| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 lutego 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316) w załączniku do rozporządzenia „Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)" wprowadza się następujące zmiany:

A. W części III. „Podział obiektów budowlanych na grupy" w kolumnie „Wyszczególnienie" w sekcji 2:

1) w dziale 21 nazwa grupy 212 otrzymuje brzmienie:

„Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych",

2) w dziale 22 w nazwie grupy 221 wyrazy „dalekiego zasięgu" zastępuje się wyrazem „przesyłowe";

B. W części IV. „Schemat klasyfikacji z objaśnieniami":

1) w sekcji 1:

a) w dziale 11 w grupie 113 w klasie 1130 „Budynki zbiorowego zamieszkania":

– w kolumnie „Wyszczególnienie" w opisie „Klasa obejmuje:" w drugim tiret po wyrazie „koszar" dodaje się przecinek i wyrazy „zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych",

– w kolumnie „Powiąz. KOB":

– symbol „128" zastępuje się symbolem „128x",

– symbol „157" zastępuje się symbolem 157x",

b) w dziale 12:

– w grupie 123 w klasie 1230 „Budynki handlowo-usługowe":

– w kolumnie „Wyszczególnienie" w opisie „Klasa obejmuje:" po wyrazach „stacje obsługi" dodaje się przecinek i wyraz „apteki",

– w kolumnie „Powiąz. KOB" przed symbolem „266x" dodaje się symbol 159x,"

– w grupie 126:

– w klasie 1261 „Ogólnodostępne obiekty kulturalne" w kolumnie „Wyszczególnienie" w opisie „Klasa obejmuje:" po czwartym tiret dodaje się średnik i piąte tiret w brzmieniu:

„– Budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych",

– w klasie 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" w kolumnie „Powiąz. KOB":

– po symbolu „156" dodaje się symbol „157x",

– symbol „159" zastępuje się symbolem „159x",

– w grupie 127 w klasie 1274 „Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niewymienione":

– w kolumnie „Wyszczególnienie" w opisie „Klasa nie obejmuje:" w czwartym tiret po wyrazie „koszar" dodaje się przecinek i wyrazy „zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych",

– w kolumnie „Powiąz. KOB" przed symbolem „178" dodaje się symbol „128x",

2) w sekcji 2:

a) w dziale 21:

– w grupie 211 w klasie 2112 „Ulice i drogi pozostałe" w kolumnie „Powiąz. KOB" skreśla się symbol „743",

– w grupie 212:

– w kolumnie „Wyszczególnienie" nazwa grupy otrzymuje brzmienie:

„Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych",

– klasy 2121 i 2122 otrzymują brzmienie:

 

Symbol PKOB

Wyszczególnienie

Powiąz. KOB

Sekcja

Dział

Grupa

Klasa

 

 

 

2121

Drogi szynowe kolejowe

 

 

 

 

 

Klasa obejmuje:

381x

 

 

 

 

– Drogi szynowe kolejowe, bocznice,

511x,

 

 

 

 

– Budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego: stacje, stacje postojowe, stacje rozrządowe itp.,

513x,

514x

 

 

 

 

– Urządzenia i instalacje do sterowania ruchem kolejowym: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe itp.

515x,

519x,

 

 

 

 

 

581x

 

 

 

 

Klasa nie obejmuje:

731x,

 

 

 

 

– Budynków dworców kolejowych (1241)

732x, 733x,

 

 

 

 

– Mostów kolejowych (2141)

734x

 

 

 

 

– Tuneli kolejowych (2142)

735x,

 

 

 

 

– Dróg szynowych na obszarach miejskich, dróg kolei napowietrznych lub podwieszanych (2122)

739x

 

 

 

2122

Drogi szynowe na obszarach miejskich, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych

 

 

 

 

 

 

381x, 511x

 

 

 

 

Klasa obejmuje:

512, 513x,

 

 

 

 

– Drogi szynowe na obszarach miejskich:

514x, 515x,

 

 

 

 

– metro

517, 519x,

 

 

 

 

– sieć miejska (linie tramwajowe), w tym na wydzielonej trasie,

581x, 731x,

 

 

 

 

– Drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych,

732x, 733x,

 

 

 

 

– Budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu: stacje, stacje postojowe, zajezdnie itp.,

734x, 735x,

739x,741,

 

 

 

 

– Urządzenia i instalacje do sterowania ruchem:

742, 744,

 

 

 

 

teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, bezpieczeństwa, przeciwpożarowe itp.

749x

 

 

 

 

Klasa nie obejmuje:

 

 

 

 

 

– Dróg szynowych kolejowych (2121)

 

 

b) w dziale 22:

– w grupie 221:

– w kolumnie „Wyszczególnienie" w nazwie grupy wyrazy „dalekiego zasięgu" zastępuje się wyrazem „przesyłowe",

– klasy 2211–2214 otrzymują brzmienie:

 

Symbol PKOB

Wyszczególnienie

Powiąz. KOB

Sekcja

Dział

Grupa

Klasa

 

 

 

2211

Rurociągi przesyłowe do transportu ropy naftowej i gazu

551

 

 

 

 

Klasa obejmuje:

552

 

 

 

 

– Rurociągi przesyłowe naziemne, podziemne lub podwodne do transportu produktów naftowych i gazu,

556

558

 

 

 

 

– Rurociągi przesyłowe naziemne, podziemne lub podwodne do transportu produktów chemicznych i innych produktów,

559x

565x

 

 

 

 

– Stacje pomp.

566x

 

 

 

 

Klasa nie obejmuje:

 

 

 

 

 

– Wodociągów (2212, 2222)

 

 

 

 

 

– Sieci gazowych rozdzielczych na terenach miejskich (2221)

 

 

 

 

 

– Terminali ropy i ropopochodnych (2303)

 

 

 

 

2212

Rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków

323

 

 

 

 

Klasa obejmuje.:

554

 

 

 

 

– Rurociągi przesyłowe naziemne, podziemne i podwodne do transportu wody i ścieków,

559x
565x

 

 

 

 

– Stacje pomp,

566x

 

 

 

 

– Stacje filtrów lub ujęć wody.

 

 

 

 

 

Klasa nie obejmuje:

 

 

 

 

 

– Kanałów irygacyjnych i akweduktów (2153)

 

 

 

 

 

– Rurociągów sieci rozdzielczych wody (2222)

 

 

 

 

2213

Linie telekomunikacyjne przesyłowe

559x, 563x

 

 

 

 

Klasa obejmuje:

565x,566x,

 

 

 

 

– Linie telekomunikacyjne (nadziemne, podziemne lub podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje przekaźnikowe, radary, maszty, wieże i słupy telekomunikacyjne, infrastrukturę radiokomunikacyjną.

582x

583x, 761,

764x, 769x,

771, 774x,

779x

 

 

 

 

Klasa nie obejmuje:

 

 

 

 

 

– Linii elektroenergetycznych przesyłowych (2214)

 

 

 

 

 

– Sieci telekomunikacji na terenach miejskich (2224)

 

 

 

 

2214

Linie elektroenergetyczne przesyłowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa obejmuje:

559x

563x

 

 

 

 

– Linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne,

565x

566x

 

 

 

 

– Słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze

711

719x

 

 

 

 

Klasa nie obejmuje:

721

 

 

 

 

– Instalacji oświetleniowych dróg i ulic (2111, 2112)

724x

 

 

 

 

– Linii elektroenergetycznych rozdzielczych łącznie z urządzeniami pomocniczymi (2224)

729x

 

C. W części V. „Klucz powiązań KOB – PKOB":

1) kod „KOB 128 PKOB 1130" zastępuje się kodem „KOB 128 PKOB 1130+1274",

2) kod „KOB 157 PKOB 1130" zastępuje się kodem „KOB 157 PKOB 1130+1264",

3) kod „KOB 159 PKOB 1264" zastępuje się kodem „KOB 159 PKOB 1230+1264",

4) kod „KOB 743 PKOB 2112+2224" zastępuje się kodem „KOB 734 PKOB 2224".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »