REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 99 poz. 897

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, z 2001 r. Nr 81, poz. 877, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Funkcjonariusz, emeryt i rencista Służby Więziennej, zwany dalej „osobą uprawnioną”, będący najemcą lokalu mieszkalnego pozostającego w administracji jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, obowiązany jest opłacać z tytułu najmu miesięczny czynsz według stawki w wysokości 2,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, zwanej dalej „stawką bazową”.

2. Stosuje się następujące obniżki stawki bazowej:

1) 30% – za lokal mieszkalny zajmowany przez dwóch lub więcej najemców korzystających ze wspólnych pomieszczeń, za lokal położony w suterenie albo powyżej 5 kondygnacji bez windy, albo w budynku substandardowym, przeznaczonym do rozbiórki decyzją administracyjną właściwego organu,

2) 20% – za brak w lokalu mieszkalnym sieci wodociągowej, kanalizacji, instalacji centralnego ogrzewania, urządzeń kąpielowych albo instalacji gazowej,

3) 10% – za lokal mieszkalny z pomieszczeniem kuchennym bez okna zewnętrznego.

3. Obniżki, o których mowa w ust. 2, nie podlegają sumowaniu.

4. Stawka bazowa, corocznie z dniem 1 lipca, podlega waloryzacji o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku w stosunku do roku poprzedzającego rok miniony, podawany w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2.
Osoba uprawniona oprócz czynszu jest obowiązana do uiszczenia opłat niezależnych od właściciela, określonych w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733), zwanej dalej „ustawą o ochronie praw lokatorów”, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 6 tej ustawy.
§ 3.
1.[1] Osoba uprawniona, zajmująca lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz stanowiący własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, niebędący w administracji jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, za który obowiązana jest opłacać czynsz, otrzymuje zwrot różnicy w opłatach czynszowych.

2. Wysokość różnicy w opłatach czynszowych oblicza się jako iloczyn kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy stawką czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, wyliczoną przez zarządcę budynku mieszkalnego, a stawką bazową i powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu mieszkalnego, wyrażonej w m2, nie większej jednak niż górna granica powierzchni mieszkalnej określonej w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, pomnożonej przez współczynnik 1,66.

3. Zwrot różnicy w opłatach czynszowych nie przysługuje w razie:

1) podnajmowania lokalu mieszkalnego,

2) otrzymywania przez osobę uprawnioną dodatku mieszkaniowego,

3) gdy kwota wynikająca z miesięcznego obliczenia, o którym mowa w ust. 2, jest mniejsza niż 1% najniższego uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

4. Wypłata zwrotu różnicy w opłatach czynszowych następuje raz w kwartale, z dołu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, w której osoba uprawniona otrzymuje przysługujące jej świadczenia i należności.

5. Osoba uprawniona, ubiegająca się o otrzymywanie zwrotu różnicy w opłatach czynszowych, składa wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym wysokość czynszu za zajmowany lokal mieszkalny oraz wielkość powierzchni użytkowej tego lokalu.

6. Osoba uprawniona, której przysługuje zwrot różnicy w opłatach czynszowych, jest obowiązana powiadomić właściwą jednostkę organizacyjną Służby Więziennej o każdej zmianie okoliczności mającej wpływ na wypłatę świadczenia.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych (Dz. U. Nr 9, poz. 85 i z 2000 r. Nr 116, poz. 1226).
§ 5.
Rozporządzenie ma zastosowanie do zwrotu różnicy w opłatach czynszowych należnego osobom uprawnionym od dnia 12 lipca 2001 r.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 2002 r.

Minister Sprawiedliwości: B. Piwnik

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1165) § 3 ust. 1 jest niezgodny z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761; ost. zm.: Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708). § 3 ust. 1 utraci moc 14 września 2006 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-07-04
  • Data wejścia w życie: 2002-07-04
  • Data obowiązywania: 2007-01-01
  • Z mocą od: 2002-07-01
  • Dokument traci ważność: 2010-08-13

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA