + B) + M

gdzie:

O – łączna kwota opłaty za udostępnienie danych i informacji dla celów komercyjnych, statystycznych lub badawczych,

K – współczynnik wynoszący:

a) 1,0 – dla celów badawczych lub statystycznych,

b) 1,5 – dla celów komercyjnych,

A – opłata za prace informatyczne,

gdzie A = 0,5H1 x Z + 0,5H2 x Z + 0,75H3 x Z + 10H4 x Z + H5 x Z

B – opłata za prace eksploatacyjne,

gdzie B = 1,5H6 x 10Z + H7 x 10Z + 1,5H8 x 10Z + 0,6H9 x 10Z + 0,5H10 x 10Z

M – koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany w przypadku, gdy przekroczy 5% wartości usługi,

a poszczególne symbole oznaczają:

H – ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania:

H1 – czas trwania prac programowo-projektowych,

H2 – czas opracowania dokumentacji programowej,

H3 – czas trwania prac analitycznych i projektowych,

H4 – czas opracowania nowego programu,

H5 – czas opracowania programu z gotowych modułów,

H6 – czas wyboru podzbioru z bazy danych,

H7 – czas przetwarzania wybranych danych,

H8 – czas wykonania tablicy statystycznej,

H9 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego do 300 danych jednostkowych,

H10 – drukowanie wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,

Z – opłata za udostępnienie jednostkowych danych, o których mowa w ust. 1.

3. Do wniosku o udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji dołącza się dowód dokonania opłaty, o której mowa w ust. 1.

4. Opłatę, o której mowa w ust. 2, wnosi się w terminie 7 dni od dnia udostępnienia danych lub informacji, o których mowa w § 5 ust. 5.

§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 14 października 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama