| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 maja 2002 r.

w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych

Na podstawie art. 26 pkt 2 i art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Upoważnia się polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych, określone w załączniku do rozporządzenia, do wydawania zezwoleń zagranicznych.
§ 2.
Organizacje, o których mowa w § 1, obowiązane są do:

1) prowadzenia ewidencji wydawanych zezwoleń zagranicznych,

2) prawidłowego rozliczania należności z tytułu opłat za wydane zezwolenia zagraniczne,

3) posiadania wydzielonego pomieszczenia umożliwiającego sprawną obsługę przedsiębiorców w zakresie wydawania zezwoleń zagranicznych,

4) przechowywania zezwoleń zagranicznych w warunkach zapewniających należytą ich ochronę przed zaginięciem, zniszczeniem lub utratą z innych przyczyn, a także w warunkach zapewniających dostęp do zezwoleń tylko osobom upoważnionym przez organizację,

5) wyposażenia pomieszczeń w urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów,

6) zawarcia umowy o ubezpieczeniu zezwoleń od wszelkiego ryzyka na kwotę nie niższą niż kwota stanowiąca iloczyn liczby zezwoleń zagranicznych będących każdorazowo w posiadaniu organizacji i opłat należnych z tytułu ich wydania,

7) przekazywania do Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie, zwanego dalej „BOTM”, danych, dotyczących w szczególności:

a) przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji,

b) liczby pojazdów samochodowych uprawnionych do wykonywania przewozów,

c) ważności badań technicznych pojazdów samochodowych,

d) rodzaju, ilości oraz numerów pobieranych i rozliczanych przez poszczególnych przedsiębiorców zezwoleń zagranicznych.

§ 3.
1. W razie naruszenia przez organizację warunków, o których mowa w § 2, kierownik BOTM wzywa organizację do usunięcia powstałych nieprawidłowości, a w razie ich nieusunięcia może skierować do ministra właściwego do spraw transportu wniosek o pozbawienie organizacji upoważnienia do wydawania zezwoleń zagranicznych.

2. W przypadku określonym w ust. 1 organizacja obowiązana jest do natychmiastowego wstrzymania wydawania zezwoleń zagranicznych oraz zwrotu do BOTM pozostających w jej dyspozycji zezwoleń zagranicznych.

§ 4.
1. Organizacja pobiera zezwolenia zagraniczne w siedzibie BOTM, po przedstawieniu pisemnego zapotrzebowania ilościowego na poszczególne rodzaje zezwoleń.

2. Organizacja wydaje zezwolenia zagraniczne tylko przedsiębiorcom w niej zrzeszonym, którzy są uprawnieni do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

3. Szczegółowe zasady pobierania i wydawania przez organizację zezwoleń zagranicznych określa porozumienie zawarte przez nią z kierownikiem BOTM.

§ 5.
1. W razie zaginięcia, zniszczenia lub utraty pobranych zezwoleń zagranicznych organizacja obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia BOTM oraz sporządzenia protokołu, w którym szczegółowo przedstawia okoliczności tego zdarzenia oraz rodzaj, ilość, a także numery utraconych zezwoleń.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, organizacja przekazuje do BOTM nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia utraty zezwoleń.

§ 6.
1. Organizacja ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zaginięcia, utraty lub zniszczenia zezwoleń zagranicznych.

2. Organizacja jest obowiązana do przekazania kwoty opłat należnych za te zezwolenia, w terminie 30 dni od dnia ich zaginięcia, zniszczenia lub utraty.

3. Wysokość należnych opłat, o których mowa w ust. 2 oraz w § 2 pkt 2, określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 150, poz. 1685), a tryb ich przekazywania – przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz. U. Nr 154, poz. 1811).

§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Załącznik 1. [WYKAZ POLSKICH ORGANIZACJI O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM ZRZESZAJĄCYCH MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
 z dnia 25 maja 2002 r. (poz. 627)

WYKAZ POLSKICH ORGANIZACJI O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM ZRZESZAJĄCYCH MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH

1. Centralne Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych i Spedytorów z siedzibą w Warszawie,

2. Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych z siedzibą we Wrocławiu,

3. Krakowskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych z siedzibą w Krakowie.

4. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych z siedzibą w Lipnikach,

5. Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych z siedzibą w Lublinie,

6. Lubuskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych i Spedytorów z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,

7. Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów z siedzibą w Łodzi,

8. Małopolskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych z siedzibą w Nowym Sączu,

9. Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” z siedzibą w Siedlcach,

10. Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Przewoźników w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim,

11. Okręgowe Stowarzyszenie Przewoźników i Spedytorów „Wybrzeże” z siedzibą w Gdyni,

12. Polska Izba Gospodarcza Transportu i Spedycji z siedzibą w Warszawie,

13. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Pasażerskich Międzynarodowego Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie,

14. Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych z siedzibą w Gdyni,

15. Sądecko-Podhalańska Izba Gospodarcza z siedzibą w Nowym Sączu,

16. Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie,

17. Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Dolny Śląsk” z siedzibą we Wrocławiu,

18. Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej,

19. Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych Transportu Samochodowego z siedzibą w Katowicach,

20. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych z siedzibą w Kielcach,

21. Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych z siedzibą w Olsztynie,

22. Wielkopolskie Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Samochodowych z siedzibą w Poznaniu,

23. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów z siedzibą w Szczecinie.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 14 czerwca 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »