reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”, oraz normy zaludnienia tych lokali,

2) warunki przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”,

3) podmioty właściwe do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2.
1. Lokal mieszkalny przydziela się funkcjonariuszowi w służbie stałej, uwzględniając, z zastrzeżeniem ust. 2, łącznie następujące kryteria:

1) brak lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej albo konieczność poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych z uwzględnieniem czasu oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego,

2) kwalifikacje zawodowe, przydatność do służby oraz okres służby w Straży Granicznej i innych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Przydział lokalu mieszkalnego może nastąpić wcześniej z pominięciem ustalonej kolejności, jeżeli funkcjonariusz zajmuje:

1) tymczasową kwaterę w budynku jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie zamkniętym,

2) lokal mieszkalny przydzielony decyzją administracyjną stanowiący odrębną własność osoby fizycznej,

3) lokal mieszkalny przydzielony decyzją administracyjną w poprzednim miejscu pełnienia służby.

3. Funkcjonariuszowi, który był żołnierzem zawodowym Wojsk Ochrony Pogranicza, zalicza się do okresu oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego okres oczekiwania na przydział osobnej kwatery stałej.

§ 3.
Przydział lokalu mieszkalnego bądź tymczasowej kwatery w budynku jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie zamkniętym następuje tylko na okres pełnienia służby przez funkcjonariusza w tej jednostce.
§ 4.
1. Norma zaludnienia lokalu mieszkalnego przysługująca funkcjonariuszowi wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej.

2. Powierzchnią mieszkalną jest powierzchnia pokoi.

3. Funkcjonariuszom w służbie stałej przysługują następujące normy zaludnienia:

1) posiadającemu członków rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy – po jednej normie zaludnienia dla funkcjonariusza i każdego członka jego rodziny, a ponadto:

a) zajmującemu stanowisko służbowe zaszeregowane w grupach od 13 do 15 lub posiadającemu stopień generała – dwie dodatkowe normy zaludnienia,

b) posiadającemu stopień starszego oficera lub zajmującemu stanowisko służbowe starszego oficera – jedna norma zaludnienia,

2) nieposiadającemu członków rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy – dwie normy zaludnienia, a ponadto, w przypadku zajmowania stanowiska służbowego zaszeregowanego w grupach od 13 do 15 lub posiadania stopnia generała – jedna dodatkowa norma zaludnienia,

3) pozostającemu w związku małżeńskim, bezdzietnemu – dodatkowo jedna norma zaludnienia.

§ 5.
1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących mu norm zaludnienia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy nie ma możliwości przydzielenia lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących norm zaludnienia, funkcjonariuszowi można przydzielić lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej:

1) mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli wyrazi on na to pisemną zgodę lub wystąpi z takim wnioskiem, przy czym przydział takiego lokalu nie pozbawia funkcjonariusza prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia,

2) większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli okoliczności tego wymagają oraz za zgodą organu wyższego stopnia.

§ 6.
Lokal mieszkalny przydziela się funkcjonariuszowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 7.
1. Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 1, wydaje się w razie:

1) podnajmowania lokalu mieszkalnego w całości lub w części bez zgody wynajmującego,

2) gdy funkcjonariusz otrzymał przydział lokalu mieszkalnego i nie zwolnił wcześniej przydzielonego lokalu mieszkalnego,

3) uzyskania przez funkcjonariusza lub jego małżonka w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej innego lokalu mieszkalnego (domu) o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej co najmniej przysługującym funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny normom zaludnienia,

4) gdy funkcjonariusz nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające czasowy pobył funkcjonariusza poza miejscem stałego zamieszkania,

5) używania lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności gdy funkcjonariusz lub członkowie jego rodziny w sposób rażący lub uporczywy wykraczają przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

6) nieuiszczania czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją tego lokalu mieszkalnego przez okres co najmniej trzech pełnych okresów płatności, pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wydania decyzji o opróżnieniu lokalu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności,

7) zajmowania przez funkcjonariusza zwolnionego ze służby lub pozostałych po funkcjonariuszu członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej po funkcjonariuszu, który w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej, lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie zamkniętym,

8) zajmowania lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego,

9) zamieszkiwania w tym lokalu mieszkalnym pomimo zrzeczenia się na piśmie uprawnień do jego zajmowania,

10) zamiany lokalu mieszkalnego.

2. Decyzja o opróżnieniu lokalu mieszkalnego dotyczy wszystkich osób zamieszkałych w lokalu.

§ 8.
1. W przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5, 6 i 8, może być przydzielony lokal mieszkalny o obniżonym wyposażeniu technicznym i o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jednak nie mniej niż 5 m2 na osobę.

2. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 7, przydziela się lokal mieszkalny w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub w miejscowości pobliskiej o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia oraz zapewnia przewiezienie przedmiotów urządzenia domowego.

§ 9.
1. Przydzielone funkcjonariuszom lokale mieszkalne mogą podlegać zamianie wyłącznie za zgodą dysponentów lokali, o których mowa w § 15 ust. 1.

2. Lokale mieszkalne w budynkach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczonych na cele służbowe lub znajdujących się na terenie zamkniętym nie podlegają zamianie, jeżeli w wyniku zamiany taki lokal mieszkalny zamieszkiwałaby osoba nieposiadająca uprawnień do jego zajmowania.

§ 10.
Przepisy § 4, § 5 ust. 1 i 2 pkt 1 i § 6–9 stosuje się odpowiednio do lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby posiadające uprawnienia do tych lokali na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).
§ 11.
Tymczasową kwaterę przydziela się funkcjonariuszowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział tymczasowej kwatery stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 12.
Tymczasową kwaterą może być lokal mieszkalny lub pomieszczenie mieszkalne o powierzchni mieszkalnej nieodpowiadającej przysługującym funkcjonariuszowi normom zaludnienia.
§ 13.
Funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego (domu) w miejscowości, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej.
§ 14.
Decyzję o opróżnieniu tymczasowej kwatery wydaje się w przypadku;

1) zwolnienia funkcjonariusza ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości,

2) upływu okresu, o którym mowa w § 3,

3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, 3–6 i 8.

§ 15.
1. Decyzje w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater wydają dysponenci lokali:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych – w stosunku do:

a) Komendanta Głównego Straży Granicznej,

b) zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej,

2) Komendant Główny Straży Granicznej – w stosunku do:

a) kierowników jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej,

b) komendantów oddziałów Straży Granicznej,

c) Komendanta Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,

d) komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej,

e) funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej lub Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,

f) funkcjonariuszy oddelegowanych do pracy poza Strażą Graniczną,

3) komendanci oddziałów Straży Granicznej i Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej – w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych,

4) Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej – w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w Centrum Szkolenia Straży Granicznej,

5) Komendant Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej – w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w Ośrodku Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej,

6) Komendant Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej – w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w Archiwum Straży Granicznej.

2. W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych decyzje w sprawach:

1) przydziału lokali mieszkalnych – wydają organy wymienione w ust. 1, właściwe ze względu na aktualne miejsce zamieszkania emeryta lub rencisty,

2) opróżniania lokali mieszkalnych – wydają organy wymienione w ust. 1, będące dysponentami tych lokali.

§ 16.
W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 czerwca 2002 r. (poz. 898)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama