REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1866

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106. poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Projekt zagospodarowania złoża sporządza się dla istniejącego lub projektowanego obszaru górniczego, w którym będzie prowadzona eksploatacja złoża, lub wydzielonej jego części, przewidzianej do zagospodarowania w okresie ważności koncesji.

2. Projekt zagospodarowania złoża powinien przedstawiać optymalny wariant wykorzystania zasobów złoża, z uwzględnieniem geologicznych warunków jego występowania, wymagań w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego, technicznych możliwości oraz ekonomicznych uwarunkowań wydobywania kopaliny.

3. W projekcie zagospodarowania złoża należy określić:

1) zasoby przemysłowe będące zasobami bilansowymi, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również zasobami pozabilansowymi złoża lub wydzielonej jego części przewidzianej do zagospodarowania, które mogą być przedmiotem eksploatacji uzasadnionej technicznie i ekonomicznie przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach prawa, w tym dotyczących wymagań ochrony środowiska,

2) zasoby nieprzemysłowe będące częścią zasobów bilansowych złoża niezaliczoną do zasobów przemysłowych w obszarze przewidzianym do zagospodarowania, których eksploatacja może stać się uzasadniona w wyniku zmian technicznych, ekonomicznych lub zmian w przepisach prawa, w tym dotyczących wymagań ochrony środowiska,

3) straty w zasobach będące częścią zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych przewidzianą do pozostawienia w złożu, która na skutek zamierzonego sposobu eksploatacji nie da się wyeksploatować w przewidywalnej przyszłości, w sposób uzasadniony technicznie i ekonomicznie.

4. Udostępnienie i wydobywanie zasobów złoża należy zaprojektować w sposób umożliwiający zagospodarowanie w przyszłości części złoża nieobjętej zagospodarowaniem i zagospodarowanie zasobów złóż występujących w jego sąsiedztwie.

5. Projekt zagospodarowania złoża powinien przedstawiać sposób postępowania z odpadami powstałymi w związku z wydobywaniem kopaliny.

§ 2.
1. Projekt zagospodarowania złoża kopaliny sporządza się w formie opisowej, graficznej i tabelarycznej.

2. Cześć opisowa projektu zagospodarowania złoża powinna zawierać:

1) informacje o położeniu i granicach udokumentowanego złoża, wraz z charakterystyką uwarunkowań geograficznych, prawnych i ochrony środowiska wpływających na ograniczenie możliwości eksploatacji złoża lub jego części i na lokalizację obiektów zakładu górniczego, określenie lokalizacji obiektów zakładu górniczego ograniczających możliwość eksploatacji,

2) określenie granic projektowanego obszaru i terenu górniczego, uzasadnienie granic zamierzonej eksploatacji, projektowane granice filarów ochronnych wraz z określeniem warunków ich ewentualnej eksploatacji, określenie miejsca i sposobu udostępnienia złoża, przedstawienie sposobu i miejsca składowania nadkładu, składowania odpadów górniczych i przeróbczych,

3) przedstawienie proponowanych systemów eksploatacji kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, z uwzględnieniem warunków geologiczno-górniczych, w szczególności hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich wraz z określeniem spodziewanych dopływów wody, sposobów odwadniania i jakości odpompowywanej wody,

4) przedstawienie zagrożeń mogących wpłynąć na bezpieczeństwo eksploatacji i ochronę zasobów oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, z uwzględnieniem w zależności od potrzeb warunków gazowych i geotermalnych,

5) określenie przewidywanej wielkości wydobycia kopalin, zamierzonego sposobu wykorzystania kopaliny głównej, kopalin towarzyszących oraz odpadów górniczych i przeróbczych, przedstawienie proponowanej lub zastosowanej technologii ich przeróbki, analizę możliwości i kierunków zbytu kopaliny głównej, kopalin towarzyszących i produktów ich przeróbki,

6) przedstawienie stanu środowiska i sposobu jego ochrony przed ujemnymi, bezpośrednimi i pośrednimi skutkami eksploatacji i przeróbki kopaliny, przedstawienie sposobu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, sposobu korzystania z wód kopalnianych, a w szczególności postępowania z wodami nienadającymi się do wykorzystania i wodami skażonymi,

7) określenie warunków wtłaczania wód do górotworu, jeżeli w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża projektuje się wtłaczanie do górotworu wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego lub wykorzystanych solanek, wód leczniczych oraz termalnych,

8) określenie kryteriów klasyfikacji zasobów do przemysłowych lub nieprzemysłowych przy istniejących uwarunkowaniach technicznych i ekonomicznych, określenie sposobu ustalania i wielkości zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych wraz ze wskazaniem zakresu możliwych ich zmian,

9) określenie rodzaju i wielkości przewidywanych strat w zasobach przemysłowych oraz wskaźnika wykorzystania zasobów przemysłowych złoża wraz z uzasadnieniem,

10) określenie szczegółowych zasad, sposobu i zakresu ochrony zasobów nieprzemysłowych oraz warunków ich przeklasyfikowania do zasobów przemysłowych lub strat,

11) określenie sposobu likwidacji zakładu górniczego oraz przewidywanego sposobu rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej,

12) charakterystykę warunków ekonomicznych prowadzenia eksploatacji i wykorzystania złoża, a w przypadku gdy czynniki te decydują o klasyfikacji zasobów do przemysłowych i nieprzemysłowych – przedstawienie szczegółowej analizy ekonomicznej.

3. Część graficzna projektu zagospodarowania złoża powinna zawierać:

1) mapę (mapy) sytuacyjno-wysokościową lub mapy wyrobisk górniczych (podziemnych, odkrywkowych i otworowych) z zaznaczeniem granic złoża, granic projektowanego obszaru i terenu górniczego, granic nieruchomości gruntowych, do których przysługuje wnioskodawcy tytuł prawny, obiektów chronionych i granic proponowanych filarów ochronnych, proponowanego miejsca lub miejsc udostępnienia złoża, a dla złóż eksploatowanych wyrobisk udostępniających i eksploatacyjnych oraz obszarów złoża wyeksploatowanego, proponowanego miejsca lub miejsc składowania nadkładu oraz odpadów górniczych i przeróbczych,

2) mapę (mapy) sytuacyjno-wysokościową powierzchni z oznaczeniem przewidywanych zmian powstałych na skutek eksploatacji, oznaczeniem stref i wielkości przewidywanych deformacji terenu, jego przydatności do zabudowy i zagospodarowania,

3) mapy ilustrujące klasyfikację zasobów do przemysłowych, nieprzemysłowych i strat,

4) przekroje geologiczno-górnicze zawierające oznaczenie zasobów przemysłowych, nieprzemysłowych i strat oraz dla złóż eksploatowanych odkrywkowo – profil projektowanego wyrobiska górniczego,

5) mapy ilustrujące zamierzenia w zakresie korzystania ze środowiska, jego przekształceń i ochrony oraz inne mapy w zależności od potrzeb.

4. Część tabelaryczna projektu zagospodarowania złoża powinna zawierać tabele obliczenia zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych oraz projektowanych strat według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego sporządzenie tego projektu oraz tabelę zbiorczą wyników obliczeń.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-12-31
  • Data wejścia w życie: 2002-01-01
  • Data obowiązywania: 2002-01-01
  • Dokument traci ważność: 2003-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA