REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 232 poz. 2338

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80e ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. Nr 106, poz. 1166) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o teletransmisji danych i informacji, należy przez to rozumieć przekazywanie i wymianę danych i informacji, o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy, w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu sieci łączy teleinformatycznych.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o systemie teleinformatycznym, należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie, połączonych siecią łączy teletransmisji danych, służący przetwarzaniu danych i informacji, o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy, oraz obsłudze teleinformatycznej punktów rejestracji pojazdów w zakresie czynności wykonywanych w związku z rejestracją pojazdów.”;

2) w § 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Do kopii bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się przepisów § 16 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521 oraz z 2001 r. Nr 121, poz. 1306).

4. Kopie bezpieczeństwa są przetwarzane w sposób umożliwiający udostępnianie danych i informacji z tych kopii w drodze teletransmisji.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. System teleinformatyczny służący do prowadzenia ewidencji, dla bezpieczeństwa danych i informacji zawartych w bazie danych, powinien spełniać warunki określone w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3.”;

4) w § 4:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dane i informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–5 i pkt 6 lit. a) i c) oraz ust. 1a ustawy, przekazują do ewidencji, poprzez teletransmisję, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, zwane dalej „organami rejestrującymi”, niezwłocznie po dokonaniu odpowiednio rejestracji pojazdu, zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym albo uzyskaniu informacji o utracie dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic tymczasowych lub karty pojazdu, a także ich odnalezieniu.

2. Dane o terminie badania technicznego oraz informację o dodatkowym badaniu technicznym, o której mowa w art. 80b ust. 1 lit. j) ustawy, lub informacje o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego wskutek badania technicznego przekazują do ewidencji stacje kontroli pojazdów za pośrednictwem organu rejestrującego sprawującego nad nią nadzór, niezwłocznie po dokonaniu badania technicznego, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego wykonania.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacje o odnalezieniu pojazdu, zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego przekazuje właściwa jednostka organizacyjna Policji do ewidencji poprzez teletransmisję za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw informatyki niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od ich uzyskania.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Informacje o zatrzymaniu przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo pozwolenia czasowego zawierającego dane, o których mowa w ust. 4, przekazuje właściwa jednostka organizacyjna Inspekcji Transportu Drogowego poprzez teletransmisję niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ich uzyskania.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Informacje o zatrzymaniu przez funkcjonariusza Żandarmerii Wojskowej dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego zawierające dane, o których mowa w ust. 4, przekazuje Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej do ewidencji poprzez teletransmisję niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od ich uzyskania.”;

5) w § 5:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Wojskowym Służbom Informacyjnym, sądom, prokuraturze, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych udostępnia się dane lub informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy.

2. Organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, starostom, komornikom sądowym, administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym udostępnia się dane i informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy, z wyjątkiem danych lub informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Strażom gminnym (miejskim) udostępnia się dane lub informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy, z wyjątkiem danych lub informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2004 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2014-06-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA