REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1859

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, a w szczególności przypadki i sposoby pobierania odcisków linii papilarnych, przeprowadzania wywiadu daktyloskopijnego oraz wykonywania zdjęć sygnalitycznych, a także reguły ich przechowywania i wykorzystywania.
§ 2.
Odciski linii papilarnych pobiera się, gromadzi i wykorzystuje w celach wykrywczych i identyfikacyjnych.
§ 3.
1. Pobierania odcisków linii papilarnych dokonuje się za pomocą kart daktyloskopijnych:

1) do celów identyfikacyjnych na karcie daktyloskopijnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) do celów wykrywczych na karcie daktyloskopijnej stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Sporządzenie karty daktyloskopijnej polega na:

1) pobraniu czytelnych odcisków linii papilarnych palców,

2) pobraniu czytelnych odcisków linii papilarnych dłoni na podpisanym przez daktyloskopowanego arkuszu papieru koloru białego formatu A-4,

3) wypełnieniu rubryk karty zgodnie z przeznaczeniem, przy czym imiona i nazwiska należy wpisywać literami drukowanymi.

3. Na potrzeby ekspertyzy kryminalistycznej można również pobrać odciski linii papilarnych z innych części ciała.

4. Pobierający odciski linii papilarnych sporządza do celów wykrywczych i identyfikacyjnych dwa egzemplarze karty daktyloskopijnej dla podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość.

5. Odciski linii papilarnych pobiera żołnierz jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej prowadzącej postępowanie przygotowawcze.

§ 4.
1. W celu ustalenia tożsamości osoby przeprowadza się wywiad daktyloskopijny.

2. Wywiad, o którym mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu, czy odciski linii papilarnych osób, których tożsamość wymaga ustalenia, odpowiadają odciskom linii papilarnych znajdujących się w rejestrze komputerowym lub zbiorze kart daktyloskopijnych Centralnej Registratury Daktyloskopijnej prowadzonej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, zwanej dalej „Registraturą”.

§ 5.
1. Przeprowadzenie wywiadu daktyloskopijnego polega na przesłaniu do Registratury drogą pocztową, za pomocą technicznych środków przekazu albo osobistym dostarczeniu:

1) oryginału karty daktyloskopijnej z odciskami linii papilarnych osoby, której tożsamość jest ustalana bądź weryfikowana,

2) śladów linii papilarnych, ujawnionych na miejscu przestępstwa, celem porównania ze zbiorem odcisków linii papilarnych zawartym w rejestrze komputerowym Registratury.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, oznacza się hasłem „WYWIAD”.

§ 6.
1. Oryginały kart daktyloskopijnych oraz zabezpieczone ślady linii papilarnych dostarczone do Registratury, po uzyskaniu wywiadu daktyloskopijnego, są zwracane do jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej zlecającej przeprowadzenie wywiadu.

2. Kopie kart daktyloskopijnych są niszczone po upływie trzech miesięcy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 7.
1. Karty daktyloskopijne osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość gromadzi się:

1) egzemplarz pierwszy – w aktach postępowania przygotowawczego, w ramach którego zaistniał obowiązek pobrania odcisków linii papilarnych,

2) egzemplarz drugi – w zbiorach Registratury.

2. Karty daktyloskopijne sporządzone do celów wykrywczych nie podlegają rejestracji w zbiorze kart daktyloskopijnych. Karty te przechowuje się wyłącznie w aktach sprawy, w ramach której pobrano odciski linii papilarnych.

§ 8.
1. Do Registratury przesyła się karty daktyloskopijne:

1) podejrzanego o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego – niezwłocznie po zakończeniu postępowania przygotowawczego i skierowaniu sprawy z aktem oskarżenia do sądu,

2) osoby o nieustalonej tożsamości lub usiłującej ukryć swoją tożsamość – w toku prowadzonego postępowania.

2. Obowiązek przesłania karty daktyloskopijnej do Registratury spoczywa na komendancie oddziału Żandarmerii Wojskowej, który nadzorował postępowanie przygotowawcze.

3. W przypadku ustalenia rzeczywistych danych osoby daktyloskopowanej, usiłującej ukryć swoją tożsamość, której kartę daktyloskopijną przesłano do Registratury, komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej jest obowiązany powiadomić o tym Registraturę.

§ 9.
1. Zdjęcie sygnalityczne osoby obejmuje ujęcie twarzy z profilu i z przodu.

2. Na zdjęciach ukazujących profil uwidocznia się ucho.

3. Jeżeli fotografowana osoba posiada na ciele widoczne znaki szczególne, w szczególności tatuaże, blizny, deformacje, utrwala się je na osobnych zdjęciach.

§ 10.
Zdjęcia sygnalityczne oraz karty albumowe wykonują technicy kryminalistyki Żandarmerii Wojskowej.
§ 11.
Sposób wykonywania zdjęć sygnalitycznych określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 12.
1. Zdjęcia sygnalityczne gromadzą wszystkie jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej, dla których wykonano kartę albumową, w formie albumów fotograficznych oraz na elektronicznych nośnikach informatycznych.

2. Karty albumowe zawierają – na pierwszej stronie – zdjęcia sygnalityczne oraz nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej prowadzącej postępowanie przygotowawcze i numer sprawy, a na odwrocie – podstawowe dane pozwalające zidentyfikować osobę. Wzór karty stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Zdjęcia sygnalityczne można wykorzystywać także do sporządzania tablic poglądowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.

§ 13.
1. Karty albumowe ze zdjęciami sygnalitycznymi podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość ewidencjonuje się, gromadzi i przechowuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Negatywy służące do wykonania zdjęć sygnalitycznych przechowuje się w oddziałach Żandarmerii Wojskowej właściwych ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego, w formie ewidencjonowanych zbiorów.

§ 14.
Albumy fotograficzne lub poszczególne karty albumowe można okazywać:

1) osobie przesłuchiwanej w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, na zasadach określonych w art. 173 Kodeksu postępowania karnego,

2) innym osobom w czasie poszukiwań żołnierzy ukrywających się lub zaginionych, a także w celu ustalenia tożsamości osoby.

§ 15.
1. Kartę albumową zawierającą dane osobowe, zdjęcie sygnalityczne oraz negatywy filmów niszczy się komisyjnie:

1) po zatarciu skazania,

2) po ustaleniu tożsamości osoby.

§ 16.
1. Dane osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość gromadzą wszystkie jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej w rejestrach spraw karnych i w wyodrębnionych zbiorach, zwanych dalej „bazą danych”.

2. Bazy danych, o których mowa w ust. 1, obejmują następujące informacje:

1) sygnaturę akt, pod którą zarejestrowane zostało postępowanie przygotowawcze,

2) nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej prowadzącej postępowanie przygotowawcze,

3) datę i miejsce popełnienia przestępstwa,

4) opis popełnionego przestępstwa i kwalifikację prawną czynu,

5) dane personalne:

a) nazwisko i imiona,

b) imiona rodziców,

c) imię i nazwisko poprzednie,

d) datę i miejsce urodzenia,

e) pseudonim,

f) adres zamieszkania lub zameldowania,

g) narodowość i obywatelstwo,

h) numer ewidencyjny PESEL,

i) cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, datę wystawienia, organ wystawiający dokument, numer i serię dokumentu,

j) numer identyfikacji podatkowej NIP,

k) numer identyfikacyjny REGON.

§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
 z dnia 27 grudnia 2001 r. (poz. 1859)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3. [INSTRUKCJAw sprawie szczegółowych zasad i warunków technicznych wykonywania zdjęć sygnalitycznych]

Załącznik nr 3

INSTRUKCJA
w sprawie szczegółowych zasad i warunków technicznych wykonywania zdjęć sygnalitycznych

§ 1. 1. Zdjęcie sygnalityczne obejmuje wizerunek twarzy z profilu i z przodu w skali 1 : 8.

2. Na zdjęciach należy utrwalić prawy profil oraz twarz z przodu. W sytuacji gdy lewy profil jest bardziej charakterystyczny od prawego, należy wykonać zdjęcie tego profilu i z przodu (en face).

3. Na zdjęciach ukazujących profil uwidocznia się ucho.

4. Jeżeli fotografowana osoba posiada na ciele widoczne znaki szczególne, w szczególności tatuaże, blizny, znamiona, deformacje, znaki te należy utrwalić na osobnych zdjęciach.

§ 2. 1. Wykonując fotografię sygnalityczną, stosuje się oświetlenie takie, aby uzyskany obraz był najbardziej zbliżony do rzeczywistego wyglądu osoby fotografowanej.

2. Do oświetlenia twarzy stosuje się oświetlenie dwustronne. Jeden z reflektorów umieszcza się – w sytuacji fotografowania prawego profilu – z prawej strony aparatu fotograficznego na wysokości 210–250 cm, pod kątem 35°, natomiast drugi reflektor o mniejszej sile światła – po lewej stronie aparatu na wysokości twarzy fotografowanego.

3. W przypadku fotografowania lewego profilu, reflektory ustawia się odwrotnie.

4. W szczególnych sytuacjach, uniemożliwiających zastosowanie zalecanego oświetlenia żarowego, należy wykorzystywać inne źródła światła, które zapewnią uzyskanie obrazu możliwie najbardziej zbliżonego do rzeczywistego wyglądu osoby fotografowanej.

5. Zdjęcia sygnalityczne wykonuje się na jednolitym, jasnym tle. Na twarzy i tle nie mogą występować cienie deformujące i zaciemniające zdjęcia.

§ 3. 1. Do wykonywania zdjęć twarzy wykorzystuje się specjalne krzesła obrotowe. W przypadku braku takiego krzesła, zdjęcia sygnalityczne twarzy mogą być wykonywane na zwykłych krzesłach lub przy ustawieniu osoby w pozycji stojącej.

2. Na zdjęciu z profilu wraz z osobą utrwala się tabliczkę informacyjną zawierającą następujące dane:

1) nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, dla której wykonano zdjęcie,

2) kolejny numer ewidencyjny zdjęcia i rok jego wykonania,

3) cyfry będące odpowiednikami wzrostu i koloru włosów.

3. Pierwsza cyfra na tabliczce oznacza wzrost, druga – kolor włosów.

4. Tabela przedstawia oznaczenia będące odpowiednikami wzrostu i koloru włosów osoby fotografowanej.

WZROST

CYFRA

KOLOR WŁOSÓW

CYFRA

do 150 cm

1

rudy

1

151–155 cm

2

blond

2

156–160 cm

3

szatyn

3

161–165 cm

4

brunet

4

166–170 cm

5

siwy

5

171–175 cm

6

szpakowaty

6

176–180 cm

7

 

 

181–185 cm

8

 

 

ponad 185 cm

9

 

 

 

§ 4. 1. Przed wykonaniem zdjęcia sygnalitycznego osoba fotografowana powinna być uczesana i ogolona, jeżeli nie nosi zarostu na stałe.

2. Osoba poddana pomiarowi wzrostu występuje bez obuwia.

§ 5. 1. Do zdjęć sygnalitycznych mogą być wykorzystane aparaty fotograficzne dużych i średnich formatów oraz aparaty małoobrazkowe, wyposażone w obiektywy ostrorysujące. Ogniskowa obiektywów nie powinna być krótsza od podwójnej i dłuższa od poczwórnej długości formatu negatywu.

2. Podczas fotografowania twarzy aparat fotograficzny ustawia się na wysokości oczu, a w czasie fotografowania całej sylwetki – na wysokości piersi. Oś optyczną obiektywu ustawia się prostopadle do pozycji fotografowanej osoby.

3. Ostrość reguluje się podczas fotografowania osoby z profilu, na kąt oka z zachowaniem niezbędnej głębi ostrości.

§ 6. 1. Do wykonywania fotografii sygnalitycznej stosuje się materiały negatywowe wszechbarwoczułe, o ogólnej czułości 18–22 DIN. Materiały te wywołuje się w wywołaczach drobnoziarnistych.

2. Odbitki fotograficzne w dwóch pozach wykonuje się w formacie 5x8 cm. Poszczególne pozy na zdjęciu, w zależności od tego, który z profilów jest fotografowany, należy ująć w następującej kolejności:

1) prawy profil twarzy i en face;

2) en face i lewy profil twarzy.

3. Zdjęcia sygnalityczne można wykonywać z wykorzystaniem materiałów barwnych. Sposób oświetlenia oraz obróbka fotochemiczna użytych materiałów powinny odzwierciedlać rzeczywisty wygląd osoby fotografowanej. Temperatura barwowa światła powinna być zbliżona do światła dziennego.

4. Odbitki zdjęć sygnalitycznych i znaków szczególnych nakleja się na kartę albumową, której wzór stanowi załącznik nr 4.

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-12-31
  • Data wejścia w życie: 2002-01-01
  • Data obowiązywania: 2002-01-01
  • Dokument traci ważność: 2020-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA