| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 lutego 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

Na podstawie art. 48, 54 i 60 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Ilekroć w dziale drugim rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest mowa o organie nadzoru, należy wpisać – w oparciu o akt prawny określający organizację danego podmiotu – organ wskazany jako organ nadzoru bądź organ tego podmiotu, który wykonuje czynności (funkcje) wewnętrzne nadzorcze, kontrolne, choćby posiadał inną nazwę.

6. Jako siedzibę przedsiębiorcy – osoby fizycznej w rejestrze należy rozumieć miejsce jego zamieszkania, chyba że wskazał inne miejsce, z którego zarządza działalnością swoich przedsiębiorstw.”;

2) w § 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Sąd bada merytoryczną zgodność przedmiotu działalności zawartego w umowie lub statucie z przedmiotem działalności zgłoszonym we wniosku o wpis. Opis słowny przedmiotu działalności podmiotu wskazany we wniosku nie musi pokrywać się z opisem przedmiotu w Polskiej Klasyfikacji Działalności.”;

3) w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku późniejszej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców podmiotu zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, do rejestru przedsiębiorców wpisywane są aktualne dane z właściwego rejestru.

4. W przypadku uchylenia wpisu obejmującego wykreślenie z rejestru przedsiębiorców przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 36 pkt 13 ustawy, w rejestrze przedsiębiorców ujawnia się aktualne dane tego podmiotu.”;

4) w § 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, w dziale pierwszym w rubryce szóstej dla spółki powstałej w wyniku przekształcenia nie wypełnia się podrubryki pierwszej.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, w dziale pierwszym w rubryce szóstej pole drugie powinno zawierać wskazanie przyczyny przekształcenia, z zaznaczeniem, czy wpis nastąpił na podstawie art. 26 § 4 albo art. 551 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz wskazanie wszystkich wspólników przekształcanej spółki cywilnej wraz z podaniem nazwy, pod którą wykonują działalność gospodarczą, i numerów, pod którymi wpisani są w Krajowym Rejestrze Sądowym albo innych rejestrach lub ewidencjach.”;

5) w § 19 wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 5 przed wyrazami „datę złożenia wniosku o wpis” dodaje się wyrazy „dla wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych”,

b) w pkt 6:

– lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, co obejmuje rejestrację w rejestrze przedsiębiorców, rejestrację w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lub w rejestrze przedsiębiorców i w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej,”

– lit. f) i g) otrzymują brzmienie:

„f) zmiana danych w rejestrze, w miarę potrzeby określona jako:

– sprostowanie wpisu,

– uzupełnienie wpisu,

– wpis dokonany w wyniku rozpoznania środków zaskarżania,

– wpis z urzędu na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 24 ust. 3 i 4 ustawy,

g) uchylenie wpisu wykreślającego podmiot,”

– skreśla się lit. h)–j);

6) w § 20 po wyrazach „z chwilą ich wydania” dodaje się wyrazy „oraz dla wpisów, o których mowa w art. 20 ust. 2a ustawy,”

7) w § 42 w pkt 8 w lit. e) skreśla się wyrazy „przed zarejestrowaniem”;

8) w § 50 w pkt 8 w ppkt 2 w lit. f) skreśla się wyrazy „przed zarejestrowaniem”;

9) § 64 otrzymuje brzmienie:

„§ 64. W dziale drugim rejestru przedsiębiorców dla spółdzielni wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej – organ uprawniony do reprezentacji podmiotu:

a) w polu pierwszym – nazwę organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielni – «zarząd»,

b) w polu drugim – sposób reprezentacji spółdzielni,

c) w pod rubryce pierwszej – dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielni:

– w polu pierwszym – nazwisko,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL,

– w polu czwartym – funkcję w organie reprezentującym,

– w polu piątym – informację, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach,

– w polu szóstym – datę, do jakiej została zawieszona,

2) w rubryce drugiej – organy nadzoru:

a) w polu pierwszym – nazwę organu nadzoru spółdzielni,

b) w podrubryce pierwszej – dane osób wchodzących w skład organu nadzoru:

– w polu pierwszym – nazwisko,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL.”;

10) § 65 otrzymuje brzmienie:

„§ 65. W przypadku gdy w rubryce drugiej lub podrubryce pierwszej rubryki pierwszej lub drugiej zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

11) w § 74 w ust. 2 skreśla się wyrazy „i w rubryce 2”;

12) w § 105 w pkt 3 w lit. c) wyrazy „w polu drugim” zastępuje się wyrazami „w polu trzecim”;

13) w § 108 w pkt 4 w lit. d) wyrazy „funkcję w oddziale” zastępuje się wyrazami „funkcję w głównym oddziale zagranicznego zakładu ubezpieczeń”;

14) w § 116:

a) w pkt 7 skreśla się wyrazy „ , osób lub innych podmiotów zakładających organizację albo fundatorów”,

b) skreśla się pkt 8,

c) w pkt 9 wyrazy „w rubryce dziewiątej” zastępuje się wyrazami„w rubryce ósmej”;

15) w § 125 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) w rubryce drugiej – organy nadzoru:

a) w polu pierwszym – nazwę organu nadzoru,

b) w podrubryce pierwszej – dane osób wchodzących w skład organu nadzoru:

– w polu pierwszym – nazwisko,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL.”;

16) po § 125 dodaje się § 1251 w brzmieniu:

„§ 1251. W przypadku gdy w rubryce drugiej lub podrubryce pierwszej rubryki drugiej zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

17) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) tablica znaków pisarskich otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) skreśla się pkt 7;

18) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: B. Piwnik

Załącznik 1. [TABLICA ZNAKÓW PISARSKICH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 5 lutego 2002 r. (poz. 165)

Załącznik nr 1

TABLICA ZNAKÓW PISARSKICH

~

`

!

@

#

$

%

 

&

*

(

)

 

-

+

+

{

}

[

]

׀

\

:

;

′′

 '

< 

> 

,

.

?

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ą

 

Ć

 

Ę

*

...

§

 

 

 

Ł

 

Ń

Ó

 

 

 

Ś

 

 

 

 

 

Ź

Ż

 

Załącznik 2. [RODZAJE PODMIOTÓW WPISYWANYCH DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH l ZAWODOWYCH, FUNDACJI l PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ]

Załącznik nr 2

RODZAJE PODMIOTÓW WPISYWANYCH DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH l ZAWODOWYCH, FUNDACJI l PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

1) stowarzyszenia, co obejmuje także ich jednostki terenowe posiadające osobowość prawną,

2) związki stowarzyszeń,

3) fundacje,

4) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

5) kolumny transportu sanitarnego,

6) kółka rolnicze,

7) rolnicze zrzeszenia branżowe,

8) związki rolników, kółek i organizacji rolniczych,

9) związki rolniczych zrzeszeń branżowych,

10) związki zawodowe rolników indywidualnych,

11) cechy rzemieślnicze,

12) izby rzemieślnicze,

13) Związek Rzemiosła Polskiego,

14) zrzeszenia handlu i usług,

15) zrzeszenia transportu,

16) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług,

17) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu,

18) inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),

19) izby gospodarcze, co obejmuje także Krajową Izbę Gospodarczą,

20) związki zawodowe, co obejmuje także ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,

21) ogólnokrajowe związki międzybranżowe,

22) ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe,

23) związki pracodawców,

24) federacje i konfederacje związków pracodawców,

25) stowarzyszenia kultury fizycznej,

26) związki sportowe,

27) polskie związki sportowe,

28) stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym,

29) inne organizacje społeczne i zawodowe, co obejmuje podmioty, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »