| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ

w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,

sporządzony w Montrealu dnia 6 października 1980 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 6 października 1980 r. został sporządzony w Montrealu Protokół w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym w następującym brzmieniu:

Przekład:

PROTOKÓŁ

w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzony w Montrealu dnia 6 października 1980 r.

Zgromadzenie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

na Dwudziestej Trzeciej sesji w Montrealu w dniu 6 października 1980 r.,

uwzględniając Rezolucje A21-22 i A22-28 dotyczące dzierżawy, najmu, leasingu, czarteru i zamiany statków powietrznych w operacjach międzynarodowych,

uwzględniając projekt zmiany do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, przygotowany przez Komitet Prawny na 23 Sesji,

uwzględniając, że powszechnym życzeniem Umawiających się Państw jest zapewnienie przekazania niektórych funkcji i powinności z Państwa rejestracji do Państwa przewoźnika lotniczego eksploatującego statek powietrzny w przypadku dzierżawy, najmu, leasingu, czarteru lub zamiany, lub innych podobnych porozumień w odniesieniu do takich statków powietrznych,

uznając za konieczną zmianę Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., dla wyżej wymienionego celu:

1. Zatwierdza, zgodnie z postanowieniami artykułu 94 ustęp a) wyżej wymienionej konwencji, następującą proponowaną zmianę do tej konwencji:

po artykule 83 dodaje się nowy artykuł 83bis w brzmieniu:

„Artykuł 83 bis

Przekazanie niektórych funkcji i powinności

(a) Bez względu na postanowienia artykułów 12, 30, 31 i 32 ustęp a), gdy statek powietrzny zarejestrowany w Umawiającym się Państwie jest użytkowany stosownie do umowy dzierżawy, najmu, leasingu, czarteru lub zamiany statku powietrznego lub jakiegokolwiek podobnego porozumienia przez przewoźnika lotniczego, który ma swoje główne miejsce działalności lub jeśli nie ma takiego miejsca działalności, miejsce stałego pobytu w innym Umawiającym się Państwie, Państwo rejestracji może, na podstawie umowy z takim innym państwem, przekazać temu państwu część funkcji i powinności Państwa rejestracji w odniesieniu do tego statku powietrznego zgodnie z artykułami 12, 30, 31 i 32 ustęp a). Państwo rejestracji będzie zwolnione z odpowiedzialności w odniesieniu do przekazanych funkcji i powinności.

 (b) Przekazanie nie będzie skuteczne w odniesieniu do innych Umawiających się Państw zanim umowa między państwami, w których jest ona zawierana, nie zostanie zarejestrowana w Radzie i podana do wiadomości publicznej, stosownie do artykułu 83, albo istnienie i zakres umowy nie zostaną bezpośrednio ogłoszone władzom innego Umawiającego się Państwa lub zainteresowanych państw przez Państwo-Stronę umowy.

(c) Postanowienia ustępu (a) i (b) będą także stosowane do przypadków omówionych w artykule 77.";

2. Ustala, zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionego artykułu 94 ustęp a) konwencji liczbę dziewięćdziesiąt osiem jako liczbę Umawiających się Państw, których ratyfikacja proponowanej zmiany jest konieczna do jej wejścia w życie i;

3. Postanawia, że Sekretarz Generalny Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego sporządzi protokół w językach angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, każdy z nich jednakowo autentyczny, zawierający wyżej wymienioną proponowaną zmianę oraz informacje wymienione poniżej:

a) protokół będzie podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i jego Sekretarza Generalnego.

b) protokół będzie otwarty do ratyfikacji przez każde państwo, które ratyfikowało lub przystąpiło do wyżej wymienionej Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

c) dokumenty ratyfikacyjne będą zdeponowane w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

d) protokół wejdzie w życie w odniesieniu do państw, które go ratyfikowały, w dniu złożenia dziewięćdziesiątego ósmego dokumentu ratyfikacyjnego.

e) Sekretarz Generalny będzie bezzwłocznie informował wszystkie Umawiające się Państwa o dacie złożenia każdego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu.

f) Sekretarz Generalny bezzwłocznie powiadomi wszystkie Państwa-Strony wymienionej konwencji o dacie wejścia w życie protokołu.

g) W odniesieniu do każdego Umawiającego się Państwa ratyfikującego protokół po wyżej wymienionym terminie protokół wejdzie w życie po złożeniu przez to państwo jego dokumentu ratyfikacyjnego w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

W konsekwencji, stosownie do wyżej omówionego działania Zgromadzenia, niniejszy protokół został sporządzony przez Sekretarza Generalnego Organizacji.

W dowód czego Przewodniczący i Sekretarz Generalny wyżej wymienionej Dwudziestej Trzeciej Sesji Zgromadzenia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, będąc do tego upoważnieni przez Zgromadzenie, podpisują niniejszy protokół.

Sporządzono w Montrealu dnia szóstego października tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego roku, w jednym egzemplarzu w językach angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, z których każdy jest jednakowo autentyczny. Niniejszy protokół zostanie złożony w archiwach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, a jego poświadczone kopie będą rozesłane przez Sekretarza Generalnego Organizacji do wszystkich Państw-Stron Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

R.S.Nyaga
Przewodniczący 23 Sesji

Yves Lambert
Sekretarz Generalny

 

PROTOCOL

relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation signed at Montreal on 6 October1980.

The Assembly of the International Civil Aviation Organization

having met in its Twenty-third Session at Montreal on 6 October 1980,

having noted Resolutions A21-22 and A22-28 on lease, charter and interchange of aircraft in international operations,

having noted the draft amendment to the Convention on International Civil Aviation prepared by the 23rd Session of the Legal Committee,

having noted that it is the general desire of Contracting States to make a provision for the transfer of certain functions and duties from the State of registry to the State of the operator of the aircraft in the case of lease, charter or interchange or any similar arrangements with respect to such aircraft,

having considered it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

1. Approves, in accordance with the provisions of Article 94 (a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

insert after Article 83 the following new Article 83 bis:

"Article 83 bis

Transfer of certain functions and duties

(a) Notwithstanding the provisions of Articles 12, 30, 31 and 32 (a), when an aircraft registered in a Contracting State is operated pursuant to an agreement for the lease, charter or interchange of the aircraft or any similar arrangement by an operator who has his principal place of business or, if he has no such place of business, his permanent residence in another Contracting State, the State of registry may, by agreement with such other State, transfer to it all or part of its functions and duties as State of registry in respect of that aircraft under Articles 12, 30, 31 and 32 (a). The State of registry shall be relieved of responsibility in respect of the functions and duties transferred.

 (b) The transfer shall not have effect in respect of other Contracting States before either the agreement between States in which it is embodied has been registered with the CounciI and made public pursuant to Article 83 or the existence and scope of the agreement have been directly communicated to the authorities of the other Contracting State or States concerned by a State Party to the agreement.

(c) The provisions of paragraphs (a) and (b) above shall also be applicable to cases covered by Article 77."

2. Specifies, pursuant to the provisions of the said Article 94 (a) of the said Convention, ninety-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force, and

3. Resolves that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the proposed amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing:

a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.

b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.

c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.

d) The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the ninety-eighth instrument of ratification is so deposited.

e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.

f) The Secretary General shall immediately notify all States Parties to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.

g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

Consequently, pursuant to the aforesaid action of the Assembly, this Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.

In witness whereof, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-third Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

Done at Montreal on the sixth day of October of the year one thousand nine hundred and eighty, in a single document in the English, French, Russian, and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States Parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

 

R. S. Nyaga

President of the 23rd Session of the Assembly

Yves Lambert

Secretary General

 

Po zapoznaniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest on przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 2 października 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »