| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 lutego 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317) w załączniku do rozporządzenia „Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)" wprowadza się następujące zmiany:

A. W „Spisie treści" w „Części III otrzymuje brzmienie:

„Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego";

B. W części l „Objaśnienia wstępne":

1) część „Pojęcie środków trwałych" otrzymuje brzmienie:

„Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Zalicza się do nich w szczególności:

– nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego,

– maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

– ulepszenia w obcych środkach trwałych,

– inwentarz żywy.",

2) w części „Podział rodzajowy i zasady klasyfikacji środków trwałych":

a) w drugim akapicie po czwartym tiret dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Ulepszenia w obcych środkach trwałych są klasyfikowane w odpowiednich grupach (od 0 do 9), w zależności od środka trwałego, którego dotyczą.",

b) w trzecim akapicie nazwa grupy 1 otrzymuje brzmienie:

„Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego";

C. W części II „Podział klasyfikacyjny środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje":

1) nazwa grupy 1 otrzymuje brzmienie:

„Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego",

2) nazwa podgrupy 12 otrzymuje brzmienie:

„Lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego",

3) nazwa rodzaju 121 otrzymuje brzmienie:

„Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego",

4) nazwa rodzaju 122 otrzymuje brzmienie:

„Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego",

5) w nazwie rodzaju 210 wyrazy „dalekiego zasięgu" zastępuje się wyrazem „przesyłowe",

6) nazwa rodzaju 221 otrzymuje brzmienie:

„Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych";

D. W części III „Szczegółowy podział środków trwałych":

1) w grupie 0 – „Grunty" w części „Uwagi szczegółowe" na końcu pierwszego zdania po wyrazach „oraz pozostałe tereny" dodaje się przecinek i wyrazy „w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy",

2) w grupie 1:

a) nazwa grupy 1 otrzymuje brzmienie:

„Grupa 1 – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego"

b) w części „Uwagi szczegółowe":

– pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Grupa 1 «Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego» obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.",

– czwarty akapit otrzymuje brzmienie:

„Samodzielnymi środkami trwałymi w ramach grupy 1 są:

– budynek posadowiony na stałym fundamencie wraz z przynależnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi,

– lokal, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.",

– w piątym akapicie wyraz „głównie" zastępuje się wyrazem „główne”,

c) w tabeli'

– nazwa grupy 1 otrzymuje brzmienie:

„Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego",

– w podgrupie 10:

– w rodzaju 103:

– w kolumnie „Wyszczególnienie" w opisie „Rodzaj ten obejmuje:" po szóstym tiret na końcu dodaje się przecinek i siódme tiret w brzmieniu:

„– apteki.",

– w kolumnie „Powiązania z: KRŚT'91" po symbolu „129" dodaje się symbol „151x" oraz symbol „152x",

– w rodzaju 106 w kolumnie „Powiązania z: KRŚT'91" symbol „151" zastępuje się symbolem „151x" i symbol „152" zastępuje się symbolem „152x",

– w rodzaju 107 w kolumnie „Wyszczególnienie'':

– w opisie „Rodzaj ten obejmuje:" po dwunastym tiret kropkę zastępuje się przecinkiem" dodaje się trzynaste tiret w brzmieniu'

„– budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych.",

– w opisie „Rodzaj nie obejmuje:" w czwartym tiret wyrazy „– rodzaj 291." zastępuje się wyrazami „– rodzaj 290.",

– w rodzaju 108 w kolumnie „Wyszczególnienie" w ostatnim zdaniu wyrazy „– rodzaj 291." zastępuje się wyrazami „– rodzaj 290.",

– w rodzaju 109:

– w kolumnie „Wyszczególnienie" w opisie „Rodzaj nie obejmuje:" po piątym tiret na końcu dodaje się przecinek i szóste tiret w brzmieniu:

„– budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych – rodzaj 110.",

– w kolumnie „Powiązania z: KRŚT'91" skreśla się symbol „197",

– w podgrupie 12:

– nazwa podgrupy otrzymuje brzmienie:

„Lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego",

– w rodzaju 121:

– nazwa rodzaju otrzymuje brzmienie:

„Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego",

– w kolumnie „Wyszczególnienie" w opisie na końcu zdania po wyrazach „np. pomieszczenia biurowe" dodaje się wyrazy „oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego",

– w rodzaju 122:

– nazwa rodzaju otrzymuje brzmienie:

„Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego",

– w kolumnie „Wyszczególnienie" w opisie na końcu zdania po wyrazach „potrzeb mieszkaniowych" dodaje się wyrazy „oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego",

3) w grupie 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

a) w podgrupie 20:

– w kolumnie „Powiązania z: KRŚT'91" w rodzaju 201 przed symbolem „209x" dodaje się symbol „204x" i skreśla się symbol „50x",

– w rodzaju 202:

– w kolumnie „Wyszczególnienie":

– pod wyrazami „Zakłady chemiczne":

– dodaje się wyrazy „Rodzaj obejmuje:"

– w opisie „Rodzaj obejmuje:" po drugim tiret kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się trzecie tiret w brzmieniu:

„– wieże ekstrakcyjne.",

– w kolumnie „Powiązania z: KRŚT'91" dodaje się symbol „50x",

b) w podgrupie 21:

– w rodzaju 210:

– w nazwie rodzaju wyrazy „dalekiego zasięgu" zastępuje się wyrazem „przesyłowe",

– w kolumnie „Wyszczególnienie" opis „Rodzaj obejmuje:" otrzymuje brzmienie:

„Rodzaj obejmuje:

– rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu ropy naftowej, innych produktów pochodzących z rafinacji ropy naftowej, gazu lub innych produktów chemicznych oraz stacje pomp,

– rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu wody i ścieków oraz stacje pomp, stacje filtrów lub ujęć wody,

– linie telekomunikacyjne (nadziemne, podziemne lub podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje przekaźnikowe, radary, maszty, wieże i słupy telekomunikacyjne oraz infrastrukturę radiokomunikacyjną,

– linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne oraz słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze.",

– w rodzaju 211:

– w kolumnie „Wyszczególnienie" w opisie „Rodzaj obejmuje:" po piątym tiret na końcu dodaje się przecinek i szóste tiret w brzmieniu:

„– sieci elektrotrakcji trolejbusowej.",

– w kolumnie „Powiązania z: KRŚT'91":

– przed symbolem „222x" dodaje się symbol „197",

– po symbolu „238x" dodaje się symbol „248x",

c) w podgrupie 22 w rodzaju 221:

– nazwa rodzaju otrzymuje brzmienie:

„Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych",

– w kolumnie „Wyszczególnienie":

– opis „Rodzaj obejmuje:" otrzymuje brzmienie:

„Rodzaj obejmuje:

– Drogi szynowe kolejowe, bocznice; budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego: stacje, stacje postojowe, stacje rozrządowe itp.; urządzenia i instalacje do sterowania ruchem kolejowym: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe itp.

– Drogi szynowe na obszarach miejskich: metro, sieć miejska (linie tramwajowe) – w tym na wydzielonej trasie; drogi kolei napowietrznych i podwieszanych; budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu: stacje, stacje postojowe, zajezdnie itp.; urządzenia i instalacje do sterowania ruchem: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, bezpieczeństwa, przeciwpożarowe itp.",

– w opisie „Rodzaj nie obejmuje:" po drugim tiret na końcu dodaje się przecinek i trzecie tiret w brzmieniu:

„– sieci elektrotrakcji trolejbusowej – rodzą j 211.",

– w kolumnie „Powiązania z: KRŚT'91" symbol „248" zastępuje się symbolem „248x",

d) w podgrupie 29 w rodzaju 290 w kolumnie „Powiązania z: KRŚT'91" po symbolu „28" dodaje się symbol „641x",

4) w grupie 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w podgrupie 42 w rodzaju 421 w kolumnie „Wyszczególnienie" po wyrazach „Prasy do metali i tworzyw sztucznych" dodaje się opis w brzmieniu:

„Rodzaj obejmuje między innymi: prasy mechaniczne i hydrauliczne do metali i tworzyw ogólnego zastosowania oraz prasy specjalne do obróbki plastycznej metali, a w szczególności prasy do tłoczenia blach grubych (na gorąco), prasy kuźnicze do tłoczenia kęsisk, prasy do tłoczenia metali i tworzyw, wykrawania i skrawania odkuwek, prasy ciągowe oraz do celów specjalnych, jak np. kielichowanie rur i zaciskanie opasek na resorach, prasy do tworzyw, formy do produkcji aluminiowych profili okiennych.",

5) w grupie 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

a) w podgrupie 50:

– w rodzaju 503 w kolumnie „Wyszczególnienie" po wyrazach „Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych" dodaje się opis w brzmieniu:

„Rodzaj 503 obejmuje: prasy hydrauliczne do tworzyw sztucznych, wytłaczarki ślimakowe z oprzyrządowaniem, wtryskarki, maszyny powlekające i nasycające, żelatyniarki, maszyny do formowania próżniowego, zgrzewarki do mas plastycznych, ucierarki jedno- i trójwalcowe, zwijarki rur bakelitowych, formy wtryskowe oraz inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych.

Nie należy zaliczać do rodzaju 503 aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, ujętych w podgrupach 46 i 47.",

– w rodzaju 504 w kolumnie „Wyszczególnienie" po wyrazach „Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego" dodaje się opis w brzmieniu:

„Rodzaj 504 obejmuje: walcówki i mieszarki zamknięte, kalandry i wytłaczarki, kotły do wulkanizacji i regeneracji, prasy wulkanizacyjne i autoklawy, wulkanizatorki specjalne, maszyny konfekcyjne, krajarki, formy do formowania gumy, maszyny pomocnicze oraz inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego.",

b) w podgrupie 51 w rodzaju 516 w kolumnie „Wyszczególnienie" po wyrazach „Maszyny i urządzenia odlewnicze" dodaje się opis w brzmieniu:

„Rodzaj 516 obejmuje specjalne maszyny i urządzenia przemysłu odlewniczego do przygotowywania materiałów wsadowych, przeróbki materiałów formierskich i rdzeniarskich oraz maszyny i urządzenia formowania, odlewania odśrodkowego, grawitacyjnego i pod ciśnieniem, formy odlewnicze, maszyny do wybijania i czyszczenia odlewów, jak również urządzenia odlewnicze cieplne i urządzenia do zalewania form odlewniczych.",

6) w grupie 6 – Urządzenia techniczne:

a) w podgrupie 61:

– w rodzaju 610 w kolumnie „Wyszczególnienie" w opisie po zdaniu „W skład obiektu wchodzą również połączenia kablowe między zespołami prądotwórczymi lub przetwórczymi a rozdzielniami." dodaje się opis w brzmieniu:

„Urządzenia sprężarkowe wraz z silnikami napędowymi i przewodami zasilającymi stanowią element wyposażenia rozdzielni, które zasilają. Natomiast urządzenia sprężarkowe obsługujące kilka rozdzielni zaliczyć należy do składu rozdzielni o najwyższym napięciu. W przypadku istnienia nastawni lub wyodrębnionych urządzeń nastawczych – połączenia urządzeń sterowniczych, zabezpieczających, pomiarowych i sygnalizacyjnych między rozdzielniami a nastawniami zalicza się do obiektu nastawni.",

– w rodzaju 611 w kolumnie „Wyszczególnienie" na końcu opisu dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Nie należy zaliczać do rodzaju 611 elementów wymienionych w rodzaju 610",

– w rodzaju 612 w kolumnie „Wyszczególnienie" na końcu opisu dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Nie należy zaliczać do rodzaju 612 elementów wymienionych w rodzaju 610.",

– w rodzaju 613 w kolumnie „Wyszczególnienie" w opisie:

– w trzecim zdaniu na końcu wyrazy „(rodzaj 260)" zastępuje się wyrazami „(rodzaj 210)",

– na końcu opisu dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Nie należy zaliczać do rodzaju 613 elementów wymienionych w rodzaju 610.",

b) w podgrupie 64 w rodzaju 641 w kolumnie „Powiązania z: KRŚT'91" symbol „641" zastępuje się symbolem „641x",

c) w podgrupie 65 w rodzaju 653 w kolumnie „Powiązania z: PKWiU" po symbolu „29.23.12" dodaje się symbol „29.72.13",

d) w podgrupie 66 w rodzaju 669 w kolumnie „Powiązania z: PKWiU" po symbolu „29x," dodaje się symbol „30.01.13".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »