REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 125 poz. 1367

USTAWA

z dnia 6 września 2001 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych.”;

2) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) środków farmaceutycznych, które są środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami, w zakresie nieuregulowanym w przepisach o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym,”;

3) dodaje się art. 3a i 3b w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. Ograniczenie używania środków odurzających i substancji psychotropowych jest celem działania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej «Biurem».

2. Biuro jest państwową jednostką budżetową.

3. Biuro podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

4. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz koordynowanie i monitorowanie jego wykonania, przy współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami realizującymi zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

2) inicjowanie oraz wdrażanie działań merytorycznych i organizacyjnych zmierzających do ograniczenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych albo substancji zastępczych,

3) prowadzenie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii,

4) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analiz oraz badań nad problematyką narkomanii, w tym sporządzanie oceny epidemiologicznej zagrożeń narkomanią,

5) inicjowanie i prowadzenie prac nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi służącymi przeciwdziałaniu narkomanii,

6) dokonywanie okresowych ocen programów profilaktycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i readaptacyjnych pod kątem ich skuteczności w zakresie ograniczenia używania środków odurzających, substancji psychotrotropowych albo substancji zastępczych,

7) wypracowywanie standardów postępowania w zakresie profilaktyki uzależnień oraz leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych,

8) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii,

9) udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom prowadzącym działalność oświatowo-informacyjną, profilaktyczną, leczniczą, rehabilitacyjną i readaptacyjną,

10) współpraca z organizacjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii,

11) w ramach pełnomocnictwa ministra właściwego do spraw zdrowia zlecanie, finansowanie (w formie udzielania dotacji oraz zakupu usług), monitorowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia obejmujących:

– promocję zdrowia, profilaktykę, leczenie, rehabilitację oraz readaptację osób uzależnionych,

– inne formy służące ograniczaniu używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub substancji zastępczych,

– zadania z zakresu minimalizacji szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych albo substancji zastępczych,

12) wykonywanie zadań wynikających z przepisów odrębnych.

Art. 3b. 1. W skład Biura wchodzi Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, zwane dalej «Centrum».

2. Centrum wykonuje zadania związane z gromadzeniem informacji i monitorowaniem działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii na poziomie krajowym i międzynarodowym.”;

4) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W skład Rady wchodzą przedstawiciele ministrów i centralnych organów administracji rządowej zajmujących się problematyką przeciwdziałania narkomanii.”;

5) w art. 6:

a) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) konopie włókniste – rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.) o zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu poniżej 0,20 % w suchej masie ziela,”

b) dodaje się pkt 28–30 w brzmieniu:

„28) producent – podmiot wytwarzający środki odurzające lub substancje psychotropowe albo ich prekursory,

29) importer – przedsiębiorcę dokonującego wprowadzenia środków odurzających lub substancji psychotropowych albo ich prekursorów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

30) wprowadzanie do obrotu – wszelkie udostępnienie osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich prekursorów.”;

6) w art. 12:

a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jednostki organizacyjne administracji rządowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze mogą wchodzić w posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych i ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R w ilości niezbędnej do przeprowadzenia stosownych badań potwierdzających popełnienie przestępstwa.”,

b) w ust. 3 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a także warunki przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów i prekursorów grupy I-R oraz sposób ich niszczenia przez jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2a, uwzględniając zabezpieczenie tych substancji przed dostępem osób trzecich.”;

7) w art. 22 w ust. 1, w art. 23 w ust. 1, 2 i 5, w art. 25 w ust. 1 i 5, w art. 27 w ust. 1 i 4 oraz w art. 30 w ust. 1 użyte w różnych przypadkach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorca” użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku;

8) w art. 23:

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „i 13”,

b) w ust. 3 wyrazy „lub, z zastrzeżeniem ust. 13, prekursory grupy I-R” zastępuje się wyrazami „lub prekursory grupy I-R”,

c) skreśla się ust. 6 i 7,

d) w ust. 9 i 10 skreśla się wyraz „ , 6”,

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory grupy I-R może stosować, w celu prowadzenia badań naukowych, wyłącznie szkoła wyższa, jednostka badawczo-rozwojowa lub placówka naukowa – w zakresie swojej działalności statutowej – po zgłoszeniu tego faktu i uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.”,

f) skreśla się ust. 12,

g) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Producent, importer prekursorów lub inny podmiot wprowadzający do obrotu prekursory grupy IIA-R i IIB-R prowadzi ewidencję produkcji lub obrotu, uwzględniającą wielkości produkcji lub obrotu, zmiany w produkcji i w obrocie oraz dokonane transakcje.”,

h) dodaje się ust. 13a i 13b w brzmieniu:

„13a. Producent, importer lub inny podmiot wprowadzający do obrotu prekursory grupy
 IIA-R zgłasza do Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych aktualne adresy miejsc, gdzie dane prekursory są wytwarzane, lub miejsc, z których są wprowadzane do obrotu.

13b. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji produkcji lub obrotu prekursorów grupy IIA-R
 i IIB-R, o której mowa w ust. 13, w tym sposób dokumentowania produkcji lub obrotu – z uwzględnieniem wielkości produkcji lub obrotu, zmian w produkcji i w obrocie oraz dokonanych transakcji,

2) tryb zgłaszania prekursorów grupy IIA-R, o których mowa w ust. 13a, z uwzględnieniem danych dotyczących tych prekursorów oraz innych danych, niezbędnych do gromadzenia i wykorzystania przez służby medyczne i ratownicze, informacji o zagrożeniach dla zdrowia człowieka.”,

i) w ust. 14:

– w pkt 1 skreśla się wyraz „,6”,

– w pkt 2 skreśla się wyrazy „i 13”;

9) dodaje się art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. 1. Dokumentacja dotycząca posiadania i obrotu prekursorami grupy I-R, IIA-R i IIB-R powinna zawierać oświadczenie podmiotu nabywającego te prekursory o ich przeznaczeniu.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem niezbędnych danych dotyczących:

1) podmiotu składającego oświadczenie,

2) celu i sposobu przeznaczenia prekursorów.”;

10) dodaje się art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Do obrotu mogą być wprowadzane wyłącznie prekursory oznakowane.

2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację prekursorów grupy I-R, IIA-R i IIB-R, zgodnie z wykazem prekursorów określonym w załączniku nr 1 do ustawy.”;

11) w art. 26 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;

12) w art. 27:

a) w ust. 2 wyrazy „może być prowadzony, z zastrzeżeniem ust. 3, przez podmiot gospodarczy” zastępuje się wyrazami „może być prowadzony przez przedsiębiorcę”,

b) skreśla się ust. 3,

c) w ust. 6 skreśla się pkt 2;

13) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obrót detaliczny środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami będącymi środkami farmaceutycznymi prowadzą wyłącznie apteki.”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szczegółowe warunki przechowywania przez apteki środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R i preparatów zawierających te środki lub substancje oraz sposób prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu, uwzględniając zabezpieczenie tych substancji przed dostępem osób trzecich,”;

14) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Preparaty zawierające środki odurzające grup I-N, II-N i III-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, które zostały dopuszczone do obrotu jako środki farmaceutyczne na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 pkt 1, może posiadać, w celach medycznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zakład opieki zdrowotnej niemający apteki zakładowej, zakład leczniczy dla zwierząt oraz lekarz, lekarz stomatolog lub lekarz weterynarii, prowadzący indywidualną praktykę lekarską, a także inny podmiot, którego działalność wymaga posiadania i stosowania tych preparatów.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje preparatów i ich ilości, jakie mogą posiadać podmioty, o których mowa w ust. 1, szczegółowe warunki zaopatrywania, przechowywania tych preparatów oraz prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i stosowania, a także rodzaje podmiotów, których działalność wymaga posiadania i stosowania preparatów, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zabezpieczenie tych substancji przed niewłaściwym użyciem.”;

15) w art. 31:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem, przechowywaniem, obrotem i niszczeniem środków odurzających i substancji psychotropowych będących środkami farmaceutycznymi oraz prekursorami grupy I-R sprawuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny – na zasadach i w trybie określonych w przepisach o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej.

2. Nadzór nad prekursorami grup IIA-R i IIB-R sprawuje powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na siedzibę wytwórcy, importera lub innego podmiotu wprowadzającego do obrotu poprzez kontrolę realizacji obowiązków nałożonych na producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do obrotu wynikających z art. 23 ust. 13 i 13a – na zasadach i w trybie określonych w przepisach o Inspekcji Sanitarnej.”,

b) dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych prowadzi rejestr producentów, importerów i innych podmiotów wprowadzających do obrotu prekursory grupy IIA-R uwzględniający dane, o których mowa w art. 23 ust. 13a i 13b, oraz powiadamia o zgłoszeniu powiatowego inspektora sanitarnego.

2b. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb postępowania ze środkami farmaceutycznymi, podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R, oraz prekursorami grupy I-R stosowanymi w przemyśle kosmetycznym lub spożywczym, uwzględniając w szczególności wymogi zabezpieczenia przed ich niewłaściwym użyciem, sposoby niszczenia tych środków w zależności od ich rodzaju i ilości oraz podmioty zobowiązane do pokrywania kosztów związanych z niszczeniem tych środków.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad przerobem, przechowywaniem, obrotem oraz zapasami środków odurzających i substancji psychotropowych w podległych jednostkach organizacyjnych – na zasadach i w trybie określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1 i 2.”,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad przerobem, przechowywaniem, obrotem oraz zapasami prekursorów grupy IIA-R i IIB-R w podległych jednostkach organizacyjnych – na zasadach i w trybie określonych w przepisach, o których mowa w ust. 2.”;

16) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. Producent, importer lub inny podmiot, wprowadzający do obrotu prekursory grupy I-R, IIA-R i IIB-R, są obowiązani niezwłocznie informować właściwy organ nadzoru , o którym mowa w art. 31 ust. 1 i 2, o transakcjach, które mogą budzić podejrzenie, że prekursory wytwarzane lub wprowadzane do obrotu mogą służyć nielegalnej produkcji środków odurzających lub substancji psychotropowych.”;

17) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego i celulozowo-papierniczego oraz nasiennictwa.”;

18) skreśla się użyty w art. 33 w ust. 4, w art. 34 w ust. 1 w pkt 2 oraz w art. 35 w ust. 1 w różnych przypadkach wyraz „gospodarczy”;

19) w art. 36 wyrazy „podmiot gospodarczy zajmujący się hodowlą roślin lub” zastępuje się wyrazami „podmiot zajmujący się hodowlą roślin i”;

20) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. Kto, wbrew przepisom ustawy, w celu niedozwolonego wytworzenia środka odurzającego lub substancji psychotropowej, wytwarza, przetwarza, przerabia, przywozi z zagranicy, wywozi za granicę, przewozi w tranzycie, nabywa, posiada lub przechowuje prekursory, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.”;

21) załączniki nr 1–3 do ustawy otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–3 do niniejszej ustawy.

Art. 2.
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473 i Nr 63, poz. 634) w art. 4 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory grupy IIA-R i IIB-R obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367).”

Art. 3.
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189 i Nr 123, poz. 1353) w art. 19a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami, prekursorami grupy I-R oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi,”.

Art. 4.
W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085 i Nr 123, poz. 1350) w art. 11 w ust. 1 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) przyjmowanie i gromadzenie danych dotyczących prekursorów grupy IIA-R, określonych w przepisach o przeciwdziałaniu narkomanii,”.

Art. 5.
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działające na podstawie zarządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia staje się Biurem w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 6.
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 8 lit. g) oraz lit. h) w części dotyczącej art. 23 ust. 13a, art. 1 pkt 15 lit. a) i b) w części dotyczącej art. 31 ust. 2 i 2a oraz art. 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Załącznik 1. [WYKAZ PREKURSORÓW]

Załączniki do ustawy z dnia 6 września 2001 r. (poz. 1367)

Załącznik nr 1

WYKAZ PREKURSORÓW

l. Prekursory grupy I-R

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

1

2

3

 

Efedryna

[R-(R*,S*)]- α -[1-(metyloamino)-etylo] benzenometanol

czyli (1R,2S)-2-metyloamino-1 -fenylo-propan-1-ol

ERGOMETRYNA

 

[8β)] -9,10-didehydro-N-(2-hydroksy-1 -metyloetylo)-6-metyloergolmo-8-karboksamid

ERGOTAMINA

 

(5'α)-12'-hydroksy -2'-metylo-5'-(fenylometylo)-ergotamano -3' ,6',18-trion

 

Fenyloaceton, BMK, P-2-P

1 -fenylo-2-propanon

FENYLOPROPANOLAMINA

Norefedryna

(R*,S*)- α -
(1-amionoetylo)benzenometanol

czyli (1RS,2RS)-2-amino-1-fenylopropan-1 -ol

 

Izosafrol

1,2-metylenodioksy-4-propenylobenzen

czyli 5-(1-propenylo)-1,3-benzodioksol

 

Kwas lizergowy

kwas 9,10-didehydroksy-6-metyloergolino-8 β-karboksylowy

 

Kwas acetyloantranilowy

kwas 2-acetamidobenzoesowy

 

3,4-Metylenodioksy-fenylopropan-2-on, PMK

(3,4-metylenodioksybenzylo)metyloketon

 

Piperonal, Heliotropina

(3,4-metylenodioksy)benzaldehyd

PSEUDOEFEDRYNA

d-Pseudoefedryna

[S-(R*, S*)]-α-[1-(metyloamino)-etylo] benzenometanol

czyli [1S, 2S]-(+)-2-(metyloamino)-1-fenylopropan-1-ol

 

Safrol

4-allilo-1,2-metylenodioksybenzen

czyli 5-(2-propenylo)-1,3-benzodioksol

oraz sole substancji należących do tej grupy, jeżeli istnienie takiej soli jest możliwe

 

2. Prekursory grupy IIA-R

 

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

1

2

3

 

Bezwodnik kwasu octowego

bezwodnik octowy

 

Eter etylowy

eter dietylowy

 

Kwas antranilowy

kwas 2-aminobenzoesowy

 

Kwas fenylooctowy

kwas benzenooctowy

 

Nitroetan

nitroetan

 

Piperydyna

heksahydropirydyna

oraz sole substancji należących do tej grupy, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

 

3. Prekursory grupy IIB-R

 

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

1

2

3

 

Aceton

2-propanon

 

Aldehyd benzoesowy

aldehyd benzoesowy

 

Butanon, metyloetyloke-ton
MEK

2-butanon

 

Kwas siarkowy

H2SO4

 

Kwas solny

HCl

 

Nadmanganian potasu

KMnO4

 

Toluen

metylobenzen

oraz sole substancji należących do tej grupy z wyjątkiem soli kwasu siarkowego i kwasu solnego, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

 

Załącznik 2. [WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

I. Środki odurzające grupy I-N

 

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

1

2

3

ACETORFINA

 

3-0-acetylo-6,7,8, 14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1 -metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina

 

Acetylo-α-metylofentanyl

N-(1-(α-metylofenetylo)-4 -piperydylo)acetanilid

ACETYLOMETADOL

 

3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

ALLILOPRODYNA

 

3-allilo-4-fenylo-1-metylo-4 -propionyloksypiperydyna

ALFAACETYLOMETADOL

 

α-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4, 4-difenyloheptan,czyli (3R, 6R)-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4, 4-difenyloheptan

ALFAMEPRODYNA

 

α-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4 -propionyloksypipe-rydyna,czyli cis-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4 -propionyloksypiperydyna

ALFAMETADOL

 

α -6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol czyli (3R, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

 

α-Metylofentanyl

N-[1-(α-metylofenetylo)-4 -piperydylo]propionanilid

 

α-Metylotiofentanyl

N-[1-[1-metylo-2-(2-tienylo)etylo]-4 -piperydylo]propionanilid

ALFAPRODYNA

 

α-4-fenylo-1, 3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-(ą)-4-fenylo-1, 3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna

ALFENTANYL

 

N-[1-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5 -okso-1H-tetrazol-1 -ilo) etylo]-4-(metoksymetylo)-4-piperydynylo]-N -fenylopropanamid

ANILERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-p-aminofenetylo-4-fenylo-4 -piperydynokarboksylowego

BENZETYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-(2-benzyloksyetylo)-4-fenylo-4 -piperydynokarboksylowego

BENZYLOMORFINA

 

3-benzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4, 5-α-epoksy-17-metylomorfinan-6α-ol

BETACETYLOMETADOL

 

β-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4, 4-difenyloheptan

 

β-Hydroksyfentanyl

N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-4 -piperydylo]propionanilid

 

β-Hydroksy-3-metylofentanyl

N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4 -piperydylo]-propionanilid

 

1

2

3

BETAMEPRODYNA

 

β-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4 -propionyloksypiperydyna

BETAMETADOL

 

β-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli (3S, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

BETAPRODYNA

 

β-4-fenylo-1, 3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna

BEZYTRAMID

 

1-(3-cyjano-3, 3-difenylopropylo)-4-(2-okso-3-propionylo-1 -benzimidazolinylo)piperydyna

DEZOMORFINA

 

dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan

DEKSTROMORAMID

Palfium

(+)-4-[3, 3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)-butylo] -morfolina, czyli (+)-1-(2, 2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna

DIAMPROMID

 

N-[2-(N-metylo-N -fenetyloamino)-propylo] propio-nanilid

DIETYLOTIAMBUTEN

 

3-dietyloamino-1,1 -di-(2' -tienylo)-1 -buten

DIFENOKSYNA

 

kwas 1 -(3-cyjano-3, 3-difenylopropylo)-4-fenylo-4 -piperydynokarboksylowy

DIHYDROETORFINA

 

7, 8-dihydro-7-α[-[1-(R)-hydroksy-1 -metylobutylo]-6, 14-endo-etanotetrahydrooripawina

DIHYDROMORFINA

 

4,5 α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol

DIMENOKSADOL

 

ester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu 1-etoksy-1,1-difenylooctowego

DIMEFEPTANOL

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

DIMETYLOTIAMBUTEN

 

3-dimetyloamino-1,1 -di(2' -tienylo)-1-buten

DIFENOKSYLAT

 

ester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3, 3-difenylopropylo)-4-fenylo-4 -piperydynokarboksylowego

DIPIPANON

 

4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon

DROTEBANOL

 

3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-6β, 14-diol

EKGONINA

 

kwas [1R-(egzo)]-3-hydroksy-8-metylo-8 -azabicyklo [3.2.1]oktano-2-karboksylowy

ETYLOMETYLOTIAMBU-TEN

 

3-etylometyloamino-1,1 -di-(2' -tienylo)-1 -buten

ETONITAZEN

 

1-(2-dietyloaminoetylo)-2-(p -etoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol

ETORFINA

 

6,7,8, 14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo -6,14-endo-etenooripawina

ETOKSERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-4-fenylo-4 -piperydynokarboksylowego

 

1

2

3

FENADOKSON

 

4,4-difenylo-6-morfolino-3-heptanon

FENAMPROMID

 

N-(1-metylo-2 -piperydynoetylo)propionanilid

FENAZOCYNA

 

2'-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6, 7-benzomorfan, czyli 3-fenetylo-1, 2, 3, 4,5,6-heksahydro-6,11 -dimetylo-2,6-metano-3-benzazocyn-8-ol

FENOMORFAN

 

3- hydroksy-17-fenetylomorfinan

FENOPERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-(3-fenylo-3-hydroksypropylo)-4-fenylo-4 -piperydynokarboksylowego

FENTANYL

 

1-fenetylo-4-(N -propionyloanilino)piperydyna, czyli N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid

FURETYDYNA

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2- tetrahydro-furfuryloksyetylo)-4 -piperydynokarboksylowego

HEROINA

 

diacetylomorfina, czyli 3,6α-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5 α-epoksy-17-metylomorfinan

HYDROKODON

 

dihydrokodeinon, czyli 4,5o;-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on

HYDROMORFINOL

 

14-hydroksy-7,8-dihydromorfina

HYDROMORFON

 

dihydromorfinon, czyli 4,5 α-epoksy-3-hydroksy-
17-metylomorfinan-6-on

HYDROKSYPETYDYNA

 

ester etylowy kwasu 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4 -piperydynokarboksylowego,

IZOMETADON

 

6-dimetyloamino-4, 4-difenylo-5-metylo-3-heksanon

KETOBEMIDON

Cliradon

4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4 -propionylopiperydyna

KODOKSYM

 

0-(karboksymetylo)oksym dihydrokodeinonu

KONOPI ZIELE I ŻYWICA oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi

 

 

KOKAINA

 

ester metylowy benzoiloekgoniny,

czyli ester metylowy kwasu [1R - [egzo, egzo)]-3-benzoiloksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2. 1]oktano-2-karboksylowego

KOKA LIŚCIE

 

 

KLONITAZEN

 

2-(p-chlorobenzylo)-1-(2 -dietyloaminoetylo)-5-nitro-benzimidazol

LEWOMETORFAN

 

(-)-3-metoksy-17-metylomorfinan

 

1

2

3

LEWOMORAMID

 

(-)-4-[2-metylo-4-okso-3, 3-difenylo-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina,

czyli(-)-1-(2, 2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo) pirolidyna

LEWOTENACYLOMORFAN

 

(-)-3-hydroksy-17-fenacylomorfinan

LEWORFANOL

 

(-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan

MAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY - produkty powstające w procesie otrzymywania alkaloidów ze słomy makowej, jeżeli produkty te są wprowadzone do obrotu

 

 

MAKOWEJ SŁOMY WYCIĄGI - inne niż koncentraty produkty otrzymywane ze słomy makowej przy jej ekstrakcji wodą lub jakimkolwiek innym rozpuszczalnikiem, a także inne produkty otrzymywane przez przerób mleczka makowego

 

 

METAZOCYNA

 

2'-hydroksy-2,5,9-trimetylo-6,7-benzomorfan

METADON

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon

METADONU PÓŁPRODUKT

 

4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan

METYLODEZORFINA

 

6-metylo-∆6-deoksymorfina

METYLODIHYDROMORFI-NA

 

6-metylodihydromorfina

 

3-Metylofentanyl

N-(1-fenetylo-3-metylo-4 -piperydylo)propionanilid (forma cis- i forma trans-)

 

3-Metylotiofentanyl

N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4 -piperydylo]propionanilid

METOPON

 

5-metylodihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-5,17-dimetylomorfinan-6-on

MIROFINA

 

mirystylobenzylomorfina,

czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-6α -mirystoiloksy-17-metylomorfinan

MORAMIDU PÓŁPRODUKT

 

kwas 1,1-difenylo-2-metylo-3-morfolinomasłowy

MORFERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-morfolinoetylo)-4 -piperydynokarboksylowego

MORFINA

 

7,8-didehydro-4, 5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α -diol

 

1

2

3

MORFINY METYLOBRO-MEK

oraz inne pochodne morfiny zawierające azot czwartorzędowy

 

 

MORFINY N-TLENEK

 

N-tlenek 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3, 6α-diolu

 

MPPP

propionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu

NIKOMORFINA

 

3,6-dinikotynoilomorfina

NORACYMETADOL

 

α-(+)-3-acetoksy-4, 4-difenylo-6-metyloaminoheptan

NORLEWORFANOL

 

(-)-3-hydroksymorfinan

NORMETADON

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heksanon

NORMORFINA

 

demetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksymorfinan-3, 6α-diol

NORPIPANON

 

4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heksanon

OPIUM I NALEWKA Z OPIUM

 

 

OKSYKODON

Eukodal

14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4, 5α-epoksy-14-hydroksy-3-metoksy-17-metylomorfinan -6-on

OKSYMORFON

 

14-hydroksydihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3, 14-dihydroksy-17-metylomorfinan-6-on

 

Para-fluorofentanyl

4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4 -piperydylo)propionanilid

 

PEPAP

octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu

PETYDYNA

Dolargan

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego

PETYDYNY PÓŁPRODUKT
A

 

4-cyjano-4-fenylo-1-metylopiperydyna

PETYDYNY PÓŁPRODUKT B

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-4-piperydyno-karboksylowego

PETYDYNY PÓŁPRODUKT C

 

kwas 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowy

PIMINODYNA

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(3-fenyloaminopropylo)-4 -piperydynokarboksylowego

PIRYTRAMID

 

amid kwasu 1-(3-cyjano-3, 3-difenylopropylo)-4-(1-piperydyno)-4 -piperydynokarboksylowego, czyli amid kwasu 1' -(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-
(1,4' -bipiperydyno)-4'-karboksylowego

PROHEPTAZYNA

 

4-fenylo-1, 3-dimetylo-4-propionyloksyazacykloheptan

 

1

2

3

PROPERYDYNA

 

ester izopropylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego

RACEMETORFAN

 

(ą)-3-metoksy-17-metylomorfinan

RACEMORAMID

 

(ą)-4-[3, 3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo) butylo]morfolina

RACEMORFAN

 

(ą)-3-hydroksy-17-metylomorfinan

REMIFENTANYL

 

ester metylowy kwasu 1-(2-metoksykarbonyloetylo)-4 -(fenylopropionyloamino)-piperydyno-4 -karboksylowego

SUFENTANIL

 

N-[4-(metoksymetylo)-1-[2-(2 -tienylo)etylo]-4-piperydylo] propionanilid

TEBAKON

 

acetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-6,7-didehydro-4, 5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan

TEBAINA

 

6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoksy-3, 6-dimetoksy-17-metylomorfinan

 

Tiofentanyl

N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4 -piperydylo]propionanilid

TRIMEPERYDYNA

 

4-fenylo-1,2, 5-trimetylo-4-propionyloksypiperydyna

TYLIDYNA

 

ester etylowy kwasu (+)-frans-2-(dimetyloamino)-1-fenylo-3 -cyklohekseno-1 -karboksylowego

oraz:

– izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,

– estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

– sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

 

2. Środki odurzające grupy II-N

 

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

1

2

3

ACETYLODIHYDROKODE-INA

 

6-acetylo-7,8-dihydrokodeina

KODEINA

 

3-0-metylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4, 5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6o;-ol

DEKSTROPROPOKSYFEN

 

(+)-1, 2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylo-2 -propionyloksybutan,czyli propionian (2S, 3R)-(+)-1, 2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylo-2-butanolu

DIHYDROKODEINA

 

7,8-dihydrokodeina

ETYLOMORFINA

Dionina

3-0-etylomorfina

FOLKODYNA

 

morfolinyloetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4, 5α-epoksy-17-metylo-3-(2-morfolinoetoksy)morfinan -6α-ol

NIKODYKODYNA

 

6-nikotynoilo-7,8-dihydrokodeina

NIKOKODYNA

 

6-nikotynoilokodeina

NORKODEINA

 

N-demetylokodeina

PROPIRAM

 

N-(1-metylo-2-piperydynoetylo)-N -(2-pirydylo) propionamid

oraz:

– izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że istnienie takich izomerów jest wyraźnie wyłączone,

– sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.

 

3. Środki odurzające grupy III-N

1. Preparaty zawierające oprócz innych składników kodeinę, której ilość nie przekracza 50 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 1,5 % w preparatach w formie niepodzielonej.

2. Preparaty zawierające oprócz innych składników:

– ACETYLODIHYDROKODEINĘ

– DIHYDROKODEINĘ

– ETYLOMORFINĘ

– NORKODEINĘ

– NIKODYKODYNĘ

– NIKOKODYNĘ

w których ilość środka odurzającego nie przekracza 100 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 2,5 % w preparatach w formie niepodzielonej.

3. Preparaty zawierające w jednej dawce najwyżej 2,5 mg difenoksylatu obliczonego w postaci zasady i nie mniej niż 0,025 mg siarczanu atropiny w jednej dawce.

4. Preparaty zawierające w jednej dawce nie więcej niż 0,5 mg difenoksyny oraz takie ilości winianu atropiny, które odpowiadają co najmniej 5 % dawki difenoksyny.

4. Środki odurzające grupy IV-N

 

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

1

2

3

ACETORFINAx)

 

3-0-acetylo-6,7,8, 14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1 -metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina

 

Acetylo-α-metylofentanyl

N-[1-(α-metylofenetylo)-4 -piperydylo]acetanilid

 

α-Metylofentanyl

N-[1-( α-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid

 

3-Metylotiofentanyl

N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4 -piperydylo]propionanilid

 

β-Hydroksyfentanyl

N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-4 -piperydylo]propionanilid

 

β-Hydroksy-3-metylofentanyl

N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4 -piperydylo]-propionanilid

DEZOMORFINA

 

dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan

ETORFINAx)

 

6,7,8, 14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6, 14-endo-etenooripawina

HEROINA

 

diacetylomorfina,

czyli 3,6α-diacetoksy-7,8-didehydro-4, 5α-epoksy-17-metylomorfinan

KETOBEMIDON

Cliradon

4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4 -propionylopiperydyna

KONOPI ZIELE I ŻYWICA oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi

 

 

 

3 -Metylofentanyl

N-(1-fenetylo-3-metylo-4 -piperydylo)propionanilid (forma cis- i forma trans-)

 

MPPP

propionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu

 

Para-fluorofentanyl

4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4 -piperydylo)propionanilid

 

PEPAP

octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu

 

Tiofentanyl

N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4 -piperydylo]propionanilid

oraz:
– izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,
– estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów
i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,
– sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów
 i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

x) może być stosowana w lecznictwie zwierząt

 

Załącznik 3. [WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH]

Załącznik nr 3

WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH

I. Substancje psychotropowe grupy I-P

 

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

1

2

3

BROLAMFETAMINA

DOB

2,5-dimetoksy-4-bromoamfetamina

 

DET

N,N-dietylotryptamina

 

DMA

(ą)-2, 5-dimetoksy-α-metylofenetyloamina,
czyli 2,5-dimetoksyamfetamina

 

DOET

(ą)-2, 5-dimetoksy-4-etylo-α-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksy-4-etyloamfetamina

 

DMHP

3-(1,2-dimetyloheptylo)-1-hydroksy-7,8,9, 10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b, d]piran

 

DMT

N,N-dimetylotryptamina

ETRYPTAMINA

 

3-(2-aminobutylo)indol

 

N-Etylo-MDA, MDEA

(ą)-N-etylo-α-metylo-3, 4-(metylenodioksy)-fenetyloamina

 

N-Hydroksy-MDA

(ą)-N-[α-metylo-3, 4-(metylenodioksy)fenetylo]hydroksylamina

 

Metkatynon

2-(metyloamino)-1-fenylopropan-1-on

 

4-Metyloaminoreks

(ą)-cis-2-amino-4-metylo-5-fenylo -2-oksazolina

 

4-MTA

α-metylo-4-metylotiofenetyloamina czyli
4-metylotioamfetamina

ETYCYKLIDYNA

PCE

N-etylo-1-fenylocykloheksyloamina

KATYNON

 

(-)-α (-aminopropiofenon

(+)-LIZERGID

LSD, LSD-25

dietyloamid kwasu 9, 10-didehydro-6-metyloergolino-8β -karboksylowego

 

MDMA

(ą)-3,4-metylenodioksy-N, α-dimetylofenetyloamina, czyli 3,4-metylenodioksymetamfetamina

 

MMDA

(ą)-5-metoksy-3,4-metylenodioksy- α-metylofenetyloamina, czyli 5-metoksy-3,4-metylenodioksyamfetamina

 

Meskalina

3,4,5-trimetoksyfenetyloamina

 

Paraheksyl

3-heksylo-1 -hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6, 9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran

 

PMA

4-metoksy-α-metylofenetyloamina,
czyli para-metoksyamfetamina

 

PMMA

4-metoksy-N, α-dimetylofenetyloamina, czyli
p-metoksymetamfetamina

 

Psylocyna

3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-hydroksyindol

PSYLOCYBINA

 

diwodorofosforan 3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-indolilu

ROLICYKLIDYNA

PHP, PCPY

1-(1-fenylocykloheksylo)pirolidyna

 

STP, DOM

2-amino-1-(2, 5-dimetoksy-4-metylofenylo)propan

TENAMFETAMINA

MDA

3,4-metylenodioksyamfetamina

TENOCYKLIDYNA

TCP

1-[1-(2-tienylo)cykloheksylo]piperydyna

 

TMA

(ą)-3,4, 5-trimetoksy-α-metylofenetyloamina, czyli 3,4,5-trimetoksyamfetamina

 

Tetrahydrokannabinole

następujące izomery i ich warianty stereochemiczne:

==> 7,8,9,10- tetrahydro-6,6, 9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b, d]piran-1-ol,

==> (9R,10aR)-8,9,10,10a- tetrahydro-6,6, 9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b, d]piran-1-ol,

==> (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a- tetrahydro-6,6, 9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b, d]piran-1 -ol,

 

 

==> (6aR,10aR)-6a,7,10, 10a-tetrahydro-6,6, 9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b, d]piran-1 -ol,

==> 6a,7,8,9- tetrahydro-6,6, 9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b, d]piran-1 -ol,

==> (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6, 6,9-trimetylo-3- pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

– oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe,

– stereoizomery substancji zamieszczonych w tej grupie, jeżeli istnienie takich stereoizomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że stereoizomery takie są wyraźnie wyłączone.

 

2. Substancje psychotropowe grupy II-P

 

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

1

2

3

 

2C-B

4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina

AMFETAMINA

Psychedryna

(ą)-2-amino-1-fenylopropan

DEKSAMFETAMINA

 

(+)-2-amino-1-fenylopropan

FENCYKLIDYNA

PCP

1-(1-fenylocykloheksylo)piperydyna

FENETYLINA

 

(ą)-3,7-dihydro-1, 3-dimetylo-7-[2-[(1-metylo-2-fenetylo)-amino]-etylo] -1H-puryno-2,6-dion

FENMETRAZYNA

 

2-fenylo-3-metylomorfolina

LEWAMFETAMINA

 

(-)-α-metylofenetyloamina

LEWOMETAMFETA-
MINA

 

(-)-1 -N,α-dimetylofenetyloamina

MEKLOKWALON

 

3-(o-chlorofenylo)-2-metylo-4(3H) -chinazolinon

METAKWALON

 

2-metylo-3-(o-tolilo)-4(3H) -chinazolinon

METAMFETAMINA

Metamfetamina racemiczna

(+)-2-metyloamino-1 -fenylopropan
(ą)-2-metyloamino-1 -fenylopropan

METYLOFENIDAT

Rytalina

ester metylowy kwasu α-fenylo-(2-piperydyno)-octowego

PENTAZOCYNA

Fortral

(2R*, 6R*, 11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-8-hydroksy-6, 11-dimetylo-3-(3-metylo-2-butenylo)-2, 6-metano-3-benzazocyna

SEKOBARBITAL

 

kwas 5-allilo-5-( 1-metylobutylo)barbiturowy

 

∆-9-Tetrahydrokannabi-
nol i jego warianty stereochemiczne

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6, 6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b, d]piran-1 -ol

ZIPEPROL

 

α-( α-metoksybenzylo-4-β-metoksyfenylo)-1 -piperazynoetanol

oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe

 

3. Substancje psychotropowe grupy III-P

 

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

1

2

3

AMOBARBITAL

Amytal

kwas 5-etylo-5-izopentylobarbiturowy

BUPRENORFINA

 

21 -cyklopropylo-7-α- [(S)-1 -hydroksy-1,2,2-trimetylopropylo]-6, 14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydrooripawina

BUTALBITAL

 

kwas 5-allilo-5-izobutylobarbiturowy

CYKLOBARBITAL

 

kwas 5-(1 -cykloheksen-1 -ylo)-5-etylobarbiturowy

FLUNITRAZEPAM

 

5-(o-fluorofenylo)-1, 3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-on

GLUTETIMID

Glimid

3-etylo-3-fenylo-2,6-dioksopiperydyna

KATYNA

 

(+)-treo-2-amino-1 -hydroksy-1 -fenylopropan

PENTOBARBITAL

Nembutal

kwas 5-etylo-5-(1 -metylobutylo)-barbiturowy

oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe

 

4. Substancje psychotropowe grupy IV-P

 

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

1

2

3

ALLOBARBITAL

 

kwas 5,5-diallilobarbiturowy

ALPRAZOLAM

 

8-chloro-6-fenylo-1 -metylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepina

AMFEPRAMON

Dietylopropion

2-dietyloamino-1 -fenylo-1 -propanon

AMINOREKS

 

2-amino-5 -fenylo-2-oksazolina

BROMAZEPAM

 

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pirydylo)-2H-1, 4-benzodiazepin-2-on

BROTIZOLAM

 

2-bromo-4-(o-chlorofenylo)-9-metylo -6H-tieno
[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a] [1,4]diazepina

BARBITAL

Veronalum

kwas 5,5-dietylobarbiturowy

BENZFETAMINA

 

N-benzylo-N- α-dimetylofenetyloamina

BUTOBARBITAL

 

kwas 5-butylo-5-etylobarbiturowy

CHLORDIAZEPOKSYD

Elenium

4-tlenek-7-chloro-5-fenylo-2-(metyloamino) -3H-1,4-benzodiazepiny

DELORAZEPAM

 

7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1, 3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

DIAZEPAM

Relanium

7-chloro-5-fenylo-1, 3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

ESTAZOLAM

 

8-chloro-6-fenylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1, 4] benzodiazepina

ETCHLORWYNOL

 

1 -chloro-3-etylo-1 -penten-4-in-3-ol

ETYLAMFETAMINA

 

(ą)-N-etylo-α -metylofenetyloamina,
czyli N-etyloamfetamina

ETYNAMAT

 

ester 1-etynylocykloheksylowy kwasu karbaminowego

FENDIMETRAZYNA

 

(+)-3,4-dimetylo-2-fenylomorfolina

FENKAMFAMINA

 

(ą)-N-etylo-3-fenylobicyklo[2.2.1 ]heptano-2-amina

FENOBARBITAL

Luminalum

kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy

FENPROPOREKS

 

(ą)-3-[(α -metylofenetylo)amino]propionitryl

FENTERMINA

 

α, α -dimetylofenetyloamina

FLUDIAZEPAM

 

7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-1 -metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

FLURAZEPAM

 

7-chloro-1-[2-(dietyloamino)etylo]-5-(o -fluorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-on

 

 

GHB

HALAZEPAM

 

7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2,2. 2-trifluoroetylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

HALOKSAZOLAM

 

10-bromo-11b-(o-fluorofenylo)-2,3,7,11 b-tetrahydrooksazolo[3,2-d][1, 4]-benzodiazepin-6(5H)-on

KAMAZEPAM

 

dimetylokarbaminian 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1 -metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-onu

KETAZOLAM

 

11-chloro-12b-fenylo-8,12b-dihydro-2, 8-dimetylo-4H-[1,3]-oksazyno-[3,2-d] [1,4]benzodiazepino-4,7(6H)-dion

KLOBAZAM

 

7-chloro-5-fenylo-1 -metyle-1H-1,5-benzodiazepino-2,4(3H, 5H)-dion

KLONAZEPAM

Rivotril

5-(o-chlorofenylo)-1, 3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

KLORAZEPAT

 

kwas 7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-2-okso-1H-1, 4-benzodiazepino-3-karboksylowy

KLOKSAZOLAM

 

10-chloro-11b-(o-chlorofenylo)-2,3,7, 11b-tetrahydro-oksazolo-[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

 

1

2

3

KLOTIAZEPAM

 

5-(o-chlorofenylo)-7-etylo-1,3-dihydro-1 -metylo-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on

LEFETAMINA

SPA

(-)-1 -dimetyloamino-1,2-difenyloetan, czyli (-)-N,N-dimetylo-1,2-difenyloetyloamina

LOFLAZEPINIAN ETYLOWY

 

ester etylowy kwasu 7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-2, 3-dihydro-2-okso-1H-1, 4-benzodiazepino-3-karboksylowego

LOPRAZOLAM

 

6-(o-chlorofenylo)-2, 4-dihydro-2-[(4-metylo-1 -piperazynylo)metyleno]-8-nitro-1H-imidazo[1, 2-a][1,4] benzodiazepin-1-on

LORAZEPAM

 

7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1, 3-dihydro-3-hydroksy-2H-1, 4-benzodiazepin-2-on

LORMETAZEPAM

 

7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1, 3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1, 4-benzodiazepin-2-on

MAZINDOL

 

5-(p-chlorofenylo)-2, 5-dihydro-3R-imidazo[2,1-a]-izoindol-5-ol

MEDAZEPAM

Rudotel

7-chloro-5-fenylo-2, 3-dihydro-1-metylo-1H-1,4-benzodiazepina

MEFENOREKS

 

(ą)-N-(3-chloropropylo)-α(-metylofenetyloamina

MEPROBAMAT

 

2,2-di(karbamoiloksymetylo)pentan, czyli dikarbaminian 2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu

METYLOFENOBARBITAL

Prominalum

Kwas 5-etylo-5-fenylo-N-metylobarbiturowy

METYPRYLON

 

3,3-dietylo-5-metylo-2,4-piperydynodion

MEZOKARB

 

3-(α-metylofenylo)-N -fenylokarbamoilo)-sydnonimina

MIDAZOLAM

 

8-chloro-6-(o-fluorofenylo)-1-metylo -4H-imidazo[1,5-a] [ 1 ,4]benzodiazepina

NIMETAZEPAM

 

5-fenylo-1,3-dihydro-1 -metylo-7-nitro-2H-1 ,4-benzodiazepin-2-on

NITRAZEPAM

 

5-renylo-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-on

NORDAZEPAM

 

7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-on

OKSAZEPAM

 

7-chloro-5-fenylo-1, 3-dihydro-3-hydroksy-2H-1, 4-benzodiazepin-2-on

OKSAZOLAM

 

10-chloro-11b-fenylo-2,3,7, 11b-tetrahydro-2-metylooksazolo[3,2-d][1, 4]benzodiazepin-6(5H)-on

PEMOLINA

 

2-amino-5-fenylo-2-oksazolin-4-on, czyli 5-fenylo-2-imino-4-oksazolidynon

PINAZEPAM

 

7-chloro-5-fenylo-1, 3-dihydro-1-(2-propionylo)-2H-1, 4-benzodiazepin-2-on

PIPRADROL

 

1,1 -difenylo-1-(2-piperydylo)metanol

PIROWALERON

 

(ą) -1 -(4-metylofenylo)-2-(1-pirolidynylo)-1-pentanon

PRAZEPAM

 

7-chloro-1-(cyklopropylometylo)-5-fenylo-1, 3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

SEKBUTABARBITAL

 

kwas 5 -sec-butylo-5-etylobarbiturowy

TEMAZEPAM

Signopam

7-chloro-5-fenylo-l ,3-dihydro-3-hydroksy-1 -metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

TETRAZEPAM

 

7-chloro-5-(cykloheksen-1-ylo)-1,3-dihydro-1 -metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

TRIAZOLAM

 

8-chloro-6-(o-chlorofenylo)-1-metylo -4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina

WINYLBITAL

 

kwas 5-(1-metylobutylo)-5-winylobarbiturowy

ZOLPIDEM

 

N,N,6-trimetylo-2-(4-metylofenylo)-imidazo[1, 2-α]pirydyno-3-acetamid

oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe

 

[1] Ustawa wchodzi w życie 14 listopada 2001 r., z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 8 lit. g) oraz lit. h) w części dotyczącej art. 23 ust. 13a, art. 1 pkt 15 lit. a) i b) w części dotyczącej art. 31 ust. 2 i 2a oraz art. 2 i 4, które wchodzą w życie 1 stycznia 2002 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA