Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 154 poz. 1791

USTAWA

z dnia 17 grudnia 2001 r.

o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o funduszu alimentacyjnym]
W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 90, poz. 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) w ust. 2 po wyrazach „z zastrzeżeniem ust. 6” dodaje się wyrazy „i 7”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. W okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 612 zł.

8. Dochód, o którym mowa w ust. 7, oznacza dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 oraz z 2001 r. Nr 122, poz. 1349 i Nr 128, poz. 1405) pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób w rodzinie.”

2) w art. 4a:

a) w ust. 2:

– w pkt 1 wyraz „oświadczenia” zastępuje się wyrazem „zaświadczenia”,

– w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) oświadczenia o liczbie osób w rodzinie.”,

b) w ust. 3 wyrazy „wzór oświadczenia o dochodach rodziny” zastępuje się wyrazami „wzór oświadczenia o liczbie osób w rodzinie”.

Art. 2. [Ustawa o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych]
W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 oraz z 2001 r. Nr 122, poz. 1349 i Nr 128, poz. 1405) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 1 po wyrazach „ust. 4” dodaje się wyrazy „oraz ust. 8–10”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8–11 w brzmieniu:

„8. W okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 548 zł.

9. W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób wychowujących dzieci uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego, w okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r., zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 612 zł.

10. Na użytek ustawy przyjmuje się, że miesięczny dochód z 2 ha przeliczeniowych za rok 2001 jest równy 548 zł.

11. Dochód, o którym mowa w ust. 8 i 9, oznacza dochód określony w art. 3 pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób w rodzinie.”

2) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zasiłek rodzinny przysługuje na osobę wymienioną w art. 4 ust. 3 bez względu na wiek, gdy jest ona niepełnosprawna w stopniu znacznym, jak również w przypadku gdy jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego na dziecko.”

3) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasiłek rodzinny przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w wysokości:

1) 41,20 złotych miesięcznie na małżonka oraz na pierwsze i drugie dziecko,

2) 51,00 złotych miesięcznie na trzecie dziecko,

3) 63,70 złotych na każde kolejne dziecko.”

4) w art. 14:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) dziecku w wieku do lat 16 w przypadku uznania dziecka za niepełnosprawne,

2) osobie w wieku powyżej lat 16, jeżeli jest niepełnosprawna w stopniu znacznym, jak również w przypadku gdy jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego na dziecko,

3) osobie, która ukończyła 75 lat życia.”,

b) skreśla się ust. 4 i 5;

5) w art. 14a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie karnym lub poprawczym.”

6) w art. 15b:

a) w ust. 1 po wyrazach „w art. 2 ust. 1” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 4”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. zasiłek wychowawczy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 548 zł.

5 Dochód, o którym mowa w ust. 4, oznacza dochód określony w art. 3 pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób w rodzinie.”

7) w art. 15c ust. 1–2a otrzymują brzmienie:

„1. Zasiłek wychowawczy przysługuje w wysokości 308,80 zł miesięcznie.

2. Osobie uprawnionej, samotnie wychowującej dziecko, zasiłek wychowawczy przysługuje w kwocie 491,00 zł miesięcznie.

2a. Osobie wychowującej trzecie i każde następne dziecko zasiłek wychowawczy przysługuje w kwocie 491,00 zł miesięcznie.”

8) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawnienia do zasiłku rodzinnego i wychowawczego ustala się na podstawie:

1) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych:

a) osoby ubiegającej się o zasiłek,

b) członków rodziny osoby wymienionej w lit. a),

2) innych zaświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochody z tej działalności przyjmuje się w kwocie zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe obowiązującej na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Dochody te nie wymagają potwierdzenia zaświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.”,

c) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , wzory oświadczeń o dochodach rodziny, wzory innych oświadczeń”

9) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. Uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na podstawie jednego z następujących dokumentów:

1) orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności,

2) dokumentu stwierdzającego wiek – dla osób, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 3.”

10) w art. 19 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym – należy przez to rozumieć również całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”

11) w art. 24a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie powzięcia wątpliwości przez organ uprawniony do wydania decyzji może on wezwać osobę, której przyznano zasiłek, do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub udokumentowania dochodów.”

Art. 3. [Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa]
W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 53, poz. 633 oraz z 2001 r. Nr 99, poz. 1075) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 skreśla się pkt 4;

2) w art. 11:

a) w ust. 1 wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1a i2”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 2, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku.”

3) skreśla się rozdział 5;

4) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:

1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.”

5) w art. 64 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, wypłacają zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych bieżąco po stwierdzeniu uprawnień.”

6) w art. 67 skreśla się ust. 2.

Art. 4. [Zasiłek pielęgnacyjny]
Osobom uprawnionym do zasiłku pielęgnacyjnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zasiłek ten przysługuje na zasadach dotychczasowych do czasu utraty ważności dokumentu, na podstawie którego zasiłek pielęgnacyjny był przyznany i wypłacany.
Art. 5. [Zasiłki chorobowe i opiekuńcze]
Zasiłki chorobowe i opiekuńcze, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wypłaca się w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.
Art. 6. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem art. 3 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 2002 r., oraz art. 3 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 31 stycznia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Dziennik Ustaw