| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 4 marca 2002 r.

w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. N r 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przełożonymi właściwymi do zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, są:

1) Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do:

a) komendantów oddziałów Straży Granicznej,

b) komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej,

c) funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej i w Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,

d) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji,

e) innych funkcjonariuszy, dla których w myśl odrębnych przepisów jest przełożonym właściwym w sprawach osobowych,

2) komendant oddziału Straży Granicznej i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej w stosunku do:

a) funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległych im oddziałach lub ośrodkach szkolenia,

b) funkcjonariuszy pozostających w ich dyspozycji,

c) innych funkcjonariuszy, dla których w myśl odrębnych przepisów są przełożonymi właściwymi w sprawach osobowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej może zawiesić w czynnościach służbowych również funkcjonariuszy innych niż wymienieni w ust. 1 pkt 1.

3. Przedłużenia okresu zawieszenia w czynnościach służbowych dokonuje przełożony właściwy do zawieszenia w czynnościach służbowych. Jeżeli zawieszenie w czynnościach służbowych nastąpiło w trybie ust. 2, przedłużenia okresu zawieszenia dokonuje Komendant Główny Straży Granicznej.

4. Do zawieszania w czynnościach służbowych Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz przedłużania okresu tego zawieszenia uprawniony jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 2.
1. Zawieszenie w czynnościach służbowych oraz przedłużenie okresu zawieszenia w czynnościach służbowych następuje w formie decyzji administracyjnej.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) oznaczenie przełożonego podejmującego decyzję,

2) datę wydania,

3) stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe funkcjonariusza, którego decyzja dotyczy,

4) powołanie podstawy prawnej,

5) wskazanie okresu, na który następuje zawieszenie lub przedłużenie okresu zawieszenia,

6) uzasadnienie faktyczne i prawne,

7) pouczenie o przysługującym środku odwoławczym,

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska przełożonego.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu funkcjonariuszowi, a kopie decyzji włącza się do jego akt osobowych.

§ 3.
1. Od decyzji, o której mowa w § 2 ust. 1, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do:

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli decyzję wydał Komendant Główny Straży Granicznej,

2) Komendanta Głównego Straży Granicznej, jeżeli decyzję wydał przełożony, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych lub przedłużeniu okresu zawieszenia za pośrednictwem przełożonego, który wydał decyzję.

3. Rozpatrzenie odwołania następuje w formie decyzji, która powinna być podjęta w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania i akt sprawy.

§ 4.
1. Zawieszenie w czynnościach służbowych ustaje:

1) po upływie terminu określonego w decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych, jeżeli zawieszenia nie przedłużono do czasu ukończenia postępowania karnego,

2) w przypadku prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego.

2. Zawieszenie w czynnościach służbowych uchyla się w przypadku ustania:

1) przesłanek wskazujących na celowość zawieszenia, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,

2) przyczyn, które były podstawą przedłużenia okresu zawieszenia.

3. Uchylenie zawieszenia w czynnościach służbowych następuje w formie decyzji.

4. Decyzję, o której mowa w ust. 3, wydaje przełożony właściwy do zawieszenia w czynnościach służbowych, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Decyzję o uchyleniu zawieszenia w czynnościach służbowych Komendanta Głównego Straży Granicznej wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

6. Jeżeli decyzja o zawieszeniu w czynnościach służbowych została podjęta w trybie § 2 ust. 2, decyzję o uchyleniu tego zawieszenia podejmuje Komendant Główny Straży Granicznej.

7. Do decyzji, o których mowa w ust. 4–6, przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5.
W sprawach, w których na mocy przepisów dotychczasowych Komendant Główny Straży Granicznej podjął decyzję o przedłużeniu okresu zawieszenia w czynnościach służbowych do czasu ukończenia postępowania karnego, przepis § 4 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
§ 6.
W zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 31 marca 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »